Hotărârea nr. 77/2016

Hotărârea nr.77 din 31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2016 la patrimoniul «Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău».

acaa

HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 Ia patrimoniul "Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.03.2016;

Având in vedere:

-Adresa nr.1205/13.01.2016, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 16777/14.01.2016, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau;

-Referatul nr.656/28.01.2016 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 657/28.01.2016; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr.658/28.01.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 338/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 339/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 340/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 341/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 342/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Dispozițiile art. 46 (1) lit. a) a O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Dispozițiile art. 8 (2) lit. c) a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificările si completările ulterioare;

  • - Dispozițiile art. 12 (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata și actualizată;

  • - Dispozițiile art.35 (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.l76/2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacau, in calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau” si a Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau”;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. b si lit. d și art.45(2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba cotizația aferenta anului 2016 la patrimoniul “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau”, in cuantum de 300 000 lei;

Art, 2. Se mandateaza dl. Hie Birzu, avand calitatea de reprezentant al unitarii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, sa voteze in conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotarare, precum si după cum urmeaza:

Pentru Județul Bacău - 400 000 lei;

Pentru localitățile de rangul I - Mun. Bacău - 300 000 lei;

Pentru localitățile de rangul II - Mun. Onești - 30 000 lei;

Pentru localitățile de rangul III - 15 000 lei;

Pentru orașele Comănesti, Buhusi si Targu Ocna - 10 000 lei

Pentru orașul Slănic Moldova-3 000 lei

Pentru comune cu o populație sub 3000 locuitori - 1 000 lei;

Pentru comune cu o populație între 3000 și 5000 locuitori - 2 000 lei;

Pentru comune cu o populație între 5000 și 10 000 locuitori - 2 500 lei;

Pentru comune cu o populație peste 10 000 locuitori - 3 500 lei.

Localitățile de rangul HI referite mai sus sunt: municipiul Moinesti si orașul Darmanesti.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica.

Art 4. Prezenta hotarare va fi comunicata Direcției Economice, persoanei nominalizate la art. 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau, Prefectului Județului Bacau si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.

V.B., IE. ȘEDINȚĂ

iujor


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU VIORICA BORTĂ