Hotărârea nr. 73/2016

Hotărârea nr.73 din 31.03.2016 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Vilică Munteanu, profesor - arhivist.

HOTĂRÂRE

privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Vilică Munteanu, profesor - arhivist

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.03.2016;

Având in vedere:

-Recomandarea nr. 65054/ 23.02.2016 a Managerului Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău și a Președintelui Executiv al Fundației Cultural - Științifice „Iulian Antonescu”; -Referatul Serviciului Cabinet Primar nr. 2201/25.03.2016;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.2202/25.03.2016; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 2203/25.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 321/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 322/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile HCL nr. 199/ 2003, prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău, modificată;

-Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

În baza dispozițiilor art. 36 (8) și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Vilică Munteanu, profesor - arhivist.

Art.2 - Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

Art.3 - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Viceprimarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Conș       ocal al Municipiului Bacău.

/

P

V

\t>

NR. 73

DLN 31.03.2016 X'

V.B., ID-’ R.T TEx.l/Ds.l-A-2CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU VIORICA BORTĂ