Hotărârea nr. 68/2016

Hotărârea nr.68 din 18.03.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 59/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul Municipal «Bacovia» Bacău.

t£oca/ a/ Q/fâanict/ifu/ufHOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 59/ 2016 prin care s-a aprobat Regulamentul - cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului Ia Teatrul Municipal« Bacovia » Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 18.03.2016;

Având in vedere:

-Adresa nr. 23391/ 16.03.2016 a Teatrului Național “Marin Sorescu” Craiova;

-Referatul nr. 18057/16.03.2016 al Secretariatului comisiei de evaluare a managemen ului la Teatrul Municipal “Bacovia”;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 1865/ 17.03.2016;

-Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 1866/17.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 304/18.03.2016 al Comisiei de specialitate nr 1, nr. 305/18.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 nr. 306/18.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 nr. 307/18.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 308/18.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 36 și ale art. 38 alin. (1) și alin. (3) din OUG nr. 189/ 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, actualizată;

-Prevederile Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

-Prevederile HCL nr. 59/ 2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Teatrul Municipal «Bacovia» Bacău;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 297/ 18.02.2016 privind constituirea secretariatului comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Municipal« Bacovia »;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2 JOI privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. ”b” și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 59/ 2016, în sensul că se înlocuiește dm Comisia de evaluare pentru desfășurarea evaluării managementului la Teatrul Municipal “Bacovia”, dl. Alexandru Boureanu -Manager interimar Teatrul Național « Marin Sorescu » Craiova cu dl. Emil Boroghinâ - director al Festivalului Internațional «William Shakespeare ».

ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 59/ 2016 sunt și rămân în vigoare.

ART, 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin secretariatu comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Municipal« Bacovia ».


ART. 4. Hotărârea va fi « Bacovia »,ecretariatului comisiei de evaluare a managemen ului la Teatrul Municipal art. 1, precum și Teatrului Municipal « Bacovia ».

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU VIORICA BORTĂ