Hotărârea nr. 66/2016

Hotărârea nr.66 din 15.03.2016 Hotărâre privind delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului municipiului Bacău, pe perioada în care acesta îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei de primar.


HOTĂRÂRE privind delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului municipiului Bacău, pe perioada în care acesta îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI B ACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 15.03.2016;

Având in vedere:

-Adresa Consilierilor locali ai Municipiului Bacău nr. 65070 din 14.03.2016;

-Expunerea de motive a Consilierilor locali ai Municipiului Bacău nr. 1757 din 14.03.2016; -Raportul compartimentului de resort nr. 1758 din 14.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 294/15.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 295/15.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 nr. 296/15.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 nr. 297/15.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 298/15.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2), ale art. 72 (2) și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Ordinul Prefectului nr. 60/ 07.03.2016 privind suspendarea de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcția de primar al municipiului Bacău, județul Bacău, pe perioada aplicării măsurii arestului la domiciliu;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „a” și (9) și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se deleagă doamna consilier MARLA-RALUCA NĂSTASE să îndeplinească temporar atribuțiile domnului viceprimar ILIE BÎRZU , pe perioada în care acesta îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin Direcția Economică și Serviciul Resurse Umane și Administrativ.

Art. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Managementului Resurselor Umane și A ilustrativ, Prefectului Județului Bacău și persoanei nominalizate la


art. 1.


66

15.03.2016


NR.

DIN

VB, I D/R.T/Eu.l/Di.l-A 2* RO s'


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU VIORICA BORTĂ