Hotărârea nr. 62/2016

Hotărârea nr.62 din 07.03.2016 Hotărâre prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Manolache Cristinel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.


HOTĂRÂRE prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Manolache Cristinel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 07.03.2016;

Având in vedere:

-Demisia d-lui Manolache Cristinel înregistrată la Consiliul Local Bacău cu nr. 65048/ 18.02.2016;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 1474/ 02.03.2016;

-Raportul compartimentului de resort nr. 1475/ 02.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 274/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 275/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 276/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 277/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 278/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 9 (2) lit. „a” și alin. (3) și ale art. 10 din Legea nr. 393/ 28.09.2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Hotărârea nr. 144/ 18.06.2012 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art.45(l) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. - Se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Manolache Cristinel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, și se declară locul vacant.

Art. 2. - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 144/ 18.06.2012 cu toate modificările până la data prezentei hotarari, se modifică, în se isul că se eliberează dl. Manolache Cristinel din calitatea de membru in Comisia de specialitate nr. 2 a Consilului Local al Municipiului Bacău -„Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură”.

Art. 3, - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin


Direcția Economică și Serviciul Administrație Publica Locală și Registrul Agricol.

Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată d-lui Manolache Cristinel, Secretarului Comisiei de specialitate nr. 2 și Compartimentului Analiză și Relații Consilii ! Local.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDiU POPOVICI