Hotărârea nr. 61/2016

Hotărârea nr.61 din 07.03.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

J/tcma/nta

ț£?ca/ a/ * tâavuci/i/țu/fțț d&acăf/

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 07.03.2016;

Având in vedere:

-Referatele nr. 78055/ 12.02.2016, nr. 78067/ 18.02.2016 și nr. 78057/15.02.2016 ale Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 1469/ 02.03.2016; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 1470/ 02.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 269/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 270/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 271/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 272/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 273/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 4 și ale art. 10 (2) din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare, în sensul înscrierii suprafețelor reale ale imobilului - casă naționalizată, rezultate în urma măsurătorilor, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:____________________________________________

Ar. Crt

Denumire imobil

Elemente de identificare, conf.H.C.L. 430/2009

Elemente de identificare, rezultate în urma măsurătorilor

1.

Casă naționalizată (poz.642-648)

Bacău, str. Avram Iancu

nr.28,Su=147,86mp

(14,94+21,28+24,01+20,56+

19,88+25,74+21,45)

Steren=0

Bacău, str.Avram Iancu nr.28, Suprafață construită desfașurată= 209mp,

Suprafață utilă totală =162,83mp Steren= 535mp

ART. 2. - Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1. teren în suprafață de 2,32 mp, situat în Bacău, Bdul Unirii nr. 11/ A, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145820/7374/26.11.2015, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. teren în suprafață de 12,20 mp, situat în Bacău, str. Unirii nr. 2, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 3. teren în suprafață de 3,50 mp situat în Bacău str. Radu Negru nr. 1/ B, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 4. teren în suprafață de 6,30 mp, situat în Bacău, str.Castanilor nr .2, scara B, ap.l, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145121/7416/16.02.2016, cu destinația cale de acces, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 5. teren în suprafață de 16 mp, situat în Bacău, str. Alecu Russo nr. 32, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145120/7415/16.02.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 6. teren în suprafață de 15 mp, situat în Bacău, str. Letea 7-9, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145118/7413/16.02.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 7. teren în suprafață de 17,51 mp, situat în Bacău, str.Ștefan cel Mare nr. 6, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145119/7414/16.02.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 8. teren în suprafață de 21 mp, situat în Bacău, str. Aleea Vișinului nr. 1, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145098/7405/28.01.2016, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 9. teren în suprafață de 18 mp, situat în Bacău, str. Aviatorilor nr. 14, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145634/7365/05.11.2015, cu destinația garaj autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 10, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 10. teren în suprafață de 6 mp, situat în Bacău, str. Cornișa Bistriței nr. 32/C/2, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 11, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 11. teren în suprafață de 8,53 mp, situat în Bacău, str. Cornișa Bistriței nr. 23, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 12, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 12. teren în suprafață de 2,76 mp, situat în Bacău, str. Mioriței nr. 26/A, delimitat conform planului de situație Anexa nr. 13, parte integrantă din prezenta hotărâre;

ART. 3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ANEXĂ NR. /
ROMÂNIA              |-------- LA HOT ARAREA NR. G/ DIN 07.03.2016 •
județul bacău          p|an de amplasament si delimitare a imobilului

CONSILIUL LOCAL BACĂU                   Scara 1 : 500


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIC1

TOTAL

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

209

CASA parter, construită din cărămidă acoperită cu țiglă cu suprafața construita desfasurata de 209 mp

TOTAL

-

209

-

Suprafața totala măsurată a Imobilului = 535 mp Suprafața din act = 535 mp

Executant CERNAT SORIN IOAN (nume, prenume

Confirțri.exe^ a masurat&eldrisOejM
Datai'


Inspector


Confirm Introducerea Imobilului In baza de date si atribuirea numărului cadastral Semnătură si parafa

Data


Stampila BCPI Bacau


ANEXĂ NR. Z
LA HOTARAREA NR. QA din 07.03.2016


I

196


565200


ED1NȚĂ


rrTUL 8ACÂU

nat'MiCiplULUI BACÂU


r-HF uESCHtMBARE ,..... construire iu*, fzarta ca —


S.C. COPCO S.R.L

BACAU


owmtMHiiEqno* wxwaÂMu


O.R.C. BACAU JO4/2Q13/1993, C .I.F. RQ4S312960


Sef. proiect:

Proiectat:


Desenaf:


Arh. Enache Eugen

Arh. Enache Eugen

Des. Grigoras Adrianl#60.9<J6094


CONTRASEMNEAZĂ, „ municipiului B? NICOLAE-OVIDIU popovici


Lucrarea. RECONFIGURARE ACCES SPAȚIU COMERCIAL

Amplasament: Edul. UNIRII, nr. 11, județul BACAU Beneficiar S.C. DEȘTEPTAREA S.A.


PLAN DE SITUAȚIE

Proiect nr.

206/2015

Faza:

D.T.AC.


Planșa nr.

A1WaYaVZATaYAVaVvYaVaTA


firAYATAYAYAYAYAYATAYATAYAYATAYAYAl <TATaVaTaYaYA*aVaYaY*YAVaYaYaVaYAY ’AYAVaYaYaYAYAYaY^ •a’’AVaYaYaT»«'


'*VA’'ATAW'aYa»AYaYaYaTaY*'»W'aVA»AYaTA»AYAYAYATA»


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDÎU POPOVICI legendaV\


suprafața propusa concesionarii


propriei


arkovZSirvices


AMPLASAMENT:


arh, leh.POLOȚAN arh.MANQLjU-, arh MAN^UU T.


PLAN DE SITUAȚIEPROPUSA NARII

MP

arcela(5)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi 1 laturi H D(i,i+1)1

X [m]

Y Im]

: 1

562947.987

647619.776

1.144

u      2

562948.200

647620.846

2.920

y      3

562945.345

647621.442

1.144

562945.100

647620.325

2.920

rs-(5)-

3.50mp  P»8.090m


4. um/ra proiect : CONCESIONARE TEREN Beneficiar : BURCA VERONA

autvu : aacAU, «u. r*pu NrGRU, at. t.sc.BjAais

Nr. proiect

LUD,B«ALJ

Rata

Scara 1; 500


PLAN DE SITUAȚIE

... —...------------PLAN DE SITUAȚIE COTAT


(intravilan)

SCARA 1:500


• 142/P \

\ KZ4J

\|0.«

tszw ’Xj

ffiii.. i«4A


MUC»


Scarl+rampa


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVID1U popovici


SUPRAFAȚA PROPUSA PENTRU ÎNCHIRIERE=6.3mp Sistem de proiecție STEREO • 70 Sistem de referința altimetric M.NEAGRA


..rNWMMte


INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m|

VM

.0

-T "iii.

1 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

562001.154 562002.341 562003 623 562902.835 562004.974 562904 367 562902.063 562001.927

646777.840 6467B0.032 646779682 646776.130 646776 603 646775 710 646776.667 646777 410

2 486

1.329 1 741 2.628

1 072 1 689 1.28C 0.87E

Suprafețe mesural

e=6.30mp


SC TOP EVAL CAD S.R.L. Autorizație: Seria RO-B-J Nr.0093 Cod fiscahRO 26263744

Sediul: Corn. Letea Veche, Sat Letea Veche, Str. Preot loan Vladeanu, nr.27, Jud. Bacau Mobil: 0740/677.107î

E-mall: topevalcad@gmail.com


Amplasament: Mun. Bacau, Str. Castanilor, Nr. 2, Jud. Bacau


Beneficiar: CMI AS AFTE LA URA


Proiectat


Ing Marin S.Scara 1:500


Data 2015


PLAN DE SITUAȚIE

Faza: închiriere teren


Format: A4


Planșa ni l


J

AN IA A Nk I ,15 kiietfuhimcni

l'LAS DE SI 11 Al IE

r

AHA 1:501)

Nr Cadastral

Supralata inasurata im p t

Adresa imobiluui

16

1

Intravilan Sir Alecu Russo (irunsun 1), Garaj nr 696, Mun Bacău. Jud Bacau e

Canea Funciara or

jASj

-           BACAU ,

II


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

toi

A. Ort le rcferiiuHre Iu teren

I"--

1 Nr

Parcela

■ ■

Categorie de folonnla

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

16

Teren intravilan

TOTAL

16

B. Date referitoare la construcții

' Cod Constru die

Destina nu

Suprafața construita te sol linp)

Mențiuni

i C'

CA

16

Garai construit dut cărămidă, cu planseu dm beton Supruf Construita desfășurata * 16 in p

TOTAL

16

*

Suprafața total nimui nta a imobilului “ 16 tn.p.

Suprafața din net “ 16 m,p.

.EaocuStuii,

|              Ing. IȘHjfc’IPRlAS

Conl’inn esecuta documentației cad/Ufilj>dicofjs


Inspector.
liludmea inttKm.ru ibta ac«te>a\u realitatea din teren ‘■ș.i^înnipiht r

Big «ui6


us CtPRIAN-LAUHFJqiU £ V iș’iocl onfitin introduce-ea nnobduliii in buza de date integrate si atribuirea numărului cadastral Semnătură si parul'a

Dina

Stampila BCI’I

HAC A»


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


A. 1 tale referltnnre Iu teren

Nr

Parcela

|

Categoric de lidosiniu'

1

Suprulaiatmpi

Mențiuni

li

.1

15

i                     ■ ■                ™ ■ — '                                  - ■                  ■      ■■ ■

teren mirai ilan

1

TOTAL

15

II. Dnte relerltuure Iu timstructll

' Cod Constru

■ cite

Destinatul

t

Suprafața construita la sul (mp)

Mențiuni

CI

CA

15

I              (iurtticonstruit din belim. cu usi metalice Suimif l'niisiruiiadesfășurată *» 15 in p

TOTAL

15

a

Siiprufaln tutui muMirntn n ininliilidui • 15 m,p.

Suprafața din ncl * IN m.p.

Inspector.


Confirm e\ . documemutil HE.KIll

Ncorectitudineu întocmii n tu cu rcafa.Uea din teieti


l iiiiftftn introduc ei ea uniihiliiiui iii buzsi de dale integrate si .Ut ihuirca iiunuuului cadastral SemiMtura >i tuiialu

I fata

M.llnpi'd III PI
PLAN DE AMPJLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara


Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (m.p.)

Adresa imobilului

17.51

Mun. Bacau, str. Ștefan cel Mare nr. 6Nr. Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Mun. Bacau


—fJr.---

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

----------n----.

1

Cc

17,51

ferea situat sub gara), împrejmuit pârtiei ai gard de beton pe latura de est

Total

17,51

B. Date referitoare la construcțiiCod constr.

CI


Destinația


CA


Suprafața construita la sol

__________(”W)__

17,51


Mențiuni


Gara) in suprafața construita dafasiirnm de 17,SI m.p.


Total


17,51'
St Cdițfirm-exboutărdu djasuratoriltr la tei^foicâiudlnea itțțocmfr.tifloapțțițittatietțcadastraigSi cord ‘a '


Seimatura si stampila1'

\' ■

Data: ianuarie 201611.50 i

g

60C

g

ini a

|g>

6ȘJ

\                    *L

7g"


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1DIU POPOV1CI


ștrALEEA VIȘINULUI Nr. 1


ROMÂNIA -

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Parctlo ti CC)

PCI

Coordonate pcl de contur

Lungimi laturi

O(i.i+1)

X[m|

Y|m|

1

561366 350

646741 651

5484

2

561350 136

646745 619

3 2B9

3

561347 704

646747 633

5.483

4

561343 919

646743.866

3 289

S(lCCl»16mp P»17 545m


CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1D1U POPOVICl


A. Date referitoare ia teren


—fir— oarcelâ

Categoria de folosința

bupraraia

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Terenul nu este împrejmuit

Total          Jtj

B.Date referitoare la construcții

Cod consir

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

10

GARAJ

total

18

VeRIFICATOR/EXPERT TEHNICI NUME       |       SEMNĂTURĂ        | CERINȚA         | REF/EXP nr din DATA

BACIU CONSTANTIN

ROSC-F Nr 0011 din 2010               BANALI

Denumire proiect CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Amplasament Mun. Bacau, str. Aviatorilor, nr, 14, boxa 8 nr 854, jud. Bacau

Proiect nr

336/2015

Faza

Beneficiari BLAGA AURICA, 8LAGA DORIN

Numele

Semnară/

SCARA

V500

TITLUL PLANȘEI;

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa

A1

PROIECTAT

Baciu Constantin

c—Tf /

DESENAT

Baciu Coiu'aniln

DATA 09 20<5


Nume Punct

COORDONATE STERED'70

XCm)

YCm)

1

563381.94

646224.56

a

56538352

646227.06

3

565379.12

646229,93

4

565377.53

646227.43

2S « 32np

S = 16mp


PJFA. DARANGIU ADRIAN Autorizație: Seria RO-BC-F Nr.0116 CodflscaJ:29518273

Sediul: Bacau, str. I ucegt, nr. 137 Mobil: 0740.657.362 E-mall: darangiuaQyahoo.com


Amplasament mun. Bacau, etr. Martir Horia, nr. 5, județul Bacau


Beneficiar. Pojum AntonPLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500


Format A4


Proiect nr.

73 / 2015


Faza:

S.T.


Data:

10.2015


Planșa nr: 1arcela (ICc)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X Im)

Y Im)

1

566031.510

646502.711

2

566028.062

646503.377

3

566029.209

646509.263

4

566032.650

646508.601


PLAtjPE SITUAȚIE

Scara 1 ; 500    \

ANEXA NR. Zi D(i,ifll LA HOTARAREA NR

3.512'

5.997

3.504

5.999


22.163


1-10AP


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICl


-

VERIFICATOR/EXPERT TEHNIC

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REF. NR. din

PROIECTANT

BenefîcianTURCAN VASILE Amplasament.str.logofăt tautl.nr.s, jud. bacau

Fata:

Numele

SCARA .j&oo-

Proiect: NCHIRIERE TEREN

Proiect nr 2015

ING.PINTILIE BOGDAN

INGPINTILIE BOGDAN -

DATA

2015

TITLUL PLANȘEI: PLAN DE SITUAȚIE

Planșa. A*

t

ING P1NTIUE BOGDAN

REVIZIA :


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUANEXĂ NR. &
LA HOTARAREA NR DIN 07.03.2016


170.55


170.51PLAJN DE SITUAȚIE

SCARA 1:500


Sistem de proiecție X,Y * STEREO70

Sistem de referința altimelric Z-Marea Neagra
--------------—--------------------------

i.M                                                                                                        <2

*11 ---------------- ------- - - - — - - - -

1 **

P.F.A DARIE NECULAI RO-BC-F 0048 ;

Denumirea: Teren propui pentru închidere

Amplasament :Str. Mihal Emlneicu.bt.28,ac.A,ep.3.et.parter,Loc.0ecau1Jud.Bacau

Pr.nr. 2Î/201S

Fozo: CU

Beneficiar: Manole Ciprian Florin si Manole lullana

Proiectat

Darie Neculal

/7

OCARA

1.500 , ——- -*3---

plan de situație

Pl.nr Al

Desenat

Darie Neculal

DATA 04201$