Hotărârea nr. 58/2016

Hotărârea nr.58 din 07.03.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 39/2016 prin care s-a aprobat dreptul de servitute către E-ON Distribuţie România asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Erou Ciprian Pintea, str. Prieteniei şi str. Venus.

< ;z>            •


Q^udețu/ 3Bacăa qfefidt/w/ Saca/ a/ QS/t^lcj/uu/ffi Sfâacăa

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 39/ 2016 prin care s-a aprobat dreptul de servitute către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Erou Ciprian Pintea, str. Prieteniei și str. Venus

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 07.03.2016

Având in vedere:

-Adresa Eon Distribuție România nr. 36153/17.02.2016 înregistrată Ia Primăria Municipiului Bacău cu nr. 20776/ 18.02.2016;

-Referatul comun nr. 78065/ 18.02.2016 al Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 1454/ 02.03.2016; -Raportul Compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 1455 din 02.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 257/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 258/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 259/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 260/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 12 alin. (2), Iit. „b” și „c” și alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2), ale art. 117 Iit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) Iit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în temeiul art. 36 (2) Iit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată șt actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă completarea art. 1 alin. (2) din HCL nr. 39/ 2016 prin care s-a aprobat dreptul de servitute către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Erou Ciprian Pintea, str. Prieteniei și str. Venus, prin introducerea unei noi anexe (Anexa nr. 3), conform planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 39/ 2016 sunt și răi îân în vigoare.

ART.3 “Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.4 - Hotărârea va fi Serviciului Drumuri,icată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, t și E-ON Distribuție România.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 58

DIN 07.03.2016

V.B..I.D/R.TJEX l/Drl-A-1

ANEXĂ

LAHOTARAREANR.58 DIN 07.03.2016


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIEBloc Locuințe S*P+4 Scara C


BlocLocxdnte S+P+4 Scara 0


i Bacău

1


j—-

(asfalt)


(arabi))


-J.,   1     —

Municipiul Bfrptxu g


Municipiul Bqcqu


LLi J.I'KV            ____

îs

^pusa KCL


Str-Vcnus^)


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


In coratroraie

CLMXRC PROPUSA PENTRU CONSTRUIRE

l**5      /proiecta

superflcl?


Total


superflcte «r.aer f ide prok

7f5*L5np-QW     ijjpa


Bulimar Vasile.Sacbelarie Cipriaa


supusa


289»

LEGENDA j~ ] posturi de tronsfomore existente

<--->LES existente

<26'^V& LES 1 kV proiectata intre PT316 si FB pr .(supus HCL> 264nxtn«<*64np) LES 1 kV proiectata Intre PT444 sl FB pr.Csupus HCLi 25nxln=25np)

TOTAL SUPRAFAȚA SUPUSA HCU <?64mg +        s 289mp

Firida de bransanent sl FDCP proiectate supuse superFkJel (QSnprinp = L5 np) 7r‘‘.B > LES 1 kV proiectat supus superficial 7nxln=7npS.C. ELTESA GRUP SJLL.

hț            BACAU

' ^tr. Tincretultii nr.44, J04/I26/2003, CUURI5I93937


’AT


leg. LXazareana lng. L-Lazartann


SEFPRQTECT Ing. Luda* Straub


Ing- i.udm Stnub|


Scara: 1:500

Data: dec. 3015


Titlu proiect: ADnentnre cu energie electric* bloc locuințe


Titlu planta: Pian de situație


Proiect nr. 5/2015


i

Faza HCL+CS


Planșa nr.

3