Hotărârea nr. 57/2016

Hotărârea nr.57 din 07.03.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 28/2016 prin care s-a aprobat achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2016.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 28/ 2016 prin care s-a aprobat achiziționarea de servicii juridice de consultanța, de asistență și/sau de reprezentare tn anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 07.03.2016

Având in vedere:

-Referatele nr. 1410/ 29.02.2016 și nr. 1445/ 02.03.2016 ale Serviciului Tehnic Investiții și Administratorului Public;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 1496 din 03.03.2016; -Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 1497 din 03.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 252/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 253/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 254/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 255/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 256/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. I alin. (2) lit. "b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (1) și (9) și art.45(2) lit. «a» din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se modifică art. I din HCL nr. 28/ 2016 prin care s-a aprobat achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în anul 2016, în sensul că suma alocată în acest scop va fi de 400.000 lei.

ART.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 28/ 2016 sunt și rămân în vigoare.

ART.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

ARTA Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Tehnice, Serviciului Achiziții și Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVID1U POPOVICI

NR.

DIN 07.03.2016

V.B. I Dj R JjExI'LH.I-A-2