Hotărârea nr. 55/2016

Hotărârea nr.55 din 07.03.2016 Hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2016.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofît de interes general, aferent anului 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 07.03.2016

Având in vedere:

-Referatul nr.l521/03.03.2016 si Programul anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2016 , înaintate de Comisia Tehnica Legea nr.350/2005;

-Adresa nr.1392/03.03.2016 înaintata de Direcția Economica;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrata sub nr.l523/03.03.2016; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul Primăriei Municipiului Bacau inregistrat sub nr.l 524/03.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 244/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 245/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 246/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 247/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 248/07.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile Legii nr.350/02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofît de interes general, actualizata;

-Prevederile H.C.L. nr.5/01.02.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a Prognozei pe următorii trei ani;

-Prevederile H.C.L. nr.l3/27.01.2014 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non-profit de interes general, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile HCL Bacau nr.4/15.01.2016 de modificare a HCL nr.l3/2014, prin care au fost aprobate cele 6 domenii de finanțare;

-Prevederile art.47 și art.l 17 lit.„a” din Legea nr.215/200I a administratei publice locale, republicată;

In baza dispozițiilor art.36(9) și art.45(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl, - Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului B        ntru activități nonprofît de interes general, aferent anului 2016,


conform Anexei partaj


rezenta hotarare.

d^bdințâ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR.

DIN 07.03.2016

VB I !>/R T/E> BD* l*A-!

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa

la H.C.L. nr. din


2016


PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL UAT BACĂU, PENTRU ACTIVITĂȚILE NONPROFIT - SPORT, CULTE, SOCIAL, TINERET, EDUCAȚIE SI MEDIU, CULTURA

AFERENT ANULUI 2016

Autoritatea finanțatoare, Municipiul Bacău, str. Mărășești, nr.6, Cod Fiscal 4278337, tel 0234-581849, fax 0234-588757. e-mail contact@primariabacau.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes l general face cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție financiară 2016.

UAT Municipiul Bacau face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofit pentru domeniile sport, tineret, educație si mediu, culte, cultura, social pentru anul 2016 in condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005, in suma totala de 9.931.250 lei, după cum urmeaza:


Nr. Crt.

DOMENIUL

SUMA 2016 (lei)

1

Sport

5.700.000

2

Culte

1.900.000

3

Social

500.000

4

Educație, mediu

231.250

5

Tineret

300.000

6

Cultura

1.300.000

TOTAL

9.931.250

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI