Hotărârea nr. 53/2016

Hotărârea nr.53 din 23.02.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Palatul Copiilor Bacău în vederea organizării concertului "Zi-i vioară...zi-i cu foc", la Teatrul de vară "Radu Beligan" din Bacău.

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Palatul Copiilor Bacău în vederea organizării concertului «Zi-i vioară....zi-i cu foc», la Teatrul de Vară «Radu Beligan » din Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 23.02.2016

Având in vedere:

-Adresa nr. 171/ 09.02.2016, înregistrată la instituția noastră cu nr. 20162/ 12.02.2016 înaintată de Palatul Copiilor Bacău;

-Referatul nr. 1191/ 19.02.2016 înaintat de Viceprimarul Municipiului Bacău, Radu Ababei;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 1219/ 19.02.2016 ;

-Raportul compartimentelor de resort nr. 1220/ 19.02.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 235/23.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 236/23.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 237/23.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 Iit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) Iit „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctul 4 și art.45(2) lit.« a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Palatul Copiilor Bacău în vederea organizării concertului «Zi-i vioară....zi-i cu foc», la Teatrul de Vară «Radu Beligan » din Bacău, în data de 24 februarie 2016.

ART.2. Contribuția Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară « Radu Beligan » din Bacău, pentru desfășurarea evenimentului prevăzut la art. 1.

ART.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART.4.


Hotărârea va fi comjuîreată Serviciului Cabinet Primar și Palatului Copiilor Bacău.

53

23.02.2016


NR.

DIN

V.B„ I.D7 R.TTEn.t/th.l.A-2


ȘEDINȚĂ JJOR A


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OV1DIU POPOVIC1