Hotărârea nr. 43/2016

Hotărârea nr.43 din 05.02.2016 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 3887/110/2015.

privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 3887/110/2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 05.02.2016

Având in vedere:

-Referatul nr. 10162/ 22.12.2015 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 409/ 20.01.2016; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 410/ 20.01.2016;

-Rapoartele corniștilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 192/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 193/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 194/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 195/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 196/5.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 79A3 din OG nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 21 (3), ale art. 23, ale art. 47 (l), ale art. 61 (2) și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 38/2010 privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în justiție, completată prin HCL nr. 135/ 2010;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) și art.45(l) din Legea nr 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l. - Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Bacău întâmpinarea (apărările) formulată în dosarul nr. 3887/110/2015, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău - dl. Romeo Stavarache să împuternicească un apărător ales care să apere interesele Consiliului Local al Municipiului Bacău în cauza ce face obiectul dosarului nr. 3887/110/2015, pe tot parcursul derulării procesului până la soluționarea Iui definitivă și irevocabilă.

ART.3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ARTA - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OV1DIU POPOVIC1ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ROMANIA JUDEȚUL BACAU MUNICIPIUL BAC AU

CUI: 4278337

Cont bancar: RO88TREZ06124510220XXXXX-Trezoreria Bacau

Sediu: Bacau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau TELEFON: 0234/581650

FAX; 0234/588757

NR. 45906/18.12.2015

Dosar nr. 3887/110/2015 CC2bis

TRIBUNALUL BACĂU

SECȚIA II CIVILA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Bacau, str. Ștefan cel Mare, nr. 4, județul Bacau

Consiliul local al muncipiului Bacău, reprezentat prin Președintele de ședința, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata, formulează:

ÎNTÂMPINARE

in vederea respingerii acțiunii formulata de Compania Regionala de Apa Bacau

• S.A pentru următoarele:

MOTIVE SI CONSIDERENTE

PE FOND:

Prin prezenta acțiune Compania Regionala de Apa Bacau S.A, solicita sa anulați in parte Hotararea Consiliului Local nr.78/4.05.2015, respectiv art.2 si sa ne obligați la plata cheltuielilor de judecata.

Consideram ca acțiunea este nefondata intrucat Hotararea de Consiliul -Local a a avut la baza adresa nr. 1490/18.02.2015 a Companiei Regionala de Apa Bacau S.A care a solicitat doar eliminarea art.1.7 din regulamentul anexa la Hotararea nr. 166/2010. Astfel potrivit principiului „instanța nu poate da mai mult decât i s-a solicitat” si Consiliul Local Bacau nu poate hotari asupra altor aspecte decât a celor ce se solicita si prin hotararea atacata a răspuns adresei primite de la reclamanta prin care se solicita eliminarea doar a pct.1.7 din regulament.

Reclamanta arata in acțiune ca s-a efectuat si procedura prealabila de modificare a hotărârii asa cum se dorește si prin prezenta acțiune, insa ceea ce nu dorește aceasta sa inteleaga este ca, chiar si asa, prin procedura de verificare a

legalitatîi hotararea nu se poate modifica după bunul plac ci doar respectând aceeași procedura de emitere, respectiv principiul „nu se poate acorda mai mult decât se cere”. In aceste condiții, singurul lucru pe care trebuia sa-1 faca reclamanta era sa se adreseze cu o noua cerere consiliului local in care sa arate cele menționate in prezenta acțiune, urmând a se emite o noua hotarare de consiliu local ce sa prevada modificările care se impun.

Analizând actele care au stat la baza emiterii hotărârii nici o instanța nu va putea constata ca se impune modificare hotărârii asa cum se dorește de reclamanta in condițiile in care NICIODATĂ NU A FOST SOLICITAT lucru acesta, Consiliul Local Bacau adoptând o hotarare asa cum s-a solicitat de Compania Regionala de Apa Bacau.

Având in vedere cele menționate, consideram ca acțiunea este nefondata, solicitând sa o respingeți ca atare.

ÎNDREPT:

Ne întemeiem acțiunea pe prevederile art. 205 si următoarele din Noul Cod procedura civila.

In susținerea acțiunii, intelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri si depunem in dublu exemplar prezenta insotita de documentația care a stat la baza hotărârii contestate.

Consiliul Local al municipiului Bacau, Președinte de ședința,

Secretarul municipiului Bacau, Ovidîu Nicolae Popovici

' \\


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1D1U POPOVICI