Hotărârea nr. 42/2016

Hotărârea nr.42 din 05.02.2016 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău şi au fost date în administrarea şi exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, modificată.


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și au fost date în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, modificată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 05.02.2016

Având in vedere:

-Solicitarea nr. 6508 din 09.12.2015 a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 47253 din 09.12.2015;

-Memoriile Justificative nr. 6362/ 02.12.2015, nr. 5555/ 20.10.2015, nr. 5695/ 28.10.2015;

-Hotărârile Consiliului de Administrație al SC Compania Regională de Apă Bacău SA nr. 2/ 16.11.2015 și nr. 3/16.11.2015;

-Referatul nr. 78011 din 13.01.2016 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 357 din 19.01.2016; -Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 358 din 19.01.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 187/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 188/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 189/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 190/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 191/5.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Ap? Bacău SA;

-HCL nr. 297/ 2013 privind modificarea HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA;

-Prevederile ari. 14 lit. "b", art. 25 (2) din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicată;

-Prevederile Legii nr. 213 din 17.11.1998 privind bunurile proprietate publica, actualizata;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

In baza dispozițiilor art. 36, alin.(2), lit.”c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma impleme îtării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și au fost date în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, modificată, în sensul înlocuirii Anexelor nr. 1 și 4 cu Anexele nr. 1 și 2, părți integrante din prezenta hotarare.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL430/ 29.12.2011 sunt si raman in vigoare.

Art.3. Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru municipiul Bacău, în sensul celor prezentate la art. 1.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Comartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

Art.5. Hotararea va fi comunicata Compartimentului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA.

NR. 42

DIN 05.02.2016


V B J.DJ R.TJEx.l/Dil-A-2CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ NR. 4

L A HOTARAREA NR. 4.2, DIN 05.02.2016

S1TUAT1A MIJLOACELOR FIXE DIN SURSE 1SPA SI BUGET DE STAT “STAT1E TRATARE BARAȚI”

NR. CR T.

NR. DE ÎNV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

Cod Clasifica re

Data

P.LF.

Ge st.

Valoare de inventar

TVA 24%

Total Valoare

1

187693

Statie de tratare apa bruta, localizata m com. Măgura, j ud. Bacau.str. Intre Vii, compusa din:lnstalatii debitmetre,vane si conducte la rezervoarele existente 1,2 A, 2B;Sistem de supraveghere video;Conducte/canale tehnologoce exterioare din incinta, L=2635m.

1.8.8.

01.11.2011

41

5.943.546,73

1.426.451,22

7.369.997,95

2

187694

Camera de intrare apa bruta, executata din beton armat monolit,dotata cu instalații electrice, control si automatizare pentru funcționarea echipamentelor si conducte tehnologice, in suprafața de 70 mp- 1 buc.

1.8.13.

01.11.2011

41

467.918,77

112.300,50

580.219,27

3

Instalații tehnologoce aferente camerei de intrare

2.124.4.

41

190.902,69

45.816,65

236.719,34

4

187695

Floculatoare si mixere rapide din beton armat monolit,dotate cu instalații electrice pentru funcționarea echipamentelor si conducte tehnologice, in suprafața de 102 mp-1 buc.

1.8.13.

01.112011

41

145.74924

34.979,82

180.729,06

5

Instalații tehnologica aferenta floculatoarelor si mixerelor rapide de pe linia 1

2.124.4.

41

97.166,17

23.319,88

120.486,05

6

187696

Floculatoare si mixere rapide din beton armat monolit,dotate cu instalații electrice pentru funcționarea echipamentelor si conducte tehnologice, in suprafața de 102 mp-1 buc

1.8.13.

01.11.2011

41

145.749,24

34.979,82

180.729,06

7

Instalații tehnologica aferenta floculatoarelor si mixerelor rapide de pe linia 2

2.1.24.4.

41

97.166,17

23.319,88

120.486.05

8

187697

Floculatoare si mixere rapide din beton armat monolit,dotate cu instalații electrice pentru funcționarea echipamentelor si conducte tehnologice, in suprafața de 102 mp - lbuc

1.8.13.

01.11.2011

41

145.74924

34.979,82

180.729,06

9

Instalații tehnologica aferenta floculatoarelor si mixerelor rapide de pe linia 3

2.124.4.

41

97.166,17

23.319,88

120.486,05

10

187698

Decantoare executate din beton armat monolit,cu lamele verticale,dotate cu instalații electrice de control si automatizare si conducte tehnologice, in suprafața de 124 mp -1 buc

1.8.13.

01.11.2011

41

411.627,47

98.790,59

510.418,06

1!

Instalații tehnologica aferenta decantorului de pe linia 1

2.1.24.4.

41

365.02829

87.606,79

452.635,08

NR, CR T.

NR.

DE

ÎNV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

Cod Clasifica re

Data P.I.F.

Ge st

Valoare de inventar

TVA 24%

Total Valoare

12

187699

Decantoare executate din beton armat monolit,cu lamele verticale,dotate cu instalații electrice de control si automatizare si conducte tehnologice, in suprafața de 124 mp-1 buc

1.8.13.

01.112011

41

411.627,47

98.790,59

510.418.06

13

Instalații tehnologica aferenta decantorului de pe linia 2

2.1.24.4.

41

365.02829

87.606,79

452.635,08

14

187700

Decantoare executate din beton armat monolit,cu lamele verticale,dotate cu instalații electrice de control si automatizare si conducte tehnologice, in suprafața de 124 mp-1 buc.

1.8.13.

01.11201!

41

411.627,47

98.790,59

510.418,06

15

Instalații tehnologica aferenta decantorului de pe linia 3

2.124.4.

41

365.02829

87.606,79

452.635,08

16

187701

Statie filtre, bazin pentru spalare inversa si bazin de clorinare, executate din beton armatdotate cu instalații electrice, control si automatizare pentru funcționarea echipamentelor, instalații termice si conducte tehnologice, in suprafața de 1055 mp - 1 buc

1.8.13.

01.11.2011

41

4.723.988,36

1.133.757,20

5.857.745.56

17

Instalat» tehnologica aferenta stafiei de filtrare

2.1.24.4.

41

2.024.566,45

485.895,95

2.510.462,40

18

187702

10       Rezervor pentru sedimentarea

nămolului,realizat din beton armat monolit,dotat cu instalații electrice,control si automatizare, conducte tehnologice, V= 2000 mc-1 buc.

1.8.11.

01.11.2011

41

644.084,01

154.580,16

798.664,17

19

187703

11 Clădire tehnica P+E executata pe cadre din beton armat monolit cu zidărie din BCA,ce cuprinde atelier mecanic,atelier electric, laborator chimic si bacteriologic dotat cu instrumente, mobilier si aparatura de laborator, birouri, grupuri sanitare, incapere centrala termica, dotata cu instalat'» electrice,control si automatizare, gaze, termice si sanitare, centrala termica cu boiler model Viesmann, conducte tehnologice, sistem de telefonie, sistem camere video, in suprafața de 322 mp-1 buc

1.8.15.

01.112011

41

752.541,85

180.610,05

933.151,90

20

Instalații tehnologica aferenta clădirii tehnice

2.124.4.

41

1.103.470,85

264.833,00

1.368.303,85

21

187704

Clădire de clorinare executata pe cadre din beton armat monolit si zidărie din BCA,dotata cu instalații electrice, control si automatizare,instalații termice si conducte tehnologice, in suprafața de 139 mp-1 buc.

1.8.15.

01.11.2011

41

230.319,89

55276.78

285.596.67

22

_

Instalații tehnologica aferenta clădirii de clorinare

2.1.24.4.4

41

345 481.34

82.915,52

428.396,86

NR. CR T.

NR.

DE

INV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

Coti

Clasifica re

Data P.I.F.

Ge st

Valoare de inventar

TVA 24%

Total Valoare

23

187705

Clădire pentru depozitare si dozare substanțe chimice executata pe cadre din beton armat cu zidărie din BCA,dotata cu instalații electrice control si automatizare, instalații termice si conducte tehnologice, in suprafața de 512 inp-1 buc.

1.8.15.

01.11.2011

41

854.099,87

204.983,97

1.059.083,84

24

Instalații tehnologica aferenta clădirii pentru dozare substanțe chimice

2.124.4.4

41

1.043.899,84

250.535,96

1.294.435,80

25

284569

Debitmetru electromagnetic D.N. 500mm, model Promag50W5H,instalat la camera de intrare

2.2.1.1.3

01.11.2011

41

48.14327

11.554,38

59.697,65

26

284570

Debitmetru electromagnetic D.N. 500mm, model Promag 50W5H,instalat la camera de intrare

2.2.1.1.3

01.11.2011

41

48.143,27

11.554,38

59.697.65

r 27

284571

Debitmetru electromagnetic D.N, 500mm, model Promag 50W5H,instalat la camera de intrare

2.2.1.1.3

01.11.2011

41

48.143,27

11.554,38

59.697.65

28

284572

Pompa de prelevare probe tip Wilo-Emu. montata in camera de intrare

2.1.17.1.1

01.112011

41

2.499,18

599,80

3.098,98

29

284573

Mixer model Astim, 5 kw, montat in camera de mixare rapida

2.1.17.5.

01.11.2011

41

29.990,55

7.197,73

37.188,28

30

284574

Mixer model Astim, 5 kw, montat in camera de mixare rapida

2.1.17.5.

01.11.2011

41

29.990,55

7.197,73

37.188,28

31

284575

Mixer model Astim, 5 kw, montat in camera de mixare rapida

2.1.17.5.

01.11.2011

41

29.990,55

7.197,73

37.188,28

32

284576

Floculator model Astim, 12,6 kw, montat in camera de floculare

2.1.17.5.

01.11.2011

41

89.400,05

21.456,01

110.856.06

33

284577

Floculator model Astim, 12,6 kw, montat in camera de floculare

2.1.17.5.

01.11.2011

41

89.400,05

21.456,01

110.856,06

34

284578

Floculator model Astim, 12,6 kw, montat in camera de floculare

2.1.17.5.

01.11.2011

41

89.400,05

21.456,01

110.856,06

8k33

284579

Pompa recirculare apa murdara model

Wilo- FA0864E instalata la rezervorul nămol

2.1.17.1.1

01.11.201)

41

25.401,64

6.096,39

31.498,03

36

284580

Pompa recirculare apa murdara model Wilo- FA0864E instalata la rezervorul nămol

2.1.17.1.1

01.11.2011

41

25.401,64

6.096,39

31.498,03

37

284581

Debitmetru electromagnetic,model

Promag 50W5H, D.N. 500 mm, montat in clădirea filtrelor

22.1.1.3

01.11.2011

41

48.143,27

11.554,38

59.697,65

38

284582

Hidrofor -set booster pentru apa industriala, tip Wilo,montate in clădirea filtrelor

2.1.17.1.2

01.11.2011

41

34.220,15

8212,84

42.432,99

39

284583

Suflanta de aer, model Aerzen GM80L, montata in clădirea filtrelor

2.1.17.3.

01.11.2011

41

169.74728

40.739,35

210.486,63

40

284584

Suflanta de aer, model Aerzen GM80L, montata in clădirea filtrelor

2.1.17.3.

01.11.2011

41

169.747,28

40.739,35

210.486,63

41

284585

Hidro for-Set booster apa potabila Wilo-WTATD20, montat in camera de neutralizare a clorului

2.1.17.1.2

01.11.2011

41

27.38421

6.572,21

33.956,42

42

284586

Mixer model Astim, tip axial montat in rezervoarul de aluminiu din clădirea chimica

2.1.17.5.

01.11.2011

41

14.414,42

3.459,46

17.873,88

43

284587

Mixer model Astim, tip axial montat in rezervoarul de aluminiu din clădirea chimica

2.1.17.5.

01.11.2011

41

14.414,40

3.459,46

17.873,86

NR. CR T.

NR. DE ÎNV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

Cod Clasifica re

Data

P.I.F.

Ge

st.

Valoare de inventar

TVA 24%

Total Valoare

44

284588

Mixer model Astim, tip axial montat in rezervoarui de PAC, din clădirea chimica

2.1.17.5.

01.11.2011

41

25.406,98

6.097,68

31.504,66

45

284589

Mixer model Astim, tip axial montate in rezervoarui de PAC, din clădirea chimica

2,1.17.5.

01.11.2011

41

25.406,97

6.097,67

31.504,64

46

284590

Mixer model Astim, tip axial montat in rezervoarui de var din clădirea chimica

2.1.17.5.

01.11.2011

41

26.343,93

6.322,54

32.666,47

47

284591

Mixer model Astim, tip axial montat in rezervoarui de var din clădirea chimica

2.1.17.5.

01.11.2011

41

26.343,93

6.322,54

32.666,47

48

284592

Pompe dozare sulfat de aluminiu, model SEKO,tip MSI,montate in clădirea chimica -1 buc.

2.1.17.1.1

01.11.2011

41

21.620,00

5.188,80

26.808,80

S 49

284593

Pompe dozare sulfat de aluminiu, model SEKO,tip MSI,montate in clădirea chimica -1 buc.

2.1.17.1.1

01.112011

41

21.620,00

5.188,80

26.808,80

50

284594

Pompe dozare sulfat de aluminiu, model SEKO,tip MSI,montate in clădirea chimica -1 buc.

2.1.17.1.1

01.11.2011

41

21.620,00

5.188,80

26.808,80

51

284595

Pompe dozare sulfat de aluminiu, model SEKO.tip MSI,montate in clădirea chimica - 1 buc.

2.1.17.1.1

01.112011

41

21.634,64

5.192,31

26.826,95

52

284608

Pompe dozare var, model SEEPEX,tip BN15-6LT/A1 -C1-L8-F0-A-X, montate in clădirea chimica -1 buc.

2.1.17.1.1

01.11.2011

41

61.469,88

14.752,77

76.222,65

53

284609

Pompe dozare var, model SEEPEX,tip BN 15-6LT/AI-C1-L8-F0-A-X, montate in clădirea chimica • 1 buc.

2.1.17.1.1

01.11.2011

41

61.469,88

14.752,77

76.222,65

54

284612

Pompe dozare PAC, model SEEPEX,tip BN 10-6L/A1 -C1-A5-F0-A X, montate in clădirea chimica * 1 buc.

2.1.17.1.1

01.112011

41

59.284,47

14228,27

73.512,74

>

55

284613

Pompe dozare PAC, model SEEPEX.tip BN 10-6L/A1 -C1-A5-F0-A-X, montate in clădirea chimica - 1 buc.

2.1.17.1.1

01.112011

41

59284,47

14.228,27

73.512,74

56

284616

Pompe dozare polimer, model Seepex,tip MD025-6L/A6-A7-A7-F0-6A,montate in clădirea chimica -1 buc.

2.1.17.1.1

01.11.2011

41

11.899,16

2.855,80

14.754,96

57

284617

Pompe dozare polimer, model Seepex,tip MD025-6L/A6-A7-A7-FQ-6A,montate in clădirea chimica • 1 buc.

2.1.17.1.1

01.11.2011

41

11.899,16

2.855,80

14.754,96

58

284618

Pompe dozare polimer, model Seepex,tip MD025-6L/A6-A7-A7-F0-6A,montate in clădirea chimica -1 buc.

2.1.17.1.1

01.11.2011

41

11.899,16

2.855,80

14.754,96

59

284619

Pompe dozare polimer, model Seepex,tip MD025-6L/A6-A7-A7-F0-6 A,montate in clădirea chimica - 1 buc.

2.1.17.1.1

01,11.2011

41

11.899,25

2.855,82

14.755,07

60

284632

Unitate de preparare polimer, model

SEKO.tip Polycendos PLS1100, montata in clădirea chimica -1 buc.

2.2.6.2

01.112011

4i

142.801,02

34.272,24

177 073,26

NR. CR T.

NR. DE INV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

Cod Clasifica re

Data

P.I.F.

Ge

st.

Valoare de inventar

TVA 24%

Total Valoare

61

284633

Mixer submersibil, model Astim, instalat in rezervorul de nămol - 1 buc.

2.1.17.5.

01.11.2011

41

7.444,04

1.786,57

9.230,61

62

284634

Debitmetru electromagnetic model Promag 50W6H.D.N. 600mm, montat in cămin la intrarea in rezervorul 1.

2.2.1.1.3

01.112011

41

57.317,69

13.756,25

71.073,94

63

284635

Debitmetru electromagnetic model

Promag 50W6H.D.N. 600mm, montat in cămin la intrarea in rezervorul 2A.

22.1.1.3

01.112011

41

57.317,69

13.75625

71.073,94

64

284664

Debitmetru electromagnetic model

Promag 50W6H.D.N. 600mm, montat în cămin la intrarea in rezervorul 2B.

2.2.1.1.3

01.11.2011

41

57.317,69

13.75625

71.073,94

65

284636

Pompa apa pentru clorinare.tip Wilo MVT 806, montate in clădirea filtrelor

2.1.17.1.1

01.112011

41

13.691,61

3.285,99

16.977,60

66

284637

Pompa apa pentru clorinare,tip Wilo MVT 806, montate in clădirea filtrelor

2.1.17.1.1

01.11.2011

41

13.691,61

3285,99

16.977,60

'67

284638

Pompa de prelevare probe, tip Wilo Emu, montata in bazinul contact clor- 1 buc.

2.1.17.1.1

01.11.2011

41

2.499,18

599,80

3.098,98

68

284639

Sistem de ventilare aer cauzat de chimicalele pudrate, var .

2.1.17.3.

01.11.2011

41

241.485,50

57.956,52

299.442,02

69

284640

Sistem de ventilare aer cauzat de chimicalele pudrate, carbon activ.

2.1.17.3.

01.11.2011

41

232.895,29

55.894,87

288.790,16

70

284641

Sistem de clorinare,model Siemens, complet echipat, avand capacitate de 10 Kg/h,in clădirea de clorinare.

2.1.24.4.1

01.11.2011

41

816.614,15

195.987,40

1.012.601,55

71

284642

Debitmetru electromagnetic model Promag 50W6H.D.N. 600mm, montat pe plecarea rezerv. De 5000 mc.

22.1.1.3

01.11.2011

41

70.685,74

16.964,58

87.650,32

72

284643

Debitmetru electromagnetic model Promag 50W7H.D.N. 700mm, montat pe plecarea rezerv. De 10000 mc.

22.1.1.3

01.11.2011

41

101268,47

24.304,43

125.572,90

73

284644

Sistem termoficare cu centrala tetmica model Wiesmman in clădirea tehnica.

2.1.17.3

01.11.2011

41

16.410,03

3.938,41

20.348,44

74

187706

Conducta de canalizare din polietilena, D.N. 200 mm, montata in statia de tratare in lungime totala de 181 m.

1.8.7

01.112011

41

174.05128

41.772,31

215.823,59

75

187707

Conducta de canalizare din polietilena, D.N. 300 mm, montata din statia de tratare pana in str. Arcadie Septilici, in lungime totala de 1020 m.

1.8.7

01.112011

41

980.843,49

235.402,44

1.216.245,93

76

187708

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461,97

1.550,87

8.012,84

77

187709

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.112011

41

6.461,97

1.550,87

8.012,84

78

187710

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea .

1.8.13.

01.112011

41

6.461,97

1.550,87

8.012,84

79

187711

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461,97

1.550,87

8.012,84

80

187712

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461,97

1.550,87

8.012,84

NR.

CR T.

NR. DE ÎNV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

Cod Clasifica

re

Data

P.I.F.

Ge st.

Valoare de Inventar

TVA 24%

Total Valoare

81

187713

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461,97

1.550,87

8.012,84

82

187714

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461,97

1.550,87

8.012,84

83

187715

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461,97

1.550,87

8.012,84

84

187716

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461,97

1.550,87

8.012,84

85

187717

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461,97

1.550,87

8.012,84

86

187718

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461,97

1.550,87

8.012,84

87

187719

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

4)

6.461,97

1.550,87

8.012,84

88

187720

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

89

187721

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

90

187722

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.112011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

91

187723

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

92

187724

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

-

93

187725

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

94

187726

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

95

187727

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

96

187728

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

97

187729

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

98

187730

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8 011,60

99

187731

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

NR. CR T.

NR.

DE

INV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

Cod Clasifica re

Data

P.I.F.

Ge st.

Valoare de inventar

TVA 24%

Total Valoare

100

187732

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

101

187733

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

102

187734

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,98

1.550,64

8.011,62

103

187735

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.112011

41

6.461,98

1.550,88

8.012,86

104

187736

instalație electrica de joasa tensiune si iluminat exterior, in incinta statiei de tratare

1.7.2.1.

01.11.2011

41

1.730.003,30

415.200,79

2.145.204,09

105

284645

Transformator 20/0,4 KV, 630 KVA, montat in incinta statiei de tratare

2.1.16.3.1

01.112011

41

75.655,06

18.157,21

93.812,27

ZI06

284646

Calculator sistem SCADA, instalat in clădirea tehnica a statiei de tratare

2.2.9.

01.112011

41

37.843,52

9.082,44

46.925,96

107

187737

împrejmuire statie de tratare a apei -executata cu panouri metalice fixate pe stâlpi metalici 782 ml.

1.6.3.2

01.11.2011

41

173.144,18

41.554,60

214.698,78

108

284647

Calculator sistem SCADA, instalat in clădirea tehnica a statiei de tratare

2.2.9.

01.11.2011

41

37.843,52

9.082,44

46.925,96

109

284648

Panou PLC, instalat in clădirea filtrelor a statiei de tratare

22.8.

01.11.2011

41

409.299,46

98.231,87

507.531,33

HO

284649

Panou PLC, instalat in clădirea filtrelor a statiei de tratare

22.8.

01.11.2011

41

409299,46

98231,87

507.531,33

111

284650

Panou PLC, instalat in clădirea filtrelor a statiei de tratare

22.8.

01.11.2011

41

*

409.299,46

98231,87

507.531,33

112

284651

Panou PLC, instalat in clădirea filtrelor a statiei de tratare

22.8.

01.11.2011

41

409.299,46

98.231,87

507.531,33

113

284652

Panou PLC, instalat in clădirea filtrelor a statiei de tratare

22.8.

01.112011

41

409299,46

98.231,87

507.531,33

S14

284653

Pompa de spalare filtre tip Wilo, montate in clădirea filtrelor

2.1.17.1.1

01.112011

41

114.789,28

27.549,43

142.338,71

115

284654

Pompa de spalare filtre tip Wilo, montate in clădirea filtrelor

2.1.17.1.1

01.11.2011

41

114.78928

27.549,43

142.338,71

116

284655

Pompa de spalare filtre tip Wilo, montate in clădirea filtrelor

2.1.17.1.1

01.112011

41

114.789,28

27.549,43

142.338,71

117

284656

Compresor, model Dalcakiran, capacitate 500 1,montat in clădirea filtrelor

2.1.16.4.1

01.112011

41

169.700,83

40.728,20

210.429,03

118

284657

Compresor, model Dalcakiran, capacitate 500 1,montat in clădirea filtrelor

2.1.16.4.1

01.11.2011

41

169.700,83

40.728,20

210.429,03

119

284658

Pompa prelevare probe tip Wilo-Emu la rezervorul 1

2.1.17.1.1

01.112011

41

14.10322

3.384,77

17.487,99

120

284659

Pompa prelevare probe tip Wilo-Emu la rezervorul 2A

2.1.17.1.1

01.11.2011

41

14.103,22

3.384,77

17.487,99

121

284660

Pompa prelevare probe tip Wilo-Emu la rezervorul 2B

2.1.17.1.1

01.11.2011

41

14.103,22

3.384,77

17.487.99

122

284661

Pod rulant model BVS,capacitate 21, montat in clădirea de reactivi chimici

2.3.62.

01.11.2011

41

59.964,77

14.391,54

74.356,31

123

284662

Pod rulant model BVS,capacitate 21, montat in clădirea de clorinare

2.3.62.

0l.ll.20H

41

59.964,77

14.391,54

74.356,31

124

284663

Pod rulant model BVS.capacitate 3 t, montat in clădirea filtrelor

2.3.62.

01.11.2011

41

70.609,63

16.946,31

87.555,94

! '■

NR. CR T.

NR.

DE

INV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

Cod Clasifica re

Data

P.I.F.

Ge st

Valoare de Inventar

TVA 24%

Total Valoare

125

187738

Drumuri si alei in incinta statiei de tratare a apei cu imbracamtnte din beton asfaltic 3725MP

1.3.7.2

01.11.2011

41

1.235.306,82

296.473,64

1.531 780,46

126

Multiparametru HQD Meters pt. măsurători electrochimice

2.2.6J.

41

7.680,35

1.843,28

9.523,63

127

Turbidimetni Hach-Lange 2100N

2.2.6.2.

41

6.777,08

1.626,50

8.403,58

128

Distilator Boeco WS3500

2.2.6.2.

41

3.386,25

812,70

4.198,95

129

Microscop pentru laborator analiza apa

2.2.6.2.

41

1.718,63

412,47

2.131,10

130

Aparat pentru test Jar-Velp Scientifica

2J.62.

41

4.970,49

1.192,92

6.163,41

131

Incubator Froilabo

22.62.

41

6.777,08

1.626,50

8.403,58

132

Incubator Precisa

22.62.

41

6.777,08

1.626,50

8.403,58

133

Etuva Froilabo

2.2.62.

41

5.419,78

1.300,75

6.720,53

134

Balanța analitica Partner AS220/C/2

22.62.

41

4.516,52

1.083,96

5.600,48

135

Balanța tehnica Partner PS1200/C/1

22.62.

41

3.163,91

75934

3.923,25

136

Balanța tehnica Partner UWE

22.6.2.

41

2.529,23

607,02

3.136,25

'437

Agitator Nahita

2.2.62.

41

2.084,54

50029

2.584,83

138

Termostat LT200

22.62.

41

3.386,25

812,70

4.198,95

139

Dispenser

22.62.

41

1.357,31

325,75

1.683,06

140

Dispenser

2.2.62.

41

1.357,31

325,75

1.683,06

141

Contor de colonii Boeco

22.62.

41

2.482,92

595,90

3.078,82

142

Autoclav Studio-Med

2262.

41

18.969,27

4.552,62

23.521,89

143

Autoclav Raypa

22.62.

41

32.518,67

7.804,48

40.323,15

144

Centrifuga Nahita.model 2652

22.6.2.

41

7.680,34

1.84328

9.523,62

145

Sistem de filtrare Millipore cu un post si pompa vacuum

22.62.

41

14.452,74

3.468,66

17.921,40

146

Spectofotometru Nova A300 pentru absortie atomica                     ,

22.6.2.

41

90.329,63

21.679,11

112.008,74

147

PH-metru Hach-Lange Sens Ion +

22.6.2.

41

7.680,34

1.84328

9.523,62

148

Conductometru Hach-Lange Sens Ion

22.6.2.

41

6.777,08

1.626,50

8.403,58

149

Spectofotometru absortie moleculara

DR 5000

22.62.

41

27.098,89

6.503,73

33.602,62

150

PH-metru Hach-Lange

22.6.2.

41

3.386,25

812,70

4.198,95

J51

Bidistilator GFL

22.62.

41

24.843,00

5.962,32

30.805,32

152

Baie de apa GFL

22.62.

41

4.970,49

1.192,92

6.163,41

153

Agitator orbital Nahita

22.62.

41

11.293,56

2.710,45

14.004,01

154

Baie de apa Julabo

22.6.2.

41

10.390,27

2.493,66

12.883,93

155

Pompa de vacuum

2.2.62.

41

2.482,92

595,90

3.078,82

156

Nisa laborator bacteriologie

22.62.

41

23.939,67

5.745,52

29.685,19

157

Multiparametru Controller SC 1000

2.2.62.

41

31.615,42

7.587,70

39.203,12

158

Analizor pentru clor

22.62.

41

13.549,50

3251,88

16.801,38

159

Analizor pentru clor

2.2.62.

41

13.549,50

3251,88

16.801,38

160

Turbidimetru Hach-Lange

2.2.62.

41

9.032,96

2.167,91

11.200,87

161

Nisa laborator chimic

22.62.

41

23.939,67

5.745,52

29.685,19

TOTAL

32.759.662,71

7.862319,05

40.621.981,76

ROMÂNIA                           ANEXĂ NR. 2

JUDEȚUL BACĂU              LA HOTARAREA NR. 42 DIN 05 02 2016

CONSILIUL LOCAL BACĂU

TABEL CU M1JLOACEL FIXE DIN SURSE ISPA SI BUGET DE STAT "STATIE EPURARE”

NR. CRT

NR. DE ÎNV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

Cod Clasific are

Gest

DataP.l.F.

Valoare noua de inventar

TVA 24%

Valoare totala

1

284667

Instalații tehnologice executate in statia de statie de epurare a apelor uzate Bacau compusa din: conducte,vane etc.

2.124.4.

0GF

01.112011

8.724.59520

2.066.362,00

10.790.957,20

2

187739

Canal de intrare

1.8.7.

0GF

01.11.2011

534.269,89

128.224,77

662.494,66

3

187740

Statie de gratare

1.8.15.

0GF

01.11.2011

1269.680,40

304.723,30

1.574.403,70

4

187741

Deznisîpator si separator de grăsimi

1.8.7.

0GF

01.11.2011

1.590.704,77

381.769,14

1.972.473,91

5

187742

camera de distribuție DC I canal alimentare ape pluviale si bazine de retentie SW1 - SW4. Se reîntregește nr. de inv. 205047

1.8.11.

0GF

01.11.2011

93.263,78

22.383,31

115.647,09

6

187743

Statie pompare ape pluviale PS 1

1.8.11.

0GF

01.11.2011

152.304,75

36.553,14

188.857,89

7

187744

Decantor primar PC 1

1.8.11.

OGF

01.112011

1.731.377,90

405.937,06

2.137.314,96

8

187745

Decantor primar PC2. Se reîntregește nr. de inv. 283515.

1.8.11.

0GF

01.11.2011

1.691.407,57

405.937,82

2.097.345,39

9

187746

Camera de distribuție noua

1.8.11.

OGF

01.112011

118.688,77

28.485,30

147.174,07

10

187747

Statie de pompare PS 2

1.8.12.

OGF

01.11.2011

730.538,69

149.978,80

880.517,49

11

187748

Camera distribuție DC 4

1.8.11.

OGF

01.112011

414.78628

99.548,71

514.334,99

12

187749

Bazin de aerare ATI cu camera de distribuție DC5

1.8.11.

OGF

01.112011

4.393.852,79

754.329,36

5.148.182,15

13

187750

Statie suflante pentru aerare

1.8.15.

OGF

01.112011

148.116,54

35.547,97

183.664,51

14

187752

Camera distribuție DC 2

1.8.11.

OGF

01.112011

302.900,16

72.696,04

375.596,20

15

187753

Decantorsecundar SCI

1.8.11.

OGF

01.112011

347.349,89

78.148,17

425.498,06

16

187754

Decantor secundar SC2. Se reîntregește nr. de inv. 225164.

1.8.11.

OGF

01.112011

325.61739

78.148,17

403.765,56

17

187755

Decantor secundar SC3

1.8.11.

OGF

01.112011

325.617,35

78.148,16

403.765,51

18

187756

Decantor secundar SC4

1.8.11.

OGF

01.112011

325.61735

78.148,16

403.765,51

- 19

187757

Statie de pompare a nămolului primar PS3

1.8.12.

OGF

01.11.2011

363.36332

87.207,20

450.570,52

20

187758

Statie de pompare a nămolului primar PS 5

1.8.12.

OGF

01.112011

363.36332

87.207,20

450.570,52

21

187759

Împrejmuire cu gard metalic prevăzută cu porii, in lungime totala de 1048 m

1.632.

OGF

01.112011

131.161,92

31.478,86

162.640,78

22

187760

Statie de ingrosare si deshidratare a nămolului

1.8.15.

OGF

01.112011

1.520.703,41

364.968,82

1.885.672.23

23

187761

Statie de pompare nămol fermentat cu rezervor de nămol

1.8.15.

OGF

01.112011

410.872,44

98.609,39

509.481,83

24

187762

Bazin de fermentare a nămolului SD1. Se reîntregește nr. de inv. 205051.

1.8.12

OGF

01.11.2011

749.605,68

179.905,36

929.511,04

25

187763

Bazin de fermentare a nămolului SD2. Se reîntregește nr. de inv. 206525.

1.8.12.

OGF

01.11.2011

749.605,68

179.905,36

929.511,04

26

187764

Bazin de fermentare a nămolului SD3. Se reîntregește nr. de inv. 225167.

1.812.

OGF

01.112011

635.860,39

152.606,49

788.466,88

27

187765

Bazin de fermentare a nămolului SD4. Se reîntregește nr. de inv. 225270

1.8.12.

OGF

01.11.2011

635.86039

152.606,49

788.466,88

28

187766

Gazometru

1.8.15.

OGF

01.11.2011

474.944,33

113.986,64

588.930,97

29

187767

Drumuri si alei din beton in suprafața de 4300 mp

l .3.7.3.

0GF

01.112011

989.453,51

223.861,02

1.213.314,53

30

187768

Clădire de serviciu - pavilion administrativ. Se reîntregește nr. de înv. 105010

1.6.4.

0GF

01.112011

95.663,13

22.959,15

118.622,28

31

187769

Statie de transformare noua

1.8.15.

0GF

01.11.2011

519.652,09

124.716,50

644.368,59

32

187770

Instalație electrica subterane medie tensiune

1.7.1.3.

0GF

01.11.2011

525.723,08

126.173,54

651.896,62

33

187771

Instalație electrica de joasa tensiune subtewrana - tablou principal de distribuție

1.7.2.2.

0GF

01.112011

879.569,16

211.096,60

1.090.665,76

34

187772

Instalație electrica de joasa tensiune -tablouri secundare de distribuție

1.7.2.2.

0GF

01.11.2011

975.945,05

234.226,81

1.210.171,86

35

187773

Instalație electrica de joasa tensiune -echipament de măsură

1.7.2.2.

0GF

01.11.201)

785.728,87

188.674,93

974.303,80

S36

187774

Instalație electrica de joasa tensiune -iluminat exterior

1.72.2.

0GF

01.112011

157.933,73

29.460.96

187.394,69

i^*37

284668

Sistem de telefonie

2.1.22.5.

0GF

01.112011

12.173.55

2.921,65

15.095,20

38

187775

Container metalic pentru statie apa tehnologica Containex 20

1.3.1.1.

0GF

01.112011

18.830,67

4.519,36

23.350,03

39

187795

Centrala termica

1.8.15.

0GF

01.11.2011

31.984,92

0,00

31.984,92

40

187796

Platforme nămol

1.3.7.3.

OGF

01.11.2011

44.044,52

0,00

44.044,52

41

187797

împrejmuire gard beton in lungime de 402 m

1.6.32.

OGF

01.112011

3.250,64

0,00

3.250,64

42

284669

Transformator medie tensiune 20/0,4 KV- 2000 KVA

2.1.16.3.

OGF

01.112011

169.50820

40.681,97

210.190,17

43

284670

Transformator medie tensiune 20/0,4 KV-2000 KVA

2.1.16.3.

OGF

01.112011

169.50820

40.681,97

210.190,17

44

284671

Echipament SCADA

22.8.

OGF

01.11.2011

615.947,32

147.827,36

763.774,68

45

284672

Stavilar montat la canal by-pass tip

WRS 1340X 2300

2.124.4.

OGF

01.112011

133230,27

31.975,26

165.205,53

46

284673

Stavilar montat la bazin apa pluviala 1

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

70.767,00

16.984,08

87.751,08

^47

284674

Stavilar montat la bazin apa pluviala 2

2.124.4.

OGF

01.11.2011

70.767,00

16.984,08

87.751,08

^48

284675

Stavilar montat la bazin apa pluviala 3

2.124.4.

OGF

01.11.2011

70.767,00

16.984,08

87.751,08

49

284676

Stavilar montat la bazin apa pluviala 4

2.1.24.4.

OGF

01.112011

70.767,00

16.984,08

87.751,08

50

284677

Gratar mecanic rar la linia 1,3300 x 1152x25

2.1.24.4.

OGF

01.112011

128.133,82

30.752,12

158.885,94

51

284678

Grătar mecanic rar la linia 2,3300 x

1152x25

2.1.24.4.

OGF

01.112011

128.133,82

30,752,12

158,885,94

52

284679

Gratar mecanic des la linia 1,SSF-HF

4000 x 1226 x 6

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

128.133,82

30.752.12

158.885,94

53

284680

Gratar mecanic des la linia 2,SSF-HF

4000 x 1226 x6

2.1.24.4.

OGF

01.112011

128.133,82

30.752,12

158.885,94

54

284681

Ventilator axial la statia de gratare VARD 400/4 Ex

2.1.17.3.

OGF

01.112011

3.037,21

728,93

3.766,14

55

284682

Ventilator axial la statia de gratare VARD 400/4 Ex

2.1.17.3.

OGF

01.112011

3.037,21

728,93

3.766,14

56

284683

Ventilator axial la statia de gratare JT -SB-HQW 200/2

2.1.17.3.

OGF

01.112011

2.560,36

614,49

3.174,85

57

284684

Palan manual 2tf-24/98HH montat la statia de gratare

2.3.62.

OGF

01.11.2011

22.779,08

5.466,98

28.246,06

58

187776

Tablou electric MCC la statia de gratare

1.7.2.1.

0GF

01.11.2011

64.063,88

15.375,33

79.439,21

59

187777

Tablou electric PU la statia de gratare

1.7.2.1.

0GF

01.11.2011

61.026,66

14.646,40

75.673,06

60

284685

Stavilar intrare linia 1 gratare WRS 1450x1800

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

75.93025

18.223,26

94.153,51

61

284686

Stavilar ieșire linia 1 gratare WRS 1450x1800

2.1.24.4.

0GF

01.112011

75.930,25

18.22326

94.153,51

62

284687

Stavilar intrare linia 2 gratare WRS 1450x1800

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

75.93025

18.223,26

94.153,51

63

284688

Stavilar ieșire linia 2 gratare WRS

1450x1800

2.1.24.4.

0GF

01.112011

75.93025

18.223,26

94.153,51

64

284689

Container de 7 mc si vagonet la gratare rare

2.3.1.3.

0GF

01.11.2011

1822327

4.373,58

22.596,85

65

284690

Container de 7 mc si vagonet la gratare dese

2.3.1.3.

0GF

01.11.2011

18.22327

4.373,58

22.596,85

66

284691

Container de 7 mc si vagonet la spălătorul de nisip

2.3.1.3.

0GF

01.11.2011

18223,27

4.373,58

22.596,85

^67

284692

Pod longitudinal unitatea de desnisipare si separator de grăsimi

2.124.4.

0GF

01.112011

295.380,86

70.891,41

366.272.27

68

284693

Suflanta aer nr. 1 la separator grăsimi GM15L

2.1.16.4.

0GF

01.112011

98.46028

23.630,47

122.090,75

69

284694

Sutlanta aer nr. 2 ta separator grăsimi GM15L

2.1.16.4.

OGF

01.112011

98.460,28

23.630,47

122.090,75

70

284695

Pompa nisip linia 1 ITT-FLYGT DS

3085.183-MT/S-F EBG

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

25.354,63

6.085,11

31.439,74

71

284696

Pompa nisip linia 2 ITT-FLYGTDS

3085.183-MT/S -F EBG

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

25.354,63

6.085,11

31.439,74

72

284697

FLYGT,la linia 1DS 3085.183-MT/S -F EBG

2.17.1.1.

OGF

01.11201)

25.354,63

6.085,11

31.439,74

73

284698

rUhipa dliiiiehidre ScphiUlbr nisip

FLYGT,la linia 2 DS 3085.183-MT/S -F EBG

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

25.357,68

6.085,84

31.443,52

74

284699

Pompa ITT- FLYGT apa supematanta linia 2, DP 3057/181 MT

2.17.1.1.

OGF

01.112011

25.357,71

6.085,85

31.443,56

284700

Pompa ITT- FLYGT apa supematanta linia 1,DP 3057/181 MT

2.17.1.1.

OGF

01.112011

25.357,68

6.085,84

31.443,52

76

284701

Separator si spălător nisip coanda

ROSF 4/2 mm

2.1.24.4.

OGF

01.112011

198.147,61

47.555.43

245.703,04

77

284702

Stavilar intrare camera desnisipare 1. WRS 1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.112011

85.041,89

20.410,05

105.451,94

78

284703

Stavilar ieșire camera desnisipare 1

WRS 1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

85.041.89

20.410,05

105.451,94

79

284704

Stavilar intrare camera desnisipare 2

WRS 1450x1800

2.124.4.

OGF

01.11.2011

85.041,89

20.410,05

105.451,94

80

284705

Stavilar ieșire camera desnisipare 2

WRS 1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

85.041,89

20.410,05

105.451,94

81

284706

Stavilar control debitr către statia gratare VRS 1450x2100

2.124.4.

OGF

01.112011

2.004,55

481,09

2.485,64

82

284707

Gratar ape pluviale Huber ROK 1/0

2.124.4.

OGF

01.11.2011

2.004,55

481,09

2.485,64

83

284708

Snec deversor ape pluviale Huber

2.124.4.

OGF

01.11.2011

2.004,55

481,09

2.485,64

84

284709

Stavilar către bazin ape pluviale 1 din

DC 1 WAB DN800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

1.974,19

473,81

2.448,00

85

284710

Stavilar către bazin ape pluviale 2 din

DC 1 WAB DN800

2.1.24.4.

OGF

01.112011

1.974,19

473,81

2.448,00

86

284711

Stavilar către bazin ape pluviale 3 din DC 1 WAB DN800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

1.974.19

473,81

2.448,00

87

284712

Stavilar către bazin ape pluviale 4 din

DC l WAB DN800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

1.974,19

473.81

2.448,00

88

284713

Mixer bazin ape pluviale nr 1 - WILO

TR 36.I45-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.48823

357,18

1.845,41

89

284714

Mixer bazin ape pluviale nr 1 - WILO

TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.488,23

357,18

1.845,41

90

284715

Mixer bazin ape pluviale nr 1 - WILO

TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.112011

1.48823

357,18

1.845,41

91

284716

Mixer bazin ape pluviale nr 1 - WILO

TR36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.112011

1.488,23

357,18

1.845,41

92

284717

Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO TR 36.145-4/I2S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.48823

357,18

1.845,41

284718

Mixer bazin ape pluviale nr2 - WILO TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.112011

1.48823

357.18

1.845,41

94

284719

Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO

TR36.I45-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.488,23

357,18

1.845,41

95

284720

Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO

TR36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.488,23

357.18

1.845,41

96

28472!

Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO

TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.488,23

357,18

1.845,41

97

284722

Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO

TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.112011

1.488,23

357,18

1.845,41

98

284723

Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO

TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.488.23

357,18

1.845,41

99

284724

Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO

TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.488,23

357,18

1.845,41

100

284725

Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO

TR 36.I45-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.488,23

357,18

1.845,41

(71

284726

Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO

TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.48823

357,18

1.845,41

102

284727

Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO TR36.I45-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.48823

357,18

1.845,41

103

284728

Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO

TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.488,23

357,18

1.845,41

104

284729

Pod raclor radial cu racleti L = 45 m, cu tablou electric, montat per decantor primar 1

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

398.618,68

95.668,48

494.287,16

105

284730

Pod raclor radial cu racleti L = 45 m, cu tablou electric, montat per decantor primar 2

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

398.618,68

95.668,48

494.287,16

106

284731

Stavilar WAG 1100x1100 montat in camera de distribuție noua către PCI

2.1.24.4,

OGF

01.112011

9.111,64

2.186,79

11.298,43

107

284732

Stavilar WAG 1100x1100 montat in camera de distribuție noua către PC2

2.1.24.4.

OGF

Ol.11.2011

9.111,64

2.186,79

11.298,43

108

284733

Stavilar by-pass WAG13 50x 1200

montat in DC 6

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

15.186,36

3.644,73

16 831,09

109

284734

Stavilar WAG 1200x 1300 montat in DC

6, intrare in PS 2

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

15.186,05

3.644,65

18.830,70

110

284735

Pompa tip Grundfos EF 305906EX250B,pentru golire la PS1-ape pluviale

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

30.918,80

7.420,51

38.339,31

III

284736

Pompa Wilo FA 2532D, nr. 1, retur ape pluviale in PS1

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

139.149,80

33.395,95

172.545,75

112

284737

Pompa Wilo FA 2532D, nr2, retur ape pluviale in PS1

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

139.149,80

33.395,95

172.545,75

113

284738

Ventilator tip Helios 05890RRK200EX, montat in camera pompe PS1

2.1.17.3.

0GF

01.11.2011

8.139,73

1.953,54

10.093,27

284739

Ventilator tip Helios 00199HRFW200/2, montat in camera electrica PS1

2.1.17.3.

0GF

01.11.2011

8.139,73

1.953,54

10.093,27

115

284740

CP3531.765, submersibila montata in PS2

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

136.674,48

32.801,88

169.476,36

116

284741

Pompa nr.2 ITT ■ FLYGT CP3531.765, submersibila montata in PS2

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

136.674,48

32.801,86

169.476,36

117

284742

Pompa nr.3 ITT - FLYGT CP3531.765, submersibila montata in PS2

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

136.674,48

32.801,88

169.476,36

118

187778

Tablou electric cu convertizor de frecventa pentru pompa 1

1.7.2.1,

OGF

01.11.2011

159.453,56

38268,85

197.722,41

119

187779

Tablou electric cu convertizor de frecventa pentru pompa 2

1.7.2.1.

OGF

01.112011

159.453,56

38.268,85

197.722,41

120

187780

Tablou electric cu convertizor de frecventa pentru pompa 3

1.7.2.1.

OGF

01.11.2011

159.453,56

38.268,85

197.722,41

421

284743

Pompa Grundfos AP 12.40.06 A3 unilift pentru golire statîe de pompare PS2

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

9.111,64

2.186,79

11.298,43

u

122

284744

Ventilator evacuare Helios 05/36 RDD450/6/6,montat in PS2

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

4.889,91

1.173,58

6.063,49

123

284745

Ventilator evacuare Helios 05/36 RDD450/6/6,montat in PS2

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

4.889,91

1.173,58

6.063.49

124

284746

Pompa UI' -bLYGl NH

3127.181 HT,nr. 1, montata in PS5 nămol primar

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

45.558,16

10.933,96

56.492,12

125

284747

Pompa ITT -FLYGT NP

3127.181HT,nr.2, montata in PS5 nămol primar

2.17.1.1.

OGF

01.112011

45.558,16

10.933,96

56.492,12

126

187781

Tablou de distribuție PC1+2; PS5; SDB

1.7.2.1.

OGF

01.112011

45.558,16

10.933,96

56.492,12

127

284748

Stavilar tip WAG DN1000, montat in DC4 către ATI,A

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

12.148,85

2.915,72

15.064,57

128

284749

Stavilar tip WAG DN 1000, montat in DC4 către AT1,B

2.1.24.4.

OGF

01.112011

12.148,85

2.915,72

15.064,57

129

284750

Stavilar tip WAG DN1000, montat in DC4 către ATI,C

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

12.148,85

2.915,72

15.064,57

130

284751

Batardou tip WDE 3100, montat in

DC4 către AT2

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

6.296,13

1.511,07

7.807,20

131

284752

Batardou tip WDE 3100, montat in

DC4 către AT2

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

6296,13

1.511,07

7.807,20

132

284753

Batardou tip WDE 3100, montat in

DC4 către AT2

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

6.296,13

1.511,07

7.807,20

133

284754

Pompa Wilo RZP80-2 pentru recirculare. linia 1 , montata in ATI

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

202.970,71

48.712,97

251.683,68

134

284755

Pompa Wilo RZP80-2 pentru recirculare, linia 2, montata in ATI

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

202.970,71

48.712,97

251.683,68

284756

Pompa Wilo RZP60-3 pentru recirculare, linia 3 , montata in ATI

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

202.970,71

48.712,97

251.683,68

OF

136

284757

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 1 in zona de denitrificare, linia 1 din ATI

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

162.378,38

38.970,81

201.349,19

137

284758

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 2 in zona de denitrificare, linia l din ATI

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

162.37838

38.970,81

201.349,19

138

284759

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 1 in zona de denitrificare, linia 2 din ATI

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

162.378,38

38.970,81

201.349,19

139

284760

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 2 in zona de denitrificare, linia 2 din ATI

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

162.378,38

38.970,81

201.349,19

140

284761

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 1 in zona de denitrificare. linia 3 din ATI

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

162.378,38

38.970,81

201.349,19

141

284762

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 2 in zona de denitrificare, linia 3 din ATI

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

162.378,38

38.970,81

201.349,19

( >2

187782

Tablou electric de distribuție MCC stație de comprersoare pentru ATI

1.7.2.1.

OGF

01.11.2011

446.539,78

107.169,55

553.709,33

143

284763

Sufianta nr. 1 pentru aerare bazin ATI, tip Robuski ESC 155/5 C

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

258.998,12

82 159,55

321.157,67

144

284764

Sufianta nr.2 pentru aerare bazin ATI, tip Robuski ESC 155/5 C

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

258.998,12

82.159,55

321.157,67

145

284765

Sufianta nr.3 pentru aerare bazin ATI, tip Robuski ESC 155/5 C

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

258.998,12

62.159,55

321.157,67

146

284766

Ventilator nr. 1, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante

2.1.17.3.

OGF

01.112011

2.104,79

505,15

2.609,94

147

284767

Ventilator nr.2, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

2.104,79

505,15

2.609,94

148

284768

Ventilator nr.3, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

2.101,75

504,42

2.606,17

149

284769

Ventilator nr.4, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

2.101,75

604,42

2.606,17

150

284770

Ventilator Helios 00960HQW200/2 pentru camera electrica

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

2.104,79

505,15

2.609,94

15!

284771

Ventilator carcasa izolare fonica pentru suflanta 1 tip Robuschi CLU 510-27, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

9.928,65

2.382,88

12.311,53

152

284772

Ventilator carcasa izolare fonica pentru suflanta 2 tip Robuschi CLU 510-27, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK

2.1.17.3.

0GF

01.11.2011

9.928,65

2.382,88

12.311,53

153

284773

Ventilator carcasa izolare fonica pentru suflanta 3 tip Robuschi CLU 510-27, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK

2.1.17.3.

0GF

01.11.2011

9.928,65

2.382,88

12.311,53

154

187783

Tablou electric suflanta nr.l

1.7.2.1.

OGF

01.112011

74.294,88

17.830,77

92.125,65

155

187784

Tablou electric suflanta nr.2

1.7.2.1.

OGF

01.112011

72.893,04

17.494,33

90.387,37

156

187785

Tablou electric suflanta nr.3

1.7.2.1.

OGF

01.112011

72.893,04

17.494,33

90.387,37

O

157

284774

Stavilar nr. 1, WAG DN800 mm, montat la DC 2

2.124.4.

OGF

01.11.2011

16.914,23

4.059,42

20.973,65

158

284775

Stavilar nr.2, WAG DN800 mm, montat la DC 2

2.1.24.4.

OGF

01.112011

16.914,23

4.059,42

20.973,65

159

284776

Stavilar nr.3 WAG DN800 mm, montat la DC 2

2.1.24.4.

OGF

01.112011

16.91423

4.059,42

20.973,65

160

284777

Stavilar nr.4 WAG DN800 mm, montat la DC 2

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

16.911,18

4.058,68

20.969,86

161

284778

Pompa spuma ITTDP-

MT8022.280.EBG DN80 la decantor secundar nr.l

2.17.1.1.

OGF

01.112011

31.890,71

7.653,77

39.544,48

.162

284779

Pompa spuma 1TTDP-

MT8022.280.EBG DN80 la decantor secundar nr.2

2.17.1.1.

OGF

01.112011

31.890,71

7.653,77

39.544,48

r

163

284780

Pompa spuma 1TTDP-

MT8022.280.EBG DN80 la decantor secundar nr.3

2.17.1.1.

OGF

01.112011

31.890,71

7.853,77

39.544,48

164

284781

Pompa spuma ITTDP-

MT8022.280.EBG DN80 la decantor secundar nr.4

2.17.1.1.

OGF

01.112011

31.890,71

7.653,77

39.544,48

165

284782

Pompa nr.l apa in exces ITTDP-MT8022.280.EBG DN80, montat in cămin colectare spuma

2.17.1.1.

OGF

01.112011

31.890,71

7.653,77

39.544,48

166

284783

Pompa nr.2 apa in exces 1TTDP-MT8022.280.EBG DN80, montat in cămin colectare spuma

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

31.890,71

7.653,77

39.544,48

167

284784

Pod raclor radial cu aspirație L = 22,5 m pentru decantor secundar 1

2.1.17.5.

OGF

01.112011

288.535,00

69.248,40

357.783,40

168

284785

Pod raclor radial cu aspirație L - 22,5 m pentru decantor secundar 2

2.1.17.5.

OGF

01.112011

288.535,00

69.248,40

357.783,40

169

284786

Pod raclor radiat cu aspirație L = 22,5 m pentru decantor secundar 3

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

288.535,00

69.248,40

357.783,40

170

284787

Pod raclor radial cu aspirație L = 22,5 m pentru decantor secundar 4

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

288.535,00

69.248,40

357.783,40

171

284788

Pompa nr. 1 nămol activ în exces FLYGT, NP3127.I25HT- PS3

2.17.1.1.

0GF

01.1122011

53.151,18

12.756,28

65.907,46

172

284789

Pompa nr.2 nămol activ in exces FLYGT, NP3127.125HT- PS3

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

53.151,13

12.756,27

65.907,40

173

284790

Pompa nr.l nămol recirculat FLYGT CP3531735 montata in statia de pompare nămol secundar - PS3

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

75.93025

18.223,26

94.153,51

174

284791

Pompa nr.2 nămol recirculat FLYGT CP3531735 montata in statia de pompare nămol secundar- PS3

2.17.1.1.

0GF

01.112011

75.930,25

18.223,26

94.153,51

O

175

284792

Pompa nr.3 nămol recirculat FLYGT CP3531735 montata in statia de pompare nămol secundar- PS3

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

75.930,25

18.223,26

94.153,51

176

284793

Ventilator nr.l, Helios 0I465HQD400/4/4TK montat in PS3

2.1.17.3.

0GF

01.11.2011

2.946,09

707,06

3.653,15

177

284794

Pompa nr. 1 apa de nămol Grundfos

SEV 100.10030. A.Ex.4.50d, montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.

0GF

01.112011

12.452,57

2.988,62

15.441,19

178

284795

Pompa nr.2 apa de nămol Grundfos

SEV100.l0030.A.Ex.4.50d, montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.

0GF

01.112011

12.452,57

2.988,62

15.441.19

179

284796

Pompa nr.3 apa de nămol Grundfos

SEVl00.10030.A.Ex.4.50d, montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.

0GF

01.112011

12.452,57

2.988,62

15.441,19

284797

Pompa nr. 1 alimentare mentantancun Netzch NM063 BT,montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

22.779,08

5.466,93

28.246,06

181

284798

Pompa nr.2 alimentare mentantancuri Netzch NM063 BT,montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

22.779,08

5.466,98

28.246,06

182

284799

Static de dozare polimer POLYDOS412,pentru polimer solid, montata in statia de deshidratare

2.1.24.4.

OGF

01.112011

60.744,22

14.578,61

75.322,83

183

284800

Statie de dozare polimer POLYDOS412,pentru polimer solid, montata in statia de deshidratare

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

60.744,22

14.578,61

75.322,83

184

284801

Statie de dozare polimer .pentru polimer lichid, montata in statia de deshidratare

2.1.16.4.

OGF

01.112011

15.186,05

3.644,65

18.830,70

185

284802

Compresor aer tip Boge,SBD700-SOODB.montata in statia de deshidratare

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

36.446,52

8.747,16

45.193,68

186

284803

Container 10 mc cu vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

OGF

01.112011

18.223,27

4.373,58

22.596,85

187

284804

Container 10 mc cu vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

0GF

01.11.2011

18 223,27

4.373,58

22.596,85

188

284805

Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

OGF

01.11.2011

13.667,44

3.280,19

16.947,63

189

284806

Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

0GF

01.112011

13.667,44

3.280,19

16.947,63

190

284807

Container 10 mc fiara vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

OGF

01.11.2011

13.667.44

3.280,19

16.947,63

191

284808

Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

OGF

01.11.2011

13.667,44

3.280,19

16.947,63

192

284809

Ventilator Helios 06690VARD400/4TK montat in statia de deshidratare

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

6.074,43

1.457,86

7.532,29

193

284810

vtJnuiatot evacdare nenos uob93 9SM" 400/4Ex, montat in statia de deshidratare

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

6.074,43

1.457,86

7.532,29

>194

284811

Venfilator JT-SB (JUybUHQ W2UU/2 pentru urgenta, montat in statia de deshidratare

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

6.074,43

1.457,86

7.532,29

J

195

284812

Pod rulant monogrinda, 2t- 10,702SIM

PMC630-29-0, s.29821/2009-Konecranes, in statia de deshidratare

2.3.62.

OGF

01.112011

227.790,77

54.669,78

282.460.55

196

284813

Snec pentru nămol deshidratat SSD320R, echipat cu motor radia! SSE320R, montat la statia de deshidratare

2.1.24.4.

OGF

01.112011

10.630,23

2.551,26

13.181,49

197

284814

Presa cu filtru deshidratare nămol BELLMER W1NKEL PRESSE WP GREEN 3 K S cu turbomixer BELLMERJn statia de deshidratare

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

660.632,76

158.551,86

819.184,62

198

284815

Ingrosator nămol activ in exces GTN 1200, montat in statia de deshidratare nămol

2.1.24.4.

OGF

01.112011

330.314,86

79.275,57

409.590,43

\199

284816

Ingrosator nămol primar in exces GTN 1200, montat in statia de deshidratare

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

330.314,86

79.275,57

409.590,43

J

200

284817

Ventilator evacuare Helios 06958AVDRK 800/6/6, montat in camera cogenerare

2.1.17.3.

OGF

01.112011

7.593,03

1.822,33

9.415,36

201

284818

Ventilator alimentare aer Helios 00010AVDRK900/6/6 montat in camera cogenerator

2.1.17.3.

OGF

01.112011

7.593,03

1.822,33

9.415,36

202

284819

Grup cogenerare tip Lindenberg BHKW CHP 600GF, motor Guascor FGLD360-500CP;generator Leroi Șomer LSA 49.1 0,4kva, 4 poli, 660kva

2.1.162.

OGF

01.112011

1.234.003,40

296.160,82

1.530.164,22

203

284820

Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare nămol metantanc nr.i, montat in CSI

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

71.070,72

17.056,97

88.127,69

204

284821

Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare nămol metantanc nr2, montat in CSI

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

71.070,72

17.056,97

88.127,69

205

284822

Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare nămol metantanc nr.3, montat in CS2

2.17.1.1.

OGF

01.112011

71.070,72

17.056,97

88.127,69

206

284823

Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare nămol metantanc nr.4, montat in CS2

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

71.070,72

17.056,97

88.127,69

207

284824

Pompa Grundfos AP12.4006.A3,. Pentru golire CSI

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

10.63023

2.551,26

13.181,49

208

284825

Pompa Grundfos AP 12.4006. A3,.

Pentru golire CS2

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

10.63023

2.551,26

13.181,49

209

284826

Schimbător de căldură cu spirala Alfa Lava! ALSHE 1000. montat in CS2

2.1.6.1.1

OGF

01.112011

65.300,03

15.672,01

80.972,04

-^10

284827

Schimbător de căldură cu spirala Alfa Laval ALSHE 1000. montat in CS2

2.1.6.1.1

OGF

01.112011

65.300,03

15.672,01

80.972,04

3

211

284828

Macelator Netzsch TM8512-04,montat in CS2

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

45.573,35

10.937,60

56.510,95

212

284829

Ventilator Helios 00960HQW200/2 pentru CS2, camera pompe

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

5.102,51

1.224,60

6.327,11

213

284830

Ventilator Helios 00960HQW200/2 pentru CS2, camera incalzire

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

5.102,51

1.224,60

6.327,11

214

284831

Ventilator Helios 00960HQW200/2 pentru CS2. camera electrica

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

5.102,51

1.224,60

6.327,11

215

284832

Mixer Wilo TR60-2-26, montat la rezervorul de depozitare nămol

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

9.111,64

2.186,79

11.298,43

^16

284833

Pompa Allweiler nr.l, Tec Fiow 751/11, pentru alimentare presa deshidratare

2.17.1.1.

OGF

01.112011

9.111,64

2.186,79

11.298,43

J

217

284834

Pompa Allweiler nr.2, Tec Flow 751/11, pentru alimentare presa deshidratare

2.17.1.1.

OGF

01.112011

9.111,64

2.186,79

11.298,43

218

284835

Mixer metantanc nr.l SFR.07-10

2.1.17.5.

OGF

01.112011

170.04429

40.810,63

210.854,92

219

284836

Mixer metantanc nr.l SFR07-10

2.1.17.5.

OGF

01.112011

170.04429

40.810,63

210.854,92

220

284837

Mixer metantanc nr.l SFR.07-10

2.1.17.5.

OGF

01.112011

170.044,29

40.810,63

210.854,92

221

284838

Mixer metantanc nr.l SFR07-10

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

170.044,29

40.810.63

210.854,92

222

284839

Clopot evacuare gaz pentru metantanc nr.l Schultz CTV10-2072016LT

2.1.6.1J

OGF

01.112011

70.852,04

17.004,49

87.856,53

223

284840

Clopot evacuare gaz pentru metantanc nr.2 Schultz CTV10-2072016LT

2.1.6.12

OGF

01.11.2011

70.852,04

17.004,49

87.856,53

224

284841

Clopot evacuare gaz pentru metantanc nr.3 Schultz CTV10-2072016LT

2.1.6.12

OGF

01.112011

70.852,04

17.004,49

87.856.53

225

284842

Clopot evacuare gaz pentru metantanc nr.4 Schultz CTV10-2072016LT

2.1.6.12

OGF

01.11.2011

70.852,04

17.004,49

87.856,53

226

284843

Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.ICTVl 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.680,42

13.603,30

70.283,72

227

284844

Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.2CTVl 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.680,42

13.603,30

70.283,72

228

284845

Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.3

CTVI0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.680,42

13.603,30

70.283,72

229

284846

Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.4CTVI 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.680,42

13.603,30

70.283,72

230

284847

Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.ICTVl 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.683,46

13.604.03

70.287,49

231

284848

Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.2CTVl0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.683,46

13.604.03

70.287,49

232

284849

Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.3CTVl 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.683,46

13.604,03

70.287,49

284850

Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.4CTVl 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.683,46

13.604,03

70.287,49

r3

234

284851

Gazometru material textil dubla membrana GS217, V « 980 mc, Tecon Textile Construction

2.1.6.1.2

OGF

01.11.2011

601.367,65

144.328.24

745.695,89

235

284852

Suflanta gazometru tip

CH/5HDB400K/2,2/2

2.1.16.4.

0GF

01.11.2011

25.087,36

6.020.97

31.108,33

236

284853

Pompa jet apa GEA Wiegant G,K2

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

2.976,47

714.35

3.690,82

237

284854

Filtru gaz DI-TEC KKF-400/100

2.1.16.4.

OGF

01.112011

24.297,67

5.831,44

30.129,11

238

284855

Ventilator Helios 01150HQD355/4EX, montat in camera suflanta biogaz

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

6.013,67

1.443.28

7.456,95

239

284856

Suflanta biogaz Meidinger S-

GRN48/120/500/26

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

97.190,74

23.325,78

120.516,52

^40

284857

Suflanta biogaz Meidinger S-

GRN48/120/500/26

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

97.190,74

23.325.78

120.516,52

241

284858

Dispozitiv flacara de veghe FA11300, complet echipat cu sisteme de protectie,siguranta

2.1.6.1.2

OGF

01.11.2011

477.631,71

114.631.61

592.263,32

242

284859

Ventilator 1 - TRI 00229 HRFD 400/4

TK, montat in camera transformator 1

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16.236,93

3.896,86

20.133,79

243

284860

Ventilator 2 - TR1 00229 HRFD 400/4

TK montat in camera transformator 1

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16.236,93

3.896,86

20.133,79

244

284861

Ventilator 3 - TRI 00229 HRFD 400/4

TK montat in camera transformator 2

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16.236,93

3.896,86

20.133,79

245

284862

Ventilator 4 - TR 1 00229 HRFD 400/4

TK montat in camera transformator 2

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16.236,93

3.896,86

20.133,79

246

284863

Ventilator Helios 00960HQW200/2, montat in camera distribuție joasa tensiune din statia de transformare

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16.236.93

3.896,86

20.133,79

247

284864

Pompa Wilo K84 montata in statie apa tehnologica

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

4.707,67

1.129,84

5.837,51

248

284865

Pompa Wilo K84 montata in statie apa tehnologica

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

4.707,67

1.129,84

5.837,51

249

284866

Pompa Wilo K84 montata in statie apa tehnologica

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

4.707,67

1.129.84

5.837,51

250

284867

Stavilar WAG 400*600 montat la statia de apa tehnologica

2.124.4.

OGF

01.11.2011

3.037.19

728,93

3.766,12

251

187786

Bazin de retentie ape pluviale SW 1 - se reintregeste nr. de inv. 205053

1.8.11

0GF

01.112011

93.263,75

22.383,30

115.647,05

252

187787

Bazin de retentie ape pluviale SW 2 - se reintregeste nr. de inv. 206526

1.8.11

OGF

01.11.2011

93263,75

22.383,30

115.647,05

253

187788

Bazin de retentie ape pluviale SW 3 • se reintregeste nr. de inv. 226161

1.8.11

OGF

01.11.2011

93263,75

22.383,30

115.647,05

254

187789

Bazin de retentie ape pluviale SW 4 - se reintregeste nr. de inv. 283475

1.8.11

OGF

01.11.2011

93263,75

22.383,30

115.647,05

255

187790

Camera de serviciu CS 2 intre SD3 si SD4

1.8.12.

OGF

01.11.2011

568.088,83

134.548,33

702.637,16

256

187791

Camera de serviciu CS 1 intre SD1 si SD2

1.8.12.

OGF

01.112011

165.835,46

39.277,10

205.112,56

257

284868

Palan manual 2tf-24/98HH montat la statia de gratare

2.3.62.

OGF

01.11.2011

22.778,78

5.468,91

28.245,69

TOTAL

52.678.554,29 12.23136237    64.910.116,66


DIRECTOR ADJUNCT BARDASU CRISTINA li

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICICONTRASEMNEAZĂ, â SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIC1DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


BARDA^t^RlSTINA