Hotărârea nr. 401/2016

Hotărârea nr. 401 din 29.12.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul "Mihai Eminescu" în vederea organizării "Zilelor Colegiului Mihai Eminescu", în perioada 12-15 ianuarie 2017.

H O T Ă R Ă R E nr. 401 din 29.12.2016

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul "Mihai Eminescu" în vederea organizării "Zilelor Colegiului Mihai Eminescu", în perioada 12 —15 ianuarie 2017

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.12.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 8924/ 19.12.2016 formulată de Colegiul "Mihai Eminescu", înregistrată la instituția noastră cu nr. 48729 din 19.12.2016 prin care solicită punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vara "Radu Beligan";

-Referatul nr. 10164/ 28.12.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vara;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 10165/ 28.12.2016;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 10166/ 28.12.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1749/29.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1750/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1751/29.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1752/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 5/ 2016 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b" și ale art. 117 lit. „a" din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i" din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare.

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d", lit. "e", alin. (6) lit. « a », punctul 1 si alin. (7) lit. "a" și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1, Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul "Mihai Eminescu" în vederea organizării "Zilelor Colegiului Mihai Eminescu", în perioada 12-15 ianuarie 2017.

1

ART. 2. Contribuția ce revine municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vara "Radu Beligan" pentru susținerea evenimentului prezentat la art. 1, în data de 12.01.2017 între orele 11.00 si 14.00.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4, Hotărârea va fi comunicată Teatrului Municipal Bacovia, Serviciului Cabinet Primar și Colegiului "Mihai Eminescu".

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal instituției Prefectului—Județul Bacău pentru verificarea legalității.