Hotărârea nr. 40/2016

Hotărârea nr.40 din 05.02.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor imobile situate în Bacău, str. Gen. Ştefan Guşe, nr. 4, în scopul casării, demolării şi valorificării acestora în condiţiile legii.

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat rl municipiului Bacău, a unor imobile situate în Bacău, str. Gen. Ștefan Gușe, nr. 4, în scopul casării, demolării și valorificării acestora în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 05.02.201o

Având in vedere:

-Referatul nr. 78019/ 20.01.2016 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău îr registrată cu nr. 440/ 21.01.2016; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 441/ 21 01.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 1 ical al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 177/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 178/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 179/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 180/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 181/5.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunuri e proprietate publică, actualizată; -Prevederile art. 22 și 23 din HG nr. 909/ 1997 pentru aproba ea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, actualizată;

-Prevederile art. 4 alin. (1) lit. „a” si ale punctului 45.11 - Lucrări de demolare, pregătire a șantierelor și de terasamente, din Anexa nr. 1 la OUG nr. 34/ 2006 prvind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și e contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

-Prevederile art. 47, ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvern ilui nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilo • locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domen ul privat al municipiului Bacău, a unor imobile situate în Bacău, str. Gen. Ștefan Gușe, nr. 4, cu urmăi oarele caracteristici:

4r. crt

Denumire

Adresa

Elerr. jnte de identificare

Valoare de inventar

1.

CI-depozit

str. Gen. Ștefan Gușe nr 4

in sup afață de 220,85 mp

Fără valoare

2.

C2-anexă

str. Gen. Ștefan Gușe nr.4

supr: față de 106,74 mp

1.981 lei

3.

C3-magazie

str. Gen. Ștefan Gușe nr.4

în sui rafață de 81,59 mp

1.514 lei

4.

C4-magazie

str. Gen. Ștefan Gușe nr.4

în s .prafață de 82 mp

12.410 lei

5.

C5-remiză PSI

str. Gen. Ștefan Gușe nr.4

în suj rafață de 10,32 mp

1.843 lei

6.

C6-magazie

str. Gen. Ștefan Gușe nr.4

în sui rafață de 82,20 mp

12.836 lei

7.

C8-magazie

str. Gen. Ștefan Gușe nr.4

în su jrafață de 9,99 mp

12.764 lei

8.

C9-adăpost câini

str. Gen. Ștefan Gușe nr.4

în sup afață de 271,11 mp

1.494 lei

9.

Cil-magazie

str. Gen. Ștefan Gușe nr.4

în s prafață 23,83 mp

560 lei

10.

C12-anexă

str. Gen. Ștefan Gușe nr.4

în sup afață de 323,78 mp

6.243 lei

ART.2 - Se aprobă casarea, demolarea și valorificarea, în eoni ițiile legii, a bunurilor imobile prezentate la art. 1.

ART 3 - Se aprobă contractarea unei firme specializate pentru i ideplinirea tuturor formalităților legate de demolarea, casarea și valorificarea bunurilor - imobile prezentat e la art. 1.

ART.4 - Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului pri -at al municipiului Bacău a bunurilor -imobile prezentate la art. 1, în urma casării și demolării.

ART.5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndepl nire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.6 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Adm nistrare și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

NR. 40

DIN 05.02.2016CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU MCOLAE-OVIDIU POPOVICI