Hotărârea nr. 4/2016

Hotararea nr.4 din 15.01.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 13/2014 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 13/ 2014 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 15.01.2016

Având in vedere:

-Referatul nr. 153 / 08.01.2016 al Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau, înregistrata cu nr. 155/ 08.01.2016;

-Raportul compartimentelor de specialitate, înregistrat cu nr. 156/08.01.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 16/14.01.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 17/14.01.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 18/14.01.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 19/14.01.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 20/14.01.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-HCL nr. 13/ 2014 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și abrogarea HCL nr. 406/2011;

-Prevederile art. 27 din Legea nr. 350/ 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, actualizata;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1) si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Amendamentele formulate de către dl. Viceprimar Ababei Radu și dl. consilier Manolache Cristinel și adoptate conform votului secret;

In temeiul art. 36 alin. (9) și art.45(l) și (5) din Legea 215/ 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din HCL nr. 13/ 2014, acesta urmând să aibă acest conținut: „Art 2. Se aprobă domeniile pentru care se vor acorda finanțări nerambursabile după cum urmează: 1) Domeniul Educație, Mediu; 2) Domeniul Sport; 3)Domeniul Culte; 4) Domeniul Social: 5) Domeniul Tineret; 6) Domeniul Cultura.”

ART.2 - Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 6 la HCL nr. 13/ 2014 - Comisiile de evaluare și derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău, aceasta înlocuindu-se cu una nouă, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3- Celelalte prevederi ale HCL nr. 13/ 2014 sunt și rămân în vigoare.

ART.4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Comisia Tehnică de Aplicare a Legii nr. 35Q/2Q05.

ART.5 - Hotararea vi              Comisiei Tehnice și Comisiilor de evaluare și derulare a proiectelor pentru

finanțări neramburXabîfedîn.rondȘșrrile' bugetului local al municipiului Bacău.

PREȘEDINT$!Dta


;dință


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIC1


DIN 15.01.2016

V.B., I.D./M.NJEx.l/I)s,I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


ANEXA LA HCL NR. 4 din 15.01.2016


Comisiile de evaluare si derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau


COMISIA EDUCAȚIE. MEDIU

 • 1. ADAMISABELA

 • 2. STANCIU ȘTEFAN

 • 3. SLĂTINARU MARIUS

 • 4. GORNESCU LUMINIȚA

 • 5. DUȚĂ BOGDAN

 • 6. IONICĂ MIRELA- rezervă

COMISIA SPORT

 • 1. NECHITA NECULAI

 • 2. MUNTEANUDAN

 • 3. SOLOT LUCIAN

 • 4. SCARLATLIVIU

 • 5. NĂSTRUȚMIHAI

 • 6. BERTIA GABRIEL - rezervă

COMISIA CULTE

 • 1.  BUJOR COSTEL

 • 2.  HULUȚĂ GHIORGHE

 • 3.  MIHĂILĂ DANIELA

 • 4.  DAJ GHEORGHE

 • 5.  MATEI NICOLETA

 • 6.  CIOCLU ELENA- rezervă

COMISIA SOCIAL

 • 1. STOICAN IULIAN

 • 2. LORENAMAZILU

 • 3. MARTIN LINA

 • 4. BORDEI SIMONA

 • 5. TÂTARURAMONA

 • 6.  AXINTE IULIAN - rezervă


COMISIA TINERET

 • 1. NOVAC LAURENȚIU

 • 2. ANASIERĂZVAN

 • 3. PENCIU NICUȘOR

 • 4. BOTEZATURALUCA IOANA

 • 5. DUMBRAVĂ CRISTI


6. MACARIE EMIL- rezervă

COMISIA CULTURĂ

1. NĂSTASE RALUCA


2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


TIMOFTE PAUL-VALERIAN PUȘCAȘU MARIANA CULEA CIPRIANS - rezervă


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE -OVIDIU POPOVICI