Hotărârea nr. 397/2016

Hotărârea nr. 397 din 29.12.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr.174/1999 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui bun.

H O T Ă R Ă R E nr, 397 din 29.12.2016

privind completarea HCL nr. 174/1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui bun

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.12.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78314/ 08.12.2016 al Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului prin care se propune introducerea unui bun in inventarul domeniului public;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10012 din 21.12.2016;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 10013 din 21.12.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1706/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1741/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1596/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1626/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1670/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art 3 (4) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, modificată si completată;

-Prevederile HG nr. 1347/ 2001, privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Bacău;

-Prevederile art 47 (1), ale art. 48 (2), ale art 61 (2), ale art 115 (1) lit. „b" si ale art. 117 lit „a" din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art 34 (1) lit „i" din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată si completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/1999 prin care s-a însusit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacaii,;

în baza dispoziliilor art 36 alin. (2) lit "c" si ale alin. (9) si art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată si ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul înscrierii următorului bun:

l.-sediu administrativ situat in Bacău, Bulevardul Unirii nr.13, compus din:

- parter in suprafață utilă de 28,32 mp si suprafață construită de 47 mp. conform planului de situație Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

- mezanin în suprafață utilă de 269,70 mp si suprafață construită de 367 mp, conform planului de situație Anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2- Celelalte prevederi ale HCL nr. 174/1999 cu modificările și completările ulterioare, sunt si rămân în vigoare.

ART.3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.4.-Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART.5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

N.O.P.R.TJEl.l/DU-A-1------—

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


'WEXA NR_____________

RELEVEU PARTER 1A HJ farârea wW din Z9. /£.

Scara 1: 100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului

28.32

Mun.Bacau, b-dui Unirii nr. I3,jud. Bacau

| Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

BACAU

| Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Exterior

S.C. "ELSACO"
ExteriorNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă (mp)

/

Birou

11.36

2

Hol

2.34

3

Grup sanitar

1.93

4

Grup sanitar

1.29

5

Debara

0.86

6.

Hal

10.54

Suprafața utila - 28,32

!mp.

Suprafața construita = 47m.

X

Executant

Data

S.C. GEO POINT EXPERT SJLL. P.F Autorizată

Ing. Lucian DRAGOMIRESCU

Decembrie

2016

Recepționat

Data


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ dĂVJtțțJU ADRIAN

/ * >

Iii

■' o <v

•'71; V
RELEVEU MEZANIN


----ANEXA NR &      ------

LA HOTĂRÂREA NR.^)9?DiN 23 Jfc. 2Z) !GNr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului

269.70

MtmJacau, b-dul Unirii nr. 13,Jud. BacauCartea Funciara colectiva nr.

UÂT

BACAU

Cod unitate individuala ( U)

CF individuala


DIRECTOR EX.APJ

bardasu crist>*>


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă (mn)

/

Birou

17.48

2

Birou

M.83

3

Birou

11.36

4

Hol

2 34

5

Grup sanitar

1,93

6

Grup sanitar

1.29

7

Debara

1.24

8

Birou

11.46

9

Camera materiale curățenie

0.59

10

Birou

8.91

11

1

51.93

12

Oficiu

7.24

13

Birou

9.81

14

2.11

15

Hol

8.64

16

Oficiu

3.09

17

Grup sanitar

1.83

Grup sanitar

1.61

19

Birou

25.74

~w~

Birou

11.51

21

Birou

16,10

22

Hol

5,33

~~23---

Birou

26.66

25

Hol

2.67

Suprafața utila - 269,70 m.p.

24    |

Balcon

4.26

' Suprafața totala =

273,96 nun

Suprafața construita -367m.p.

Executant

Data

S.C. CEO POINT EXPERT S.R.1*

P.F Autorizată inR. Lucian DRAGOM1RESCU

Decembrie

2016

Recepționat

Data