Hotărârea nr. 392/2016

Hotărârea nr. 392 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 1.051 m.p. proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Dumbrava Rosie, nr. 2 in favoarea S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. in vederea realizarii obiectivului "construire hotel si refunctionalizare Casa Cancicov".

H O T Ă R Â R E nr. 392 din 29.12.2016 privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafața de 1.051 m.p. proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Dumbrava Roșie, nr. 2 in favoarea S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. in vederea realizării obiectivului “construire hotel si refunctionalizare Casa Cancicov”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.12.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere:

-Cererea nr. 47191/2016 a S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. din Bacau;

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cu nr. 9993 din 21.12.2016; -Expunerea de motive a domnului Viceprimar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 9994 din 21.12.2016;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 9995 din 21.12.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1701/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1735/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1664/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 247/31.08.2016;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare, potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

-Raportul de Evaluare proprietate imobiliara nr. 31/noiembrie 2016 intocmit de S.C. INTEL TRIMS.R.L.;

-Extrasul de carte funciara pentru informare nr. 76626/07.10.2016 emis de A.N.C.P.I. -Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau;

-Prevederile ari. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. « i » din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 13(1) si ale art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

- Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si art. 117, lit. « a » si ale art. 123 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c » si (5), lit. « b » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba concesionarea directa către S.C. AGROINDUSTRIALA S.A., pentru o perioada de 49 ani, a terenului in suprafața de 1.051 m.p. din str. Dumbrava Roșie, nr. 2, proprietate privata a Municipiului Bacau situat in imediata vecinătate a terenului proprietatea S.C. AGROINDUSTRIALA S.A., înscris in cartea funciara nr. 82855 UAT Bacau, nr. cadastral 82855, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului - ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare, pentru realizarea obiectivului de investiție “ construire hotel si refunctionalizare Casa Cancicov”.

ART.2 - Se aproba redeventa pentru terenul in suprafața de 1.051 m.p. din str. Dumbrava Roșie, nr. 2, la suma de 118,2118 lei/m.p./an, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 3 - parte integranta din prezenta hotarare.

ART.4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartimentul Evidenta Concesionari.

ART.5 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului Sef si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART.6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.ROMANIA                                    a                   .a

JLDEȚLL B1CĂU________UVHCL. $$2,     2-9.   •  2d/£ _

CONSILIUL LOCAL BACĂU                        ?j

lan de amplasament si delimitaVe a imo b i 1uluiNr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1051 00 mp

mun Sacau, Str Dumbrava Roșie. <u 2, lud Bacau

*t!&bn funciara nr

UAT

Bacau


vhiveie sraț^l


PREȘEDIN GAVRIL1


1 S(lCC)=1050.88mp ’

țC


nr cad 61401-C1 AGROINDUSTRIALA S 4.


CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVID1U PO


TO'ÎBrn


6425t

Nr.

; parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (ie>

t

CC

105100

.. .. 1

Tarjîr

1051.00

Executant: ing

Rusu Alina

Nr certificat de autorizare. RO-BC-F. nr 0109/2012


Data octomorie 2015      1

Confirm executarea masuratorror la teren co<e: t<t;.i ■ i*a TcȘnirii documentației castra'? s

î|r ;/ -ft • ‘ i ’ 'f 3‘3 J _             " î


Nutam

1

43 r

a-.-l

r

•* 1_________

-   3-7 r. ’

-j


Piuat» | ICC)

|R

PCI

ii -

Ct kw ito< u»ia        ct,*|iiM

Uiiwi* W.H L.’-y

I X pil]

V |ll<

1      7

iuiuu.i *,« i' .ț.t

1 8

g’d

««CM51J '30

3 5

SIM.14I.SS>

6-106

».<

J      d

5B4J4J 070

(M6633 MS

31 T

1 3

5G43OQ 577

6406301131

07

1 2

SM106.S4T

eteuz sm

3 a

1

5S4M1OW

sjssjt.’x»

t

11

964161961

646636619

>3

1 10

sswei sas

6-I6B1I 426

IU

i e

jssastNM

G166IO.IIZS

100

B

ssjzos.jco

6466». 580

»rromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ Nr. 2

LA HCL "^>32» din        •   2016

FISA DE CALCUL

STR. DUMBRAVA ROȘIE, NR. 2

S = 1.051,00 m.p.

DURATA = 49 ANI

DESTINAȚIE = CONSTRUIRE HOTEL SI REFUNCTIONALIZARE CASA CONCICOV

17

Tca = II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.p Jan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 146,2481 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2016, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie * branșament

K<j = 13 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 • gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 13 * servicii asigurate de municipalitate

Kix = 13 - perspective bune

Ki2 = 13 - teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

Km = 13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis = 4,9 - durata = 49 ani

K16 = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

K17 = 1,9 - prestări servicii


ANEXĂ Nr. 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


LA HCL ‘'^3% d|n 2-6.1R. 2016

CONTRACT DE CONCESIONARE

I, PĂRȚILE CONTRACTANTE

încheiat intre MUNICIPIUL BAC AU, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. COSMIN NECULA - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

S.C. AGROINDUSTRIALA S.A., cu sediul in județul Bacau, Municipiul Bacau, Str. Spiru Haret, nr. 8, inamtriculata la Registrul Comerțului sub nr. J04/06/1991, Cod Unic de înregistrare 951138, reprezentata de DL. AIZIC DAN-ARMAD - ADMINISTRATOR, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

In baza dispozițiilor art. 13(1) si art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991, republicata, actualizata si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. _________ din _____________2016, a

intervenit prezentul CONTRACT DE CONCESIONARE.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de 1.051,00 m.p., situat in intravilanul Municipiului Bacau, STR. DUMBRAVA ROȘIE, NR. 2, înscris in cartea funciara nr. 82855/UAT Bacau, avand număr cadastral 82855.

Terenul in cauza va fi folosit de către concesionar pentru CONSTRUIRE HOTEL SI REFUNCTIONALIZARE CASA CANCICOV, pe terenul aflat in imediata vecinătate a proprietarii concesionarului.

Art 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

III. TERMENUL CONTRACTULUI

Art3 - Durata concesiunii este de 49 (patruzecisinoua) ani, incepand cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv________________.

Art 4 - Contractul de concesionare inceteaza de drept Ia expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv_________________, in măsură in care părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia,

in condițiile legii.

Contractul de concesiune se poate prelungi pentru o perioada determinata, funcție de legislația in domeniu, cu acordul pârtilor.

In măsură in care părțile nu convin asupra unor noi condiții cu privire Ia prelungirea contractului de concesionare, acesta se va derula in condițiile stabilite inițial.

  • IV, PREȚUL CON CESIUNII

ArtJ * Redeventa concesiunii este de 124.240,6018 (unasutadouazecisipatrumiidouasute-patruzeci+6018) lei/an, reprezentând taxa anuala de concesionare.

Art 6 - Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art 7 - Plata anuala a redeventei se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art 8Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe majorări. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art. 9 - Neexecutarea obligației de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art 10 - Prezentul contract constituie titlu de creanța si titlu executoriu.

Art 11 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita_____________), garanția de concesionare in valoare de

124.240,6018 lei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

Art 12 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2016 este indexata.

V. MODALITATEA DE PLATA

Art 13 - Sumele prevăzute la ART. 5, se vor achita prin:

  • - virament, din contul concesionarului nr._______________________________ deschis la_________________

__________________________, in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ 06121A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

  • - direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 14 - Concedentul are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini.

Art 15 - După perfectarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa faca demersurile necesare in vederea obținerii certificatului de urbanism si a avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire.

Art 16 - Concesionarul este obligat sa realizeze lucrări de curatare, amenajare sau degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, odata cu incheierea lucrărilor de baza. Nerespectarea acestei clauze se sancționează conform legislației in vigoare.

Art 17 - Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de incalcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate prin grija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala si Protecția Mediului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta Incasari Debite, pentru modul in care concesionarul isi respecta obligațiile legate de achitarea redeventei.

Art. 18 - Concesionarul are obligația sa notifice concedentului schimbarea formei sale juridice, asocierea sau fuzionarea cu alta persoana juridica. Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

Art 19 - Diversificarea sau schimbarea profilului de activitate al terenului concesionat, stabilita inițial, este permisa concesionarului numai cu acordul scris al concedentului (hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau).

Art 20 - Concesionarul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

Art. 21 - Pe terenul concesionat, concesionarul are obligația sa realizeze o investiție in valoare de minimum 1.000 Iei RON/m.p.

Art 22(1) - Concesionarul are obligația sa solicite emiterea autorizației de construire si sa inceapa construcția in termen de cel mult un an de la data incheierii prezentului contract de concesionare a terenului.

(2) In caz de incalcare a obligației prevăzute la alin. (1), concesionarea isi pierde valabilitatea.

Art. 23 - Concesionarul are obligația de a executa integral lucrările la obiectivul de investiții pana la termenul prevăzut in autorizație.

Art 24 - Lucrările de construcție autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevăzute in autorizația de construire si daca s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcții autorizate, inclusiv in situația realizării acestor lucrări in regie proprie. Recepția la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administrației publice locale din cadrul Politiei Primăriei Municipiului Bacau.

Art, 25 - Construcțiile executate fara autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot ti intabulate in cartea funciara. In aceasta situație se aplica in continuare sancțiunile prevăzute de lege.

VII, încetarea concesiunii

Art 26 - Prezentul contract de concesionare inceteaza in următoarele situații:

  • a) ia expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

  • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

  • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

  • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

  • e) Ia dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

  • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest caz se va intocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de incetare a concesiunii, nu se percep daune;

  • g) alte cauze de incetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

Art 27 - La încetarea contractului de concesionare prin ajungere Ia termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

Art 28 - La încetarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința carora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 27.

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza:

- BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de 1.051 m.p. - se vor reîntoarce in posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate;

* BUNURI PROPRII - bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decât cele inițiale (hotel) pot reveni concedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile.

Vin. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art 29 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

Art 30 - La finalizarea construcției, concesionarul are obligația de a încheia proces-verbal de recepție a lucrărilor, precum si de a face dovada asigurării construcției la o unitate autorizata in acest scop.

Art. 31 - La terminarea completa a lucrărilor de construire, concesionarul este obligat sa declare, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, construcția realizata dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut in autorizația de construire.

Art, 32 - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

In măsură in care părțile nu ajung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art 33 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisorii.

X, ALTE CLAUZE

Art 34 - Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.I.

XI, DISPOZIȚII FINALE

Art 35 • Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

Art 36- Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art 37 - Orice înțelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

Art 38Concesionarul are obligația sa inscrie terenul concesionat in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

Art 39 - Procesul-verbal de predare-primire a terenului, împreuna cU planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art 40 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau STR. DUMBRAVA ROȘIE, NR. 2, cu suprafața de 1.051,00 m.p., s-a încheiat astazi ___________________, la sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 4 (patru) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si trei exemplare pentru concedent.

CONCEDENT,               CONCESIONAR,

MUNICIPIUL BACAU                   S.C. AGROINDUSTRIALA S.A.

prin

PRIMAR,

COSMIN NECULA

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR, EC. VINERICA CLEMENTINA___________

COMPARTIMENT EVIDENTA

INCASARI DEBITE, EC. PASCAN SIMONA______________

VIZAT LEGALITATEA, ROBERT SRAER_________

ÎNTOCMIT, IONICA MIRELA________CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OV1DIU 0G0O

INTOC IONI*