Hotărârea nr. 385/2016

Hotărârea nr. 385 din 29.12.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 84/2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău şi a Regulamentului Local de Urbanism.

H O T Ă R Ă R E nr. 385 din 29.12.2016

privind modificarea HCL nr. 84/ 2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău și a Regulamentului Local de Urbanism

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.12.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere:

-Referatul nr. 9472/ 08.12.2016 înaintat de Arhitectul Șef al Municipiului Bacău, prin care propune modificarea HCL nr. 84/ 2012;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9643 din 14.12.2016;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9644 din 14.12.2016, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1723/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1652/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Acordul Consiliului Județean Bacău nr. 19265/ 29.11.2016;

-Avizul Poliției Rutiere nr. 43190/ 19.10.2016;

-Prevederile HCL nr. 84/ 2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău și a Regulamentului Local de Urbanism;

-Prevederile art. 33 din HG nr. 525/ 1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism și ale pct. 5.11.1 din Anexa nr. 5 la același act normativ;

-Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și alin. (5) lit. „c” și art.45(2) lit.”e” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă modificarea HCL nr. 84/ 2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău și a Regulamentului Local de Urbanism, astfel:

  • (1) - la Capitolul II din Regulamentul Local de Urbanism, punctul 10 - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri, subpunctul 10.1 -Parcaje, alineatele (2) și (3), vor avea următorul conținut:

”(2) în cazul imposibilității tehnice a asigurării, în interiorul parcelei, a spatiilor de parcare prevăzute prin prezentul regulament, sau în cazul existentei unor restricții privind realizarea de spatii de parcare, se va dovedi asigurarea parcajelor în următoarele condiții:

  • a) solicitantul va face dovada asigurării spatiilor de parcare pe o parcela proprietatea sa, aflata pe o raza de maximum 250 de metri de investiția de baza pentru care se solicita autorizația de construire, cu condiția păstrării necesarului minim de spatii de parcare pe a doua parcela, conform prezentului regulament;

  • b) solicitantul va achiziționa spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau în curs de realizare, aflat pe o raza de maximum 250 de metri fata de parcela pentru care se solicita autorizația de construire.

(3) Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate în condițiile alin. (1) se stabilește în funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementarilor zonelor si subzonelor funcționale precum si a unităților teritoriale de referința cuprinse în prezentul regulament si conform Anexei 4 la prezentul regulament.”

  • (2) - la Anexa nr. 4 a Regulamentului Local de Urbanism - Necesarul de parcaje, secțiunea Construcții de locuințe, locuințe colective (multifamiliale), va avea următorul conținut:

  • 1 loc de parcare / apartament cu suprafața utila mai mica de 100 mp.

  • 2 locuri de parcare / apartament cu suprafața utila mai mare de 100 mp.

Pentru clădiri cu mai mult decât 6 apartamente se va asigura un spațiu inchis si acoperit si ușor accesibil destinat depozitarii bicicletelor, integrat clădirii principale sau într-o construcție anexa, cu capacitate minima de 1 bicicleta pentru fiecare apartament**.

Se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap.”

Art. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 84/ 2012 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3, - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Șef.

Art 4. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef.

Art 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI ] NICOLAE-OVIDIUPOPOV


CĂU


PREȘEDINTE ADRIAN c

N.O.P., G.V.AiTt.TJei.l/Th.IA-2