Hotărârea nr. 384/2016

Hotărârea nr. 384 din 29.12.2016 Hotărâre privind revocarea HCL nr.310/2002, a HCL nr.46/27.02.2003, a HCL nr.291/18.10.2016 si a HCL nr. 294/18.10.2016, ca rămase fără obiect.

H O T Ă R Â R E nr. 384 din 29.12.2016

privind revocarea HCL nr. 310/2002, a HCL nr.46/27.02.2003, a HCL nr.291/18.10.2016 si a HCL nr. 294/18.10.2016, ca rămase fără obiect

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29-12.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere:

  • - Adresa Agenției Naționale pentru Locuințe nr. 22491/29.11.2016 prin care se solicita revocarea Hotărârilor nr. 310 din 2002, 46/27.02.2003 si 294/2016 a Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-HCL nr. 310/2002 - privind transmiterea către ANL a suprafeței de teren de 1730 m.p., situată în municipiul Bacău, strada Constantin Ene nr.20;

-Hotărârea Consiliului Local nr.46/27.02.2003 - privind transmiterea in folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, a suprafeței de 746,50 mp teren situat in strada Constantin Ene nr.20, ca suplimentare la suprafața de 1730 mp teren, transmisă prin Hotărârea nr.310/29.11.2002;

  • - Hotararea Consiliului Local nr. 294/18.10.2016 de modificare a HCL nr. 310/2002 si HCL nr.46/2003;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 291/18.10.2016 privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare;

-Nota interna nr. 41621/20.10.2016 a Arhitectului Sef;

-Referatul nr. 78336/16.12.2016 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului;

-Expunerea de motive nr. 9957/20.12.2016 a Viceprimarului Municipiului Bacău; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9958/20.12.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1694/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1722/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1588/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1618/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1651/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 71 alin.l din OUG nr. 195/2005 pentru protecția mediului, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” Anexa nr. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. - Se aprobă revocarea următoarelor hotărâri:

-HCL nr. 310/2002 - privind transmiterea către ANL a suprafeței de teren de 1730 m.p., situată în municipiul Bacău, strada Constantin Ene nr.20;

  • - HCL nr.46/27.02.2003 - privind transmiterea in folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, a suprafeței de 746,50 mp teren situat in strada Constantin Ene nr.20, ca suplimentare la suprafața de 1730 mp teren, transmisă prin Hotărârea nr.310/29.11.2002

  • - HCL nr. 291/18.10.2016 privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare

  • - HCL nr. 294/18.10.2016 de modificare a HCL nr. 310/2002 si HCL nr.46/2003, întrucât acestea nu și-au produs efectele iar scopul pentru care au fost aprobate nu mai poate fi realizat.

ART.2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, la A.N.L. București, Compartimentului Cadastru din structura organizatorică Arhitect Șef și Direcției Tehnice-Serviciul Tehnic+ Investiții.

ART.4- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.