Hotărârea nr. 379/2016

Hotărârea nr. 379 din 29.12.2016 Hotărâre de modificare a HCL nr.135 din 28.04.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare si a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

H O T Ă R Ă R E nr. 379 din 29.12.2016

de modificare a HCL nr.135 din 28.042016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții, a Regulamentului de Organizare si Funcționare si a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.12.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-Adresele nr. 11405/ 21.12.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 49068/22.12.2016 si nr.11457 din 22.12.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 49170 din 22.12.2016 ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10051 din 22.12.2016;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr.10052/22.12.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1689/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1613/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1646/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art 172, alin. (7) si ale art 180, alin. (1), lit ,,d" din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, modificată si completata;

-Prevederile art. 18 alin. (1) lit. ,,b" din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările ulterioare;

-Prevederile art 15 lit ,a", ,b" si ,jc" din HG nr. 567 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 135 din 28.04.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții, a Regulamentului de Organizare si Funcționare si a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;

-Prevederile art 34 (1) lit ,4" din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată si completata;

-Prevederile art 47 (1), ale art 48 (2), ale art 61 (2), ale art 115 (1) lit „b" si ale art 117 lit ,3" din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată si completată;

In baza art 36 alin. (2) lit „a", ale alin. (3) lit ,Jb" si art45(2) lit"a" din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată si oonțtetă,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă modificarea HCL nr.135 din 28.04.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții, a Regulamentului de Organizare si Funcționare si a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău în sensul mlocuirii anexelor 1 și 2 cu noile anexe 1 și 2 părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART2. -Celelalte prevederi care nu sunt contrare prezentei și anexele 3 și 4 ale HCL nr. 135 din 28.04.2016, sunt și rămân în vigoare.

ART3.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău.

ART.4.-Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ și Ministerului Sănătății.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului—Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICISecția de Pneumologie II


UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINA


LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE


•U

FARMACIE

U)

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

NJ

FIȘIER INTERNĂRI


1 CABINET DE CONSULTAȚII COMANESTI


6 CABINETE DE CONSULTAȚII      si 1

CABINET PNEUMOLOGIE


COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONSICA


COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL


SERVICIU TEHNIC, ADMINISTRATIV SI APROVIZIONARE


3        I

* o

N)

I

L

3 3

5 (D


g> s ar = cr. m — <Q


Q. O “ m ff-o Q. Z • m


® c B O 2Q ® m


N)


8 £ O CD r z > ni 2 ~i m m


Anexa nr.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


La Hotărârea nr. 379 din 29.12.2016

STAT DE FUNCȚII

VALABIL CU DATA DE 1 decembrie 2016

Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI conf Legii nr, 333/2009

Clasa de salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază conf. OUG 57/2015

Nume si prenume

Observații

gra dalia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

"CONDUCEREA UNITĂȚII

1

Manager - medic primar

5

88

pneumologie

S

1

6500

Gavriiă Constantin Gabnel

concurs

2

Director medical - medic primar

5

87

pneumologie

S

1

6763

Aposlu Marius Mihail

concurs/doclorat

3

Director financiar contabil

5

79

economist IA

S

1

5500

Ungureanu Alina

concurs

"PNEUMOLOGIE1: Numărul de paturi = 82 si 3 paturi spitalizare de zi

*

4

Medic primar - șef secție

5

85

pneumologie

S

1

5500

Ciuchi Cezara

5

Medic primar

5

72

pneumologie

S

1

5105

brinzei Lumini|a

6

Medic primar

0

pneumologie

S

1

temporar vacant

7

Asistent medical pnncipal - șef -

5

56

medicală

PL

1

3123

Moșneguțu Livia

8

Asistent medical principal

medicală

EL

1

vacant

9

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Bancila Georgeta

10

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Bolezalu Roxana Maria

11

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Burbulea Violeta

12

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Campanu Maria

-

13

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Chiriac Elena Liliana

14

Asistent medical principal

' 5

52

medicală

PL

1

2710

Cristescu Ecaterina

15

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

. 1

2710

Matei Stela

16

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Baston Nicolela

17

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

2643

Mafiei Elena Minodora

18

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

2643

Onofrei Daniela

19

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

2643

Șenchea Nedelia

20

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

2643

Vranceanu Gabriela

21

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

2643

Pesterau Lenuta

22

Asistent medical principal

3

50

medicală

PL

1

2579

Andone Elena Mihaela

Nr

crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI conf. Legii nr. 333/2009

Clasa de salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază conf, OUG 57/2015

Nume si prenume

Observații

gradația

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23

Asistent medical

5

50

medicală

PL

1

2441

Clordla Mariana

24

Asistent medicai

2

46

PL

1

2212

Dieac Alexandru

25

Infirmieră

5

23

M

1

1718

Bocu Maricica

-

- 26

Infirmieră

5

23

G

1

1718

Diaconu Felicia

27

Infirmieră

5

23

G

1

1718

Dieac Gabriela

28

Infirmieră

5

23

M

1

1718

Hâncu Vasile

29

Infirmieră

5

23

G

1

1718

tonașcu Mannela

30

Infirmieră            • .

5

23

G

1

1718

Milea Elena

31

Infirmieră

5

*   23

G

1

1718

Panaite Adriana

32

Infirmieră

- 5

23

G

1

1718

Răuță Mana

33

Infirmieră

5

23

G

1

1718

Sarea Verona

34

Infirmieră

5

23

G

1

1718

Vlad Mana

35

infirmieră

5

23

6

1

1718

Sudau Carmen

36

Infirmieră

3

21

M

1

1636

Bemevic Cristina

37

Infirmieră

2

19

M

1

1558

Sarban Tatiana

“FIȘIER -INTERNĂRI

38

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Popescu Momea

39

Asistent social

S

1

vacant

“STATISTICĂ.

40

Asistent medical principal

5

52

igienă

PL

1

2710

Anton Elena Daniela

41

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Capril Daniela

“PREVENIRE Și CONTROL A INFECȚIILOR NOZOCOMIALE

42

Medic primar

5

72

igienă

S

1/4

1577

Lucad Cedlia      *        |

43

Asistent medical principal

5

52

igienă

PL

1

2710

Velescu Mihai

“PNEUMOLOGIEII: Numărul de

laturi =82 si 3 paturi spitalizare de zi

, -

44

Medic primar - sef secție

.   5

85

pneumologie

S

1

5500

Frigioiu Mihaela Tamara

45

Medic primar

0

pneumologie

S

1

temporar vacant

46

Medic primar

5

72

pneumologie

S

1

5105

Halbedel Cristina

47

Medic primar

0

pneumologie

S

1

temporar vacant

48

Asistent medical priricrpai - țel -

5

56

pediatrie

PL

1

3123

Tănasă Rodica

-

49

Asistent medical principal

medicală

PL

1

vacant

50

Asistent medical pnncipal

5

52

medicală

PL

1

2710

Agache Vasile

51

Asistent medicai principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Ciubolaru Luda

52

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Movila Nicoleia

Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

conf. Legii nr. 333/2009

Clasa de salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază conf. OUG 57/2015

Nume si prenume

Observații

gradația

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

53

Asistent medical principal

- 5

52

medicală

PL

1

2710

Verman Mire!

54

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

2643

Apostu Lacramioara

55

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Balan Mandea

56

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

2643

Butacu Momea

57

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

2643

Cucu Laura

58

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

2643

Simon Corina

59

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL •

1

2643

Crăciun Mihaela    «

60

Asistent medical principal

3

50

medicală

PL

1

2579

Adamuta Celina

61

Asistent medical principal

3

50

medicală

PL

1

2579

Hadoroaba Marcela

-

- 62

Asistent medical principat

3

50

medicală

PL

1

2579

Munteariu Irina

63

Asistent medical principal

1

46

medicală

PL

1

2339

Ta baca nr Cristina

64

Asistent medical

1

44

medicală

PL

1

2107

Lazaret Georgiana

65

Infirmieră

5

23

G

1

1718

Arghir Georgeta

66

Infirmieră

5

23

G

1

1718

Hermeziu Tatiana

67

Infirmieră

5

*   23

G

1

1718

lacob Ileana

68

Infirmieră

-   5

23

G

1

1718

Mocanu Silvia

69

Infirmieră

5

23

M

1

1718

Panalnte Maria

70

infirmieră

5

23

G

1

1718

Toruște Ileana

71

Infirmieră

5

23

6

1

1718

Trofin Mariana

72

Infirmieră

5

23

6

1

1718

Vieru Maria

73

Infirmieră

5

23

M

1

1718

Bargu Adelina

74

Infirmieră

3

21

M

1

1636

Abaza Codrina Florina

75

Infirmieră

3

21

M

1

1636

Milea Ramona

76

Infirmieră

3

21

G

1

1636

Palura Corina

77

Infirmieră

1

17

M

1

1484

Hartescu Ana Maria

78

Infirmieră

0

14

G

1

1380

Sascau Monica

79

îngrijitoare

3

19

M

1

1612

Cirian Maria

“COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA RESPIRATORIE = 6 paturi

80

Asistent medical

medicală

PL

1

vacant

81

Asistent medical

medicală

PL

1

vacant

82

Asistent medical

medicală

PL

1

*

vacant

-

'  83

Asistent medical

medicală

BL

1

vacant

Nr.

crL

DENUMIREA FUNCȚIEI

cont. Legii nr. 333/2009

Clasa de salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază conf. OUG 57/2015

Nume si prenume

Observații

gradația

0

1 ’ *

2

-3

4

5

6

9

10*

“FARMACIE

84

Farmacist primar - sef

5

67

farmacie

S

1

4406

Glod Elena

85

Asistent farmacie principal

5

52

farmacie

M

1

2710

Prisăcariu Elena

86

Asistent farmacie principal

4

51

farmacie

PL

1

2643

Constantinescu Mihaela

87

îngrijitoare

5

21

G

1

1693

Cozma Eiisabeta

“DISPENSAR T.B.C. - CABINETE DE CONSULTAȚII - 6 cabinete

88

Medic primar

5

72

pneumologie

S

1

5105

Asănache Carmen

89

Medic primar

5

72

mediană de famibe

S

1

5105

Gheonea Anca

competenta

90

Medic primar

5

72

pneumologie

S

1

5105

Margasoiu Daniela

91

Medic primar

5

72

pneumologie

S

1

5105

Molsuc Doina

92

Medic primar "

5

72

pneumologie

S

1

5105

Rusu Cristina

93

Medic primar

5

72

pneumologie

S

1

5105

Ungureanu Dragoș

94

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Blaj Dana

95

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Ciupercă Elena

96

Asistent medical principat

5

52

medicală

PL

1

2710

Crăciun Angelica

97

Asistent medical principal

s

52

medicală

PL

1

’    2710

Cristian Mihaela

-  98

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Grigore Daniela Lenuta

99

Asistent medical principal

’ 5

52

medicală

PL

1

2710

Verman Nadia Brindusa

4

100

Asistent medical principal

medicală

PL

1

vacant

101

îngrijitoare

5

21

G

1

1693

Dănculea Rodica

102

îngrijitoare

2

17

6

1

1535

Ciorcila Andreea

“AMBULATORIU INTEGRAT -1 CABINET PNEUMOLOGIE

“DISPENSAR T.B.C. COMANESTI»1. CABINET DE CONSULTAȚII

103

Medic specialist

5

67

medicală

S

1

4012

Jurca Laurian loan

competenta

104

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Talulescu Claudia

105

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Roman Iustina Claudia

106

îngrijitoare

5

21

G

1

1693

Bobeica Ileana

“COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONSICA

107

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Dogaru Valerica

108

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Oancea Cerasela

Nr. cri.

DENUMIREA FUNCȚIEI conf Legii nr. 333/2009

Clasa de salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază conf. OUG 57/2015

Nume si prenume

Observații

gradația

0

1

2

3

4

5

6

9

10

“LABORATOR ANALIZE MEDICALE 12 POSTURI CATEGORIA a IV-a

109

Medic primar - sef laborator

5

85

laborator

S

1

5500

Chiriac Grațiela Magelona

*

110

Chimist principal

.   5

62

laborator

•s

1

3520

Luca Elena

111

Biolog principal

5

62

laborator

S

1

3520

Serafim Camelia

-

112

Biolog principal

5

62

laborator

S

1

3520

Ursachi Daniela

113

Asistent laborator principat

5

52

laborator

PL

1

2710

Roca Camelia

114

Asistent laborator principal

4

51

laborator

PL

1

2643

Coardă Liviu

115

Asistent laborator principal

4

51

laborator

PL

1

2643

Juncu Corina

116

Asistent medical principal

3

48

medicala

PL

1

2579

Onet Ana Mana

117

Asistent medical principal

3

48

medicala

PL

1

2579

Vraciu Gabriela

118

Asistent medical principal

2

46

medicala

PL

1

2456

Plăcintă Andreea Dana

119

Statistician medical principal

5

49

M

1

2123

Sava Elena

120

îngrijitoare

5

21

G

1

1693

Mocanu Mana

"LABORATOR RADIOLOGIE Șl IMAGISTICĂ MEDICALĂ 7 POSTURI = CATEGORIA a V-a

121

Medic primar

4

71

radiodiagnostic

S

1

4981

Codreanu Viorel

122

Asistent medical principal

5

52

radiologie

PL

1

2710

Agache Cristina

123

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

2710

Cojocaru Emil

124

Asistent medical principal

5

52

radiologia

PL

1

2710

lacob Roxana

125

Asistent medical principal

5

52

radiologie

PL

1

2710

Turcu Valentina

126

Soră medicală principală

5

49

medicală

M

1

2123

Stan Zănica

127

îngrijitoare

4

20

G

1

1652

Toia Mannela

"LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE"

128

Medic specialist

pneumologle

S

1

vacant

. 129

Kinetoterapeut

4

53

S

1/2

1289

Ichim Carmen Ameliana

*

130

Asistent medical principal

-   5

52

medicala

PL

2710

Gunea Alexandrina

“SPĂLĂTORIE

131

Spălătoreasă

3

19

G

1

1612

Benchea Geanina

132

Spălătoreasă

5

21

G

1

1693

Ciorpac Dorica

133

Spălătoreasă

5

- 21

G

1

1693

llieș Mana

*

o

Nr. crt

DENUMIREA FUNCȚIEI conf. Legii nr. 333/2009

-

Clasa de salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază conf. OUG 57/2015

Nume si

prenume

Observații .

gradația

0

1

2

3

4

5

6

9

10

"APARAT FUNCȚIONAL

"BIROU MANAGEMENTUL CALiTATII SERVICIILOR MEDICALE

134

Manager de calitate

3

I         52

curs specialitate

S

1

2514

Afrentoaie lonut Alin

135

Responsabil privind calitatea serviciilor medicale

S

1

vacant

136

Responsabil privind calitatea serviciilor medicale

S

1

vacant

137

Responsabil privind calitatea serviciilor medicale

S

1

vacant

138

Responsabil privind calitatea serviciilor medicale

S

1

vacant

"BIROU R.U.N.O.S.J. si JURIDIC

139

Set birou

4

73

economist IA

S

1

3459

Cercel Ioana Irina

140

Analist programator iA

4

56

informatică

S

1

2661

Hanga Wylly

141

Economist l A

M

1

vacant .

■* 142

Analist programator ajutor I

.   3

25

informatică

M

1

1720

Popescu Mana

143

Analist programator ajutor IA

informatică

M

1

vacant

144

Consilier juridici A

4

56

jurist

S

1/2

1330

Amarinei Cezar Florin

"SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

145|Sef serviciu

-

curs specialitate

S

1

vacant

- •

din care COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE

146

Cadru tehnic PSI

curs specialitate

S

1

vacant

147

Inspector Protecție Civila

curs specialitate

s

1

vacant

" COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

148

Economist IA

5

57

economist

S

1

2752

Balint Lili

149

Economisi IA

5

57

economist

S

1

2752

Dulhac Angola

150

Economist IA

5

57

contabilitate

M

1

2752

Hobinc Claudia

"COMPARTIMENT ACHIZIȚII *

151 (Economisi iA

3

40

economist

S

1

2570

Pralea Doru Ion

"SERVICIUL TEHNIC, ADMINISTRATIV SI APROVIZIONARE

152

Sef serviciu *

4

76

economist IA

s

1

4212

Amarinei Oana

153

Magaziner

1

16

-

M

1

1463

Alexa Dragos Constantin .

154

Referent IA

5

31

M

1

1798

Jicmon Angelica

155

Paznic

5

21

M

1

1373

Leonte Constantin

156

Muncitor I

5

24

tâmplar

M

1

1790

Ciorpac Costică

157

Muncilor I

5

24

electrician

M

1

1790

Gavriliu Florin

. 158

Muncilor I

5

24

instalator

G

1

1790

Lucaci losif

159

Muncilor III

* 5

19

zugrav

M

1

1610

Constanlinescu Mihal

160

Șofer I

5

24

șofer

G

1

1588

Scorteanu Comeliu

*

"CENTRALA TERMICĂ - 3 TURE

-

-

161

Muncilor I

5

24

fochist

G

1

1790

Arghir loan

162

Muncilor I

5

24

fochist

G

1

1790

Hârțescu Glieorghe

163

Muncitor l

5

24

fochist

G

1

1790

Oancea Mircea

164

Muncilor I

4

23

fochist

G

1

1734

Ciorcila Vasilica

"BLOC ALIMENTAR .

165

Muncilor I

5

‘   24

bucătar

G

1

1790

Popa Veronica

166

Muncitor I

- 4

23

bucătar

G

1

1734

Zaidei Mariena

167

Muncilor III

5

19

bucătar

G

1

1610

Caliman Margareta

168

Muncitor IV

c

17

bucătar

G

1

1524

Cosiea Silvia

169

Muncitor IV

4

16

bucătar

G

1

1478

Beres Oana Penetopa

  • - TOTAL POSTURI - 169. din care :

    funcții comitet director = 3 funcții de conducere = B


  • - Număr persona cu salarii de merit = 0