Hotărârea nr. 377/2016

Hotărârea nr. 377 din 29.12.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 118/2015 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului Municipal Bacovia.

H O T Ă R Â R E nr. 377 din 29.12.2016 privind modificarea HCL nr. 118/ 2015 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Teatrului Municipal Bacovia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.12.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-Adresa nr. 1256/ 21.11.2016 înaintată de Teatrul Municipal Bacovia, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 46256/ 21.11.2016;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 9757/ 15.12.2016;

-Raportul compartimentului de resort nr. 9758/ 15.12.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1687/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1611/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1644/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 284/ 2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art 12 din Ordonanța Guvernului nr. 21/ 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, modificată și completată;

-Prevederilor art. 41 alin. (2) din Anexa la HG nr. 286/ 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 118/ 2015 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Teatrului Municipal Bacovia;

-Prevederile art. 34 (1) lit „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată;

In baza art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. ”b” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 - Statul de Funcții la HCL nr. 118/ 2015 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Teatrului Municipal Bacovia, ca urmare a promovării personalului contractual.

(2) Se înlocuiește Anexa nr. 2 la HCL nr. 118/ 2015 cu una nouă, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 118/ 2015 sunt și rămân în vigoare.

ArL3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Teatrul Municipal Bacovia.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Teatrului Municipal Bacovia.

Art5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa

La Hotărârea nr. 377 din 29.12.2016

STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI MUNICIPAL „BACOVIA”

Nr. crt

Compartiment

Funcția

Grad/ treaptă

Nr.de posturi

Nivel studii

1

Compartimentul de conducere

1

Manager

Gr.ll

1

S

2

Director adj .tehnic administrativ

Gr.II

1

s

3

Director economic

Gr.II

1

s

TOTAL

3

2

Compartimentul artistic dramă

1

Scenograf

Gr.IA

1

s

2

Regizor artistic

Gr.IA

1

s

3

Actor

Gr.IA

19

s

4

Actor

Gr.I

2

s

5

Actor

Gr.II

1

s

6

Actor

debutant

1

s

7

Secretar literar

Gr.I

1

s

8

Actor

Tr.I

1

M

9

Sufleur

Gr.II

1

S

10

Artist plastic

Tr.I

1

M

11

Regizor tehnic

Tr.I

1

M

TOTAL

30

3

Compartimentul tehnic de scenă dramă

1

Mânuitor decor

Tr.I

5

M-G

2

Mânuitor decor

Tr.II

2

M-G

3

Recuziter

Tr.I

1

M-G

4

Costumieră

Tr.I

1

M-G

5

Electrician iluminare scenă

Tr.I

2

M-G

6

Sonorizator

Tr.I

3

M-G

7

Supraveghetor sală

Tr.I

1

M-G

TOTAL

15

  • 4

  • 5

Compartimentul artistic animație

1

Actor - mânuitor păpuși

Gr.IA

2

S

3

Actor - mânuitor păpuși

Gr.II

4

S

5

Secretar literar

Gr.II

1

s

6

Actor - mânuitor păpuși

Tr.I

1

M

7

Sculptor păpuși

Tr.I

1

M

8

Regizor tehnic

Tr.I

T

M

TOTAL

10

Compartimentul tehnic de scenă animație

1

Mânuitor decor

Tr.I

2

M-G

2

Costumieră

Tr.I

1

M-G

3

Electrician iluminare scenă

Tr.II

1

M-G

4

Sonorizator

Tr.I

1

M-G

5

Supraveghetor sală

Tr.I

1

M-G

TOTAL

6

6

Atelierele de producție

1

Șef atelier

Gr.II

1

M

2

Tâmplar

Tr.I

1

M-G

3

Croitor damă

Tr.I

1

M-G

4

Croitor bărbați

Tr.I

2

M-G

5

Peruchier

Tr.I

1

M-G

6

Pictor

Tr.I

1

M

TOTAL

7

7

Compartimentul financiar contabil, organizare spectacole       și

administrativ

1

Șef birou

Gr.II

1

S

2

Economist

Gr.I

2

S

3

Impresar artistic

Gr.I

1

s

4

Impresar artistic

Gr.II

2

s

5

Referent

Gr.II

2

s

6

Referent casier/magaziner

Tr.I

1

M

TOTAL

9

TI

3TAL POSTURI

80