Hotărârea nr. 376/2016

Hotărârea nr. 376 din 29.12.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.29/10.02.2014, privind aprobarea Funcţiilor Publice, Organigramei, numărului de personal şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare.

H O T Â R Â R E nr. 376 din 29.12.2016 privind modificarea HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.12.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-Referatul nr, 9244/28.11.2016 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ;

-Expunerea de motive nr.9603/13.12.2016 prezentata de Primarul Municipiului Bacau, Raportul de specialitate nr.9604/13.12.2016 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1686/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1582/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1643/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.41 alin.4.din H.G. nr.286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

-Prevederile art.47 (1), 48 (2), ale 61 (2), ale art.115 (1) lit.’b’ si ale art.117 lit.a din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările si completările ulterioare, a administrației publice locale;

-Prevederile art.34 (1) lit.”’i” din Anexa nr.l. la O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” și art.45(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifica Anexa nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare, la punctul 19.2. structura Secției Siguranța Circulației, deserviri auto si intervenții operative, conform anexei.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare, raman in vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.4. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Direcției Drumuri Publice si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

consiliul local bacău                                                              Anexa nr.l

La Hotărârea nr. 376 din 29.12.2016

STAT DE FUNCȚII

al Secției Siguranța circulației, deservicre auto si intervenții operative din cadrul Direcției Drumuri publice

Nr.

Cft

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBUCA

Nr. func

Funcția publica

« «• <?

Gradul profesional

Clasa salariz

Nivel studii

Funcție contractuala

Treapta grad profes

Nivel studii

lnalt| d» conducem | Nr. |clS lublic               funcții

sala

de execuție

Nr. funcții

de conducere

Nr. post

iradd

ralariJ

de

execuție

Nr.

post

19.2. Secția siguranța circulației, deserv. auto, si interv. operative

funcții publice de execuție = 0

sef secție

1

II

SSD

funcții contractuale de conducere = 1

inspector de special

1

II

S

funcții contractuale de execuție - 21

șofer

12

1

M

șofer

7

II

M

muncitor calificat

1

1

M

19.2.1. Atelier mecanic pentru intervenții rapide

funcții publice de execuție * 0

sef atelier

1

II

1

S

funcții contractuale de conducere = 1

șofer

4

II

M

funcții contractuale de execuție - 6

muncitor calificat

1

1

M

muncitor calificat

1

II

M

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU