Hotărârea nr. 372/2016

Hotărârea nr. 372 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău.

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Direcția publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.12.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere:

-Referatul nr. 9671/14.12.2016 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, prin care propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice in anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Direcția publica de evidenta a persoanelor Municpiului Bacau;

-Adresa nr. 9194/28.11.2016 prin care au fost transmise Agenției Naționale a Funcționarilor Publici propunerile privind Planul de ocupare a funcțiilor publice in anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru Direcția publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau

-Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Bacău, înregistrata cu nr. 9673/14.12.2016;

-Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, înregistrat cu nr. 9672/14.12.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1683/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1579Z28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1639/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 23 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările ulterioare;

-Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

-Prevederile art. 47 (1) ,48(2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. “b ” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificările si completările ulterioare, a administrației publice locale;

-Prevederile art. 34 (1) lit „i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. (3) lit.” b” și art.45(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice in anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Bacau si Direcției Publice de Evidenta a Persoanelor Municipiului Bacau, potrivit anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare.

ArL2.Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin grija Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.3. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Direcției Publice de Evidenta a Persoanelor Municipiului Bacau si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.4.Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se va comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 1

La Hotărârea nr. 372 din 29.12.2016

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICA LOCALA

Nr. crt.

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr.de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

1

Secretar al consiliului local

1

1

-

-

-

-

-

-

2

Director executiv in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administrației publice locale

4

4

3

Director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

-

-

-

-

4

Director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autoritatilor administrației publice locale

2

2

5

Sef serviciu

10

10

-

-

-

-

-

-

6

Sef birou

7

4

3

-

-

1

-

2

7

Funcții publice de conducere specifice

1

1

-

-

-

-

-

-

8

Total categoria funcționari publici de conducere

26

23

3

*

1

-

2

9

Auditor clasa I grad profesional asistent

-

-

-

-

-

-

-

10

Auditor clasa I grad profesional principal

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr. crt.

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr.de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr, maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

11

Auditor clasa I grad profesional superior

2

2

-

-

-

12

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

*

1

-

1

13

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent

-

*

-

-

-

14

Consilier juridic clasa I grad profesional principal

2

1

1

-

1

15

Consilier juridic clasa I grad profesional superior

2

1

1

-

1

16

Consilier clasa I grad profesional debutant

4

1

3

4

3

17

Consilier clasa I grad profesional asistent

21

19

2

-

2

18

Consilier clasa I grad profesional principal

26

26

-

3

-

19

Consilier clasa I grad profesional superior

91

83

8

3

-

3

8

20

Funcții publice specifice clasa I

-

-

-

-

-

21

Alte funcții publice specifice (manageri publici)

-

-

-

-

-

22

Total funcții publice clasa I

149

133

16

3

3

3

16

23

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

-

-

-

-

-

-

-

24

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

-

-

-

-

-

-

25

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

-

-

-

-

26

Referent de specialitate clasa n grad profesional superior

3

-

3

-

-

-

3

27

Funcții publice specifice clasa II

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Total funcții publice clasa II

3

-

3

-

-

-

-

3

Nr. ort.

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr.de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

29

Referent clasa III grad profesional debutant

-

-

-

-

-

-

-

30

Referent clasa UI grad profesional asistent

1

-

1

-

-

-

1

31

Referent clasa III grad profesional principal

6

2

4

-

2

4

32

Referent clasa III grad profesional superior

27

19

8

2

-

2

8

33

Funcții publice specifice clasa III

-

-

-

-

-

-

-

34

Total funcții publice clasa III

34

21

13

2

2

2

13

35

Total funcții publice execuție

186

154

32

5

5

5

32

36

Total funcții publice

212

177

35

5

5

6

34
14.12.2016