Hotărârea nr. 370/2016

Hotărârea nr. 370 din 29.12.2016 Hotărâre privind modificarea unor tarife pentru titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.01.2017 prin diminuarea cotei standard a taxei pe valoare adaugată.

privind modificarea unor tarife pentru titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.01.2017 prin diminuarea cotei standard a taxei pe valoare adaugată

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.12.2016, potrivit art39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere:

-Adresa SC Transport Public SA Bacau nr. 1261 din 20.12.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 48858 din 20.12.2016;

-Referatul comun nr. 9939 din 20.12.2016 înaintat de Direcția de Asistență Socială și Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr.9934 din 20.12.2016; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 9935 din 20.12.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1681/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1718/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1577/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1607/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1637/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Dispozițiile art. 291 alin. (1) lit. "b" din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal; -Dispozițiile art.l7,alin.(l), lit.”m” din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, actualizata;

-Dispozițiile art.8, alin.(3), lit.”j” si ale art.9, alin.(2), lit.”d” din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 37, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art 115 (1) lit „b” si ale art. 117 lit „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată; -Amendamentul formulat la proiectul de hotărâre de către domnul Ghingheș Cristian, aprobat;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) , lit.”d” si alin. (6) lit „a”, pct.14 și art.45(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă modificarea unor tarife pentru titlurile de călătorie practicate de SC Transport

Public SA Bacau începând cu 1.01.2017, după cum urmează:

TITLU CĂLĂTORIE

TARIF ACTUAL APROBAT PRIN HCLNR. 111/2016

TARIF* PRACTICAT

DE LA 1.01.2017

Bilet 1 călătorie

2

2

Abonament 1 traseu 30 zile

58

57

Abonament 2 trasee 30 zile

82

81

Abonament general (toate traseele) 30 zile

115

114

Abonament 1 traseu 7 zile

17

17

Bilet suprataxa

15

15

TITLU CĂLĂTORIE

TARIF       ACTUAL

APROBAT PRIN HCL NR. 239/2016

TARIF* PRACTICAT DE

LA 1.01.2017

Abonament lunar student 1 traseu

40

40

Abonament lunar elev valabil 2 trasee cu susținere: 50% din tariful lunar din bugetul local și 50% din tariful lunar pe un traseu de către SC Transport Public SA

58

57,52

TITLU CĂLĂTORIE

TARIF       ACTUAL

APROBAT PRIN HCL NR. 270/2016 Convenția nr. 7398/1043/2016

TARIF* PRACTICAT DE LA 1.01.2017

Abonament lunar valabil pe un traseu pentru veterani și văduve de război, luptători pentru victoria revoluției din Decembrie 1989 și urmașii eroilor, martiri, pensionari la limita de vârstă, pensionari de invaliditate, pensionari anticipat, pensionari anticipat parțial, precum și pensionarii de urmaș care au împlinit vârsta de 60 de ani și a căror pensie este mai mică sau egală cu 1050 lei brut, cu susținere 100% din bugetul local

40

39,67

Legitimație de călătorie valabilă pe toate traseele pentru persoane cu handicap grav și accentuat și asistenții personali ai persoanelorcu handicap grav cu susținere 100% de la bugetul local

105

104,13

Abonament lunar valabil pe un traseu pentru donatorii onorifici de sânge, cu susținere 50% din bugetul local și 50 % de către beneficiar

40

39,67

Legitimație pensionari cu pensie mai mare de 1050, valabilă 3 luni

54

53


* Tarifele conțin TVA 19% conform dispozițiilor legale in vigoare.


Art.2. Convenția nr. 7398/1043/2016 încheiată între Municipiul Bacău și S.C. Transport Public S.A. Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 270 din 30.09.2016 având ca temei asigurarea subvenționării transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru unele categorii de persoane defavorizate cu domiciliul în Municipiul Bacău se va modifica corespunzător noilor tarife aprobate prin prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Asistența Socială și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și SC Transport Public SA Bacău.