Hotărârea nr. 369/2016

Hotărârea nr. 369 din 29.12.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 228/20.10.2014, ca urmare a diminuării cotei standard de TVA de la 20% la 19% conform Legii nr. 227/2015, începand cu facturile emise în luna ianuarie 2017.


H O T Ă R Ă R E nr. 369 din 29.12.2016

privind modificarea HCL nr. 228/20.10.2014, ca urmare a diminuării cotei standard de TVA de la 20% la 19% conform Legii nr. 227/2015, începând cu facturile emise în luna ianuarie 2017

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.12.2016, potrivit art39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere;

-Adresa Societarii Thermoenergy Group SA Bacău nr. 3913 din 13.12.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 48214 din 13.12.2016;

-Referatul nr. 9942 din 20.12.2016 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrata cu nr. 9943 din 20.12.2016;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 9945 din 20.12.2016 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1680/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1717/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1576/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1606/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1636/28.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile; -Dispozițiile art. 291 alin. (1) lit. ”b" din Legea nr. 227/ 8.09.2015 privind Codul fiscal; -Dispozițiile art. 40 alin (9) din Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 8, alin.(3), lit.”j” si ale art.9, alin.(2), liL”d” din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

-Dispozițiile art. 37, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) , lit.”d” si alin. (6) lit. „a”, pct.14 și art.45(2) lit”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă modificarea art. 6 din HCL nr.228 din 20.10.2014 în sensul modificării prețurilor locale pentru energia termică produsă, transportată distribuită și furnizată în sistem centralizat de către Thermoenergy Group SA Bacău, a prețului local de facturare și a subvenției unitare, ca urmare a diminuării cotei standard TVA de la 20% la 19% conform Legii nr. 227/2015 , începând cu facturile emise in luna ianuarie 2017 după cum urmeaza:

lei

Anexa 1-ctr. concesionare

Categ. consumatori

TVA 20%

TVA 19%

Diferente

Pret/tarif -exclusiv TVA

Pret/tarif-inclusiv TVA-cota 20%

Pret/tarif -exclusiv TVA

Pret/tarif-inclusiv TVA-cota 19%

Pret/tarif -exclusiv TVA

Pret/tarif-inclusiv TVA-cota 19%

0

1

2

3

4

5

6=4-2

7=5-3

1

ag.ec.racord. laRT

219,33

263,20

219,33

261,00

0,00

-2,19

ag.ec.racord. laRD

288,93

346,72

288,93

343,83

0,00

-2,89

casnici racord.la RT

219,33

263,20

219,33

261,00

0,00

-2,19

casnici racord.la RD

280,47

336,56

280,47

333,76

0,00

-2,80

casnici racord.la CT

315,40

378,48

315,40

375,33

0,00

-3,15

2

preț local de facturare

124,87

149,84

124,87

148,60

0,00

-1,24

3

subvenție unitara

casnici racord.la RT

94,46

lt3,36

94,46

112,41

0,00

-0,95

casnici racord.la RD

155,60

186,72

155.60

185,16

0,00

-1,56

casnici racord.la CT

190,53

228,64

190,53

226,73

0,00

-1,91

Art.2. în conformitate cu art.l se aprobă modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 2/69549/12.12.2014, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

Art.4. Celelalte prevederi ale HCL nr. 228/20.10.2014 sunt si rămân valabile.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

N.O.F, FI.MJR.TJEk.VDU.*.I
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa

La Hotărârea nr. 369 din 29.12.2016


PREȚUL ENERGIEI TERMICEUNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

Isabela PINT


LIE


Art.l Preturile locale pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata in sistem centralizat sunt:

  • a. ) Preț local pentru agenti economici racordați la rețelele de transport = 219.33 lei/Gcal, excl. TVA;

  • b. ) Preț local pentru agenti economici racordați la rețelele de distribuție = 288.93 lei/Gcal, excl. TVA;

  • c. ) Preț local pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de transport « 261,00 lei/Gcal,inel TVA;

  • d. ) Preț local pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție ale punctelor termice = 333,76 lei/Gcal, inel TVA;

  • e. ) Preț local pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție ale centralelor termice de cvartal• 375,33 lei/Gcal, inel. TVA ;

Art. 2 Prețul local de facturare pentru consumatorii casnici alimentați cu energie termica in sistem centralizat in Mun. Bacau este 148.60 lei/Gcal inel. TVA;

Art. 3 Subvenția unitara suportata de Delegatar pentru consumatorii casnici alimentați cu energie termica in sistem centralizat in Mun. Bacau este:

  • •    pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de transport energie termica = 112,41 lei/Gcal, inel TVA;

  • •    pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție energie termica ale punctelor termice = 185,16 lei/Gcal, inel TVA;

• pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție energie termica ale centralelor termice de cvartal = 226,73 lei/Gcal, inel. TVA.

Delegatar


Primarul Municipiului Bacau Cosmin Necula


Delegat, Director General


Radu Cristian Palade


Direcția Economica Director Executiv Clementina Vinerica


Director Comercial

Sergiu Marius Pavel


Direcția Arhitect Sef Director Executiv Adjunct


Director Economic Mariana Rusu


Cristina Bardasu


Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății


Sef Serviciu Comeliu Gavrilescu


Director Tehnic Neculai Balus


Oficiul Juridic

Ioan Hanu

Patrimoniu Iulian Cintea