Hotărârea nr. 358/2016

Hotărârea nr. 358 din 19.12.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

H O T Ă R Ă R E A nr. 358 din 19.12,2016

privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.12.2016, potrivit art 39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 9731 din 14.12.2016;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 9732/14.12.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1558/16.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1563/16.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1566/16.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1549/16.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr. 1553/16.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 19(1) lit «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.340/2015 privind asigurările sociale de stat pe anul 2016;

-Prevederile art.47(l), art 115(1) lit „b" si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera ,,b”alin.(4) litera „a” si ale art45(2) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl, Se aprobă modificarea HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr.lA, l Al, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, IC și a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

ArL2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.


Art.3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică și Direcția Tehnică.


Art.4. Prin grija Secretarului Munierpi L^acău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal

verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIP

NICOLAE-OVI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. IA

La Hotărârea nr. din 19.12.2016

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMĂRI PENTRU ANU2017-2019

Date: 15/12/2016 Tit:         p»ț: 1 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credtl* bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trial

Trwt.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL VENITUIU-BUGET LOCAL

39759625

14721X4

12167.41

9226633

75W9.W

32X543.4»

331 067.OU

>40 172.14»

■■ai2o’

1 VENITURI CURENTE

331 591163

91.159.41

10261.00

9052425

75.94534

322543.4*1

33l.Uo7.UU

<40 I7XUI

A VENITURI FISCALE

297.06612

75576.03

70 5291*1

77.19230

73.061.60

2723JH.4®

279 471.00

210.760 UU

<a*H02

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

195 *07.60

244jau«

34 444.00

24 443.00

32.490.60

9» 073.00

9S.I67.00

•AS 271 UU

A12 lațoat pe vena. profil S4 caroton

ta capiul de la penata tiacc

105.107.60

24.43U.UI

24.444.U0

34.443.00

3X490,60

91073.0U

91.167.00

94271.00

a.WÎ

IMPOZIT re VENIT

224500

60UU1

6UUU1

6UU.U0

445.00

267200

2 761.00

1657UO

uiWl#

Uaptaui pe reaiumlc ta uatacral țMopiiciatiioi wMibdofc din pMfUMMittl ptfWMl

2245.00

60U.U0

6003®

601.00

445.00

267200

2 761.00

2 *5700

uJt>2

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

10356X60

231301*1

23144.0)

23M3J»

32.IM5.6O

95 4UI.0U

954U..00

9J (14.UI

M«2ut

Cote ddakta ta iaptaud pe

itau

IO2J316U

2355OU)

2355000

33.550.0)

>161X60

94200.00

91200.00

•M JUl.iKl

vrloEtM

Sume alocate ta cotele taâlcue ta

u>țMmotI pe icos) peoim c&hUiiwca

begcttar iacale

1230.00

2MI.M

291.0)

293.00

363.00

1201.1»

1 206.00

1 214 UU

ITUUUJ

A> Uaptuuc ct taxe pe pcopttrtuc

3IJ62JU

9794W

12U5.UI

120550

5.15ILIM

31.71600

32135.00

>3914.00

UTOÎ

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

3126230

9.794.0U

1205.00

120530

5I5RUO

31 716.00

32135.00

33 9*4 ou

<I7O.HU

Inpcznc tzupecbdxn

D.9ULOO

715000

63001)0

60074*)

33513®

24036.00

24129.00

25u960u

UTltJuJ

bapaaa » uu pe teta

4399.00

11443®

looxuo

1300.00

953.00

4013.00

4 145,00

4 291.00

<>70203

Taxe jutatatc de untn u alte taie

dentare

I3CJJU

401.00

400.110

39150

300,00

2531.00

2.615.00

X7UU.UU

«Neîtl

Alu anpome u laxe pe pofmeuu

1254.00

4001®

3001*1

3UU.UU

354.00

1206.00

1246.00

12*94X1

Al Impozite w taxe pe tmam u ten <cu

157 43602

40.111.01

37250.00

44.7I4.U)

34355,04»

14036X00

I46UIB.UO

151 976 uu

uu;

SUME DEFALCATE DIN TVA

146.67103

37253.02

34 04600

422163»

3X993.00

1215*000

13315600

139.3WLU0

i tvtoJ

Same taalcau ta uaa p» valoarea ataifa» peatre Tautatca chctnuclta dcsccmnimic ti *nciul cosuttKkw. mdof. ™tpilw fi scctoMckw ktuaacipMdiM FtiTwfîh

141.195.00

33.161.1®

33320.4®

41 755.1»

3205X00

126094.4»

I3I.301.UI

136 71200

IIU'UO

Same ddălcate ta taxa pe relcnrea

atacata peatrocchilibrarca bajeuiot

locale

434702

325202

293 JX

29*.UO

7W.00

1 53300

1 56200

1 59500

1IU2W

Stita deTakaic ta iau pe valoare adaucata paamt faaatarca mv «tăunului putKtdar sau coatectoaal acreditat

93600

233.UI

233.00

233.0)

237.00

9ol 00

'■1600

1 «11 uo

I2u2

U.TE IMPOZITE S) TAXE GENERAU PE

/SERVICII

69.00

30.U1

30,ud

3000

-21.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

El liman 2017

Estimări 2018

Eatim ari 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.m

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

I2U2O7

Taxe taxei icre

69.00

30.00

30.00

30.00

.21.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

300,00

60.00

60.00

55.W

125,00

200.00

207.00

214,00

150 Nit

Impnrrt pț

13200

35.00

35.00

30.0)

3100

12100

126.00

13000

150250

Alte taxe pe servicii specifice

168,00

25.00

25.00

25.00

93,00

71.00

11,00

84.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZA Ml BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVUATI

10313.00

3J6M.OO

3114.00

2343.00

1.451,00

11374.00

11955.00

12374.00

160202

Impompe mijloacele de tnnsporl

9.029.00

1914,00

1914.00

1043,00

1.151,00

1001100

10414.00

10 779.00

160203

Taxe â tanle pentru eliberatei de

liceale sa MMUam de funcționale

1354.00

454.00

300.00

300.00

300.00

149X00

1 541.00

1 595 00

IMM02

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1466,00

541,00

530,00

530.00

■65,00

2373,00

2451,00

2.537.00

1102

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.466.00

541.00

530,00

530,00

865.00

2373.00

1451,00

2537,00

100250

AMc anponte u tuc

2 466,00

541.00

530.00

530.00

865.00

2373.00

2451,00

1537.00

290002

C. Vcnuun ocfiscaie

41.52441

16.283.42

9.73X0U

11631.75

1877,34

49.949.00

51.596.00

53 4tM.U0

300002

CI. VeamndmpDpictate

7.983.00

160800

1125.00

1125.00

1125.00

9120.00

9524.00

9 85R0G

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

7983.00

1608.00

1125.00

1125,00

1125.00

9220,00

9324,00

9151,00

300205

Veacuri dm ccncetim n nchincn

7983.00

1600,00

1125.00

1125.00

1.125,00

9220.00

9324,00

9.158,00

30020530

Alic » entm dta rnamatsi *i iacbi-

nendc caue tastiUitule publice

7983.00

1608.00

1125.00

1125.00

L125.00

9220.00

9524.00

9.858,00

3300<U

CX Vanzan de taman li saiicu

33541.51

13.675.42

7.607.00

10306.75

175134

40.729,00

4107100

43.54000

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVHAT1

4 757,00

124100

1.075.00

1985.00

-545,00

4326.00

4468,00

4.626,00

33020a

Venim din presuri de sen km

3.179.00

939.00

175.00

1690.00

-625.00

3335,00

1445,00

3 56400

330210

Combată pariau lor nu sanuumlu

legali perna intretancna copiilor in

ctwe

469.00

119.00

100.00

170.00

10,00

375.00

387.00

401.00

330221

Venim dta temperarea chcituclilor

de judecata. iopulMii sa deapscMtan

34,00

34,00

249,00

257,00

266,00

330250

Alte venim din prestan de servicii

st atte actanlau

375,00

150,00

100.00

125.00

367,1X1

379,00

393,00

i»2

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

1.986.00

700.60

500.00

500.00

286.00

1914.00

1977.00

264700

340202

Taxe cxnajadkiarc de timbru

1916,00

700.00

500.00

500,00

216.00

1.914,00

1977,00

1.047,00

3502

AMENZI. PENAUTATl SI CONFISCAM

7J28.U0

1.650.00

1.450,00

1450.00

1.778.00

4.711.00

4.939.00

5111.00

35U2O1

Venim din amu ri ahe saaaiaai

aplicase potmit dispomrilor letale

2.000.00

450100

450.00

650.00

450.00

156.00

M4.00

915,00

350250

Atac ameasn. peaahuu sa confiacan

5321.00

IJOUOO

100000

1.800.00

1328,00

3.925.00

4 055.00

4 196.0U

3602

DIVERSE VENITURI

19309.20

9.99132

4.5004)0

4300.00

21038

29 701.00

3068800

31 76X00

360206

Taxe speciale

1562511

5 000.OU

4000.00

4.000,00

1625,18

14248.00

14 711,00

15 233.00

Ahcsemm

3 583.32

4 99832

500.00

500.00

.2 415,00

15 460,00

15 970trt

16 529.40

Cod

Denumiră indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trial

Trim.n

Trim.ni

Trim.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

□7U?

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

26131

u.to

8100

71,75

22,46

37U2U1

Doaau si sponsorizări

UI

13!

170203

Varosumc dia tectnaea de i'nnniniire

penau finanțarea Scauaii de dezvoltate

• tapcttdo local

-5 074.75

-1432.00

•5084,32

-3.4873*

929.15

-848*1,00

■82493,00

-98682.00

3TOKM

Vâram rmr dia scctumca de faarrionare

9.074.75

1.43100

5.08432

3.4873»

-929,15

84.841,00

82.493,00

98.68100

37U25O

Alte trauTerun lotauare

260.00

15.10

8100

71.75

21.15

420002

Sainenlu de ia ane tutele ale

âdomtstcaiici publice

34.756.96

3I.KM27

1.906.41

1.74228

4.00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

34.087,02

31.10*27

1.906.41

1.07634

420201

Reietaologuarca ceMnlefar unnue

u ckctnce de umaficroc

455.42

455.42

420210

FmareareaactataiorprnrMd reducerea

racului scmuc alcuutraciiilor cxnlcNe

co dmmsue dt locMtoti

251.00

100,00

151,00

420212

Sabtxant pcsmt reabilitarea icrauca

a clădirilor de Iranul

387,96

387,96

420220

Sein emu de ia bugetul de ttti către bugetele locale oecnare auuncnr derulam proiectelor finanțau dur lândon exune asantarubtle(FEN> porudetarc

32-978.92

31 093.80

141520

469.92

420234

Sataeatii patm vontaca apnmta

pentra urcalurea locuiatei cu ienac.

cartau», ctuntanibil petrolieri

13.72

10.47

325

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!]

669.94

665.91

42»

430230

Sume pnmite de ii tapetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copul ca ceruae rdararionde tperiale integrali t* imtflisnmJ dc QKSi

66994

663.91

4.00

4502

SUME PRIMITE DE LAUEIALH DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREF1NANTAR1I

24248.70

24248,70

43020!

Foodrd Eorupeaa de Den uitare Repanala

2.96609

2966.09

450202

Fondai Social European

98177

9*177

450203

Funrta de Coezruae

20299.14

20299.8*

4990

VENITURI PROPRII

19165130

54.42132

46133.00

4816630

42930.48

193955.00

197211.00

200.784.00

5002

TOTAL CHELTUIELI

424397.97

18624133

83 622.01

86529.13

68.005.50

321543.00

331067.00

340.17100

01

CHELTUIELI CURENTE

357.8W.9S

148 581.75

70587.12

7752623

61 125.88

225 6*1.00

236 513.00

23049006

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.îl

TrimJU

Trim.IV

A

B

1-3644ST6

2

3

4

5

6

7

8

9

IV

1ITLUL1 CHELTUIELI DE PERSONAL

I42.m0.40

33.67550

34471.70

423144$

31414.65

120648,00

130366.00

154050.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

91346.65

31.10137

20.491.17

18.43538

2130143

70.835.00

69453,00

61.544.00

30

TITLUL IU DOBÂNZI

5.400.00

1.335.00

1.424.00

1309.00

133100

6.097,00

$40100

4.785.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

oooaoo

600X00

31

TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATT AL

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2302136

7022.00

$2112,00

6.893,70

3.903.56

«300,00

8500,00

8 500,00

$s

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

«.45603

4.1914$

131 «.00

1.472.74

I243JN

1161.00

1.116.00

1211.00

56

TITLUL VUI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POST ADERARE

5092938

50.439.66

469.92

2X00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

206W.86

8 663,47

159325

4230,91

5153,20

10.000,00

13.000,00

13.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9.150.00

6.130,00

4.150,00

1400,00

-4250.00

1.600,00

8600,00

7.400.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3S9C.I6

29.16197

58H4»

327940

-2341.79

Rt.Rtt.00

«2493.00

98.6*100

71

TTTLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33.8*6,16

26.S6197

9.M2.4S

327940

-1178.79

«4.8*1,00

«1493.00

98.61206

72

TTTLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

1137.00

2300.00

-163.00

79

OPERAȚIUNI FINANCLARE

30393,(3

6.49661

7.152.41

5.723.40

9221,41

11061,00

12.061.00

11.000,00

St

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

30.593,13

8.496.61

7.152.41

5.723,40

9221.41

11061,00

12.061,00

11.000.00

$10002

Partea Li Semen pabtoe pacnle

3I33%44

927930

8.772,12

7.68749

5399.43

32.408,00

31.619.00

30235,00

5102

AUTOR1TAH PUBLICE Si ACȚIUNI EXTERNE

213(7.44

6.694.10

5.47090

5301.6*

4.120,10

24.061.00

23761.00

2j.0CU.00

01

CHELTUIELI CURENTE

1130730

325130

184030

336100

105330

10500,00

10300.00

11000.00

HI

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

7.0*5.00

1.73830

173850

1.734.00

1.134,00

6300.00

6.800.00

7.000.00

1001

Chctaudj fftlîwwff in talii

5753,50

139920

1405,00

1436.50

141110

6300,00

6.800.00

7000,00

I0OI01

Salini de teu*

$296.50

125320

1279.00

135940

1404,80

6300,00

6*00.00

T 000.00

10010$

Spcntn pcauu condiții de maca

218.00

72.00

5100

37,00

$7,00

IOV!12

liwii Iiînmlti piltde mor p* renane diD

atâmamii

194.00

60.00

60.00

26,00

41,00

100113

Indemttaliî de delegare

4.00

4.00

4.00

4.00

-8.00

100130

ARc drepaui calatulc in bani

41.00

10.00

10,00

10,00

11,00

1003

CaaniNau

1291.50

33930

33340

29730

32120

100801

Contnbmn de *ii(WVi tocute de

SOI

895.00

221.80

22130

212.00

23170

100302

Cnntnbatii de aeifunn de mbu)

2830

7.00

7.00

7.00

740

100303

Coatritatn de atifimri toruie de

unatale

296.00

84.00

69.00

70.50

7240

100391

Ccatribaui de aupmn poare

acodane dr șunca si boli imdcnooite

9.00

ISO

330

340

-140

100506

CoMnbutu penuv concedii *i

intViaamtii

63.00

23.00

2540

430

10.00

20

TTTLUL II BUNURI SI SERVICII

4.462J0

I.SI3.00

1.IOLVO

1.621,00

21950

4000,00

3 700.00

4000,00

2001

Barem a rerocu

29*0.79

1 J26.90

77770

92230

153.69

4000.00

3 700.00

4 000.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triat I

Trim.n

TrimJII

Tritn.FV

A

B

1-3+4+5*6

2

3

4

5

6

7

8

9

+UO10I

Fanate» de btrau

578.69

170.00

150.00

280.00

-2131

21X1102

Milcmte ptstni tunica*

36.00

9.00

12,00

12.00

3.00

200100

incaUa. Agnina li Tona noma

190.00

7R«I

50,00

25.00

37.00

200104

Apa. canal u salubritate

27.10

8.40

7.70

3.00

6,00

200106

Pk» dc sduml»

07.00

2M.U0

12.00

33.00

14.00

200107

Tranrpon

30.00

HUO

7.00

7.00

540

20010»

Pom tekcomnucsUL radio. tv.

«lenei

767 00

3IU.00

24U.OO

217.00

200109

Matenalc n pnrnn de tcnieu cu

caracter funeunaai

17.00

8.00

5.00

330

040

200120

Atic txMun ii temea poara

■ntreuacrc r> luacuman

1248.00

505.00

291.00

340.00

109.00

w

Rcparni curtate

9000

*0.00

3.00

5.00

2005

Btatunde nuraoteectdorde uncatai

63.00

16.00

17.00

30.00

2OO5jO

Alte obtecic de untalar

63.00

1600

17.00

30.00

2006

Deptaxan, delatan. hbuIot

443.00

125.00

119.00

101.00

200601

Deplaean io*cnx.detum, naaafcnn

430.00

120,00

114,00

196.00

200602

Depia»n ia nmoaatc

19.00

5,00

5,00

5.00

2011

Cam. pnblicatu si mMcnalc

docancacarc

35.00

10.00

10.00

10.00

5.00

2013

Prepare profesionala

150.00

26.00

26.00

91.00

2014

Protecția muacu

31,20

24.10

030

540

140

2030

Akc cbetwieb

66741

105.00

147.00

356.00

5941

203001

Reținui n publicitate

70.00

30.00

20.00

20.00

210004

durii

2**00

55.00

233.00

2U303U

Alte ekcltiuek ca buaun ai tervea

30941

75,00

7100

103.00

5941

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2 09634

1.550.00

600J»

-90.76

37.10

1300.00

1400.00

1000.00

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

2.096.34

1.550.00

600.00

-90.76

37,10

1300,00

1200.00

1000,00

7101

Aetna Ck

209644

1.550.00

600.00

-90,76

37,10

710101

Construcții

566.05

450,00

16.05

30,00

710103

Motiiia. apatatwa biioua u ake

acute corporale

261.00

100.00

100.00

6100

710130

Akeaanr E«c

1.269,29

1.000,00

500,00

-237,11

7,10

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

7.913,10

1*92.60

1030.40

2U30.40

2010.40

12061.00

12.061,00

11.000.00

ai

TITLUL XVU RAMBURSĂRI DE CREDITE

79*3*0

1192.60

2030.40

2030.40

2.030.40

12061.00

12061.00

11000.00

8102

Rambunan de credite nume

7.9*330

1*9X60

2030.40

2tiw.au

2030.40

12061.00

12061.00

11.000.00

«IO2U5

Rambunan dc credac armate daunei

publice uter* Iacale

7913.80

1*9260

2030.40

2030.40

2030.40

12061.00

12 061,00

1IOUU.OO

AIU20I

Au tentau csccuuic a tepslathc

21.5*7,44

6694.10

5470,90

5301,64

4.120.10

24061,00

23 761,00

23.000,00

'IO2OIO3

Automati ctcctmtc

21 5*744

6694.10

5470.90

5.301.64

4 120.80

24 061,00

23 76100

HOW.OO

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Ei ti nari 2017

Estimări 2018

Eitimari 2019

TOTAL

din care

1 credite bugetare dealiaate iliageru pielilor reatan te

Trim I

Tri».n

TrimJII

Trim.TV

A

B

1-3+4+5t*

2

3

4

5

6

7

8

9

$402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4.101.00

105020

182722

1.076,95

146.63

2250.00

2 45U.W

2450,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.92100

901.20

179622

1.076215

146,63

1000.00

2.000,00

10UO.0U

IU

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1 195.00

29940

89140

29140

-30140

1.000.00

1.000.00

800.00

1001

Cbellraeti raionale m boai

93151

24040

«3915

23916

-38100

100101

Salem de bara

89346

22180

277,90

221,86

151.00

1.000.00

1000,00

100,00

100105

Sperai poara coadiui de nuca

34,00

940

«40

«40

7.50

100112

bxictnstttiii ptouic uwnf prrymift dm

afara

550.00

•530,00

100113

UhlcMflmiii dc dtfegare

195

U50

1.45

040

040

100130

Alte dreptun rabnaie ta bătu

100

100

100

100

100

IIXB

Cmtnimtii

256,49

50.70

58.65

58,64

«u.w

100301

CoamOsta de aapitran «octale de

SUI

163.00

40.00

41.00

41.00

41.80

IUU3O2

Coatribrau de iupon de wauj

3.44

145

143

144

1.40

100303

Coalribtdu de aticuran tociaie de

sanmie

$4,40

1360

13.60

13.60

13,60

IUQ3O4

Contribuții de anfuran pentru

accidente de rai iar» u boli profatcnale

195

1.15

0.60

0,60

0.60

100306

Coctnbuui panra concedii a

tndrsuuzaxu

29.90

160

110

110

23.10

20

TITLULII BUNURI 51 SERVICII

1766.00

401.70

647,72

468.4$

241.13

800.00

800.00

1000.00

2001

Buram s temea

59155

30190

3214$

195,60

-23440

800.00

800.00

1000.00

200101

Furau rai de birou

55.45

1100

24.45

1040

«40

200102

Matemle ponn» eurateme

«,00

6.00

100

200103

încălzit ilraauM a foita raotnca

II16O

4740

1140

1840

3540

2U0IM

Apa. catul a altAncac

34.60

1.00

8.00

7.80

10180

200105

Carbnraaa a labnTanu

25.00

5.00

840

1040

IDO

200106

Piețe de rahraib

6.»

1.40

0.40

3.00

10»

200IUX

Fosa, tclccoauaucatu. radro. rv.

59,00

toicfwt

1640

1440

1440

1340

200109

1 bienale a ptetlan de aemeu cu

caracter foaetatxul

100

4.00

100

100

200130

Alte btraan a tervieu pentru

219.10

oiiretiacfE a ftmrt Urnire

21840

25140

127,00

•307,60

2002

Reparam curente

30.00

26.00

4.00

2005

Bumn <fc fnftto oteccictac dc aiesttf

15120

6.40

144.20

1540

-1340

200330

Alte obiecte de untura

15120

6.40

14340

1540

-13.90

2006

Deplaran. duraan. traazfaari

IUX 00

7.00

2840

6940

3.00

20060)

Deplasau taterae, deraratt, iramteran

9340

440

2100

65.00

100

200602 |

Deplaraci u> «ramatatc

14.50

130

640

440

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi irimesiriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii pin Iilor restante

Trial

Trim.Il

TrimUI

Trim.IV

A

8

1-3HE546

2

3

4

5

6

7

8

9

2011

Cm jmMkhu st mitmale

tocmi creare

7.00

430

230

2012

Cnmalianta st c sperma

525

0.75

130

100

1.00

3013

Preeasîre profesionala

ÎL 00

1.00

9J00

11X0

2014

Prauctia tMncâ

140

050

030

1.00

2100

Alte cbdtMieli

•35,60

72.65

10737

1623$

49233

203001

Frvtr*i ti ptHicmtc

134.00

51.15

3130

31.05

2030

203002

Protocol st scpsezonarc

27.75

27.7$

203003

Pnreette asigurare ncn-uata

33$

1.00

1.00

135

203004

Ctaii

8.00

100

2.00

100

100

203030

Alic chdtmdi ca tnmm si scnira

462,50

«30

4532

121,45

47023

ii

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

960.00

200,00

250,00

310.00

200.00

200,00

200.00

200.00

1501

A_ Tcafttfatm iald*c

960.00

200.00

250.00

310.00

20000

20000

200.00

200,00

550111

Atee uaasfcnm costale interne

960.00

200.00

250.00

310.01

200,00

200.00

200.00

200.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

110.00

149.00

31.0(1

250.00

450.00

45000

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

110.00

149.00

31.00

250,00

450,00

450,00

7101

Aetna fus

«0.00

149.00

31.00

250.00

450,00

450.00

710101

Cansmmi

250,00

450,00

450.00

710KB

Mobilier. aparatura birotica si alte

active cos postite

40.00

40.00

7l0lâU

Alte active fixe

14000

109.00

31.00

<40210

Semen publice coauauiare de

ciidcnfe * pcraMndoc

1477.00

345,00

39332

415.45

323,23

900,00

1100.00

1200.00

$40220

Al» sen'tea publica generate

1624.00

70530

1.43330

66130

-176.60

1450,00

1350.00

145K00

<502

TRAN2 ACTU PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

5.650,00

1.535,110

1.474.00

1309,00

133100

6.097,00

5401,00

4.715.00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.650.00

1335.00

1.474.00

1309.00

133100

6.097.00

$.40100

4 715.00

20

TTTLUL ti BUNURI SI SERVICII

250.00

200.00

50.00

2024

Comisioane st alte eostan aferente

M)Btltfilof

250.00

200.00

$0.00

200.00

400,00

500.00

202401

Conisioane nalte costuri afeseme

unpnm mânios cstetnc

15.00

15.00

202402

Commoaae a alte costat aferente

mpramuuntei mente

235.00

«5.00

30.00

200,00

400.00

$0000

2039

Akedxiuneb

20.000.00

20.000.00

2450000

203001

Reclama si pubtaiaie

20.000,00

20.000.00

24.SW.00

30

TITLUL IU DOBÂNZI

$400.00

1335.00

1424.00

1309.00

133100

6.097.00

5404.00

4.715.00

JOOt

Dobana aferente dsteetet publice uneroe

$254.00

1335.W

1344.01

1309.00

1266.00

20000.00

20000.00

24500.00

300101

Dobonn aferente dawiei publice

intentc dmete

5254.00

1335.00

1344.00

1.309.00

1266.00

20000.00

20 000 00

24 MBWi

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din are credite bugetare des tioate stingerii plăților restante

Trial

Trim.I1

TrimJD

Triat JV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

30112

Ootaut aferate datoriei publice

enetne

146.00

«0.00

66,00

300201

Dotnaua. aferate dmoraea piAlace

«sune dircsie

146.06

ao.uo

66,00

900002

Fonea ll-a Apăra*, ordiae piiNica ti

uftnata uuocub

10.793,56

3.5K9J0

23*940

3255.60

1459,26

5 5*5,00

5.735.00

3 735,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL»

10.7934*

3.5S9J0

248920

3235.60

145946

5415.00

5.735.00

5735,00

01

CHELTUIELI CURENTE

I037S.56

3 53930

240940

3.090.60

145946

5500.00

5 700.00

5700.00

IU

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

125.00

50.00

4440

43.60

-12.90

100,00

100,00

1110,00

1001

Phr Iha arii Stivuit tfi tem

10040

41.00

3640

35.60

-1140

too.oo

100.00

IOU.00

luoiot

Salarii de but

93,70

3840

34,00

3440

-I3J0

100,00

100,00

100,00

100103

Spmn pentru ccadrtu de mtmca

3,M

100

1W

1.00

0,(0

100131»

Alte drapam salatuic in bani

1.00

050

030

0.10

0,10

1103

Cootnbmii

24,30

9.00

«.00

«.ou

-040

HV301

Coolribaiii de srpiiai rociak de

oxi

13.00

6,00

5.00

5.00

-1.00

100302

Contnbmu de astpara* de somai

1.90

040

040

040

0.40

100303

Contribuia de aarforan Metale de

taaataic

3.00

140

140

140

040

1003M

Cootributn de aripata» pcratu

arcade» le de munca ea boli praTeâonale

1.60

040

040

040

0.10

100306

CcoftilMtlii pcstnmuGcdii o

1.00

040

040

040

<30

20

T1ÎWL U BUNURI SI SERVICII

330,00

«240

IW40

103.80

35.BO

100.00

too.oo

100.00

2001

Birouri ea actvmu

13330

4340

33,00

3140

1140

ioo.oo

100.00

10000

200101

Fumtan de turco

3,00

125

125

125

125

200102

Mataulc pentru antaue

340

1,00

1.00

1.00

040

2OO1Q3

Incalrit, ihanioM ti fana moinca

«0.00

20,00

10.00

15.00

15,00

200104

Apa. canal n talobrtUtt

100

040

040

040

040

2OO1Q5

Carburanți si kbnfianii

6.00

140

140

140

140

200106

Piese de schimb

100

040

040

04»

040

200100

Fosa. lelecommucaua. radio, tv.

UNOTKt

21,00

7.00

7.00

7,00

7,00

200109

Materiale ta prestau de tenacii oi

cvmsct falCtMMll

100

040

OJU

1.00

200131»

Alte banun si terneta pmuu

antrrunere n tacuosirc

25.00

1145

1125

1113

<75

2002

Reparau curente

UI 00

15.UI

23.00

20.00

20.00

2064

Mcdacametue să materiale sanitare

100

U40

040

040

040

20040)

Mcdicaneatc

040

010

010

0.10

0,10

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2010

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.n

TrimJII

Trim.1V

A

B

L-3H+546

2

3

4

5

6

7

8

9

200402

Maiesule tamun

1.60

0.40

0.40

0,40

0.40

21)05

Bunun de natura obiectelor de rai cotai

54.00

1340

1340

1340

1340

200503

Ixrocneu accesam de pat

400

1.00

1.00

100

1,00

200530

Alu abaecw de mvenur

50.00

1240

1230

1230

1240

2006

Deplasa». detașa», transfera»

10.00

230

230

240

230

200601

Deplasați uaeac,detasan. transfer»

10,00

240

230

240

230

2011

Cttti, pubbcttu si mumie

documentare

2.00

050

040

030

040

2013

PrtpiiireprofaioBab

7.00

1.75

1.75

1.75

1.75

0.75

2014

Proiecta meat»

140

025

0.75

025

025

20»

Ahedietnneh

tt.00

5.00

2S.40

2830

*21,70

20JOJ0

Alte cbeiuaeli cu taman n ternen

40.00

5.00

2840

2130

*21.70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.113.56

3.407.00

2239.0U

2.941,20

143636

5300.00

5300,00

5.500,00

5101

1 raaafcnm ctatnte

5991.06

334200

2205 DO

2914.70

133646

510101

Transferat către autiiouile publice

9.99t,OC

3342,00

2305 DO

2.914,70

143646

5300.00

5300,00

5.541.00

5102

Transferat de capiul

12540

65.00

34,00

2640

5 IUL»

Alte transferai de capnal către

tanitmh puWkț

12540

65.00

34.00

2640

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

215.00

5000

16500

85.00

35.00

35.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

215.00

5000

165.00

15.00

35.00

35.00

7101

Acute fire

215,00

50.00

165.00

71010E

Coasuucui

■0.00

5000

30.00

710101

Mutai. edripuncaic a mijloace de

crampon

so.ai

<0.00

7IOI3O

AlUacUsefsu

55.00

55.00

110203

Ordsae pdilka

10 123.56

3.407.00

223900

2.94120

135636

5315.00

5 735.00

5 735.00

61020304

Politie locala

10.12346

3.407.00

2239,00

2.94120

143636

5.515,00

5 735.00

5 735.00

610205

Proiecție civila m proiecția contra

CKeoduk» (proetuc cutia

Mnnuhisra)

670.00

IHW

15020

314.40

2230

650002

Panca ULaCUinaeli tociaLcohurale

227666.75

83 754.15

4883231

58497.03

3651326

175.075.00

171.021.00

175.070.00

6502

ÎNVĂȚĂMÂNT

131.990,16

36.U7.67

29630,00

39.60944

2516295

U4.7lt.00

120302,00

127.SS4.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

131.126.94

36.041.00

29130.00

39196.94

26759.00

112221.00

117 455,00

122.942,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

110217.00

25 60).Ut)

25800.00

34253.0U

24 564.00

9S 941.00

101(66.00

109050.00

1001

Che luncii talanalc m bani

17.64174

2O.S11.76

2095645

27.64329

11237,14

lltUIUl

Salam de baza

10.99740

1907671

18825.77

2649295

16501.17

touloS

Spore» pemm condiții de munca

115.12

23.44

20.45

54.88

1635

100106

Abc spore»

309.51

69.11

72,44

7931

88,45

1WIIQ

Food peatiu poston ocupate pst» cumul

637.57

13323

139 56

212 24

15LS4

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetar* destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

TrimJII

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

lootit

Fond aferent plat ucu ora

5386.52

1.50837

189933

70232

1476,60

100130

Alte drepturi Mlanaie «bani

172

1.00

-I.Otl

139

133

1003

Contribuit

2156826

4.78824

4843.45

6609.71

6326,86

100361

Contribui» de augoran tociale de

nai

16.494.61

3360.44

3351.70

4.561,68

5280.79

100302

Coombaiu de astguran de wrnaj

447,09

106.41

106,93

147,71

86,04

100003

Contribuit de auguran Miri tir de

435118

1.089.17

I.0W34

144034

727.43

iubim

ComnbaUi de augaran patru

acadatc de maca ii bob pvfeatotufc

18532

43.17

33X3

66.86

41.46

100306

Contrâtnuipatnt concedii ai

ttdetMiwu

1089.96

249.05

256.65

393.12

19114

20

TTT1.UL U BUNURI SI SERVICII

16.519.00

8.155.00

3000.00

3357.00

1007,00

11319.00

12.603.00

11881.00

21MH

Boari ri senini

14.15935

7306,73

1563,10

1278.69

1.790.83

200101

Fanion de bras

79.00

2121

1745

25.76

748

100102

Maniile peatro curățenie

201,10

5329

56,07

70.45

2129

2OOIQ3

hxahu. ibatuast a fota momea

93702»

5.973.01

1.91191

808.72

1.17548

2OHIM

Apa. canal u ulutxiuoc

1570,63

645,96

230,77

464.03

229,87

2UM07

Trampat

98.46

4443

20,09

1993

1341

200108

Pana, tdecatuasatn. rad», tv.

mttfwi

36636

I35JW

7724

93.0»

60.43

200HW

Materiale t> pterlari de smxu ca

caracter ftaraural

22114

8033

3104

8123

2734

ZOUtJO

Ahc banaii s scrrwu patra

muniaere n funclionsrc

1751.17

54533

23633

714.48

254.63

2002

Reparații coate

1345.41

32435

21432

695,43

IIR9I

2000

Hau

3.60

130

0.80

0.80

030

200301

Hrana patra oamai

3.60

130

020

0,80

0,50

20W

Mcdtamcaa n materiale tatu tare

10.45

6.45

125

100

0.75

200401

Meduatacoc

1.75

025

t25

U25

2MMU2

Mătanie muiate

1.50

025

030

040

025

2UOKO

Rcactnt

4.70

4.70

20M04

Ocrul tur noii

240

125

03u

030

025

2003

Buaun de natura obiectelor de toi catar

526,80

100.45

16522

233.02

28,11

20O50!

Uaiforae m edupamcat

100

125

-030

1,00

025

200103

Lcracne *t acccaom de pat

8.04

8.00

-1.46

1.00

UJO

2UO53O

Alu obtecte de tattMat

516.76

9120

167.18

23102

2736

2006

Depiaroi detasan transfera»

4032

18.46

10.61

5.70

545

200001

Dcpiasan toane, detașau transferări

4OJ2

18.46

10.61

5.70

5.55

2011

Cant, publicam ti maaende

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare derâaale itiageru plăților restante

Trim I

TrimJI

TrimJD

Trim.IV

A

B

1-3H+5H

2

3

4

5

6

7

8

9

itocaauataie

9,15

345

-0.10

625

02$

2012

Consaluaia u expcntz*

1.00

-1.00

20U

hepaiie fn&iioaab

nu

3LK3

1435

2150

$.00

2014

Protecția mucu

7.IS

535

-140

325

0,75

2019

Coacnbum ak adnmnnua puWxc

fccafc te mtirsca »or hrcnrn u

sen w ii dc uuuc* public     in bus

udm cat+aut na cooinoc dc «tocim

10244

7439

2X15

:<no

AkcdKkxidi

239,7$

155.13

1X4$

35.97

36JO

203004

Cloni

8.00

2.00

4.00

200

2UJ010

Alic chdundi ca buasn n umeu

231,75

153.13

M$

35,97

3440

5$

TITLUL VH ALTC7RANSFERUR1

93600

233,00

233.00

233.00

237.00

961.00

986,00

1011.00

«o:

A_ Trtfitfcfun max

93600

233,00

233.00

233.00

237.00

$$0163

Finanțam ia»atamsaudtu panica!* na

«mUcsmuI xtediut

93600

233.00

233.00

233.00

237.00

5?

TITLUL K ASISTENTA SOC1AIA

701,94

303,00

-303.00

953JM

-249,00

$702

Ajutare sociale

704.94

303.00

•303,00

953.94

-249.00

<70201

Ajutoare tocule ta auncnr

649.94

665.94

4,00

S7U2U3

Tadmeck ciesasa udate Moale

pntni podani

3500

303.00

•310.00

288.00

-253.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.750.00

1.75O.OU

400.00

400.00

200.00

$901

Bune

2427,06

154136

396.70

389.00

200.00

$922

Acuau cu «tracta Miumfic st

socMxuhvnl

22X94

208.64

330

11.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

16322

446.67

$00.00

412.60

•896,05

X490.0U

2847.00

4.94X00

71

TITLUL XIU ACTIVE NEFINANCIARE

86322

846.67

500,00

41X60

•896,05

2.490.00

2.847.00

4.94X00

7101

Acmclite

86322

846.67

$00.00

41X60

•896.05

710101

Coaismiciii

347,60

600100

400,00

4U.40

7IOI3O

Alte acme fuc

475.62

246,67

100.00

1025.00

-896.0$

<>50203

Imuaauat preșcolar s primar

43.71X58

11415.93

9.ID.62

13268,10

984453

114.71X00

12030X00

127.884.00

«$020301

ImMannoi preșcolar

22.14726

6.093.19

4.64*32

7263.4$

4.09430

114.711.00

12030X00

127.884.00

<6020302

Imatmemt pnaur

2136532

$32X74

4.48730

6.004.65

5750.63

650204

Imatamanl tccundar

46.76142

25.170,66

20.16431

2607170

15350.65

65020401

bisnamaM tffim/hf mfetrof

2S.i27.0l

6.999.82

5880.93

9678,91

$.$6733

O5O2MO2

ta «ramau secundar rupencr

$4.061.03

16760.16

13086.9*

15116.80

9097.09

6X129403

tasumsai peofcuoual

447341

1.410.68

120034

12754»

68623

650205

Invsumasi posibccai

1.48126

301.08

274,07

269,74

63X37

<><0250

Alte cheltudi * domenid

mvaaamamului

35.00

35,00

6nd*

SANATATE

18.47403

1445542

l 195.00

1+46.50

1 3*1,11

11)40.00

trai oo

« M46A

Cod

Denumire indicelor

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2GI8

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l-3Mf5+4

2

3

4

5

6

7

8

9

01

CHELTUIELI CURENTE

5274.70

1550.00

1 175.00

144650

110320

21»

TITLUL 11 BUNURI SI SER Vid

50.00

50.00

2001

Bunul si ternei»

30.00

500»

200103

InolriL ihrauuid tosu nana

50.00

50.00

st

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

$.224.70

1.500.00

1175,00

1.44630

1.10320

sioi

Transferau cotate

4J00.0O

1300.00

1.075.00

I.O35.OO

190.00

510101

AcUam de smuUIc

4300.00

1300.00

I.O75.OU

1.03500

890.00

$102

Transferați de aprui

924,7»

200.00

100.00

41130

21340

510212

Trudeam patra tastarea

Btesmiiior b spiuk

924,70

200,00

100.00

411.»

21340

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70521

10.40731

2Q.Q0

277.90

11300.00

6.000.00

6 000.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10 70521

10.40731

20.00

27730

11300.00

6.000.00

6.000.00

7101

Acthetae

10.70521

10.40731

20.00

277,90

7(0101

Conjuncții

105157!

1030731

277.90

710130

AJKncUir Tiu

120.00

100.00

20,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.498.12

2491.11

0.01

«l

TITLUL XVII RAMBURSAM DE CREDITE

2.491,12

2491.11

0.01

«102

Rambusssn de csedne mtem»

2491.12

2491.11

0.01

8H12U5

Rambunen de aediiz «ferate daunei

publice ulcrae locale

2.491,12

149X.II

0.01

«2)206

Scrvicu medicale m undau sanitare

cu paion

1» 35103

14355.42

1 175,00

144630

1311,11

11 500,00

6 010.00

60X1.00

(AduWl

Spatie (caenfc

11351,03

14355.42

I 175.00

1.44630

1311,11

I1J00.0S

6.00000

6000.00

MOÎSO

Ah£ chdUDCli <b domeniul taoamu

120100

10000

20.00

66O2M15O

Alte unuraur si nctiuu santiarc

120.00

I0U00

2U.U0

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

30.175.76

15 728.11

144225

599745

125

26300.00

1130000

14 SUI 00

UI

CHELTUIELI CURENTE

24.511,02

10.936,77

734225

6.783.75

451,75

24300,00

17000,00

13 000.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.155.00

725,00

72500

725,00

680.00

2300.00

2 000.00

4000.00

IU01

Cbduudi sahmlc m bau

2396.40

60630

607,00

6093»

573.60

23OU.M

2.000,00

2 000,00

100101

Salini defaza

246340

571.U)

571.10

57930

540,10

100105

Sparnn parau condan de manca

94.60

23.70

2320

21.10

26,60

iooite

Alic sparan

23.00

7.00

7,00

5.40

3,60

100130

Akc dtepaui salanife in ban

15.60

4.00

5,00

330

330

1003

Coanrifaut

45160

11130

118.00

11570

106,40

IUU30I

Coetribtau dc auțaran sacrale dc

299.20

75.00

75.1)0

75.00

7420

10U30?

Camnbaii de asigurați dc șomaj

1050

3.00

3.1»

3.00

130

11X1303

Cocuribau de augarari sociale dc

săniuțe

109.00

30.00

30.00

27.00

22.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trial

Trim.Il

Trint.UI

Triat.IV

A

B

l-JH+Sv*

2

3

4

5

6

7

8

9

(00304

Couribotu de augonn penau

accedestc de iman ti boli proTcaomle

3.90

130

1.00

0,70

0.70

11X13U6

Cooiiibtttti peoir» concedii si

tndtnAidiii

3600

9.00

9.00

10,00

MO

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICU

5.MH.OO

IS41.75

«29.25

135175

I36L25

10300.00

3300.00

700,00

2001

Banan flsenteu

3174.40

991.00

19730

129,75

1156.15

10300,00

3 500,00

700,00

2U010I

Fumata de birou

2330

1430

530

-9.00

1230

200102

Mătanie pentnt cuMenie

4000

15.00

13.00

7jOO

5.00

200103

larairn, dataaaai ri t«u muica

1 17X00

403.00

297.00

I273M)

345.00

2U0IW

Apa. renal» salabnule

$4X00

60.00

171.00

60.10

24190

200)0$

Cvbueaan u lubiftami

162,00

43,00

39,00

37,00

43.00

200106

Ptcacdcechanb

70,00

24,00

1230

1230

21.00

200)07

Traatpon

10.00

10.00

200)0»

Pom. tclccomuaicuu. rad». tv.

utefaci

2590

11.00

100

1290

200110

Alte tamuri ei icnicu peaUni

mormute n finchooare

1.129.00

4O230

35730

51X25

416.75

2002

Reparați ootme

264,00

250,00

•193.00

11,00

126,00

2004

Medicamente u maouk: îainuir

4M0

3730

930

-430

-2.00

2UO4O1

MrdrflwKirtr

5.00

1.00

130

130

1.00

TtMMUZ

Matei ule aattue

3.00

630

-6.00

230

200104

Dcamfcctaali

3230

30.00

MO

-530

2110$

Bunuri de naltua cbtcctcke de tnvotue

575.50

200.00

205,50

170,00

200530

Ahe obiecte <fe tovenur

57330

20U.00

20530

170,00

20u6

Dcpiatan. detatan. trauToari

25.00

13.00

1100

20060)

Deptaun tătâne, deurat. uamferan

25.00

13.00

1100

2013

Prețattrc penfmoaela

2730

2025

135

6.00

2014

Proiecția «meii

30.00

30,00

2030

AbecbctmacH

971.10

300,00

114.00

423.00

134.10

203003

Prime <L arienrac ncn-' teu

5.00

5,00

210160

Alte chdtmcli ca barntn a tetveu

966,10

300.00

114.00

411.00

134,10

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI .AU

ADMINISTRAȚIEI PUBUCE

7.673,00

XI 15.00

171M0

1506,00

1264,00

3000,00

3 000,00

3 000,00

5101

Ttueferan carate

7.66X00

1015.00

1.71100

2 506.OU

1359.00

3000.00

3 000,00

3 000,00

51010)

Tronrienm cauc «mumiile publice

766100

1015.00

i 71100

2506.00

1359.00

3.000,00

3 000,00

3000.00

5)02

Tmtlcnin de capiul

11.00

100.00

6.00

-95.00

5)0229

Ake tranitenui de raptul case

metitu Ui publice

11.00

IOO.W

6.00

-95.00

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚ ARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plaldor rotau te

Triml

Trim.Il

TrimJII

Trim.IV

A

B

1-34445*6

2

3

4

s

6

7

8

9

POSTADERARE

1275.02

2255.02

20.00

5601

Propun dn Fondul Europe» de Drnolun

Rcswnab(FEDR)

1275,02

2255.1*2

20.00

560103

Chdoueli neelifibik

2273.02

2255.02

20,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5900.00

4.000,00

4.000,00

2000.00

-4.100.00

1300,00

1300.00

7300,00

5911

Ane unii Si fundlUi

5*00.00

3.000,00

3.500,00

1750,00

-2450,00

4500,00

4300,00

3300,00

5912

Susuacrcacuiicbx

100,00

1.000100

500.00

250,00

-1.650100

4.000,00

4.000,00

4.000.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5664.74

4.79134

1.100.00

-7*6.60

560100

2.000.00

1300.00

1*00.00

71

TITLUL X1U ACTIVE NEFINANCIARE

5.664.74

4.79134

1.100.W

-716,60

560,00

2000.00

1300.00

1*00.00

7101

Actnvfixe

5664.74

479134

1 100.1»

-716.60

560.00

710101

Cossuuctii

4.00*, 34

3.40634

1.000,00

-650,00

25100

710103

L lobii ■>. apaanua tainica n aiie

actiicco«porak

20.00

203»

710130

Alte acute fixe

1.63640

1365.00

I0U.U0

-136,60

304,00

670203

Semeți culturale

4395.00

1.265.00

983.00

1.723.00

6242»

3000.00

3000.00

3000.00

67020301

Inmunii publice de spectacole si

cooccrtt

4595,00

1265,00

983.00

1.723,00

624.00

3.000.00

5 000.00

3.000,00

67U205

Sen leii mnauic m «portițe

246*0,76

I2463.il

645925

377415

1.9*425

1**00,00

10*00.00

7300.00

67020301

Sport

<.O7a.U0

1*50.00

3.005.00

22*3.00

-*60,00

4.000,00

4.000.00

2.000.00

67020503

iMreuneie ț—public*, pateun

mac «cm. tace spoanc si de agresa»

16.60176

9.613. II

165425

1,491,15

1*4425

14*00.00

6*00.00

5 300.00

670206

Scmea reitraoMC

100.00

1000.00

500,00

250,00

-I.6HL00

4009,00

4 000.00

4.000.00

670250

Alte «enteu io domaiile catami.

reoecn «i triifki

<00.00

1.000.00

300.00

250.00

-950.00

500.00

500,00

500.00

6*02

ASIGURAM SI ASISTENTA SOCIALA

47.021*0

166*195

9365.06

11.44334

933035

22357,00

26426.00

263*400

01

CHELTUIELI CURENTE

45231.00

16066.15

9.065.06

10.76*64

933035

21000.00

26.000.00

26000.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

14.700.40

333110

334100

333*65

4.0*1.65

7.000.00

10.000.00

10000.00

1001

CbcftuHi sstmiic i* but

12.17626

2*7110

2*76.70

1911,60

3315.96

21000.00

26000,00

26 000,00

looioi

Salam de bata

110*336

2*30.10

1SS0.70

2094.60

3.499.96

100105

Sptnn păuni coodiui de maaca

67,00

17.00

17,00

17,00

16,00

100106

Alte «poran

24.00

24.00

100113

Indeaumii de ddepatc

100

1.00

1.00

1003

ConuAuui

1524.04

666.00

66530

627.05

565,69

100301

CcnUibuUt de auguran socufc dc

lut

1 76724

465.00

465.00

45I5O

31524

100302

CoMribotn de Mtcuran de sooMg

59.40

15.40

15.60

1420

14.10

IUQ3U3

Ctn*ribrou de anguran «octale de

«matale

5*1*0

ISLOO

154.00

133.00

141.10

100301

Coutribotu de aufuran patra

aceidcmede nuncu ti bob profesionale

20.80

6.10

590

495

335

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plătitor restante

Trial

Trira.n

TrimJR

Triat.IV

A

8

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100306

CoMntalu patra concedii»

93.00

2540

24.00

2290

20,60

21»

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

0.190.00

3.IMO.S2

1176.01

3.40327

197.10

4.900.00

2900,00

2.900.00

2001

Buna» ci etnicii

1.030.90

77511

37322

44162

247.13

4.900.00

2900.00

2.900.00

200101

Furanw de bew

10*43

29.lt

4277

3135

4.70

200102

Maiestate penau curatenx

25.90

1730

•6.40

740

740

2OOIU3

1 nealta ilarei nit u (ana nmnca

■43.00

409.40

109.10

125,00

11940

200UM

Apa.caaal» rahibmacc

25150

54.70

75.70

49.47

73.63

200105

Cutanata st labnlomi

15.00

645

0.75

200106

Piese de scbinb

1740

530

1X00

200107

Transport

54,15

20,00

4.tS

16.00

14.00

2DOJOS

Posta, letecnemnicam. radio. n.

internei

370X5

17100

1725

175.00

6.00

200109

Mrecriatesi prestări de sen teii cu

caracur funcțional

27.00

1130

040

1040

440

200130

Alic tasuri o icnteu petuni

■ntretnm si fmctiOMre

124.15

50.05

29,40

27.40

1730

2002

Reparam orare

250,70

150.00

250

300,00

-19390

2003

Hrana

605JO

24X21

16534

21205

59.60

200301

Hrana păuni «axai

60520

24221

16534

210.05

59.60

20OJ

Mcdăcarecate si nusenate «anuare

46.00

2740

*12.00

26.73

3.77

20W0I

Mcdicsnc&tc

21.00

za.w)

■440

1423

-4.73

200102

btrecnatecaaunre

25.00

740

-740

1X50

1X50

2003

Bumside narea obtectdnrde inventar

279.70

150.00

15.40

-16.00

12140

2UO5O1

Unaibnne sa edufaaacal

0.00

50.00

•4X00

200503

lxnfenc si accesau de pat

3.00

3.00

200530

Ake obaecu de invada»

260.70

toaw

57.40

-16.00

11130

2006

Depiasan, detașai, transfera»

10.00

1.40

31.40

15.70

-29,70

200601

Depiasan interac. dransan. transfera»

10.00

1.40

31,40

15.70

-29.70

20il

Carii, publicau si marenate

domnenrare

490

040

240

200

2013

Pre taure profesionala

5170

930

35.00

■ 40

2014

Proiecția BMcd

27,00

330

2130

130

1,10

2019

Coatribaari ale adatmslraaci peblace

locale Ia reaiuarca nan loarei si

servicii dc interes paNic local in tara

unor conventu sau «mirese de asociere

5201.00

I.50U00

1.444.00

2364.00

-47,00

2025

Cheteneb judrem si aongadicare

dcniate din aclami ta icjncmtarea

mlcreactor naiulu. potnrit

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trwt.IJ]

Trim.IV

A

B

1-3+4rS+4

2

3

4

5

6

7

8

9

dupocilidoe lepfc

0.U2

0.02

2100

Ahc cheltuieli

405.00

172.00

9825

10225

32,50

itoow

Chmt

15,00

69.UU

•54.00

303030

Alic cbetnndicu bunuri u icmcu

390.00

103.00

15225

10225

32JO

56

TITLUL VIU PROIECTE CV FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.196,08

726.76

469.92

3601

Propune din Fondul European de Den uitare

Rcfwnala (FEDR)

1 196.68

726.76

469,92

'60103

Cheltuieli necbtibile

I 196.68

726.76

46942

37

TITLUL IX ASISTENTA SOCLALA

19935.92

8360.47

289625

3277,00

540230

10000.00

13000.00

13.000,00

5702

Ajutoare coctak

19.935.92

8360.47

289625

3277.00

5.40220

57U2UI

Ajutoare Metale m oumcnr

14.150.92

5260.47

2-59325

3565.00

2.73220

57U2U3

Techctc de creta ti udele tonale

pcoin padtmta

35.00

303.00

-288.00

20.00

57O2W

Tichde cadou acnnbte penița

cbctemcli metale

5 750.00

3100.00

2.650.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

50000

400.00

450,00

•350.00

100,00

100,00

100.00

5911

Aaoctauiu hutdaiii

50000

400.00

450.00

•350.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1791.10

61680

500.00

67500

557.00

426.00

386,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1791,80

61640

500.00

675.00

557,00

426.00

386,00

7101

Acute fixe

1.791.80

616.80

500,00

675,00

710101

Corutnrctu

I74O.XO

590.80

500.00

650.00

710103

Mobilier. aparatura txrouca ti alte

actirc corporale

6.00

600

710130

Alic acute fixe

45.00

20.00

25.00

6X0301

Ar tricou acordau pemxmclor n rama

4.057.00

IJR6.90

1189.60

92030

56020

1237,00

1237.00

1.237,00

UWU5

AamcMatodab bcaz de boli tt

invahditaD

19.147.60

4JOU.OO

4240.00

5365,00

5242.60

13305.00

13 305.00

13.305.00

6803)502

Atutona tonala io cat de tatalidoatc

19.147,60

4300100

4240,00

5365,00

5242.60

13305.00

13305,00

13305,00

680’11

Crete

3.65UOO

99845

717.05

1.46230

47120

1300.00

1300.00

1.500.00

6X0215

Pmuurea exclodcnr aocnlc

6.091.72

3.26647

15325

2.678.00

5.000.00

1000.00

8.000.00

6X02)501

Ajutor tocul

6091.72

3.260,47

15325

2.678,00

5.000,00

8.000,00

8000.00

6X0250

Alic cbdtudi ta doacneal autatatikx

uauttcntet «octale

14 076.48

6737.03

3 265 16

3.696.04

37825

1515.00

238400

2 344.00

<4025050

Alic cheltuieli iu domeniul armeniei

țnțțațf

14.076.48

6.73710

3265.16

3 696IM

37825

1515.00

2314.00

2344.00

700002

Panta IV-a Servicii u denotate

publica, kretunu. media ti ape

49292.77

17175.61

10.251,08

11780,83

10.08545

35.016.00

43950,00

27.063.00

700’

LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE

1534273

643332

3 153.93

2.729.61

3 025,87

17070.00

19 500 oc

* 1WW3

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 201b

Prevederi irimesiriale buget 2016

El Urniri 2017

Eitimari 2010

Estimări 2019

TOTAL

din «rare credite bugetare destinate stingerii plătitor mim te

Trial

TrimJl

Trim.in

Trim.IV

A

B

1-3+4ES+4

2

3

4

5

6

7

1

9

Ui

CHELTUIELI CURENTE

9 765.00

170620

2435.4U

2.012,60

26(0,10

12070.00

15300.00

8 54)0.00

IV

TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL

l S-IU, DC

464.40

463.40

461,80

450.40

2000,00

3.04)0.00

L5UO.4JG

IOOI

Ctehutcb salanalt utau

1421.00

36030

35930,

35930

34130

100101

Silsvdc

1410,00

33630

33630

33650

40030

100105

Sponre patra coada» de muica

21.50

2130

21.00

-64,4)0

100130

Alte draponsalanak u> tatu

1100

IM

1,50

2.00

S.W

1003

Comutata

-119.00

l©90

ItDJO

10X34)

10X90

1UQ30I

Coatatadn de aujptfan faciale de

stat

196.00

74.00

74.00

74.00

74,00

HWJ02

Cointatii <k ju turci de waq

960

230

230

170

330

IUO3O3

Coolrihaii de îiijuran wcule de

UtUUlC

76.00

19.00

19.00

19.00

I9.D0

100304

Contribaiu de angaimi pentru

■ceidote de munca n ta*« ptulctaxule

170

2.70

170

1.70

100306

Coatntatti patra conecdu n

Bdeanuzatn

28.60

w>

5,90

J.W

1X90

20

TITLUL D BUNURI SI SERVICII

7925.0»

1241 fib

1.97X00

1350,K0

1160.40

10070.00

12500.00

7.000,00

2001

Damna tenku

3 700.«J

1717,50

1339.60

1027 00

1615.10

200101

Funuufl dc bm»

73 JW

27,10

23,10

1920

3.00

20010?

MaJcrule patra curate»

17,50

5.40

430,

4.40

3,40

2001©

locală. dumimt n foru notnca

4 495.70

1465.60

1110.10

70330

121650

200HM

Apx aaal tmltAraMc

250.50

6050

70.00

60.00

60.4)0

200103

Cutaraau ti tubnTucm

9,40

130

J.M

3.90

1.00

20040b

Ptesedeactanb

18,60

5.00

1030

0.60

250

200107

Traaspon

1940

5,60

5.00

130

5.10

20010»

Preta. tcfcmrnwucjuL rad», tv.

mleraet

10.60

3,10

160

X30

170

200109

Materiale « pmtan de wrvicucu

caracter funcooMl

6.00

3.00

IJ4

130

200130

Ahe tanan a tente» peșin»

■xtnunere n rancdonaK

79950

140,70

10930

229.W

320,10

2002

Reparat» curante

95130

117.00

331,00

167.00

27330

2003

Bwmri de atena otectcior de u>rana»

23,00

4,10

6.10

4.10

6,60

2VQ53O

Ahe obiecte de «molii

23.00

4.80

4.»

4,80

6.60

2006

Dcptaw. (tetasatv uwTeran

60.00

3.00

3.80

5320

2 UOMK

Deplasau nume, taman. tramTam*

60100

3.00

3J0

53JO

2012

CamuJuaia» eapertui

15900

1000(1

54.00

75.00

>70.00

2043

Prejawt prufeMoaib

2335

19.10

9.80

-635

2014

PnxetOa moara

16.20

170

1150

1.00

2030

Alte dictareh

9W.95

226.80

2W.5O

21220

341.45

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2DI6

Preț eden trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2016

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trieri

Trim.fi

Trim.m

Trim.IV

A

B

1-344*5+6

2

3

4

5

6

7

a

9

2113001

Reclama n pubboure

730

MO

3.00

230

2I0IKU

Prime tfe asigurate noo-utu

63.00

3.00

57.00

3.00

210030

Ahe thdlaadi cu bunan at ktvicu

914.45

221.00

20130

152.70

33845

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

537773

3727.12

71833

717.01

415.07

5.000.00

4.000.00

7)

nn.uL xju active nefinanciare

3.440.73

3.427,12

71133

717.01

-1.42133

5.000.00

4.000.00

7IW

Acutefitc

3.440,73

3.427,12

7)833

717.01

-1421,93

7IOIUI

Canonelii

IJ4866

1616.00

66833

-55354

-138153

710103

Mobilier. spărtura buouea » aht

acute cncparale

10.00

10.00

7)0134

Alic acute fixe

2.012.07

101.12

50.00

1270.95

•44,00

72

TOTUL XIV ACTIVE FINANCIARE

1137,00

300,00

1.837,00

7201

Acute financiare

1)37.00

300.00

1.837.00

720101

ParUctpoe lacaptiahtl «ocol al

Bocxtuita codxidMc

2.13700

300.00

1.137,00

700’03

Locumtc

1534.96

1.06030

79236

60120

8030

7.000.00

7.000.00

3000.00

70020330

Alte cbefauieti i* (fantaiul locțituclof

2534.96

1060,90

79236

«0140

8030

7.000,00

7000,00

3.000,00

70)206

Dăunai public ti electrificări

6.434.64

1.597.12

121737

105055

1469.00

4.020.00

5.000,00

3.000,00

700250

Alte anticii tu dotacaule loaauiekw.

ten icalor ii dat olum corn «sale

6373.13

3 775.30

1.144.00

77,46

137657

6.050,00

7400.00

1500.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

33 950.04

10.74129

7097.15

9.05122

7.059J8

17.946.00

24 450.00

1856300

Ol

CHELTUIELI CURENTE

27.6W.71

8429J5

5248.49

7.70225

6300.49

14 946.00

20.950.00

15 56300

14

TOTUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

4304.00

1.100.00

1100.00

1 100.00

1.004.00

1000.00

3000.00

1000.00

1001

Cbduaclt taianafc ut bani

3476.00

891.00

88R00

89620

800,80

100101

Saluți de bara

3275.60

837.40

83530

845 40

75650

100165

Sporan pentru cooduu de ontica

156.00

40.00

40.00

40.00

36,00

100106

Alte sporim

14.00

535

5.00

3.45

100)13

indouaizaiu de tfcfcfae

0.40

0.05

0.10

0.15

0.10

100130

Akedteputnsalanalctabsn

30.00

0.00

7.00

7J0

7,W

1003

Contribou

828.00

209,00

21100

20380

20320

1003(11

CoUributu dc atiguran tociale de

A3S

560.00

140.00

140.00

133.80

14120

IUO3O3

Contrihnin de attptrxn dc Mimai

20.00

500

5.00

5.00

5.00

100303

Contribou de «sigtusi taritk de

raaalaie

204,00

50.00

50,00

50,00

50,00

100304

Coatribatu de asiguran penam

acctdcsu dc «moca a bob poCntaule

800

100

100

100

100

100306

Comnbttui pentru concedii n

40.00

1100

15.00

1.00

550

20

TITLUL U BUNURI St SERVICII

1955929

6.228.00

3 483.49

5.50825

433935

12916.00

17.950,00

11563.00

2001

Burtan atentai

18.28829

5603.00

3 433.99

5 11050

4 140.80

12 006.00

ntKouci

b b W>1 «J |

Cod

Denumire indicelor

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destituie stingerii plăților rcstanle

TrimI

Trim.II

TrimJil

Tritn.IV

A

8

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2110101

Furanuri de burat

9.00

4.00

5,00

210102

Maicmk pcflira ctuauate

40.00

*      30.00

10.»

200KB

încalc u. diBiua a torta momea

570.»

134.00

IG5.0U

240»

It»

2OMO4

Apa. canal si ralubnuic

2464»

359.00

419.00

1413.00

200105

Cartmranti d hbdfaau

600,00

600,00

•21041

21041

200106

Pkic de acbtrab

40100

130.00

•113,00

200107

Traaspon

3.00

3.00

2UOJU8

Pott& idecoGMmmiL radio. t\.

bncraci

3.00

3.00

200109

Maiestate n prestări de servicii cu

caracter funcțional

337.30

200,00

100,00

2740

IR»

21)0130

Ah* buram n Mrvtcn pemiu

tatmmac as lirocliMarc

I4JI9.79

4.098»

3.07540

3.03449

4.111»

2UU

Reparații curente

2ty»

2SQ»

2.»

2003

Hrana

40100

16»

24»

200302

Hram pcMra miflulc

40,00

1600

24»

200*

Mcdicmcute st nuieniAc samrc

133.00

100.00

35»

21W4OI

Moticamnue

«0.00

30,00

30»

200*02

Maiestate aansace

75.00

50»

23»

2M5

Buaun de nakira obiectelor dc intentat

110.00

100.00

30»

50»

2UU53U

Alte oteecae de imtaur

ISO»

100»

30»

30»

2006

Dcpiaran. detaran. tramlcrari

37,00

4.00

33»

2OO6OI

Deplaran munte, dciatan. ttantfetan

37.00

4.00

33»

200

tațatne profcnoaaU

23.00

20.00

2014

Protecția muncii

30.00

50.00

2030

Ake cbeUradi

495.00

55»

4940

241.75

141,75

203003

Prunc dc asijnrare non-uata

33.00

35»

203030

Aht cbdnueti ca limntri si servicii

460,00

33.00

4940

213,75

141.75

55

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

3.017.49

110145

«63.00

i.tw.oo

936»

5301

A. Tmafawt caorne

3117,49

110145

«63,00

1.094»

9563*

550112

Investim ale «cenților eccootmci ca

cap» dc stai

3417.49

93143

565»

LOM»

956»

5501«

Afle transferai cracate iaune

300,00

130,00

100»

50.00

70

CHELTUIELI DECAPiTAL

3123,35

1124.8*

419.65

I34»47

•67RII

3.000»

5 500»

3 0»»

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

342335

2.12484

419.63

1448.97

•670.11

3060»

3500»

3000»

7101

Actnefixc

3123,35

2.1248*

419.63

144887

•67ULH

710101

CoMuactii

1.04130

I23RW

400.00

78197

•SIRII

710102

Masau, echipamente a nufltncc de

suspect

no.io

670.80

210»

710103

Mobilier. aparatura birotica st abe

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care cred ile bugetare destinate atingerii plătitor restante

Trial

Trim.n

Trim.IlI

Trim.A’

A

B

1-3*4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

aenie corporale

12.00

1200

710130

Aiu acute fiu

441.63

204.00

19.65

350.00

-92.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

31M5.9I

18730

I429OI

1.429.00

SI

tulul xvn rambursam de credite

3.043.91

11730

1 42931

1429.00

8101

Ruahnan de cndat aatnt

2.858,00

1.429.00

1419.00

810105

Rambunan de credttc aferente daunei

publice externe locale

2.838.00

1.429.00

1429.00

WOÎ

Rambumn de credac interne

187,94

187.90

0.01

810205

Rambursan de credite aferaK datoriei

pubbcc uitfim» tocile

117.91

187.90

0.01

740201

Sahbnaic u joumea descarilar

27.08135

8.383.70

6127,45

55972»

6.97323

17000.00

23300.00

17.600,00

74020301

SalobatUft

9.446.65

4.9643»

1.070.64

241829

993.42

17.000.00

23300,00

17.60000

74020502

Colectarea tratarea ndutnrtrxca

dercuhlor

17.634.70

3.419,40

5.05631

3.1715»

55179,10

740*06

Cmaluaca a oalarea apelor rearduafc

6.1*8,69

2J5839

970.00

3.453.94

1616

94600

950.00

963.00

800002

Partea V-a Acum economice

105 306.45

7244277

1337730

5308.08

14.17830

74459.00

71 735.00

102.069.00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

«1.971.56

6046624

4.683.00

4349,42

12.472,90

57359,00

62235.00

80.369.00

0!

CHELTUIELI CURENTE

63 43124

5417324

400,00

•200,00

9.058,00

20

IITLUL1! BUNURI SI SERVICII

13.87226

4.700.00

•33.74

9208.00

2001

Bunsn e xenteii

4664.26

4700.00

•35,74

2UOIO3

Incalta. ihmnnat ir foru momea

4.664,26

4.700.00

-35.74

2030

AkccbeltmU

9208.00

9208.00

203030

Ake chcitareli cu bumm ci ttrvmu

9.208.00

9208,00

40

I OLUL IV SUBVENȚII

6000.00

6000.00

4003

Subteran pentru acoperirea diferentelor

de pici ti tarif

6.000.00

6000.00

55

TITLUL VD ALTE TRANSFERURI

2.742.74

2657.00

400.00

•16126

-150.00

5301

A Trândavi mume

2.742,74

2637.00

400.00

•16426

•150,00

330112

taverna ale ajcnukrr economia ca

capital de nai

2707.00

2657.00

400,00

-200.00

-150,00

5501ÎS

ABc tramfemn cttreue onoac

33,74

35.74

56

TITLUL VUI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POST ADERARE

40.81624

40.81624

<603

Plopame dm Fondul de Coerianc (FC)

4081624

4081624

360301

Fmanorta natioaala

15.O2O.t7

15.020.87

560302

Haaoiarca externa aeranlxaialMia

15 02087

15.020.87

560303

Cbekmeli acrb|ibdc

10.77430

1077430

7U

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.699.32

2600.00

590.00

856.42

-2347.10

57959.00

62 235,00

80.369.00

71

■nrujL xm active nefinanciare

1 699.32

600.00

590.00

R36.42

-347.10

37939,00

62 23500

W W 00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trial

TrimJI

TrimJII

Tritn.1V

A

B

1-3HF5H

2

3

4

5

6

7

8

9

7101

Acute Tuc

1.69932

600.00

390.00

856.42

•347.10

710101

Comunali

1.62932

joaoo

300X10

856.42

-227.10

710110

Atu actne fisc

70.00

100.00

90.00

•120.00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

2.000.00

-200000

7201

Actne (imature

2.00000

-2000,00

72OIOI

Puuapur b capnabl metal al

mucul dor camercuk

100000

-200000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1684100

3.69100

3.693.00

3.693.(10

5.76100

81

TITLUL XVU RAMBURSĂRI DE CREDITE

16841.00

3.693.00

3693,00

3.693,410

$.76100

8102

Rarobunan de creduc uuonc

1684100

3693.00

169100

3.693.00

$.76100

810205

Ramtunan de credite afinate daaonct

puMtcc interne locale

16.841.00

3693.00

3.69350

3.693.00

$.76100

810206

Enoție tcrauca

6000.00

6.000.00

810250

Alte chctaudi privind cmbwubili M

cflefpa

7597156

S4.466J4

4.6*3.00

4349.42

1147250

57559.00

6123100

80309,00

8402

TRANSPORTURI

23334.89

11.97633

8.69430

958,66

1705,40

16300.00

16300,00

21700,00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

19.143.44

9,451.64

7291.00

976.80

1.424,00

16000.00

16.000.00

21000.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

395,00

160.00

160.00

160,00

n$.oo

600,00

600.00

600.00

iOOi

cțigițHRțțț eabnele mbmu

480.10

126.00

129.10

12750

9730

600.00

600.00

600.00

iooioi

Salata de bus

454.40

121100

120.00

120.00

94,40

100105

Spvwn pentru condiții de munci

17.40

lob

7.00

4.40

IjOO

100106

Aitcrponm

4.00

050

2,00

1.10

100113

tndmnmtii de de lepre

050

0.10

050

0,10

100130

Ake drepturi mlanafe ia bat

3.80

050

050

1.00

1.00

1003

Coomtaau

114,90

34.00

3050

3250

1750

iOUMU

CoatnMa de asipmri sociale de

sul

7150

20100

16.90

20.00

i$.oo

100302

Creuribant de asigitan de tonaj

6.00

100

100

1.00

1.00

100303

CMOtbetudeauptian aeoalede

mamite

30,00

10.00

10.00

10.00

100504

CmnnbMtidc itițwwi pcucro

accidente de nunei si boli profatoneie

100

1.00

i.oo

050

030

100306

Conuibuui pentru concedii si

mdcnuuzstii

4.00

1.00

100

100

1.00

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

11906.80

2650,00

7.131.00

816.80

1309.00

15400.00

15400,00

20400.00

2001

Bunul sisenm

1.908.40

60350

49350

458.00

353.40

21X1101

Fuamri dc birou

1154»

4.00

230

250

250

IOOIOI

Maaeriak peana eunteaie

100

050

230

1.00

13»

200103

teatru. rhnmaat n foita awtnca

100,00

30.00

30.00

20.00

3000

200104

Apa. cana) st salubritate

25,00

$.00

750

730

$.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

TrimI

Trim.ll

TrimJII

Trim.IV'

A

B

1-344+546

2

3

4

5

6

7

8

9

20010$

Carburant) »i hibrtTtaan

600.00

I5U.00

250.00

150.00

50.00

2IU106

Ficsc <fe sdunb

10.00

20.01

20.110

20.01

10.00

20010?

Transport

t.M

1.00

1.00

1.00

1.00

200101

Porta. tekcuauatcnu. radio. tv.

mctnet

40,00

10.00

10.00

10.00

10,00

200109

Maaenale » praun 4c tenacii cu

cancaa functaoaal

146.00

95.00

15.00

l.oo

35,00

2U0130

Aht bănui u tenacii pentru

tntrcttncre tt ftmrtionae

196.90

2W.U0

165.00

245.00

19130

2002

Reparații «roate

961630

2000.00

6517.00

27930

750.00

200$

Bunuri de natura obiectelor de intentat

194,50

2430

35.00

35,00

100,00

2OO5JO

Alteobaccudemeaur

19430

2430

35.00

35.00

100.00

2110b

Drptuan. deusan. tnmfcran

H.50

030

11,00

21M6O1

Deplasați isteme. detasari. traculeran

11.90

UJO

11.00

2013

PrepHire praiesaoaala

4.10

3.00

1.10

2014

Proiecția manca

30.00

20,00

3,00

3,00

4 00

2030

Alte Cheltoelt

142.00

1.50

1230

2730

10030

210003

Prune de asi juram wnuu

64, oO

4.00

60,00

2U3U3O

Alte cbettodiai buoun »tervtcu

7100

130

1250

2330

4030

56

IFFLULVUt PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

PQSTADERARE

6.641.64

6.641.64

$601

Programe din Fadul European de Deavoharc

Reportai» (FEDRi

6.641.64

6.641.64

560101

Fmamarea natimah

17.11

I7JI

560102

Finanțarea externa neraatbuabih

50.69

50,69

5*0103

Chdimek MdipUk

6373.14

657334

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3966.45

2399.19

140330

. -ILI4

211.40

500.00

500,00

700.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCiARE

3.966.45

2399.(9

140330

•11.14

211,40

$00.00

500.00

700.00

7101

Actnelue

3366,45

2299,19

1.40830

•11,14

211,40

710101

CoaanKtiî

2644.13

20(539

1.115.00

-173.16

■42,60

710102

Matur, echipamente u mijloace de

nospon

1.00

1.00

71010)

Mobdicr. aparatura birotica si atic

acuta corporale

1330

1330

710130

Alte acute foc

130732

200.00

21130

455.02

364.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

225.00

225.00

11

TULUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

225.00

225.00

1102

Ramtufin de credite nume

225.00

225.00

•10205

lamburxao dc credite alertate datoriei

BUGETUL LOCAL FE AMJL1014 SI ESTIMĂRI FENTMU ANII W17-MH
D*u: 1511222016 TU:        |ng: 23 -miilo-

CoiJ

Denumire indicator

Praveden Mdale buget 2016

Prevederi tril» «triale buget 2016

EMinari 2017

Estimări 2011

Eutotan 2019

TOTAL

din care credite bugetare destuate Mtogerii plătitor resliale

Triat 1

Triat .11

Triat Jll

Trim.IV

A

B

1-H4+SH

2

3

4

S

6

7

*

0

pwWiat UHdW lo'lk

215.UO

MU.HlJ

T câmpul ittuer

ZQ5M.V9

tiJMID

S.CMV3U

»I.16

151.40

16.SUU.WJ

IbAUU.UU

21 7UU.U1

J4U2U.MH

Suau

2O.5M.I9

IIJ2MI3

iwujo

291 16

151.40

16300.00

I6 5WLQU

îl MMJ.UU

»Mi25U

Afet chebittdi ta doaaual inuportarifaf

1136.00

45050

6S4.UO

66750

W.W

•JW’

ExcEDewr/DEHcrr

EXCEDENITDEncrr

<26101,61

-J902KW

57W.40

7944,44

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.lAl

bugetul local pe anul 2016     La Hotărârea nr. *362* din 19.12.2016

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data: 15/12/2016 Tit:          pag:    1  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURl-BUGET LOCAL

330199,54

90.437,91

75 179,93

87 702.01

76 87909

000202

1 VENITURI CURENTE

329515.88

90.427,44

75.176,68

87 036,67

76 875.09

000302

A VENITURI FISCALE

297066,12

75 576.02

70529.00

77.892,50

73 Oo8.nu

000402

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

105 807.60

24 430.00

24 444.00

24 443,00

32 400 ou

030002

A 1.2 Impozit pe venit, profit si casligun din capital de la persoane fizice

105 807,60

24 430,00

24.444,00

24.443.00

32 490,60

0302

IMPOZIT PE VENIT

2245,00

600.00

600,00

600,00

445.00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

propnelaliJor imobiliare din

patrimoniul personal

2.245,00

600.00

600.00

600 00

445,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

103 562,60

23 830.00

23 844,00

23.843.00

32 045.60

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

102 332,60

23.550.00

23 550,00

23 550,00

31 682.60

040204

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1230,00

280,00

294.00

293.0U

363.00

070002

A3 Impozite st taxe pe proprietate

31362.50

9 794,00

8205.00

8 205,50

5 158.00

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

31.362.50

9 794,00

8.205,00

8.205,50

5 I58.U0

070201

Impozit si taxa pe clădiri

23 908.00

7 850,00

6 500,00

6.007,00

3.551,00

070202

impozit st taxa pe teren

4,599,00

1 144,00

1 002,00

1 50U.UU

953,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte laxe

de umbru

1 501,50

400,00

403,0(1

398.50

300.00

O7O750

Alte impozite st taxe pe proprietate

1 354,00

400,00

300,00

30U.0U

354 00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

TrimJll

TrimJV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii

157430.02

40 811,02

37350,00

44.714,00

34555,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

146.678,02

37 353,02

34 046,00

42.286.00

32.993,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

141.195.00

33 868.00

33.520,00

41.755,00

32.052.00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

4.547,02

3.252,02

293,00

298,00

704,00

110209

Sume defalcate din laxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invauunantului particular sau confesional acreditat

936,00

233,00

233,00

233,00

237,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

69,00

30,00

30,00

30,00

-21,00

120207

Taxe hoteliere

69,00

30,00

30,00

30,00

-21,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

300,00

60,00

60,00

55,00

125.00

150201

Impozit pe spectacole

132,00

35,00

35.00

30,00

32.00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

168,00

25.00

25,00

25,00

93,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITAT1

10383.00

3.368,00

3.214,00

2.343.00

1.458,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

9.029.00

2.914.00

2.914,00

2 043,00

1 158,00

160203

Taxe st tarife pentru eliberarea de

licențe si autonzatu de funcționare

1,354,00

454,00

300.00

300,00

300 00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Tritu.il

Trim.Ul

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

180002

A6ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.466,00

541,00

530,00

530,00

865,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.466,00

541,00

530,00

530,00

865,00

180250

Alte impozite si taxe

2.466,00

541,00

530,00

530,00

865,00

290002

C. Venituri nefiscale

32.449,76

14.851,42

4.647,68

9.144,17

3.806,49

300002

Ci Venituri din proprietate

7.983,00

2.608,00

2.125,00

2.125,00

1 125,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

7.983,00

2.608,00

2.125,00

2.125,00

1 125,00

300205

Venituri din concesiuni si inchinen

7.983.00

2.608,00

2.125,00

2.125,00

1.125,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

24 466,76

12.243,42

2.522,68

7019,17

2.681.49

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACT1VITATI

4.757,00

1.242,00

1.075,00

2.985,00

-545,00

330208

Venituri din prestări de servicii

3879,00

939,00

875,00

2.690,00

-625,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

469,00

119,00

100,00

170,00

80,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputat» si despăgubiri

34,00

34,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

375,00

150,00

100,00

125,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

1 986,00

700,00

500,00

500,00

286,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.986,00

700,00

500,00

500,00

286,00

3502

AMENZI, PENALITATi SI CONFISCĂRI

7.328.00

1.650,00

1.450.00

2.450,00

1.778,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.000,00

450,00

450,00

650.00

450,00

350250

Alte amenzi, penalitaii si confiscări

5.328,00

1.200,00

1000,00

l 800.00

1.328,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

3602

DIVERSE VENITURI

19.209,20

9.998,32

4.500,00

4.500,00

210,88

360206

Taxe speciale

15.625,88

5.000,00

4.000,00

4.000,00

2.625,88

360250

Alte venituri

3.583,32

4 998,32

500.00

500,00

-2.415,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-8.813,44

•1.346,90

•5.002,32

-3.415,83

951,61

370201

Donații st sponsorizări

UI

1,31

370203

Varsanunte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-9 074.75

-1 432,00

-5 084,32

-3.487,58

929,15

370250

Alte transferuri voluntare

260,00

85,10

82,00

71,75

21.15

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

683,66

10,47

3,25

665,94

4,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

13.72

10.47

3,25

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

13,72

10,47

3,25

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

669,94

665,94

4,00

430230

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrali in invamantul de masa

669,94

665,94

4,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

330.199,54

102.665,15

76.634,53

81497,71

69.402,15

Oi

CHELTUIELI CURENTE

299 605,71

94 168,54

69482,12

75 77431

60 180,74

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

142 876,40

33675,50

34 471.70

42.314,55

32 414.65

1001

Cheltuieli salariate m bani

114391.1!

27.348,86

28 098,00

34 259.35

24.684,90

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim. 111

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100101

Salam de baza

106 767.62

25.293,01

25 139,57

32.991,81

23.343,23

100105

Sporuri pentru condiții de munca

707,92

214.14

191,65

204.88

97,25

100106

Alte sporuri

374.51

105,66

85.34

90,36

93.15

100110

Fond pentru posturi ocupate pnn cumul

637,57

133,23

139,56

212,24

152,54

100111

Fond aferent plătit cu ora

5.586,52

1.508,27

1 899,33

702,32

1476.60

100H2

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

194,00

60,00

610,00

26,00

-502,00

100113

Indemnizații de delegare

9,85

5.65

6,85

4,75

-7.40

100130

Alte drepturi salariate in baiu

113,12

28,90

25,70

26,99

31.53

1003

Contribuții

28.485.29

6.326,64

6 373,70

8.055,20

7 729,75

100301

Contribuții de asigurari sociale de

stat

20.562,75

4 342,24

4397,10

5.579,38

6.244,03

100302

Contnbutii de asigurari de șomaj

588.43

142.96

143,68

181.55

120.24

100303

Contnbutii de asigurări sociale de

sanatate

5704,48

1451,27

1441,44

1 764,94

1.046,83

100304

Contnbutii de asigurari pentru

accidente de munca si bob profesionale

243,37

61,62

51,03

81,31

49,41

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.386.26

328,55

340,45

448,02

269,24

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

91 346,65

31 104,57

20.498,17

18.435,38

21 30853

2001

Bunuri si servicii

54 196,52

23 426,84

10.260,16

11268,42

9 241,10

200101

F urni iun de birou

943.87

290,17

267,02

367,16

19,52

200102

Materiale pentru curățenie

377.00

131,49

88,47

115,35

41,69

200103

încălzit, iluminat st forța motnca

22 127.85

13 330,58

3 765,61

2.046,78

2.984,88

200(04

Apa, canal st salubritate

5069.33

1210,06

990,17

2.237.40

631.70

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200105

Carburanți si lubrifiant!

1 417,40

807,25

100,24

413,41

96,50

200106

Piese de schimb

321,90

234.40

-47,10

69,60

65,00

200107

Transport

220,81

96,63

37,24

47,43

39,51

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1 670,31

668,40

370,59

531,69

99,63

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

765,64

398,33

158,04

128,73

80,54

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

21 282,41

6.259,53

4.529,88

5.310,87

5182.13

2002

Reparam curente

12.931,91

3.286,55

6998,02

1.553,73

1.093,61

2003

Hrana

728,80

259,71

166,14

242,85

60,10

200301

Hrana pentru oameni

688,80

243,71

166,14

218,85

60,10

200302

Hrana pentru animale

40,00

16,00

24.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

253,95

171.95

0,25

78,73

3,02

200401

Medicamente

108.15

71.35

-1,65

45,83

-7,38

200402

Materiale sanitare

106,10

64,65

-6,60

32,40

15,65

200403

Reactivi

4,70

4,70

200404

Dezinfectau ti

35,00

31,25

8,50

0,50

-5,25

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.047,70

624,45

396,12

551.32

475.81

200501

Uniforme si echipament

10,00

51.25

-42,50

1,00

0,25

200503

Lenjerie si accesorii de pat

15,04

9,00

-0,46

2.00

4,50

200530

Alte obiecte de inventar

2.022,66

564,20

439,08

548,32

471,06

2006

Deplasau, detasan, transferări

755.62

174,86

195,81

403.60

-18,65

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

726,12

167,36

184,31

394,10

-19,65

200602

Deplasan in străinătate

29,50

7,50

11,50

9.50

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.Il

Trim.lU

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2011

Cârti, publicam si materiale

documentare

58,65

18,85

15,30

16,75

7 75

2012

Consultanta si expertiza

164’5

101,75

54,50

77,00

-69,00

2013

Pregătire profesionala

391,53

110.13

107,35

172,45

1.60

2014

Proiecția muncit

195,45

136,40

36,35

15,30

7,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucruri si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5.383,54

1.500,00

1444.00

2.458.39

-18,85

2024

Comisioane st alte coslun aferente

împrumuturilor

250,00

200,00

50,00

202401

Comisioane st alte costuri aferente

imprumuturilor externe

15,00

15.00

202402

Comisioane st alie coslun aferente

împrumuturilor interne

235,00

185,00

50,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului, pouivit dispozițiilor legale

0,02

0,02

2030

Alte cheltuieli

13 988,71

1.093.08

774,17

1 596.82

10.524,64

203001

Reclama si publicitate

211,50

83,15

54,50

53,55

20.30

203002

Protocol si reprezentare

27,75

27,75

203003

Prime de asigurare non-viala

170,35

4.00

1,00

102,35

63.00

203004

Chirii

319,00

73.00

7,00

235.00

4.00

203030

Alle cheltuieli cu bunuri si servicii

13.260.11

932,93

683,92

1205,92

10 437,34

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.400,00

1.335,00

1.424,00

1.309,00

1.332.00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5254.00

1.335,00

1.344,00

1.309,00

1 266,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.254,00

1.335,00

1 344,00

1.309,00

1 266.00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

146,00

80,00

66,00

30020!

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

146,00

80,00

66,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

6.000,00

6.000,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

6000,00

6.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALl

ADMINISTRAȚIE! PUBLICE

21 960,06

6.657,00

5 062,00

6.455,70

3785.36

5101

Transferuri curente

21 960,06

6 657,00

5 062,00

6 455.70

3.785,36

S10I01

Transferuri către instituțiile publice

17 660,06

5 357,00

3 987,00

5.420,70

2.895,36

5IOIO3

Acțiuni de sanatale

4.300,00

1.300,00

1.075,00

1.035,00

890,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

2231,74

583,00

583,00

628.74

437,00

5501

A Transferuri interne

2.231,74

583,00

583,00

628,74

437,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.295.74

350,00

350,00

395,74

200,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

936,00

233,00

233,00

233,00

237,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20.640.86

8.663,47

2.593,25

4.230,94

515320

5702

Ajutoare sociale

20640,86

8 663.47

2.59325

4.230.94

5 15320

570201

Ajutoare sociale in numerar

14 820.86

5 260.47

2.593,25

4.230,94

2.736,20

570203

Ticbete de cresa si uchete sociale

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

TrimJI

Trim.lU

Trim.IV

A

B

t=3+4+5+6

2

3

4

5

6

pentru gradinna

70,00

303,00

-233,00

570204

Tichele cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5 750,00

3.100,00

2.650,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9 150,00

6 150,00

4.850,00

2.400,00

-4.250,00

5901

Burse

2,527,06

1.541,36

396.70

389,00

200,00

5911

Asociații si fundații

6.300,00

3.400,00

3 950,00

1 750,00

-2.800,00

5912

Susținerea cultelor

100,00

1.000,00

500,00

250,00

-1.650,00

5922

Acțiuni cu caracter stnntilic si

socto-cultural

222,94

208,64

3,30

11,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

30.593,83

8 496.61

7.152,41

5.723,40

9.221,41

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

30.593,83

8.496,61

7.152,41

5,723,40

9.221,41

8101

Rambursați <le credite externe

2.858,00

1429,00

1 429,00

810105

Rambursa» de credite aferente datonet

publice externe locale

2.858,00

1429.00

1.429.00

8102

Rambursa» de credite interne

27.735,83

8.496,61

5.723.41

5.723,40

7 792,41

810205

Rambursa» de credite aferente datonei

publice interne locale

27.735,83

8.496,61

5 723,41

5.723,40

7.792,41

510002

Partea l-a Servicii publice generale

29.062,10

7580,30

8 141,12

7.778,35

5 562,33

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

19491,10

5 144.10

4870.90

5.392,40

4.083,70

01

CHELTUIELI CURENTE

11.507,30

3.251,50

2.840,50

3.362,00

2.053,30

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.045,00

1 738,50

1738.50

1.734,00

1.834,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.753,50

1.399,20

1405.00

1.436,50

1.512,80

10OI0)

Salam de baza

5296,50

1253,20

1 279,00

1.359,50

1 404,80

100105

Sporuri pentru condiții de munca

218,00

72,00

52,00

37,00

57.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane dm

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.Hl

Trtm.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

afara unitarii

194,00

60,00

60,00

26,00

48.00

100113

Indemnizații de delegare

4,00

4,00

4,00

4,00

-8,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

41.00

10,00

10,00

10,00

11.00

1003

Contribuții

1.291,50

339.30

333.50

297,50

321,20

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

895,00

221,80

228,50

212,00

232.70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

28,50

7,00

7,00

7,00

7.50

100303

Contribui» de asigurați sociale de

sanatate

296,00

84,00

69,00

70,50

72,50

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

9,00

3,50

3,50

3,50

-1,50

100306

Contribuții pentni concedii si

indemnizații

63,00

23,00

25,50

4,50

10,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

446230

1.513,00

1.102,00

1 628,00

219,30

2001

Buram si servicii

2.980,79

1.126,90

777,70

922,50

153,69

200101

Furnituri de birou

578,69

170,00

150,00

280,00

-21,31

200102

Materiale pentru curățenie

36,00

9,00

12,00

12,00

3,00

200103

Încălzit, iluminat si foita motnca

190,00

78,00

50,00

25.00

37.00

200104

Apa, canal si salubritate

27,10

8,40

7,70

5.00

600

200106

Piese de schimb

87,00

28,00

12,00

33,00

14,00

200107

Transport

30,00

10,50

7,00

7,00

5,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

767,00

310,00

240,00

217,00

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

17,00

8,00

5,00

3,50

0,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn I

Trim.ll

Tritn.111

Trim.1V

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere st funcționare

1.248,00

505,00

294,00

340.00

109.00

2002

Reparații curente

90,00

80,00

5,00

5,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

63,00

16.00

17.00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

63.00

16,00

17,00

30.00

2006

Deplasan. detasan, transferări

445,00

125,00

119,00

201,00

200601

Deplasan interne, detasan, transferări

430.00

120,00

114.00

196,00

200602

Deplasan in strainatate

15,00

5,00

5,00

5,00

2011

Cam. publicații si matenale

documentare

35,00

10,00

10,00

10,00

5.00

2013

Pregătire profesionala

150,00

26,00

26,00

98,00

20 H

Protecția muncii

31,20

24,10

0,30

5,50

1.30

2030

Alte cheltuieli

667JI

105.00

147,00

356,00

59.31

203001

Reclama si publicitate

70.00

30,00

20,00

20,00

203004

Chirii

288,00

55,00

233,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30931

75.00

72,00

103,00

59,31

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

7.983,80

1.892,60

2030,40

2.030,40

2030.40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

7983.80

1 892,60

2030.40

2.030,40

2 030.40

8102

Rambursan de credite interne

7983.80

1 892.60

2030,40

2.030,40

2.030,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

7983.80

1.892,60

2.030,40

2.030,40

2.030,40

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.921,00

90130

179632

1076,95

146.63

01

CHELTUIELI CURENTE

3921,00

90130

179632

1.076,95

146.63

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I 195,00

299,50

898,50

298,50

.301.50

1001

Cheltuieli saianale in baiu

938.51

240,80

839,85

239,86

-382.00

1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100101

Salam de baza

893,56

228,80

277,90

228,86

158,00

100105

Sponin pentru condiții de munca

34.00

9,50

8,50

8,50

7.50

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

550.00

-550,00

100113

indemnizații de delegare

2,95

0,50

1.45

0.50

0,50

100130

Alte drepturi salariale in bani

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1003

Contribuții

256,49

58,70

58,65

58,64

80.50

100301

Contribuții de asiguran sociale de

stat

163,80

40,00

41,00

41.00

41,80

100302

Contnbutii de asigurări de șomaj

5,44

1.35

135

134

1,40

100303

Contnbutii de asigurări sociale de

sănătate

54,40

13,60

13,60

13,60

13,60

100304

Contnbutii dc asiguran pentru

accidente de munca si boii profesionale

2.95

1.15

0,60

0,60

0.60

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

29.90

2.60

2,10

2,10

23,10

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

1.766,00

401,70

647,72

468,45

248.13

2001

Bunuri si servicii

598,55

308.90

328,55

195.60

•234.50

200101

Furnituri de birou

55.45

12.00

24,45

10,50

8.50

200102

Materiale pentru curățenie

8,00

6,00

2.00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

112,60

47,50

11.50

1830

35,30

200104

Apa, canal si salubritate

34,60

8,00

8,00

7,80

10,80

20010S

Carburanți si lubnfianli

25.00

5.00

8,50

10.50

1.00

200106

Piese de schimb

6,80

1,40

0,40

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.Ill

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

internet

59,00

16,50

14,50

14.50

13,50

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

8,00

4,00

2,00

2,00

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

289,10

218,50

251,20

127,00

-307,60

2002

Reparații curente

30,00

26,00

4,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

151,20

6,40

143,20

15,50

-13,90

200530

Alte obiecte de inventar

151,20

6,40

143,20

15.50

-13,90

2006

Deplasări, delăsări, transferuri

108,00

7,00

28,50

69,50

3,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

93,50

4,50

22,00

65,00

2,00

200602

Deplasări in stramaiale

14,50

2,50

6,50

4.50

1.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

7,00

4.50

2.50

2012

Consultanta si expertiza

5,25

0,75

1.50

2.00

1.00

2013

Pregătire profesionala

28,00

1.00

9.00

18,00

2014

Proiecția muncii

2,40

0,50

0,90

1,00

2030

Alte cheltuieli

835,60

72,65

107,57

162,85

492,53

203001

Reclamași publicitate

134,00

51,15

31,50

31.05

20,30

203002

Protocol si reprezentare

27,75

27.75

203003

Prime de asigurare non-viata

3,35

1,00

1,00

1,35

203004

Chirii

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

662.50

18,50

4532

128,45

470,23

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

960.00

200,00

250,00

310,00

200.00

5501

A Transferuri interne

960,00

200,00

250,00

310.00

200,00

550118

Alte transferuri curente interne

960,00

200,00

250.00

310,00

200,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5502

tranzacții privind datoria publica si

împrumuturi

5.650.00

1 535.00

1 474,00

1 309,00

1.332.00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.650,00

1 535,00

1 474,00

1 309,00

1 332,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

250,00

200.00

50,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

250,00

200,00

50.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

15.00

15.00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

235,00

185,00

50,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

5400.00

l 335,00

1.424,00

1.309,00

1.332,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5354,00

1.335,00

1.344,00

1.309,00

1 266,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.254,00

1 335,00

1 344,00

1309,00

1.266,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

146,00

80,00

66,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

146,00

80,00

66,00

600002

Partea Il-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

10.453,06

3,474,50

2.355,20

3.064,10

1 55936

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

10.453,06

3 474,50

2.35530

3.064,10

1 55936

01

CHELTUIELI CURENTE

10453,06

3.474.50

2.35530

3.064,10

1.55936

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

125,00

50,00

4430

43,60

-12.90

1001

Cheltuieli salanale in bani

100,50

41,00

36,30

35.60

-12,40

| 100101

Salani de baza

93,70

38,50

34,00

34,50

-13,30

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trint.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

iooios

Sporuri pentru condiții de munca

5,80

2,00

2,00

1.00

0.80

100130

Alte drepturi salariate in baiu

1,00

0.50

0,30

O.IO

0,10

1003

Contnbulit

24,50

9,00

8,00

8,00

-0.50

100301

Contribuții de asigurart sociale de

stal

15.00

6,00

5,00

5,00

-1,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.90

0,50

0,50

0,50

0,40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanaiate

5,00

1.50

1,50

1.50

0.50

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.60

0.50

0,50

0,50

0.10

100306

Con'nbuui pentru concedii si

indemnizații

1.00

0.50

0,50

0,50

-0,50

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

330,00

82,50

105,90

105,80

35.80

2001

Bunuri si servicii

133,50

43,50

33,00

38.50

18,50

200101

Furnituri de birou

5,00

1,25

1,25

1’5

1,25

200102

Materiale pentru curățenie

3,50

1.00

1,00

1,00

0.50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

60,00

20,00

10,00

15,00

15,00

200)04

Apa. canal si salubritate

2,00

0,50

0.50

0,50

0.50

200)05

Carburanți si lubriliami

6.00

1,50

1.50

130

1.50

200106

Piese de schimb

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

28.00

7.00

7.00

7.00

7,00

200109

Materiale st prestan de semen cu

caracter funcționa)

2,00

0.50

0 50

100

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

25,00

1125

1125

1125

-8,75

2002

Reparații curente

80.00

15,00

25,00

20.00

20,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,00

0.50

0,50

0,50

0,50

206WI

Medicamente

0,40

0,10

0,10

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

1,60

0,40

0,40

0.40

0.40

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

54,00

13,50

13.50

13,50

13.50

200503

Lenjerie st accesont de pat

4,00

1.00

1,00

1,00

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

50,00

12.50

12.50

12.50

12.50

2006

Deplasați, detasan. transferări

10,00

2,50

2,50

2,50

2,50

200601

Deplasau interne, detasan, transferări

10.00

2,50

2,5(1

2,50

2,50

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

2,00

0,50

0,50

0,50

0.50

2013

Pregătire profesionala

7.00

1.75

1.75

1.75

1,75

2014

Proiecția muncii

1,50

025

0.75

025

025

2030

Alte cheltuieli

40.00

5,00

28,40

28,30

-21.70

203030

Alte cheltuieli cu bunun st servicii

40,00

5,00

28,40

2830

-21,70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 AL!

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9998,06

3.342,00

2205.00

2.914,70

1 53636

5101

Transferuri curente

9998,06

3.342.00

2.205,00

2.914.70

1 53636

510101

Transferuri către instituțiile publice

9.998.06

3.342,00

2.205.00

2.914,70

1.530,36

650002

Partea lll-a Cheltuieli sociai-culturale

2042343*

63810,25

46.60631

57.314,61

36 503,21

6502

INVATAMANT

131.126,94

36.041,00

29.130,00

39.196,94

26.759,00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

131 126,94

36041,00

29130.00

39 196.94

26 759.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

110217,00

25 600.00

25800,00

34.253.00

24 564 00

1001

Cheiluieh salariile in bani

87648,74

20 811,76

20956,55

27.643,29

18 237.14

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.II!

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

10010]

Salarii de baza

80.997,30

19.076,71

18.825,77

26.592,95

16.501,87

100105

Sporuri pentru condiții de munca

115,12

23,44

20,45

54,88

16.35

100106

Alte sporun

309,51

69,11

72,44

79,51

88,45

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

637,57

133,23

139,56

21224

152.54

100!11

Fond aferent platu cu ora

5 586,52

1 508,27

1 899.33

702,32

1476,60

100130

Alte drepturi salariate în bani

2 72

1,00

-1,00

U9

1,33

1003

Contribuții

22.56826

4.788,24

4.843,45

6.609.71

6.326,86

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

16 494,61

3.300,44

3 351.70

4.561,68

5.280,79

100302

Contribuții de asiguran de șomaj

447.09

106,41

106,93

147.71

86.04

100303

Contribuții de asiguran sociale de

sanalate

4.351,28

1.089,17

1.094,34

1 440,34

727,43

100304

Contnbutit de asiguran pentru

accidente de munca si boli profesionale

185,32

43,17

33,83

66,86

41.46

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.089,96

249,05

256,6S

393,12

191.14

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16.519,00

8 155,00

3000,00

3.357,00

2.007,00

2001

Bunuri si servicii

14 159,35

7506,73

2.583,10

2278,69

1 790,83

20010]

Furnituri de birou

79,00

2821

17.45

25.76

7.58

200102

Materiale pentru curățenie

201,10

53,29

56,07

70,45

21,29

200103

Încălzit, iluminat si foita moirica

9.870,29

5.973,08

1.912,91

808,72

1 175,58

200104

Apa, canal si salubritate

1.570,63

645,96

230,77

464,03

229,87

200107

Transport

98,46

44,53

20,09

19,93

13,91

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

366,56

135,80

77.24

93,09

60.43

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trial

Trim.ll

Trim.Hl

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

!    200109

Materiale st presta» de servicii cu

caracter funcțional

222,14

80,33

32,04

82,23

27.54

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

1 751,17

545,53

236,53

714,48

254,63

2002

Reparat» curente

1 345.41

324,55

214,52

695,43

110,91

2003

Hrana

3,60

1.50

0,80

0,80

0,50

200301

Hrana pentru oamem

3,60

1.50

0,80

0,80

0,50

2004

Medicamente st materiale sanitare

10,45

6,45

2,25

1,00

0,75

200401

Medicamente

1.75

0,25

1JS

0,25

200402

Materiale sanitare

1.50

0,25

0,50

0,50

0.25

200403

Reactivi

4,70

4,70

200404

Dezinfectând

2,50

1,25

0,50

0,50

0,25

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

526,80

100,45

165,22

233,02

28.11

I 20050!

Uniforme si echipament

2,00

1,25

>0,50

1.00

0,25

200503

Lenjene si accesorii de pat

8,04

8,00

-1,46

1,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

516,76

91.20

167,18

231,02

27.36

2006

Deplasa», detașa», transfera»

40,32

18,46

10,61

5,70

5.55

20060!

Deplasa» interne, detașa», transferări

40,32

18.46

10,61

5,70

5,55

201!

Carii, publicații si materiale

documentare

9,75

3,35

41,10

6,25

0,25

2012

Consultanta si expertiza

1,00

>1,00

2013

Pregătire profesionala

73,88

31,83

14,55

22,50

5,00

2014

Protecția muncii

7.15

5.55

-2,40

3.25

0,75

2019

Contnbutii ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrari si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

102.54

74.39

28.15

2030

Alte cheltuieli

239,75

155,13

12,45

35,97

36,20

203004

Chirii

8.00

2,00

4.00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunun st servicii

231.75

153,13

8,45

35,97

34,20

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

936,00

233,00

233,00

233,00

237.00

5501

A Transferuri interne

936.00

233.00

233,00

233,00

237.00

550163

Finanțarea mvatamanlului particular sau

confesional acreditat

936.00

233,00

233,00

233,00

237,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

704.94

303.00

-303,00

953,94

-249,00

5702

Ajutoare sociale

704,94

303,00

-303,00

953,94

-249,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

669,94

665,94

4,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

35,00

303.00

-303,00

288,00

-253,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.750,00

1.750,00

400,00

400,00

200,00

5901

Burse

2.527,06

1,541.36

396,70

389.00

200,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

222,94

208,64

3.30

11.00

6602

SANATATE

6.848,12

3.848.11

l 075,00

1.035.00

890.01

01

CHELTUIELI CURENTE

4.350,00

1.350,00

1075.00

1.035,00

890,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

50,00

50.00

2001

Bunun si servicii

50,00

50,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motnca

50.00

50.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALl

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.300.00

L300.00

1.075,00

1.035,00

890.00

i

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trimi

Trim.li

Trim.Hl

Trim.1V

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

5101

Transferuri curente

4 300,00

1 300,00

1 075,00

1.035,00

890,00

510103

Acțiuni de sanaiale

4.300.00

1.300,00

1075.00

1.035.00

890,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.498,12

1498,11

0.01

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.498.12

1498,11

0,01

8102

Rambursări de credite interne

2.498,12

2.498,11

0,01

810205

Rambursări de credite aferente datonei

publice interne locale

2.498.12

2.498.11

0,01

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

22 225,00

8.581,75

7.336,25

6.783.75

-476.75

01

CHELTUIELI CURENTE

22.225,00

8581,75

7.336.25

6 783,75

-476,75

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.855,00

725,00

725.00

725,00

680,00

1001

Cheltuieli salanale in bani

2.396,40

606,50

607,00

609,30

573,60

100101

Salarii de baza

2.263,20

571,80

571,80

579,50

540,10

100105

Sporun pentru condiții de munca

94,60

23.70

23,20

21.10

26,60

100106

Alte sporun

23,00

7,00

7,00

5,40

3,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

15,60

4.00

5.00

3,30

3,30

1003

Contribuții

458,60

118.50

118,00

115,70

106,40

100301

Contribuții de asigurări sociale de

siat

299,20

75,00

75,00

75,00

7420

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

10,50

3,00

3,00

3.00

1.50

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

109,00

30,00

30,00

27.00

22,00

100304

Contribuții de asiguran pentru

accidente de munca si boli profesionale

3,90

1,50

1.00

0,70

0,70

100306

Contnbulii pentru concedii si

indemnizații

36.00

9,00

9.00

10.00

8,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

20

ȚOLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5.808.00

1.841,75

829,25

1.552,75

1 584.25

2001

Bunun si servicii

3.874,40

991,00

897.50

829,75

l 156.15

200101

Furnituri de birou

23,50

14,50

5,50

-9,00

12,50

200102

Matenale pentru curățenie

40.00

15.00

13,00

7,00

5.00

200103

încălzit, iluminat si foita motnca

1.172,00

403,00

297,00

127,00

345,00

200104

Apa. canal si salubritate

542.00

68,00

171,00

60,10

242,90

200105

Carburanți si lubnfianlt

162.00

43,00

39,00

37,00

43,00

200106

Piese de schimb

70.00

24,00

12,50

12,50

21,00

200107

Transport

10,00

10.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

25,90

11.00

2,00

12,90

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

1.829,00

402,50

357,50

582,25

486,75

2002

Reparații curente

264,00

250,00

-193,00

81,00

126,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

40,50

37.50

9,50

-4,50

-2,00

200401

Medicamente

5,00

1,00

1.50

1,50

1,00

200402

Matenale sanitare

3,00

6,50

-6,00

2,50

200404

Dezinfectant!

32,50

30,00

8,00

-5,50

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

575,50