Hotărârea nr. 356/2016

Hotărârea nr. 356 din 06.12.2016 Hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.


H O T Â R Â R E A nr. 356 din 06.12.2016

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 06.12.2016, potrivit art39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 3792 din 24.11.2016 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 46705 din 24.11.2016;

-Referatul nr. 9275 din 29.11.2016 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive nr. 9276 din 29.11.2016 a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 9277 din 29.11.2016 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1542/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1535/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1515/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1522/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr. 1528/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Dispozițiile art.121 și ale art.125, alin.(l) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 9.4, art. 9.8 pct 8 și 9.9 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău, -Dispozițiile art 37, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(l), alin.(2), lit”d”, alin.(6), lit.”a” , pct. 14 și art.45(2) lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SĂ Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aspectele incluse pe ordinea de zi.

Art.2 Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacău, Viceprimarilor Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generala a Acționarilor.


Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Uni          feipală pentru Monitorizare.

cretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legalIn^tiințtei Rrefeslukii,- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE-O