Hotărârea nr. 354/2016

Hotărârea nr. 354 din 06.12.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Armenilor din România - Sucursala Bacău la organizarea proiectului intercultural/ interetnic "Ziua Minorităţilor Naţionale", în data de 13 decembrie 2016.


H O T Â R Â R E A nr. 354 din 06.12.2016

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Armenilor din România - Sucursala Bacău ia organizarea proiectului intercultural/ interetnic „Ziua Minorităților Naționale”, în data de 13 decembrie 2016

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 06.12.2016, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa nr. 19/ 10.11.2016 înaintată de Uniunea Armenilor din România -Sucursala Bacău și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 46892/ 28.11.2016 prin care solicită sprijinul în organizarea proiectului intercultural/ interetnic „Ziua Minorităților Naționale”;

-Adresa nr. 65292/ 28.11.2016 înaintată de dl. consilier local Stan Gabriel prin care propune inițierea unui proiect de parteneriat pentru organizarea proiectului intercultural/ interetnic „Ziua Minorităților Naționale”;

-Expunerea de motive a consilierului local Stan Gabriel înregistrată cu nr. 9211/ 28.11.2016;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 9212/ 28.11.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1540/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1533/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1520/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.1526/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile HCL nr. 256/ 2016 privind încheierea unui Acord de Cooperare/Protocol de Parteneriat, între Municipiul Bacău și Uniunea Armenilor din România - Sucursala Bacău.

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HG nr. 881/ 1998 pentru declararea zilei de 18 decembrie Ziua Minorităților Naționale din Romania;

-Prevederile HCL nr. 5/ 2016 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 4 și alin. (7) lit. ”a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Armenilor din România - Sucursala Bacău la organizarea proiectului intercultural/ interetnic „Ziua Minorităților Naționale”, în data de 13 decembrie 2016, ca urmare a încheierii Acordului de Cooperare/ Protocolului de Parteneriat aprobat prin HCL nr. 256/ 2016.

ART.2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 9.493 lei și punerea la dispoziție a sălii Teatrului Municipal ”Bacovia”, acestea reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii proiectului prezentat la art. 1.

ART.3, Alocarea celor 9.493 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ARTA Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART.5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Teatrului Municipal ”Bacovia” și Uniunii Armenilor din România - Filiala Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOV>