Hotărârea nr. 345/2016

Hotărârea nr. 345 din 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între domnul Potorac Ionel şi o locuinţă vacantă, doamna Caia Viorica şi doamna Mazilu Alina-Valentina, doamna Odobişteanu Elena-Violeta, locuinţă vacantă şi doamna Rotila Iulia-Ramona şi încheierea de contracte de închiriere.


H O T Ă R Ă R E A nr. 345 din 29.11.2016 privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între dl. Potorac Ionel și o locuință vacantă, d-na Caia Viorica și d-na Mazilu Alina Valentina, d-na Odobișteanu Elena Violeta, locuință vacantă și d-na Rotila Iulia Ramona și încheierea de contracte de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Procesul Verbal al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 8574/09.11.2016;

-Referatele nr. 90713/ 16.11.2016, nr. 90714/ 16.11.2016, nr. 90715/ 16.11.2016 și nr. 90716/ 16.11.2016 ale Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea schimburilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9013/ 22.11.2016;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat nr. 9014/ 22.11.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1496/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1471/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1426/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.1450/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 8 alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 52/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 15 alin. (17) - (19) din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr, 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată;

-Prevederile art. 868 alin. (2), ale art. 1763 și ale art. 1833 din Legea nr. 287/ 2009 -Codul Civil republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a” punctul 17 și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1, Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, intre domnul POTORAC IONEL titular al contractului de inchiriere nr. 145908/ 11.11.2011 ce are ca obiect locuința situata in Bacau str. Fagaras nr. 19, sc. C, ap. 19 si locuința vacantata situata la adresa Bacau str. Fagaras nr. 19, sc. C, ap. 10.

ART. 2. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, intre doamna CAIA VIORICA titulara contractului de inchiriere nr. 145301/15.05.2014 ce are ca obiect locuința situata în Bacau, str. Fagaras nr, 6, sc. A, ap 19 si doamna MAZILU ALINA VALENTINA titulara contractului de inchiriere nr. 145337/ 10.06.2014 ce are ca obiect locuința situata în Bacau, str. Fagaras nr. 6 , sc. A, ap 20.

ART. 3. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, al doamnei Odobisteanu Elena Violeta din locuința situata in municipiul Bacau, str. Narciselor nr. 2 bis , sc. A, ap . 19 in locuința vacantata situata in municipiul Bacau, str. Narciselor nr. 2 bis , sc. A, ap. 10 si a doamnei Rotila Iulia Ramona din locuința situata in municipiul Bacau, str. Narciselor nr. 2 bis, sc. A, ap. 25 in locuința situata in municipiul Bacau, str. Narciselor nr. 2 bis , sc. A, ap. 19 care a devenit vacanta.

ART. 4. Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețe locative pentru rina Sagarel Violeta, dl. Adam Tudor Daniel, dl. Potorac Ionel, d-na Caia Viorica, rina Mazilu Alina Valentina, d-na Odobișteanu Elena Violeta și d-na Rotila Iulia Ramona.

ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef -Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

ART. 7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZ

SECRETARUL MUNICIPIUL#! BACĂU POVICI


NICOLAE-OVID