Hotărârea nr. 344/2016

Hotărârea nr. 344 din 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea cererii doamnei Hasan Mariana de extindere a spaţiului de locuit.

privind aprobarea cererii d-nei Hasan Mariana de extindere a spațiului de locuit

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea nr. 17287/ 19.01.2016 a doamnei Hasan Mariana prin care solicită extinderea spațiului de locuit;

-Referatul nr. 90690/ 08.11.2016 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea extinderii spațiului de locuit;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8996/22.11.2016;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 8997/ 22.11.2016, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1495/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1470Z28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1425/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.1449/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 1821 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

-Contractul de închiriere nr. 146002/ 08.12.2011 al d-nei Hasan Mariana;

-Procesul Verbal nr. 6974/ 15.09.2016 al Comisiei Sociale pentru Analizarea Solicitărilor de Locuințe Sociale și Fond Locativ din care rezultă aprobarea cererii doamnei Hasan Mariana;

-Ancheta socială nr. 20249/ 19.10.2016 efectuată de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. “a” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă cererea d-nei Hasan Mariana de extindere a spațiului de locuit asupra unei camere în suprafață de 11,15 mp și dependințe în suprafață de 6,21 mp, spații ce au fost deținute de Badaric (fostă Enea) Carmen, în imobilul situat în Bacău, str. Oituz, nr. 48, imobil aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, ce face parte din categoria locuințelor din fondul locativ de stat - case naționalizate.

ART. 2 - Se va încheia un nou contract de închiriere pentru noua suprafață locativă din imobilul situat în Bacău, str. Oituz, nr. 48.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Evidență Contracte.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Evidență Contracte și d-nei Hasan Mariana.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPO