Hotărârea nr. 343/2016

Hotărârea nr. 343 din 29.11.2016 Hotărâre privind vânzarea locuinţei situată în municipiul Bacău, str. Milcov, nr.83, sc.B, ap.3 către domnul Breahnă Ion, conform Sentinţei Civile nr.7535/2015 pronunţată în dosarul nr.10067/180/2015 şi a Deciziei Civile nr.645/13.10.2016 a Tribunalului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea d-lui Breahnă Ion înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 24389/ 03.04.2013 prin care solicită cumpărarea garsonierei din str. Milcov, bl. 83, sc. B, ap. 3; -Referatul nr. 90710/ 16.11.2016 al Compartimentului Evidență Contracte prin care propune vânzarea locuinței către dl. Breahnă Ion;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8940/ 21.11.2016;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 8941/ 21.11.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1494/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1469/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1405/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 , nr. 1424/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr. 1448/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Procesul verbal nr. 8847/ 17.11.2016 al Comisiei Sociale pentru Analizarea Solicitărilor de Locuințe Sociale și Fond Locativ;

-Raportul de evaluare al locuinței din Bacău, str. Milcov, nr. 83, sc. B, ap. 3, întocmit de Sierra Quadrant Consulting Group SA;

-Contractul de închiriere nr. 146791/ 13.06.2012 pentru suprafețe locative cu destinația de locuință, încheiat între municipiul Bacău și dl. Breahnă Ion;

-Sentința Civilă nr. 7535/ 2015 a Judecătoriei Bacău pronunțată în dosarul nr. 10067/180/2015 și Decizia Civilă nr. 645/13.10.2016 a Tribunalului Bacău, -Prevederile art. 11 și ale art. 16 din Legea nr. 85/ 1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu alta destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „b” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău, str. Milcov, nr. 83, sc. B, ap. 3 către dl. Breahnă Ion, conform Sentinței Civile nr. 7535/ 2015 pronunțată ii dosarul nr. 10067/180/2015 și a Deciziei Civile nr. 645/ 13.10.2016 a Tribunalului Bacău.

ART. 2. - Vânzarea locuinței se face cu plata prețului stabilit conform Raportului de Evaluare, respectiv 14827 Euro, fără TVA, în rate, pe o perioadă de 10 ani.

ART. 3, - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Evidență Contracte.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Evidență Contracte și d-lui Breahnă Ion.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ /

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOSI (J1