Hotărârea nr. 332/2016

Hotărârea nr. 332 din 29.11.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația "Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău" la evenimentele ocazionate de Ziua Națională a României, în data de 01.12.2016 la Alba Iulia.

H O T Ă R Â R E A nr. 332 din 29.11.2016 privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația ”Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău” la evenimentele ocazionate de Ziua Națională a României, în data de 01.12.2016 Ia Alba lulia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară Ia data de

29.11.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău nr. 46485/ 22.11.2016 înaintată de Asociația "Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău” prin care solicită sprijin pentru acoperirea parțială a cheltuielilor generate de transport;

-Referatul nr. 9000/ 22.11.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune alocarea sumei necesare pentru transport;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9061/ 23.11.2016 ;

-Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 9062/ 23.11.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1483/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1417/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.1436/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 5/ 2016 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și art.45(2) lit. «a» din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația ”Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău” la evenimentele ocazionate de Ziua Națională a României, în data de 01.12.2016 la Alba Iulia.

ART, 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării proiectului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 2000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru desfășurarea acestei acțiuni, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației ”Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău”.

ART, 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.