Hotărârea nr. 329/2016

Hotărârea nr. 329 din 29.11.2016 Hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/2014 privind aprobarea înfiinţării societăţii "THERMOENERGY GROUP" SA Bacău.

H O T Ă R Ă R E A nr. 329 din 29.11.2016

privind modificarea art 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”THERMOENERGY GROUP’ SA Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Demisia domnului Constantin Gherasim, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 40634 din 23.11.2016;

-Referatul nr. 9078 din 23.11.2016 al Unității Municipale pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, nr. 9079 din 23.11.2016;

-Raportul compartimentelor de specialitate nr. 9080 din 23.11.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1480/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1460/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1397/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1414/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.l433/28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Dispozițiile art 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată;

-Dispozițiile art 37, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza prevederilor art 36 (2) lit „a", alin. (3), lit „c” și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău, ca urmare a demisiei domnului Gherasim Constantin din calitatea de reprezentant al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri, se abrogă.

Art.3, Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.4, Hotărârea va fi comunicată Unității Municipale pentru Monitorizare, persoanelor nominalizate la art. 1 și societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău.

Art.5, Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOV1C