Hotărârea nr. 327/2016

Hotărârea nr. 327 din 08.11.2016 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire Complex Multifuncțional - Comercial și Ansamblu Rezidențial, Bulevardul Unirii, nr.30-32, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.Beneficiar - SC TEHNOSTRADE SRL din Bacău.

H O T Ă R Â R E A nr. 327 din 08.11,2016 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL - COMERCIAL SI ANSAMBLU REZIDENȚIAL, B-DUL UNIRII, NR. 30 - 32, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. TEHNOSTRADE S.R.L., din Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2016, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Expunerea de motive a domnului Viceprimar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 7938/20.10.2016;

-Raportul favorabil al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 7939/20.10.2016;

-Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 7940/20.10.2016;

-Raportul favorabil al Serviciului Drumuri, Rețele si Iluminat înregistrat cu nr. 7941/20.10.2016;

-Cererea nr. 35249/22.07.2016 a S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 7937/20.10.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1393/08.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 și raportul nr. 1394/07.11.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Art. 32(1) lit. «b » si art. 47 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. «i» din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) și ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL - COMERCIAL SI ANSAMBLU REZIDENȚIAL, B-DUL UNIRII, NR. 30 - 32, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. TEHNOSTRADE S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Arhitectului Sef al Municipiului Bacau si Biroului Âutorizatii in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI