Hotărârea nr. 320/2016

Hotărârea nr. 320 din 08.11.2016 Hotărâre privind aprobarea organizarii Festivalului " Sarbatori de Iarna 2016" in perioada 05-31 decembrie 2016, cu finantare de la bugetul local.

H O T Ă R Â R E A nr. 320 din 08.11.2016


privind aprobarea organizării Festivalului „ Sărbători de Iarnă 2016” in perioada 05-31 decembrie 2016, cu finanțare de la bugetul local

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2016, potrivit art39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr.8372/03.11.2016 înaintat de Direcția Administrare Baze Sportive;

-Expunerea de motive nr.8373/03.11.2016 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.8374/03.11.2016 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1378/07.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1360/08.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1369/07.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anpl 2016;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile HCL Bacău nr.5/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani;

-Prevederile art.47(l), ale art48(2), ale art.61(2), ale art.l 15( 1) lit. „b” si ale art.117 lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art34(l) lit.„î” din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, ulterior modificată și completată;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art 36 (6) lit „a” punctele 4 si 5 și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, îdterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă organizarea Festivalului „ Sărbători de Iama 2016” in perioada 05-31 decembrie 2016, cu finanțare de Ia bugetul local al Municipiului Bacău.

Art.2. - Se aproba alocarea de la bugetul local de la Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”a sumei de 264.000 lei, in vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului „ Sărbători de Iama 2016”, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Administrare Baze Sportive pentru a fi adusă la îndeplinire.

Art.4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi adusa la cunoștință publică si se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului - Județul Bacău.


ȘEDINȚĂ STAN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BABĂU W

NICOLAE-OVIDIU PQ