Hotărârea nr. 32/2016

Hotărârea nr.32 din 05.02.2016 Hotărâre privind modificarea şi îndreptarea unei erori materiale din HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/ concesionare.


HOTĂRÂRE

privind modificarea și îndreptarea unei erori materiale din HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/ concesionare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 3ACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 05.02.2016

Având in vedere:

-Referatul nr. 78017/ 19.01.2016 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 403/20.01.2016;

-Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 404/20.01.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cacrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 146/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 147/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 148/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 149/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 150/5.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare;

-Prevederile art. 123 alin. (1) și (2) din Legei nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale ar. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatil (5) lit. „b” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE.

ART.l - Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 128/ 2015 în sensul înlocuirii d-lui Tescaru Vasile Sorinei -Președinte cu dl. Bîrzu llie - Viceprimaru Municipiului Bacău - Președinte în comisia de soluționare a contestațiilor ce ar putea apărea în urma o-ganizării licitațiilor pentru vânzarea terenurilor ce fac obiectul regulamentului.

ART.2 - Se aprobă îndreptarea erorii material c strecurată în Anexa la HCL nr. 128/2015 „Regulamentul privind procedura de vanzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacau ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/concesionare”, în sensul adăugării paginii lipsă, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 128/ 2015 sunt și rămân în vigoare.

ART.4 -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.5 - Hotărârea va fi comunicată C ompartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului Șef, Compartimentului Evidență Contracte și Compartimentului Evidență Concesionări..


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILII L LOCAL BACĂU


ANEXĂ LA HCL NR. 52 /Of.02.2O16

 • f) terenurile aflate sub construcțiile definitive edificate in mod legal, care au făcut obiectul unor contracte de concesiune si pentru care au expirat perioadele de valabilitate ale contractelor de concesiune;

 • g) terenurile aflate sub construcțiile definitive edificate in mod legal, pentru care exista contract de concesiune valabil si pentru care exista solicitare de cumpărare;

 • h) terenurile aflate sub construcții, construcții care au fost dobândite prin acte de instrainare incheiate in forma autentica provenind de la societățile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile meșteșugărești;

 • i) terenurile transmise in folosința către actualii proprietari ai construcțiilor de către foștii deținători, societățile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile meșteșugărești;

 • j) terenuri enclave aflate intre proprietăți private apartinand persoanelor fizice sau juridice de drept privat. Prin “enclava” se intelege suprafața de teren apartinand domeniului privat al municipiului Bacau înconjurata de proprietăți ale persoanelor fizice sau juridice si care nu este cuprinsa in limitele de proprietate ale proprietăților vecine.

Art. 5. Nu fac obiectul prezentului regulament terenurile care aparțin domeniului public al municipiului Bacau, terenurile care au fost revendicate de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora in baza legilor fondului funciar, terenurile ocupate de garaje sau construcții temporare — copertine, chioșcuri, construcții improvizate, terenurile din domeniul privat al municipiului Bacau pe care se afla rețele edilitare publice, terenurile destinate parcărilor de reședința. Art. 6. Acte necesare:

 • 1)       cerere de cumpărare a terenului depusa si înregistrata la registratura Primăriei municipiului Bacau;

 • 2)       extras de carte funciara la zi si documentație topo cadastrala in sistem STEREO 1970 intocmita de către o persoana fizica sau juridica autorizata si vizata de A.N.C.P.I. - O.C.P.I., pe suport de hârtie si electronic;

 • 3)       încadrarea din punct de vedere a zonificarii funcționale evidențiata in Planul Urbanistic General al municipiului Bacau;

 • 4)       declarație pe propria răspundere sub semnătura privata prin care petentul declara ca nu are cunoștința de existenta unui litigiu pe rolul instanțelor judecătorești care sa aiba ca obiect terenul solicitat a fi cumpărat;

 • 5)       copie după contractul de inchiriere/concesiune;

 • 6)       copie după contractul de vanzare-cumparare a locuinței intocmit in baza Legii nr. 112/1995, acolo unde este cazul;

 • 7)       copie după Ordinul Prefectului Județul Bacau si după planul de amplasament, acolo unde este cazul;

 • 8)       dovada dreptului d$ proprietate asupra construcției, acolo unde este

T)V

UL I01ÎWST