Hotărârea nr. 319/2016

Hotărârea nr. 319 din 08.11.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

H O T Ă R Ă R E A nr. 319 din 08.11.2016

privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2016, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 8428 din 04.11.2016;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 8429/04.11.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1377/07.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.I, nr. 1386/07.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1356/07.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1359/08.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr. 1368/07.11.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, cu modificările și completările aduse prin O.G.nr. 14 din 10.08.2016;

-Prevederile Legii nr.340/2015 privind asigurările sociale de stat pe anul 2016;

-Prevederile art.47(l), art. 115(1) lit „b” si art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera ,,b”alin.(4) litera „a” si ale art.45(2) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1 Al, 1A2 și a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2, Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art3 . Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică.

ija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal lui Județului Bacău pentru verificarea legalității.


DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVIDIU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. IA

La Hotărârea nr.319 din 08.11.2016

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale baget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

dia cart credite bugetare destinate stingeri plătitor restante

TrimI

Trim.n

TrimJII

Triat*.IV

A

B

1-3+4 *5+6

2

3

4

s

6

7

8

9

UO0I02

TOTAL VENITURLBUGET LOCAL

31032131

14721141

HI 67.41

9226653

5117603

321543.00

331.067.00

340)7200

000202

1. VENITURI CURENTE

321520.72

91.t59.44

80261.00

9032423

51176,03

322343.00

331.067.00

340.17100

000M2

A VENITURI FISCALE

27639752

75 57602

70329.0#

7709150

51600.00

2715944»

279.471.00

21676600

000402

AI IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI

câștiguri din capital

97 «XI.00

24.430.00

24444.00

24.443.00

24213,00

91073.00

91.167.00

91271.00

030002

Al 1 tapoot pe > aut. profu a casupui

(fe cspctii dc 11 pd$<MD0 fi™»

97.600,00

24.43000

24.444.00

24.443.00

24213.00

91.073.00

91)67.00

91271.00

U3U2

IMPOZIT PE VENIT

2.245.00

«J0.00

600.00

600J»

445.00

167100

1761.00

1157.00

030211

tapoauni pe xnsamle din usmlend pcopncwtlof imoblbsc dw

punaoarol pomul

1245.00

60100

600.00

600.00

445,00

167100

1761.00

2.157.00

0*02

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENII

9S.355.00

23130.00

23144.00

230433»

23.13600

95.40100

95.40600

95 414.00

040201

Cete defalcata din uopoenol pe

tea*

9420000

23.55000

23550.00

23350.00

2335600

94200.00

94200.00

94200.00

<Mom

Sune

n pontul pc veau poare «NuUtraca

tapctckw locale

l 155.00

210.00

294,00

29300

2S600

1201.00

120600

1 214.00

O7WO2

A3 Impaztte n taxe pe propnctaic

3)36150

9794.00

1205.00

120550

51’1.00

31.716.00

31135.00

33914.00

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

3I362JD

9.794.00

S2U5 00

•20530

515600

31.71600

3L135.OO

33.9H.00

070201

Impont ti uaa pe ctaitn

23 90100

7.150.00

650000

6007.00

3551.00

24.03600

24.129.00

25 69100

O702U2

tapam n taxa pe teren

4.599.00

) 144.00

1.00100

130000

953.00

4 013,00

4.145.00

4291.00

070203

Taxe jodkiacc de tuaha n alic lav

dembro

I30IJ0

400.00

403.00

39150

30000

2331.00

1615.00

17D600

07023 ti

Alte u»|xmiu si lase pe prapnetaie

1354.00

400.00

300.00

300.00

354.00

120600

124600

1219.00

UMHM2

A4 tapadie « ttw pe tasuri ti tenneu

145369.02

4U1IIU2

37350.00

44.714.00

21694,00

14036100

146.0)600

151.97600

H0Î

SUME DEFALCATE DIN TY A

134 41702

37353.03

34 0463»

41216.00

2073100

12131100

133.15600

139318.00

: :o2<i2

Sune defakau dia laxa pe sakwea adwfau patra Taaauuca cbeltateHcr deacentraluaK la nn dul caDueta. aratelor. naratputa u metoareta Mamctpadai BacaretU

12953000

33.160.00

33 520.00

41.755.1»

20.117.00

12609400

I3IJ0S.00

136.71100

II02U6

Sune defalcate du* taxa pe taknca

adaafMa peuUn cctelibrarea ta tetelor

locale

4.151.02

325102

293.00

29i.no

301.00

1333.00

136100

1 595.00

1IWOT

Sbbc ddikait ta impc lakniu atapia pcsini fîittoQrea               pxticolsr

93600

233.00

2335»

233.00

237.00

961.00

91600

1.01100

(202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

469.00

30.00

30.00

30.00

379,00

Cod

Denumire indicelor

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.n

TrimJII

Trim.IV

A

B

1-3*1 +5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe bocitor

469.00

30.00

30.00

30.00

379.00

>302

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

300.00

60.00

60.00

55.00

123,00

200.00

207.00

214.00

>30201

laponi pc spectacole

13200

35.00

35.00

3030

3100

12200

12600

130.00

150250

Ake uxe pe etnica specifice

168.00

25.00

25JOO

25.00

93,00

7100

81.00

84.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UT» J2ARH BUNURILOR SAU PE

DEACTIVrTATl

10383.00

336800

3214.00

2343.00

1.458,00

11374.00

11355.00

12374.00

160202

Impozit pe mytoacele de transport

9029.00

2.914.00

2914.00

2043.00

11583»

10.08200

10.414.00

10779.00

160216

Taxe s> tanTe pcncra eliberarea de

1354 00

454.00

300.00

300.00

300.00

1.49200

1341.00

liceale b aokxtstu dc foacuaure

1395.00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

206600

541.00

530,00

530,00

465,00

2373.00

2.451,00

253700

1002

ALTE IMPOZITE SJTAXE FISCALE

2.064.00

541.00

530.00

530.00

465.00

2373.00

1451,00

2537,00

1*0250

Alte mponte ti uit

2.06400

541.00

530.00

530,00

465.00

2373.00

2451.00

2337.00

290002

C. Vcaaun •cLucak

44.92320

162*3.42

9.73100

12631.75

6276.03

49949.00

$139600

53.404,00

3OOOO2

CI Venmm din pnpnctaic

8.983.00

2608.00

2125.00

212500

2125.00

9720.00

9324.00

9.85800

3002

VENITURI DM PROPRIETATE

8.983.00

2.60800

2125,00

2125,00

2125,00

9220,00

9324,00

9158,00

300205

Vcnrtun din ccaccsnai ti tachinai

8.983.00

1608.00

2125,00

2125,00

2125,00

9220.00

9324,00

9358,00

30020530

Alte scamei da conceaitau n nxbi-

neti de cauv nmtmidc publKc

8.983.00

1608.00

2125.00

1125.00

1125.00

9220.00

9324.00

9.85800

330002

C2 V rotai de beaort b iernai

35.94020

13.675.42

7.607.00

10506,75

4.151.03

40.72930

4207200

4334600

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

acîivttati

6257.00

1.24100

1075.00

2985.00

955,00

432600

4.468,00

4.62600

33O2M

Vcsinn din pcetun de scnicu

5379.00

939.00

>75.00

2690.00

*75.00

3335,00

3445,00

3 56600

33021»

Coatnbnua psndlor na nnoamcilv

legali peana mretwerea copaia a

cmc

469.00

119.(0

100.00

170.00

80,00

375.00

387,00

401.00

330228

Vemnei da «tcupaarca ckeliusctilo»

de jadecaca. împuiau u despagobui

34,00

34.00

249,00

257.00

26600

3Î02JO

Alic termen da presun de senicu

nalte acu»«au

375 00

150,00

100,00

125.00

367.00

379,00

39300

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

198600

700.00

500.00

500.00

2*600

1.914.00

1377,00

204700

-U0202

Tace eurajadKruc de umbra

1986,00

700.00

500.00

500,00

2*6,00

1314,00

1.977,00

2047.00

3502

AMENZI. PENALITATI SI CONFISCĂRI

6*28.00

1.650.00

1450.00

2450,00

1278.00

4.781,00

4339.00

511100

3W2O1

Veanon din amcan n ahc Mncttna

aplicate potnvn dupoimitar legale

Lonn.oo

450.00

450.00

650.00

4500a

85600

8*4.00

915.00

3502’0

Alte amcnri. pcnalnab st coafauan

4828.00

1700.00

LOOOlOO

1.800.00

82800

3325.00

4.055.00

419600

3602

DIVERSE VENITURI

2060920

9.99832

4300.1»

4300.00

1.61038

29 708.00

30.6*8.00

3176100

36OÎ06

Tittipectak

14225.88

5000.00

4000.00

4.000,00

1725.88

1424800

14.718,00

1523300

360230

AbetoMun

63*3.32

4*M32

500.00

500.00

385.00

15460.00

15 970.00

16 529.00

Data: (M/11H016 Tit:        pag: 3 -mii lei-

Cod

Denum ire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 20(7

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii (rialilor restante

TrimI

Trim.n

Tritn.m

Tritn.TV

A

B

K3H+5H

2

3

4

5

6

7

8

9

37U2

TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

26o.on

«510

(2uo

71.75

21.15

370203

Vananume din secțiunea de fui»>oaare

pemn faultarea secuimii de den ol bre

a ba jeluiri local

-3971.75

-1.43100

-5.0MJ2

*3.48731

1.025.15

-84641.00

-82.493.00

-98.682,00

Vanauume din secțiunea de fanotourc

I97a.73

1.43200

30X4 32

34X7.51

-1025.15

(4(41,00

«2 493.00

9X682,00

3^.'«

Abe transtesun lufancare

26000

(510

(200

71.75

21.15

42WIU2

Subvenții dciaaltc anele ale

adostuistcaliei publice

34 7’296

31 10427

1906.41

1.74220

4201

SUBVENȚII DF LA BUGETUL Dt STAT

34.0(702

3110427

190641

1.07634

420201

Retctnototusea ccsttakior termice

st ciettnee de fcaaiolicarc

455.42

455 42

4’0210

Finanțarea actnmik* prntnj reducerea

riscului tewnie alcemanKIuiar existente

cu destituise de locuința

251.00

100.00

15100

420242

Sutnentri pentru reabilitarea termica

a cladink» de loaut

3B7.96

3X7.96

4’0220

Subvenții de ia bugetul dc nat caire

bugetele locale necesare susunem

derutam prorccleiar faanuee dn

fondun csurw ncranfansabik(FEN|

postadenre

St 978.92

31 093(0

141520

46*3.92

410234

Sobvetnu (teatru acordarea aftuorulta pentru mcaLurea tocuanct cu lemne, cărbuni, combustibil pctroiien

1172

10.47

32$

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

*65.94

66594

430230

Sume prcuite de ta tagetai tudendw pealni

plba drepturilor de care beneficiază copiii

cu emite cdueaMnale speciale integrau

in snvamunat de masa

465.94

665.94

4502

SUME PRIMITE DE LA UfcrALTI DONATORI IN

CONTUL PI ATU OR EFECTU ATE St

PRERNANTARI1

24 24*70

24.24*70

450201

Fondul European dc Decvollarc Regionala

2.966 09

2966.09

450202

Fondul Socul European

91277

9X277

4541203

Fondul de Cocanme

20 299.(4

20299.M

JTM*

VENITURI PROPRII

1(6(43 70

M 42132

46 133.00

4*16630

3*12268

193.935.00

197211.00

2007S4.no

<002

TOTAL CHELTUIELI

4O7 7Î4O6

11624133

13622.01

(632913

$0513139

322343.00

331067.00

34017200

Oi

CHELTUIELI CURENTF

341.97( 03

14(3(175

705X712

7732623

4528293

225641,00

236.513,00

230.490.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PFRSONAL

134 136.00

33675.50

34471.70

4231435

73 67425

120648,00

130 366.00

134 050.00

-L-t


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destina te stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

TrimJII

Trim.IV

A

B

1-3+4+546

2

3

4

5

6

7

*

9

20

TTTLUL 11 BUNURI SI SERVICII

16 15434

31 10457

20490.17

1043530

16.79622

7013550

69453.00

61 544.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

5 400.00

1335.011

1.424.00

1309.00

133100

6097.00

5.40X00

4 715.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

4 000 OO

6000.00

51

TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTATt AL!

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

23361.16

7.02100

520100

6.193.70

4.443.46

1300.00

1500,00

«500,00

55

TTTLUL V» ALTE TRANSFERURI

764929

4 19155

1540.00

1472,74

437,00

1.161.00

! 1M.00

1211,00

56

TITLUL VID PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

woo».5g

50439.66

46952

«7

TUIUL K ASISTENTA SOCIALA

IU3766

1663.47

159325

4.230.94

715(100

10000.00

13.000.00

13 000.00

«9

TTTLUL XI ALTE CHELTUIELI

9 150.00

6150,00

4050.00

1400.00

*4250,00

•600,00

1.600.00

7400.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

36.12420

29.14X97

5.00140

327950

-1 500.75

S4.S4I.00

12.493,00

9661X00

71

TTTLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3652420

2416X97

500140

327950

49925

S4.S4i.OO

02493.00

9861200

7*

TTTLUL XIX ACTIVE FINANCIARE

300.00

X300.00

-2000,00

n

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21321.13

0.496.61

715141

5.713.40

7 149.41

12061.00

12.061.00

11000.00

M

TITLUL XVB RAMBURSĂRI DE CREDITE

2» 511.13

0.496.61

745X41

5.723.40

7149.41

11061,00

12.061,00

11000,00

510002

Panta La Stnxu publice generale

31251.04

927930

177X12

7.61759

551X02

3X401,00

31619.00

30235,00

5102

AUTORTTATt PUBLICE St ACȚIUNI EXTERNE

2I450U4

6694.10

5470.90

5301,64

3513.40

24.061.00

23 761,00

23.000,00

01

CHELTUIELI CU REN IE

11.407.00

325150

2MO50

336100

1553.00

10500.00

10500.00

11 000.00

IU

TTTLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6945.00

1.73130

1.73150

1 734.00

1.734,00

6300.00

610000

7.000.00

1001

Chdmieli rabnale ta tern

5354.00

139920

1.405.00

1.43630

131330

630000

6.100.00

7000.00

100101

Salam de bata

4.970.00

1.25320

1279.00

135950

107130

6300,00

6.100,00

7000,00

100(05

Sparan pcniro cotdiui dc moaca

2M.00

7X00

5X00

37.00

127,00

100)12

Indcouiuaui pbtnc enot persoane din

afara unnaus

240.00

60.00

60.00

26.00

94.00

IWUJ

lodemnram de delegau

16.00

4.00

4.00

4.00

4.00

100130

Akc drcpiun adanalc ta baat

4000

10.00

10.00

10.00

10.00

1003

Ctmtnbwtt

1391,00

33930

33350

29750

420.70

100301

Contribuit de augaran sociale dc

«UI

930.00

221.00

22050

21100

217.70

IW3O2

Comnbmu de uiguran dc MD»

2100

7.00

7.00

7.00

7.00

ilXDdâ

Canlnbmn dc angara» sociale dc

unuttie

330 00

04.00

69.00

7050

11X50

100104

Cowntratiidc asigaraei pcatra

accidente dc maca ti Mi prafaeonak

14.00

350

330

330

350

i1»3(M>

Cootntetn pcmin conced» si

«demarata

63.00

2100

2550

430

10.00

20

TITLUL II BUNURI St SFRVICU

4.46100

1313.00

110X00

1.621.00

219.00

4000.00

3.700.00

4.000.00

2001

Banun s senilii

3.039,40

1 12650

777.70

92230

21X70

4.000,00

3 700,00

4.000.00

200101

Fura iran de bsmu

637 70

170.00

150.00

2M.00

37JG


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trta» I

Trim.n

Tritn.in

Trim.IV

A

B

t-3t4+M6

2

3

4

5

6

7

8

9

100102

Mucnalc peatra cununie

3600

9.00

1100

1100

3.00

unim

locatari iitnmnaa r» toru momea

190.00

78.00

50.00

25.00

37,00

2I»IW

Apa. când st safabniatc

27.10

8.40

7.70

5.00

600

200106

Piese de schimb

77.00

2100

1200

33.00

4.00

200107

Trampot

30.00

1030

ZOO

7,00

5J0

200100

Pom lekconanKalu. radio n.

mtcroct

767.00

310.00

240.00

217.00

200109

Malenak «pnstan de tenie» cu

caracter tmuiroml

17.00

1.00

5.00

330

030

200130

Aftc bwmn w cerracu pentru

mucuncre u rancuonarc

1258,00

505.00

294,00

340.00

119.00

2002

Reparam curate

90,00

10.00

5.00

5.00

1005

Bunun tic natura obuttdar de un cotar

63.00

16.00

17.00

30.00

2UO53O

Alte obiecte de mvanar

43.00

16.00

IZtn

30.00

2006

Depiatan. deaaran. traMfcxoi

■M5O0

125.00

11900

201.00

Î0060I

Deptenri iMenrc. deuaan. transferări

430.00

120.00

114.00

196.00

200602

Deplasa» m strarasutc

1500

5.00

5.00

5.00

2VII

Cam. publrcaui u materiale

dacmKSlarc

35AO

10.00

10.00

10.00

5.00

2013

Prcfaeuc prafestraaU

150 00

2600

26.00

91.00

2014

Proiecta unuan

3140

24.10

030

530

130

2030

Ake cheltuieli

608.00

105.00

147.00

356.00

20300!

Reclama u fwblieuMe

7000

30.00

20.00

20.00

2I0DM

Chmt

20.00

55.00

233.00

203030

Aht cheltuieli c« buram ai ser» teu

250.00

75.00

7100

10300

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

105944

1350.00

600.00

-90.76

1300.00

1400,00

1.000.00

71

TmULXItf ACTIVE NEFIN AN CIARE

1059.24

I55O.U0

600.00

-90.76

130600

1400.00

i ooo.oo

7101

Acute fi ce

205944

1550.00

600.00

-90.76

710101

Cautrocni

53605

450.00

16.05

710103

Mohlrer. apar atare buoiica st alte

active corporale

26100

100.00

100.00

61.00

710130

Akeacanefra

1262.19

1000.00

500.00

-237.11

n

OPERAȚIUNI FIN ANCl ARE

7913.80

1.192.60

1030,40

2030,40

1030.40

11061,00

12.061,00

11000,00

81

rm.UL xvu rambursări df credite

7983.80

1892.60

2030.40

2030.40

1030.40

11061.00

11061.00

11.000.00

«102

Rambursați de credite murac

7983.10

189160

2030.40

1030.40

1030.40

12061.00

11061,00

11000.00

8IO2C3

Rarabman tfc etedtt afenme daumet

pubtax unerne locale

790.80

1.19160

1030.40

1U30.40

1030,40

11061.00

U 061.00

1I.00O.M

310201

AttoriB» execautp u legulatnc

21.45664

6 694.10

5.470310

5301.64

3.983.40

24061.00

23.761.00

23000.00

51020103

Atnorrtah execoucc

2145OM

669410

5 470.90

5 JOI .64

3.913.40

24.061,00

23.761.00

23000.00

540?

ALTE SERVK11 PUBI1CE GENERALE

4 151.00

105040

112742

107695

19663

2250,00

2450.00

245000

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bufet 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Esthnari2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din rare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

TritnJTI

Trim.IV

A

8

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

Oi

CHELTUIELI CURENTE

3971.00

90110

179612

1.076.95

196.63

1000.00

2.000.00

2 000.00

10

IITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

1145.00

29930

«9130

29130

-251,50

1.000.00

1.000,00

800.00

iuoi

Cbeluueh nbralc m taai

98831

240.10

«39 85

239.86

•33100

iooioi

Salarii debara

94336

22110

27790

228.16

20100

1.000.00

1.000.00

800.00

100105

Spcntn perun* caodnn de rame*

34,00

950

«30

830

730

100112

inderastmii plaiuc ttna pcnnane du»

iftn

550.00

-550.00

IOOI13

lodeauum» de «kkprc

195

030

145

030

030

100130

Alic drapam talsuk io tatu

100

2.00

100

100

100

IUO3

ConOitMO

256.49

58.70

58.65

58.64

«030

100301

Cocndracu dc aiigaran wcule dc

IUI

I63.WI

40.00

41.00

41.00

41.80

100302

Contribuții dc uipnn dc lâna»

544

135

135

134

1.40

1003(E

Comributu dc         loctale dc

îTOtaic

54.40

13.60

13.60

13.60

13.60

100304

Contribuit dc augmn penau

eccedcstc dc nntnce » boli proTestoruic

195

1.15

0.60

0.60

0.60

1110306

Contnbnui peana cmccdn n

tademaizatd

25*90

160

110

110

23,10

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

1 76600

40170

64772

468.45

24113

«00.00

800.00

1.000.00

W

Buram ucenicit

599.15

34*8.90

32135

19530

03330

«00.00

800,00

1000.00

200101

Furnituri de birou

55.45

1100

24.45

1030

150

200102

Macmle pentru «trucate

B 00

6.00

100

200103

tacaluL ihntraai n forța momea

11160

4730

1130

1130

3530

20010*

Apa. canal n rahtbmatc

34.60

a.oo

«.00

7.80

10,80

24X11445

Cartnoass li iabnfanu

25.00

5.00

«30

1030

l,«0

200106

Piere dc tthunb

6.80

1.40

0.40

3.00

loo

20010»

Fosa, lelecooramcaiii radio, n.

«temei

59.00

1630

1430

1430

1330

200109

Mamrak h pmun de tenacii cu

coracia fuaafani

100

4.00

100

100

200130

Alte buram « remeu păuni

■uretnete d liracuooarc

289.70

21130

25110

127.00

-307.00

20U2

Reparam curante

30.00

26.00

4.00

2005

Baram dc natura obiectelor dc unentar

150.60

6.40

14320

1530

-1430

200331*

Ahc ttanccK dc cMan

150.60

6l40

14320

1530

-1430

2006

Dcpiaran. dctttan traaderan

HH0U

700

2130

6930

3.00

200601

Depbun toiemc. dctsm. urauleran

93.50

430

2100

65.00

LOO

200602

Dcplssr ra nraimtatr

14.50

230

630

430

1.00

2011

CsiL publicam o mamuk

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 20t6

Estimări 2017

Estimări 20U

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Trial

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

I-3+445H

2

3

4

5

6

7

8

9

doctntcaun

7.00

430

230

21112

Comulumu u ripcni/a

«»

0.25

130

zoo

1.00

2013

Prepauc prolesrotula

21 «>

L«0

9.00

18.00

NU*

Pratecua nancti

140

050

030

1.00

2030

Akccbchmeb

835 60

7165

10737

I6Z85

49233

2U3OOI

Rectaaa m publicitate

134.00

51,15

3130

31.05

2034

200002

Protocol si reprezentare

27 75

27.75

2UMHI3

Prunc de asțurace aon-iuta

335

1.00

1.00

IJ5

21BIKM

Ctam

it»

zoo

ZOO

ZOO

ZOO

203030

Atu chetuncb ca btmsi u scrvtcu

66250

1130

4532

121.45

47023

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

■760.00

200,00

250.00

310,00

200.00

200,00

200.00

200,00

5501

A. TruBfcran tnlerac

960100

200.00

250.00

310.00

200,00

200.00

200,00

200.00

țsona

Aht anntTemn carcere tManc

960.00

200.00

250.00

310.00

200,00

200,00

200.00

200.00

m

CHELTUIELI DE CAPITAL

IM.0U

149.00

31.00

250.00

450.00

450.00

71

TITLUL Xln ACTIVE NEFINANCIARE

i«u»

149.00

31.00

250.00

450.00

450.00

710!

Aetna Ihe

110.00

14900

31,00

250,00

450,00

450,00

710101

Consune tu

250.00

450,00

450.00

710103

Mobdrer, *uni« birotica si alic

«aiie corporale

40.00

40.00

710J30

Aht acute fixe

14000

109.00

31.00

<40210

Senxu publici coBurattue de

evidenta a pcmandoe

1477.00

345,00

39332

415.45

32323

900,00

i 100,00

1200,00

<40250

Aht ten teu publice generale

2.674.00

705,20

1433.90

66130

-126,60

1350,00

1350.00

1.250.00

5302

tranzacth privind datoria publica si

împrumuturi

56500»

1.535,00

1.474.00

1309.00

133Z00

6.097.00

5401,00

4.785.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

5650.00

1.535.60

1.474.00

1309.00

I33Z00

6.097.00

5408,00

4.785.00

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

250.00

20000

50.00

2024

Cacunotoe ta alte cortan afetenle

uaprerauantor

250.00

200.00

50,00

200.00

400.00

500,00

202401

Conuuoanc u ahc corturi alineate

uapraaatnnlor exlenie

15.00

15.00

202402

Com morar i» alic coruri alertau

«n pnuu terilor nuerac

235.00

115.00

50,00

200,00

400,00

500,00

jojn

Ahechcbneii

20.000.00

20.000,00

24.500.00

201(101

Redxna a pobbuiate

20.000.00

20.000.00

24.500.00

30

TTTLUL UI DOBÂNZI

5 400.00

1335.00

1.424.00

1309.00

133Z00

6.097.00

5.408.00

4 715.00

31OTI

Dotam aferente dalonet potdrcc miei ne

5254.00

1335.00

1344.00

1309.00

1266.00

20000.00

20000.00

24300.00

300101

Dotam aferente datoriei publice

uneroc derecte

5154.00

1.335.00

1344.00

1309.00

1266,00

20000.00

20.000.00

24.500.00

3002

Dotau» aferenu Auonci pubbce

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bogeUre destinate stingerii plătitor restante

TrimI

Trim.n

TrimJII

Trim.IV

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

cnemc

146.00

«0.00

66.00

ÎO0101

Dotam. alesenie datoriei ptMict

mctMdmru

146.00

«0.00

66.00

<>00002

Partea ll-a Apaate, ordtac pohtei ti

U(«nU B3U0M1*

11.493.56

358930

238940

3255.60

225926

5385.00

5735,00

5 735,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL)

11493%

3 589.30

2389.20

3255.60

225926

5.585.00

5735,00

5 735.00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

11278,56

3.53950

238920

3.090.60

Z259J6

5500.00

5.700.00

5700.00

Iii

1TH.U1 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

175.00

50.00

4430

43.60

37.10

100.00

100,00

100.00

uni

Cbekucli xabnate u> taai

143.50

41.00

3630

35.60

30.60

100.00

100,00

100.00

tootoi

Salam dc baza

136.70

3830

34.00

3450

29.70

100.00

100.00

100.00

100105

Spown paum condiții de moaca

580

zoo

ZOO

1.00

0,80

100130

Alte drcpom raianalc m bani

1.00

050

030

0.10

0.10

li«0

Ctnanbutu

3130

9.00

MO

MO

630

100’01

Cootnbuui de asigurau menit de

SUI

20.00

6.00

5.00

5.00

4.00

tooaoî

Contribuții de augwan de somai

1.90

050

030

030

0,40

luaw

Cocmbtau <fc astpuari «ocult de

unattic

6.00

130

13»

150

1,50

l«BM

Comnbaui dc uipaan penuu

axidctxc de munca a> bob pnrfeuonalc

I6O

03<l

050

030

0,10

100706

Cownbem pentru concedii st

todcuurnw

ZOO

030

050

050

030

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

330.00

«230

105.90

105.80

35.80

100.00

100.00

100.00

2001

Bunei n temeri

133.50

4330

33.00

3830

1850

100,00

100.00

100.00

20010'

Furai ren de tarou

5.00

125

125

125

125

2OOIO2

Mantale peouu curate qk

3 50

1.00

1.00

1.00

040

200103

local nt dominat n forța momea

60 00

20.00

10.00

15.00

15.00

200104

Apa. caia) si salubri ute

100

0.50

0.50

o3o

050

2UOIO5

Carbvaut ai tabnltaao

600

130

130

t30

130

200IV6

Piețe de schimb

iw

030

030

030

050

200109

Posu. tclctnmmucatu. radio. u.

interne î

2800

7,00

7.00

7.00

7.00

200109

Mamaie st prestări de semen cu

ancurfonamMl

ZOO

ojo

030

1.00

200130

Alte btman si ktvku pentru

tnatancre st fancuansc

25.00

1123

1125

1125

A75

21X12

Reparau carențe

ta.oo

15.00

25.00

20.00

20.00

îoa*

Medîcancue u aracnafe sanitare

ZOO

050

030

050

050

200401

Medicancnu

0.40

0.10

0.10

0.10

0.10

200402

Matei ulc sanitare

1.60

040

0.40

0.40

0.40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

dio care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.n

Trim.ni

Trim.TV

A

B

1-TM+5+*

2

3

4

5

6

7

8

9

ÎOt»

Bsnan dc tutun otecctckx dc m catar

54.00

1330

1330

1330

1330

2(10503

Lenta h.- li KCesont de pa

4.00

1.00

1.00

t.oo

1.00

2UUS3O

Ahe obiecte dc inventar

50.00

1230

1X50

1230

1230

2004

Deplasau detasan. irmfetm

iooo

230

230

2.50

150

200601

Depbxart toecroc. dctasan. transferări

10.00

230

230

230

230

2011

Cârti puNmui» matcnafc

donau mute

zoo

030

030

030

030

201?

Ptcfatuc profnioaato

7.00

L75

1.7$

1.75

1.75

o.75

Protecția ounc ii

l.’O

«25

0.75

02$

02$

MW

Akcchcttaicli

40.00

$.00

28.40

2830

-21.70

2W3O

Alte cbetttncii cu htaan si tenacii

40,00

5.00

2840

2830

-21,70

îl

TITLUL VITRANSFERURI INTRE UNITATT ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10 77336

3.407.00

1239.00

294120

118636

5300.00

5300.00

5300.00

5101

Timsfenm careiue

I0MS.06

334X00

1205.00

1914.7V

118*2*

$10101

Transferat case msMuulc publice

10648.06

334X00

2205.00

X9I4.70

2.18636

5300.00

5300.00

<500.00

<102

Transfcnst de capsai

12530

65.00

34.00

2*3»

510229

Aitemnsfervndc capiul cant

mtutuut pubi«x

12530

65,00

34,00

2*30

71*

CHELTUIELI DE CAPITAL

715.00

50.00

1*5.00

85.00

35.00

35.00

tl

TITLUL XIU ACTIVE NEFINANCIARE

215 00

50.00

165.00

8500

35.00

3500

7101

Acmcftw

215.00

50.00

165.00

710101

Coutnacui

80.00

50.00

30.00

710102

Masam cctupsmcmc Si miduacc dc

mospon

M.00

80.00

710130

Aheacu lefoc

55 im

55.00

6IO2U3

Otdinc publica

10 773 5*

3.407.110

2239.110

194120

1I86J6

5385.00

5.735.00

5.735.00

61020304

Pofauclocab

10 7733*

3407.00

123900

194120

XI86J6

5.585.00

5 735.00

5 735.00

61020$

Protecție cutia u protecția contra

tncendirkx (proiecta; ctttla

nonaituaiai

720.00

18230

15040

314.40

?X90

650002

Partea tll-a Cbekmdi soctaLcaiturak

217 13854

83.754.1$

48.83X31

58.497.03

26.075.05

175.075.00

17102800

175.070.00

6502

INVATAMANT

125 159.56

36 84767

29630.00

39.60934

19.03X35

114.71X00

12030100

127.884.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

17335X94

36 041,00

29.I3OJU0

39.196.94

18915,00

■ 12228,00

117.455,00

12194X00

<0

TITLUL1 CHELTUIELI DE PERSONAL

102 *94.00

25600.00

25.800,00

34253.00

1*541.00

9194800

103866.00

109050.00

1001

Cbclnuch salanak m bam

tl.6n.14

20 811 7*

20*15*35

27.64329

13237.14

lOOint

Saiant dc tara

75J97JO

19076.71

18825.77

2639195

11301.87

IU0IU5

Sporun pentru coadrui dc stanca

l!$ 12

23.44

20.45

54.88

1*25

100166

Alte sporan

30931

69.it

7X44

7931

88.45

tOOHO

Fond pentru patron ocrante pnn c«ml

63737

13323

1393*

21224

15154

lOnlli

Food afaent piaau co oro

« $16.52

1 <08.27

189933

702.32

1 476.60

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingeau plăților restante

TrimI

Trim.Jl

TrimJO

Trim.IV

A

B

l-Jt4+5+«

2

3

4

5

6

7

8

9

t«ino

Ailc dreptun salanale m bara

2.72

1.00

-t.no

139

Ml

1003

Cotttribrari

19 545.26

4.78824

4.843.45

6609.71

3303.16

100301

Corunbutu de aswuan sociale de

uit

13 471.61

3300.44

3351.70

4361j68

2257,79

U65302

Contnbvt» de anfmn de soma*

447.09

106.41

10693

147.71

86.04

«IIOM3

Cootnbom de wguran socrak de

săniuțe

435128

1.0894?

1.09434

1.44034

727.43

1UGRM

Coatribuui de îsipte, pentru arcidemr de munca u bob profesionale

Cootnbetu panta conced» n

18532

43.17

33.83

66.86

41.46

100306

indemnizații

1089 96

249,05

256.65

393,12

191.14

M

TTTLULII BUNURI St SERVICII

14.519.00

8.155.00

3 000.00

3357.00

1007.00

12319.00

11603.00

12881,00

MOI

Bunain lenKO

14 15935

7506.73

2383.10

2278.69

1.790.83

MO t»l

Furaaun dv buou

7900

2821

17.4$

25.76

738

2OOIO2

Malenalc peatro curatcmc

201 10

5329

56.07

70.4$

2129

2UOIQ3

încălzit, iiomtoM st fort» motrica

987029

5.973.08

1912,91

808.72

1.17538

MO IM

Apa. canal st salubritate

I57U.63

645.96

230.77

464.03

229.8?

200107

F na sport

98.44

44.53

20,09

1933

13,91

200108

Post* ttkcontDKatu. radio, tv.

■atenei

366.56

135.80

7724

93.09

60,43

200109

Mmcnale d preasn de servicii cu

<SnCtCT fttMlMXHi

222.14

8033

3104

<223

2734

200130

Aho banun n scnxn pentru

uummetc n Atncuanare

1731.17

54523

23633

714.48

254,63

2002

Reparat» cmme

1.34541

32435

21432

695.43

11991

2003

Hrana

3.60

130

0.80

MO

030

200301

Hrana pentru oameni

3.60

130

020

0.80

030

2004

Medicamente n materiale raniure

10.45

645

225

t.oo

0.7$

200401

Medicamente

1.75

025

125

025

20OW2

Materiale «marc

1.50

025

030

030

045

2UMU3

Rtacuti

4.70

4.70

2W4O4

Denafcctnn

2150

125

030

030

025

2005

Btnan dc natura obacctctor de inventar

526,80

100.45

16522

233.02

38.11

2OO5OI

Uasfonac st echipament

2.00

125

•030

1.00

025

200503

Lcrțicnc ai accesorii de pat

104

MO

4.46

1.00

OJO

20053»

Alte obiecte dc inventar

516.76

9120

167.18

231.02

2736

21 WC

Deplaxan. detasan. transferări

40 12

18.46

10.61

5,70

535

•’OOGUi

Deplaran talesne detasan. traMerari

4032

1846

10.61

5.70

535

MII

Cam. publicau u tnatcrtak

donascMarc

975

335

•0.10

625

025

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

TrimI

Trim.I1

Trim.ni

Trim.îV

A

B

I-3-4CM4

2

3

4

s

6

7

8

9

2012

Conialmt* r» expertiza

1.00

-1.00

2«I3

Pieței m? pvfetimta

73.0»

31.13

1455

2250

5.00

20H

Proiecția nrancu

7.15

5.55

-240

315

0.75

201»

Contnbua ale ataimurauci pabiice

locale ia rmlnarea unor lucian n

wnicii dc uiihu publrc local tabv*

uaor contram no conuacu de aaonent

102.54

7439

21,15

21D0

AkcdKbncli

239.75

155.13

1145

3597

3620

2U3MM

CUi

1.0»

2.00

4.00

100

203030

Ahe cbeJiKclt co bunun n temcii

23175

153.13

«.45

35.97

3420

«5

TTTLU1 VH ALTE TRANSFERURI

936.00

233.00

233,00

233.00

237,00

961,00

986.00

1011.00

5501

550163

A Trwsterm mcrac

934.00

233,00

233.00

233.00

237.00

Fmwea tniatamaaiular panxular «m

confesam! aoednat

936.00

233.00

233.00

233.00

237.00

57

TUTUI IX ASISTENTA SOCI ALA

953.94

303.00

-M300

953.94

«702

Apnoare sociale

95394

303.00

-303.00

953.94

57Q2OI

ApBoarc socsak m ounerv

665.94

665,94

<70203

Tkfaeie dc cnaa n uebete tocule

pem paditua

21100

303.00

•309.00

2U.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.750.00

175000

400.00

400.00

200.00

«901

Bune

2327.06

154136

396.70

319.00

200.no

5922

Actmai cu caracter suutsfrc st

socaooinoal

22194

20164

330

11,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.006.62

«46.67

500.00

41160

4735

1490.00

2.M7.0O

4.94100

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1(06.62

«46.67

500.00

41160

4735

1490.00

1(47.00

4.94100

7104

Acute fisc

1.10662

«46.67

500.00

41160

4735

710101

Cmtraou

307.60

60100

400.00

-612.40

710130

Alte aant fiu

1 419.02

244.67

100.00

1.025.00

4735

650203

ImwamtM pracoUr n pruna

39.71151

11.415.93

9.IS3.61

13161.10

3844.93

114.711,00

I20J0100

127.tM.00

65020301

lotaurum pracoUr

20647.26

4093,19

4.69632

7163.45

159430

114 711.00

12030100

I27.1M.OO

65020302

lnvaursam pasur

19.06532

532174

4.41730

6004,65

325063

650204

latatamnl accundar

«3 677 72

25.170.66

20.16131

26.071.70

12267.05

65020X11

Imatamam sccandar odencr

26.127.01

6.999.12

5.8W.95

9.671,91

356733

65420402

Ia,sumau rrrwrtir mpcnoi

52 97743

>6 760,16

13086.9»

I5.II6.M

1.013.49

6502OM3

lataanMt profesional

457310

14106»

120038

1275.99

61623

650205

fnvatamni poaliccal

1.41126

30I.CS

271.07

269.74

43137

O5025I»

Ake chcluoeii ie dom ostil

Mvauauatuto»

200.00

2*1.00

r*02

SANATATE

17995.02

14.455.42

1)95.1)0

144650

m,io

11500.00

6.000,00

6000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

5 069.59

1.550.00

1 175.00

144650

891,09

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2016

Estimări 2019

TOTAL

din care emilie bugetare destinau atingerii plăților restante

Trial

’ Trim.II

TrimJn

Trim.IV

A

B

I-5-4+5+4

2

3

4

5

6

7

8

9

2<i

TTTLUL11 BUNURI SI SERVICII

49.99

50.00

-0.01

2IIO1

Bmn taicntdt

49.99

50.00

•0,01

2t» tal

tncateiL tlunauai n tona momea

49.99

5600

-0.01

M

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3 019.60

1500.00

1.175.00

144630

898.10

3101

Transferai csrcaw

4.300.00

1.300,00

1075,00

1035.00

890.00

jiwas

Actram de wniuse

4J00.OO

1300.00

1.075.00

1035.00

890.00

3102

Tramicrart de captat

719.60

200.00

100.00

41150

0.10

510212

Tnadentn pentru fiaamarea

uncaitnRx ta spitale

719.60

200.00

100.00

41130

IM

70

CHELTUIE1J DE CAPITAL

1042731

<040731

20,00

11.500,00

6.000.00

600Q.00

71

TTTLUL XH1 ACTIVE NEFINANCIARE

10 42731

10.40731

20.00

11300.00

6.000.00

6000100

7101

Active far

10427.31

1040731

20.00

710101

Coortnaau

1030731

1030731

710130

Alic acute fixe

120.00

100.00

20.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2498,12

2.498,11

0.01

SI

TTTLUL XVII RAMBURSAM DE CREDITE

2.498.12

1498.11

0.01

8102

Rambunandc credite merne

2498.12

2498H

0,01

810205

Rmnbunan dc ctcdiic aferente daunei

pnblKc utterac tocile

2 498 12

2 498.11

OLOI

660206

Semen medicale ia mutaii cunun

capelan

17873.02

14355.42

I 175.00

1.44630

891.10

11300.00

6 000,00

6000,00

66020601

Sptule tcauak

<787302

14355.42

1 175.00

1.44630

m.io

11300.00

6 000.00

6 000.00

660250

Ate vbcitaiclt ia domcnml «mnui

120.00

100.00

20.00

66UZ5M0

Alte ian dinu ci actauu aaaiure

12000

I4U.00

20.00

67OÎ

CULTURA RECRELRE SI RELIGIE

30250.76

t5 72M.lt

844225

5.997.15

8325

26300.00

18300.00

14.800.00

01

CHELTUIELI CURENTE

24386.02

10.936.77

734125

6.785.75

-476.75

24300.00

17.000.00

13000.00

10

TTTLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2855.00

723.00

725.00

725 00

680,00

2500.00

2.000.00

2000.00

1001

Chekuclt calmate ta bani

239640

60630

607.00

60930

573.60

2300.00

2000.00

2000,00

KJOIUI

Satana de baza

2.2712<i

57I.S0

371.80

57930

549.10

100105

Sporun pentru cooditu <k outaca

83.60

23.70

2320

21.10

17,60

tuoior.

Ake rporan

23.00

7.00

7.00

540

3.60

100130

Alte dnpain sabnalc «a bau

15,60

4.00

3.00

330

330

1003

Coran bolii

458.60

<1830

118,00

115 70

106.40

100301

Cootntan» dc anțuran sociale de

sm

299.20

75.00

75.00

75.00

7420

I003U-

Comnbwui dc anjaran dc somat

1030

3.00

3.00

3.1»

130

00303

Comnbaan dc ariguran codate de

mutate

10900

30.00

30.00

27.00

2100

IOO3O4

Coatnbatn dc antaran pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritnl

Trim.n

Trta.ni

Trim.IV

A

B

2

3

4

s

6

7

8

9

«ccafcme de munca u boli profesionale

3.90

1X0

1.00

0.70

0,70

VW306

Cnombutu pentru concedii ti

tndcmiuatb

36.00

9.00

9.00

10.00

8.00

10

TITLUL B BUNURI St SER V1CO

ims.oo

l.Ml.75

I29XJ

1X5X75

1314X5

10X0600

3300.00

700.00

2001

Banan as servicii

3.874.40

991.00

197X0

«29.75

1.15615

10X0600

330600

70600

2110101

Faronundcbirau

2330

14.50

m

-9.00

1150

200102

Miicr&te ©cairo cwaietue

4600

15.00

13.00

7.00

5.00

>110103

locali». iluminat st Foru motnca

l 17200

403.00

297.00

1272»

345.00

200IM

Apa. canal aualubn tac

54100

68.00

171.00

«0.10

242X0

200105

Crabutaso n laWtrau

>6X00

43.00

39.00

37.00

43.00

200106

Ptesc de schimb

70.00

24,00

12X0

12X0

21.00

200107

Tntupm

1600

10.00

200108

Pasa, idreomsaicaii radio, o

«ncrad

25.90

11.110

2.00

12.90

30011©

Ahe baron « senxu penau

mtreunene o fandinsarc

1.129.00

402X0

357X0

582X5

416,75

20©

Reperai etuerte

264.00

250,00

-193.00

11.00

126,00

MMM

Mcdioancmc it muouk samure

75.50

37,50

9X0

-4X0

33.00

MMMDl

Medicamente

5.00

1.00

1X0

1X0

1.00

2iMU02

Mamnalc sanitare

3.00

4X0

-6.00

2X0

2WM04

Dennfecunu

6750

30.00

1.00

29X0

2005

Banun de natura oboaielor de mvemar

575.50

200.00

205X0

170.00

2OO5JO

Aht obseoc de mvemat

575.50

200.00

205X0

17600

2006

Deplasan. detasm. transferai

25.W

13.00

1X00

200601

Deplaran tnUrae. dciaran. touferan

2500

13.00

110U

2011

Prrțaurc profcsMoala

27.50

20X5

1X5

6.00

2014

Prtrtecua manca

3600

30.00

2030

Ahe cheli sie ti

936.10

300.00

114.00

423.00

99,10

263003

Purec de angmro aon-vuia

5.00

5.00

2U3U3©

Ahc chclhncli ca banan u scavseu

931,10

300.00

114,00

418,00

99.10

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UI4ITAT1 AU

ADMINISTRAȚIA PUBLICE

7768.00

2115.00

1.711.00

2X06.00

1X59.00

300600

3.00600

3.000.00

5101

Traasfenin cwratc

7.66X00

2015.00

1.71X00

2506,00

1359,00

3.000,00

3.000,00

3000.00

MOIOt

Transferați cane auiitooile publice

766200

2015.00

1782.00

2306,00

1 359.00

3.000.08

3.000,00

3000.00

5102

Transferai de capi lat

106.00

10600

6.00

510229

Atic transferai de capul cane

«ramau publice

10600

100.00

6.00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FUNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POST ADERARE

2.25502

2255.02

Cod

Denumire iadiolor

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi Irinieuriale buget Mit

Estimări 1017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate itingerii plătitor restante

TrinI

Trin.n

TrimJÎI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+4

2

3

4

5

6

7

8

9 1

5601

Proprae din Fmdal European de Dcnxdurt

IUț*cnaia(FEDX>

2255.02

2255.02

<60103

CWtauch nedițilMle

2255,02

2235.02

59

imiJL XI ALTE CHELTUIELI

5900.00

4000.00

400*1.00!

2000.00

«4.100,00

8300.00

8300.00

7300.00

50! t

Asocuati «i fandai)

3800.00

3.000.00

3500.00

1.750.00

«2450,00

4300,00

4300,00

3.300,00

<912

Sa.ilav i eu n^riw

moo

1.000,00

500.00

250,00

-1.650,00

4000,00

4O0Q.00

4000.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.664.74

4.79134

1.100,00

•786.60

560,00

2000.00

1300.00

1,800.00

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEHNAHCIARE

3 664.74

4.79134

1.100.00

*786,60

560.00

1000.00

I30Q.00

1800.00

710!

Arme fac

3664.74

4.79134

1100.00

*786.60

560.00

71010!

Coasunetu

4.00834

340634

1000.00

-650.00

15200

710103

Mobilier aparutn buorica m atac

acuve coponk

20.00

20,00

710130

Ahcoctne fac

1.636.40

13 65.00

10000

>136.60

308.00

671)203

Semen col w»k

4 690.00

1.265.00

983.D0

1723,00

719,00

3.000.00

3.000.00

3.000.00

67020304

luidoiu potolite de spectacole ri

coacem

4 690.00

1265,00

913,DO

1,723,00

719,00

3.000.00

3.000,00

3 000.00

r.TOJW

Semen recrtaiHT n rportnr

24.660.76

12463,11

6.45925

J.7M.IJ

136433

18300,00

10800,00

7300,00

670’050

Sport

8078.00

2850,(0

3 805.00

2283,00

•860.00

4000.00

4.000.00

2000,00

67020503

iiBttmOE padm pabbce. parca»

zdoc veru. ban: sportiic se de ațrrnco*

16 58176

9.613.11

265423

1.491,15

282423

H800.00

6.800,00

5300.00

670206

Sen-icn rdrpttM

lou.oo

1.000,00

500.00

250.00

-1.650.00

4 000.00

4.000,00

4.000.00

670230

Alte semen ndamenikcafeuni.

nxtEtrt v relipti

80000

1.000,00

300.00

250.00

-950,00

500.00

500,00

500.00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

43.73120

16 68293

9365.06

11.443,84

6.06145

22357.00

26,426,00

26386.00

0!

CHELTUIELI CUJtEMTE

41961.40

16.066.15

9.065.06

10.768.84

6.06135

22000,00

26.000.00

26.000.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

13 783 00

JJMin

3541W

3338.65

3364,25

7.000,00

10.000,00

J0 000.00

ioni

Chefendi nbnale u> bau

11468.46

2872,10

2.876l70

2311.60

2.808.06

22000.00

26.000.00

26.000,00

100101

Salarii de bau

11375.46

2830,10

2851,70

2894.60

279206

100105

Sperai pentru cantorii de manca

67,00

IW

I7J»

17.00

1600

100106

AlU-gpcrnn

24.00

24.00

IWltJ

Indemnității de detețare

ZOO

1,00

1.00

1«XB

Comnbuu)

231434

666.00

66530

627.03

556.19

10030!

CMtritagn de auțaran sociale de

1 759J4

465,00

465.00

451,90

37734

11X1302

Contribuit de mțuntt de mhuj

59.40

15.40

15,60

1430

14.10

IM»»»

CutMriboUi de angmn metale de

soniate

58130

154.00

154.10

133.00

14O30

IIXDCM

Coabitam de uifunn pentru

accatane de moaca « boii pratenonale

MW

6 10

5.90

W3

100506

Centntaui pentru conced» n

Cod

Denumire indicator

Prevederi unele buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Ei tineri 1017

Ei tini ari 2011

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate itingerii plăților restante

Triml

Trin.U

Triat. III

Tritn.IV

A

B

13*4*5+4

1

3

4

5

6

7

a

9

ukfcmm»iii

25 J0

24J0

22.90

2Q.60

20

HT1.UL H BUNURI SI StRVIClI

1.891.00

3tM0.82

U76.1I

3.483X7

197,10

4.900,00

2900.00

2 900.00

ÎUOI

Bunm ♦» senac u

i mn

77S.1I

37322

442 82

125,93

4900.00

2900.00

2900.00

Î0M01

Fuminm de bucu

WJ3

29.11

4177

31.95

3X0

200102

Matenaie pemnt cunttme

30.90

1730

•6.40

730

1X50

200)03

InealriL ihneui n fasta rnosnca

MB.50

409,40

>19,10

125,00

tooo

2WIW

Ap*. canal u sahbmae

233.00

54.70

75,70

49.47

$3.13

200105

Cartuuana w tahnfnmi

15.00

625

8.73

2*JO|D6

Piese dc schimb

17.50

5J0

Î100

20010?

Tramport

54.15

20.00

4.13

16.00

14,00

2OOID1

Pom, iefaronankam radn.rv

miouci

32025

172.00

1725

175,00

-44,00

200109

hlaienak h pretam dc kqikdcv

oncur roKtMoal

Î3.CMI

ilJo

0X0

10JD

flJO

2UO13O

Alte tasan s sovtcu ptalru

tanttinere n fandionarc

MX»

50.05

29.40

27,40

6X0

2002

Reparam curente

315.40

130.00

LM

300,00

-137,10

2lK»3

Hram

690.M

24X21

165 34

210.0$

64.60

200301

Hnstt pttan oontau

690JU

24121

165X4

218,05

M.60

2<KM

Medicament si taawwk samare

5b <0

2730

4X00

26.73

IU»

KKMOl

MedKtaiciHe

3150

20.W

-4X0

14X3

1.77

2WMO2

Xtuciiafc uatfare

15.00

7J0

-7.50

12,50

1X30

2nn$

Buaun dc Mima obuxtetar <k imenta

229 70

>58.80

1340

•16,00

7U0

2110501

Uniforme n cchjpamcni

X00

50.00

-1100

200531»

Ahc obaecu de unțm*

221 70

108.80

57.40

-16.00

71X0

’006

UepOaan. detaun. tramfem

1910

1.40

3140

15 70

-2940

Dcphsan mteme-doasan tmukian

19.10

140

31.40

>5.70

-29.40

JWI

Cam. pubbcair n nuucnaJe

dotata tmarc

191»

050

140

Wl.1

Pnțauic prafcsiMah

5140

9>

35.00

%*>

-0X0

2OH

Protesta «mea

2200

330

21X0

Uo

1.10

2019

Camntoum ale adtniAutauci publice

locale b reakrarea unoa Wm»

tentat de rakres petic local u bon

umn comenta stacootracic dc asociere

5361.00

1 500 00

1444 00

238400

3300

2025

Chctiuxli radicure n euntudjeure

denvatc dnxunu ta reptumtarc*

intereselor stimlai. potmii

dnponudo* tețak

0.02

002

MM

Abecbclftvcti

4X00

172.00

98.2’

1012$

53.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților rcsUate

TrimI

Trim.n

Trim.rn

Trim.IV

A

B

1-2H+5H

2

3

4

5

6

7

8

9

200004

Ctaro

15.00

69.00

-54.00

203U30

Alte cbctaneii ce buaan « un icn

41100

103.00

15225

10225

5330

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBIIRSABILE

POSTADERARE

I 196,68

726.76

469.92

56OJ

Propame do Fondul Empea* de Dcnohac

RciMBato(FEDR)

1 IMuW

726.76

469.92

56OI4B

Cbctaucb aetbiiMc

1 196.68

726.76

469.92

<7

TTTLUt K ASISTENTA SOCIALA

17383.72

8340.47

289635

327700

2830,00

10.000.00

13.000.00

13.000.00

570?

Ajutoare sociale

17383 72

8360.47

289625

3277.00

2850.00

570201

Ajuxiare metale ia numerar

12268.72

5.240.47

159335

3365.00

850,00

570105

Tichet de crera n Uduu moaie

pentm (radtnaa

15.00

303.00

-288.00

570204

Tichcte cadou scontate pemra

*

cheltuieli sociale

5 100.00

3.10000

2000.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

500.00

400.00

450.00

•350,00

100,00

100,00

10000

5911

Asociații w fundații

500.00

400,00

450.00

•350.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1791.8»

616.80

500,00

675,00

557,00

426.00

386,00

71

rnLULXiu active nefinanciare

1791.80

6I&8O

500.00

675.00

557.00

426.00

386.00

7|Ol

Activcfi.tr

1 791.80

616.80

500.00

675.00

7IOIO!

Coactnactii

l 740.80

590.80

5004»

650.00

710103

Mobilier, aparatura tarocaca n ahe

active corporale

6.00

6.00

710130

Alic acut clise

45.00

20.00

25.00

680204

Aimesta acordau persoanelor m sama

4.057.00

1386.90

1 189.60

92030

56020

1237.00

1237.00

1237.00

680205

Attitma loctab o c» de boli n

sn-aWiiau

<637600

4300.00

4240.00

5365.00

2.671.00

13305J90

13305.00

13305.00

«020502

Armenia socula ta car de iavalidiiatt

16576.00

4.300.00

4240.00

5365.00

1671,00

13305.00

13305,00

13305,00

GK02H

Cmc

3 650.00

99835

717.05

146230

471.90

1300.00

1300.00

1.500.00

680’15

Prevenirea excluderii sociale

*413.72

3 260,47

153,25

2000,00

5.000,00

8.000,00

8.000.00

68021501

Ajutor social

5 «3.72

346047

15325

2000.00

5.000.00

8.000.00

8.000.00

«025»

Alte chcltmeii m domeniul asifurantor

ti atmcatei sociale

14 056.48

6.737.03

3265.16

3.696,04

35825

1315.00

2384.00

2344.00

6K02SU50

Alic cheltuirii ta domeanl amicnls

•octale

14.016.48

6.737.03

3265.16

3.696.04

35825

1 515.00

2384.00

2344.00

700002

Partea IV-a Sen tai n dezvoltare

publica, locuințe, racdnt u ape

46.935.77

17175.61

IU 251.08

117808Î

7.72825

35.016.00

4335000

27063.00

7no:

LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE

13 995.73

6.43332

3.153.93

2.729.61

1.678.87

17.070.00

1930000

8300.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9 765.00

270620

2435.40

2012.60

2610.80

12070,00

15300,00

8.500.00

10

TITLUL l CHELTUIE1J DE PERSONAL

18400»

46440

463.40

461.80

450.40

2000.00

3000.00

1.50000

Data: 04/11/2016 TIU


pag: 17 - mii leL


Cod

Denumire Indicilor

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 1017

Estimări 2018

Eatitnari 2019

TOTAL

din care credite bugetare destioate atingerii plăților rtaUctle

Triat 1

TrimJl

TrimJR

Trim.IV

A

B

1-3+4 *5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

ÎMI

Ctaunncii ralanaic tnbaai

1428.00

360.50

35930

35930

34*30

ItniOI

Sabrudc trasa

1333.00

33630

33630

33630

32530

woitrî

Sporuri pentru coodtai dc muci

86.00

21 W

2130

21.00

2100

100130

Alte Aepari mbiuie m fam

7.00

230

130

100

I.M

1003

Coran burii

412.00

103.90

103.90

10230

10130

100301

Cauhbalu de «r|aran socuie dc

stu

296.00

74.00

74.00

74.00

74.00

HWtC

Codnbati dc «Mjmn de sama)

7.60

130

230

1.70

130

iun MG

Comribnui dc asigurau sacale dc

CTWIiir

MM

19.00

19.00

19.00

19.00

100304

Caurifastu dc iMfurai pratro

acodcmc de tnuaca u bob prafessonaic

a.ao

1W

2.70

1.70

1.70

100306

Coairibunt pentru ccncedu st

ndcauriratu

23.60

5,90

55»

590

5.90

20

TITLUL 11 BUNURI $1 SERVICII

792500

2.241.80

1.972.00

1350.10

1160.40

10.070.00

12300.00

700000

MOI

Dunun st servicii

5.622,00

171730

1339.60

1.027,80

1337,10

200101

Fumiran dc bnuu

854»

27.10

23.10

1920

I5.M

200102

Maicnalc pentru curatcnc

19.00

5.40

430

4.40

430

2W103

incaim ifamtim st Amu mocnea

121630

2WIM

Apa. canal n salubritate

25WO

6030

70.00

60.00

60.00

200105

Carburanți st kibnfcsnb

9.40

130

3.00

35»

1.00

200106

Peaedcscbirab

1*60

5.00

1030

0.60

150

200107

Transport

17,70

5.60

5,00

330

3.60

20010*

Posta. tclecantmsratn. radia, n

tmernet

10.60

3.10

160

120

17»

200109

Mncnate s> presuri dc sen km cm

caracter fancuona)

6 00

3.00

130

130

2001»

Akc baram si scnrcit penau

întretăiere a facturare

7U930

140.70

10930

229.00

230.10

2002

Rcparaai curente

9MJ0

117,00

331.00

167.00

30330

2WJ

Banan dc natura obrccickx dc mvestat

21.00

4.80

6.W

4.80

4.60

200530

Akc obiecte de intentat

2100

4.80

680

4.80

4.60

2006

DepUsan. detasan. transfer»

60.00

3.00

3.(0

5320

200601

Deplasări tMcinc. delăsări transteran

60.00

3.00

3.R0

5320

2012

Comiduot» sr ecpcnin

3CW.no

too.cn

54.00

75.00

W.O0

2013

Prețuire pro fciMNtala

29.60

I9.S0

9.80

»»H

Prorecua manca

1621»

170

1230

1.00

2034*

Alte cheltucli

•78.70

22620

20430

21120

23520

203001

Reclama St puMtetute

7.50

100

3.00

230

203003

Prunc dc angurars noroi iau

9ft00

3.00

57.00

30.00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 201»

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Triat 1

Trim.n

Trim.m

TrimJV

A

B

(«JNIFW

2

3

4

5

6

7

8

9

2113030

Ake cbcitmdl ce banan » icracii

78140

221.80

20130

15270

20520

7li

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.230.73

3.727.12

73133

717.01

-931.93

3.000.00

4.000.00

71

TITLUL XW VCTIVE NEFINANCIARE

3.930 n

3427.12

71153

717.01

-93153

5.000.00

4.000.00

7103

Ac ine fac

3930.73

3.42712

71853

717.01

■93153

73OIO»

GxHtractn

1798.66

261600

66833

-55334

-931.93

730103

Mobdm. apanrara haotica a alte

xtntwponk

10.00

10.00

730130

Ahcaoncfae

2.12207

801.12

50.00

127035

72

TTTLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

300.00

300.00

7201

Active ftnancm

300.00

300.00

720101

Pamctpatc 1* capaaM social al

•ocxtaltkr ccxnerciale

300.00

300.00

700203

LOCTOMC

2724.96

1.060.90

79236

60120

27030

7.000.00

7.000.00

3.00000

70020330

Atic cheltuieli o domnual loaumetM

2.724.96

1.060.90

79X36

60140

27030

7.000.00

7.000.00

3 00000

700206

tiammat public ii clconton

4434.64

1.59742

121737

205035

1369.00

4020.00

5.000.00

3000.00

700250

Aht icracii ta domniile ioctmttkr.

WTVKtiloe o dezvotuni comasate

4.836,13

377530

1 144.00

77.46

-160.63

6.0S0.00

7300,00

2500.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

32940.04

1074249

7097.15

9.05122

604938

17946.00

24450,00

18563,00

01

CHELTUIELI CURENTE

25419.84

842935

5248,49

7.70243

4.03935

14544.00

20550.00

15363.00

««

TITLUL1 CHELTUIELI DE PERSONAL

4.304.00

1 100.00

1 100.00

1.100.00

1.004.00

2000.00

3.000.00

3 000.00

1003

Cbclmcti calanaJe tn bun»

3476.00

>91.00

888.00

«9620

800.80

100103

Salam detun

3277.00

«37.40

835.90

845.40

75890

300I0S

Spnran pentru coodan dc năuca

156.00

40.00

4000

40.00

36.00

310)06

Akctponn

14.00

535

5.00

3.45

J(n»3?

Indemrantu dc detefare

0.40

U.05

0.10

0.15

030

100131»

Alic diqraan satinate in boai

28.00

8.00

7.00

720

5.80

1003

Coanbuui

828.00

209.00

21X00

203J80

20340

300301

Coatrftat» dc aupiran sociale de

tt»

560.00

140.00

140.00

138.80

14120

100302

CoMnbuta dc uațaran dc terna*

20.00

5.00

5.00

5.00

JUO

100003

Comnbviu dc uipttn (octale dc

sooauic

20000

50.00

50.00

50.00

50.00

100304

Cuuribatii dc asigurări pcorn

accidente de munca » bob proTcMOnak

«.00

200

XI»

2W

200

300306

Cottnbdnt pcstni concedii m

indemnizații

40.00

1200

15.00

t.uo

5.00

20

UTLUI II BUNURI SI SERVICII

18255.29

622800

3.483.49

530825

3.03535

12946.00

17950.M

12563.00

2001

Bănui c «racii

1698429

560300

34335*

5.11030

2.83&8O

ixooo.ro

i7.roo.oo

11600.00

200IOI

Fura iran dc bam

9.00

4.00

5.00

200302

Mnenalc peatm curatenie

40.00

30.00

10.00

Cod

“ - ----- -

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trial

Tritn.n

Tritn.nl

Trim.IV

A

B

1-3+4+5S6

2

3

4

S

6

7

8

9

2110103

IncaUtt. itnmuul u toata momea

570.06

154.00

165.00

240.00

11,00

200101

Apa canal 11 saiuboiMe

2364.00

359.00

419.00

1383.00

3.00

200103

Carburanți M tatuifaoti

60000

600.00

•210.51

21031

200106

Piese de schimb

*000

150.00

415.00

$.00

200107

Transport

5.00

5.00

20010»

Poa*. tcieamuuaacain radio, n

aucroet

3.00

3.00

*nro»

Materiale n pamw de icnKU c«

caracter faertarmal

337 30

20100

100.00

2750

10.00

2001W

Akc buoun «a semen poara

uaniHKtt s hmcuoaarc

13 015.79

4098,00

3.073,50

3.(134.49

1807,80

ÎW2

Reparații cuane

289.00

280.00

100

7.00

2003

Hrana

40.00

16.00

24.00

218802

Hrana persiu «natale

40.00

16.00

24.00

200*

Medicamente si raamulc samuri

155 00

100.00

55.00

200101

Medicamente

80.00

50100

30,00

2IKMO2

Mnenate sanitarc

7500

50.00

23.00

2003

Banan «ic natura otncoeior dc mitntai

180.00

100.00

30.00

50,00

200530

Ahc obteoc de invetnst

180.00

100.00

30.0U

30,00

2006

Deplasau detașare trasuferan

37.00

4.00

33.00

200601

Deplasata interne, detașau. umsferan

37.00

4.00

33.00

2013

Prrpaurc profesionala

25.00

20.00

«00

20H

Protecția muncai

50.00

50.00

2090

AkechdMadi

495.00

55.00

4930

248.75

141.75

2U30O3

Prunc dc asigurare ocn-vuaa

35.00

35.00

203030

Mtt cbctaicii cu bucuri sa semeu

460.00

55.00

4930

213.75

14175

35

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

2.860.55

1.10135

665.00

1.094.00

3501

A Trantfenm nuctne

2.860.55

1.10133

663.00

1.094,00

350112

hntattn afc «cenților economici cu

capital ale nai

2 560.55

95135

563.00

10*4,00

530111

Alte namfenu» cot cmc waerae

3W100

150.00

100.00

50.00

70

CHELTUIELI DE C APITAL

4 47429

1I24.M

41965

1348.97

5*0.83

3 000100

3300.00

3 000.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4 474.29

1124*4

419.65

1341.97

380,13

3.000.00

3500,00

3.000.00

7101

Activ l. Toc

4474.29

2.124.81

419.65

1348.97

510.83

710101

CoaM racut

3 13584

I.238.IM

400.00

78197

708.83

711)102

Masai, ectupamauc m miiioace tic

transport

880.81)

67U.80

210.00

710103

Mobdier. aparatura birotica a alie

active corporale

12.00

1100

710130

Alte seine fise

445.65

201.00

19.65

350.00

428.00

Cod

Denumire indicelor

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Ettimari2OI8

Estimări 2019

TOTAL

dio care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trial

Trim.n

TrimJII

TrimJV

A

B

I-3H+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.0» 91

187.90

1429.01

14293»

81

TTH-UL XVII RAMBURSAM DE CREDITE

3W3.9I

18790

1.429.01

1.429.00

8101

Rambursan tfc credite nune

1858.00

1429.00

1.429.00

8WWS

Rarotanan de crednr afereau dreonn

puMice externe locale

2.858,00

1429,00

1.429.00

M02

Rambunan de acdtu awcnc

18791

187,90

0.01

81010$

Rafonan de credite aferente daunei

pubtree unerne locale

18791

187 90

0.01

740105

SaiuteiUU <■ gcnnmca desenrilot

26.WI35

•383,70

6.127.13

539721

5963 »»

17000.00

23300.00

17600.00

74020501

Sa tuba mc

98366$

496430

1070.64

241129

1313.42

17.000.00

23300.00

17600.00

74010501

Coturn» tratarea țt dmiuțctcn

determina

16234.70

3419,40

505631

317899

4379.80

740100

Canaluarca tt murea npeloe rcndnak

6.86R69

235839

970.00

3.453.94

■616

94600

950.00

963.00

800002

Ponta V-a Acuutu cvosomtcc

10048$ 15

7144177

1337730

3308.08

9357.00

74459.00

71.733.00

102.O69.oa

8101

COMBUSTIBILI Si ENERGIE

7718166

60.46624

4.683.00

434942

7690.00

57959.00

62235.00

1036900

01

CHELTUIELI CURENTE

«37324

$4.17324

400.00

.200.00

6.000,00

20

1JTLUL ii BUNURI SI SERVICII

1066476

4.70000

-35.74

6.000,00

2UUI

Bunon nacnren

466426

4700,00

-35.74

lliOUE

Incatut dumuMi M foru momea

4.66426

4.70000

-35.74

2U3O

Akechcitatcli

6 000.00

6.000.00

103030

Atu chetancli cu bunuri n umeri

6 0OU.0O

6000.00

40

tutui IV SUBVENȚII

6000.00

600000

4003

Suin cnut pentru acoperirea ddacMdoe

depcttitanf

6.000.00

6.000.00

55

ȚOLUL V» ALTE TRANSFERURI

2.89174

2657.00

400.00

-16426

5501

A Transfaun tmeme

119174

1657.00

400.00

-16436

<50111

bnetucu ale afentila ccononuct cu

capiul deaat

2857.00

1657.00

400.00

400.00

<50118

Alte mmfcnn carențe torente

3574

35.74

56

TTTLUL VIII PROIECTE CU FIN ANI ARE OIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POST ADERARE

40 81674

40.81624

$603

Programe dm Fondul de Cocznne (FC)

40816.14

40.11624

560301

i mânut ta naționala

I5Q2017

15020.17

56030»

F taama ca extern» netnrotu sabiia

15020.17

13020.87

SMUtfl

Cbetuiub nedipbite

io.774.5U

10.77430

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.M642

2600.00

590.00

856.42

-2000.00

3795900

62235.00

80369M)

71

TTTLUI. XIII ACTIVE NEFINANCJaRF

1W642

600.00

590.00

856.42

57959.00

62233.00

80369.00

7101

Acthclhe

2 04642

60000

590.00

856.42

710101

CmutracUi

1 856.42

500.00

500.00

85642

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi IriineMriale ba get 2016

Eilimaei2017

EettaariMIS

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restaole

Trial

Triat.n

Trio .IO

Trira.iV

A

B

l«J+4+5+6

2

3

4

s

6

7

8

9

710110

Ahcacun; ftw

190 «1

100.00

90.00

72

im_UL XIV ACTIVE FINANCIARE

Ittm.oo

-ioow.no

7201

Artnr fiMncure

1000.00

-1000.00

TîftW

Paniupsc la capiului soc ud al

mcscuidar comentate

1000.00

-2.000.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

(4 76000

5691.00

3693,00

3.693.00

3690,00

SI

1HUJLXVU RAMBURSĂRI Dh CREDITE

14.769.00

2.695.00

3693,00

3.693,00

3.690,00

8102

Rambunon dc credite tmtns

14 76900

3 693.00

3093.00

3.693.00

3690.00

9IU2O5

IbtetafUi de medice aTtreate dswttei

pubhce tocane locale

14 76900

3.693.00

3 693.00

3693 00

3690.00

910106

Energic temtea

6 000,00

«OM 00

810250

Ane cbchvtdi prund «embuubili m

energia

71 IBM

54466-24

4601.00

4349.42

7.690,00

57.959,00

W235.00

80J69.00

M02

TRANSPORTURI

23296.49

11.97633

1.694 JU

951,66

1.667,00

16300.00

16300.00

21700100

01

CHELTUIELI CURENTE

19.143.44

9.451.64

71914»

976.80

1.424.00

16000.00

16.000.00

2100R00

10

TTTLULI CHELTUIELI DE PERSONAL

595,00

160.00

160.00

160,00

IUA0

600,00

600,00

600,00

1001

Chtfnncta salinele tn bani

480,10

126.00

129.10

12730

9730

600,00

600,00

600,00

100)01

Săteni dc bum

454.40

IM.»

I2D.00

120.00

94,40

100105

Sporan pesura cendnu de miM

17,40

5.00

7.00

4.40

1.00

lUOltKr

Aiusponai

4.00

0J0

100

1.10

IWI13

indemnizații de delegare

0.50

o. in

030

0.10

100130

Ake drepturi wlanalc ta bani

3.80

0,90

030

1.00

1,00

1003

Conatbtmi

11490

14,00

30.90

3230

1730

loajoi

Cntribmn de îugitran tomate de

hm

N.90

MM

1630

20.00

15,00

100302

CoautbuM de utptran de waug

ROII

iun

100

100

1.00

1003QJ

toabtktm de ateguran tăcute de

MUUte

30.00

10.00

10,00

10.00

1IXUD4

Couribotu de țuprcn pentru

accidente de mine* n boit prufesiaute

3 OU

1.00

L0O

030

030

U»-M>6

Contribuții pan™ concedii »

mdetamraui

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

20

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

H 906.80

2430.00

7 151,00

116, M

IJ4W,O0

13.400,00

15.400.00

20.400,00

2001

Barem n reroeii

1 400.40

603 30

49130

458.00

351.40

200101

ftnmun de birou

11.50

4.00

150

230

230

juuioz

Mnentk pentru ctmnue

5 OM

030

230

1.00

1,00

20010?

facakrt ilanvui st fort» mo*hJ

100.00

30.00

20.110

20.no

30.00

?«Nri4

Apa, «mal n salubritate

25.00

5 UI

730

730

5.00

200105

Cuba au m tatrifaau

600.00

150.00

25000

130.00

30,00

200106

Picte de schimb

«000

20,00

20.00

20.00

20.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Ertiuiiriion

Mairl28ll

Eatinari 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim i

Trim.n

Triei.ni

Trim.FV

A

B

2

3

4

5

«

7

*

9

2<rt|07

Tramport

4.0b

1.00

1.0»

100

1.00

anin

Posti. tekto«unc*iii rad» n

mtflfct

441.0»

W.«0

10.00

10 oo

10,00

NWI09

Materiale presun «k terne» ea

c*ae«cs Fancmnaf

1*6.00

«00

15.00

1.00

33.00

*00130

AJie bvu> st «micii pcatni

mtretraar u Kacuanatc

896.90

218.00

163,00

24500

I9LW

2«n

Reparau cinau

96I6JH

1DW.0»

6 387.00

279 J0

WWW

2O»5

Banan de natura oUcodor de mmm

19430

243»

33.00

33.00

100.00

200510

Atic obeecic de m radar

19430

2430

35.00

35.00

100.00

2'06

DepUran. deman, traniTcrm

It 50

0.50

11.00

200601

tkplasan wttmt, deuran. naatferan

1130

030

11.00

2013

pEcfMtrc pudeuoaala

4.10

3.00

1,10

2UM

Pratccuamoacu

30.00

MdO

3.0a

3.4»

4,00

îrun

Akechctaicb

14100

130

1230

2730

10030

2QJW3

Pranc de angarare     iau

M.OO

4.00

60,00

210030

Alic c Wtxncb cb bwn st semen

78,00

130

1230

UJ0

4030

56

TITLUL Mit PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POST ADERARE

a <41.64

6641.64

<601

Profone den Fondat European de Dcmdtarc

RcticnaUlFFDRi

6641.64

6 641.64

«0101

Funmn ca naumah

17.81

1711

«0102

Fi tanotru cxttraa nesanbusabib

50,69

30.69

«0103

CMtaeii acdijibde

6373 14

6373.14

TU

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 928.05

1299.89

I.4HW0

•18,14

243,00

500.00

500.00

700.00

?!

TIRUL XRI ACHXT NEHNANC1ARF

39*805

129919

140330

-18.14

243.00

500.00

500.00

70000

7101

Acute fiu

3928.05

1299.19

1 40330

-18.14

243.00

71010»

Comracui

2.730.43

101339

1.115,00

-473.16-

3.00

710107

Maam. ecbipamuue a wu|Lmce A.

Uanspoa

1.00

71010-

Mobilier, aparatura taranca n altt

acute cwpwale

1330

1330

710130

Atic nane fac

1 M3J1

200.00

2030

435,02

240.00

79

OPERATRîNI FINANCIARE

225 0»

225 00

01

TIRUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

225.0»

125.00

«ICC

Rambunan dc credite oncrae

12500

22300

010205

Rambunsn tk credite aferente dator K i

pubtax tnictnc locale

225.00

225.00

K402O3

Transport raner

10 470 49

II 326.03

8 «030

291.16

813.00

16500,00

16.500.00

21 70000
Cod

Denumire indicelor

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi Irimolriele buiet 2016

Estimări 2017

Estimări 201J

Estimări 2019

TOTAL

dh care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trial

Trim.n

Trîm,IIT

Trim.IV

A

B

t-y+4+$+4

2

3

-1

5

6

7

«

9

KMZOțnj

Swi

20 47049

11326.03

H4M0J0

291.16

613.00

16 50Q.0Q

I6JOOOO

21700,00

•MOlîn

Ahe cbctftBch doton»wt UMtțxMtnnlof

2. *2*00

tJUjtl

6M.no

«730

634,00

9!W

EXCEDENTTCFlCfT

EX'CEDENTDEHCTT

^610161

•M0U5Î

*1454.60

5737.40

7SM.44CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1DIU POPOV1CI

ÎNTOCMIT

A-TURțU r


românia                                                                       Anexa nr.l Al

județul bacău                                                              La Hotărârea nr.319 din 08 11 2016

CONSILIUL LOCAL BACAU                        BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016                                 ’ ’

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data: 04/11/2016 Tit:pag: 1 - mii lei»

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

TrimJI

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=»3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITUR1-BUGET LOCAL

313.221.63

90.437,91

75.179,93

87702,61

59.901,18

000202

I VENITURI CURENTE

312.541.97

90427.44

75176,68

87.036.67

59901.18

000302

A VENITURI FISCALE

276.597,52

75.576,02

70.529,00

77.892,50

52.600,00

000402

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

97 600,00

24 430,00

24.444.00

24.443,00

24.283,00

030002

Al .2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

97.600,00

24.430,00

24444,00

24.443,00

24.283,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.245,00

600,00

600,00

600,00

445.00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietarilor imobiliare din

patrimoniul personal

2.245,00

600.00

600,00

600,00

445.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

95.355.00

23 830.00

23 844,00

23.843.00

23 838,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

94.200,00

23 550,00

23.550.00

23.550.00

23550,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

1 155,00

280.00

294.00

293,00

288.00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

31 362,50

9.794,00

8.205,00

8.205,50

5 158.00

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

31.362,50

9 794.00

8.205,00

8205,50

5 158,00

07020i

Impozit si taxa pe clădiri

23908,00

7.850,00

6.500,00

6.007,00

3551,00

070202

Impozit si taxa pe teren

4.599,00

1144,00

1002,00

1.500,00

953.00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

1501,50

400,00

403.00

398,50

30000

070250

Alte impozite si laxe pe proprietate

1 354.00

400,00

300,00

300.00

354.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.Ill

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii

145 569,02

40.811,02

37.350.00

44.714.00

22.694,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

134.417,02

37 353.02

34.046.00

42.286.00

20.732,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

129.330,00

33 868.00

33.520.00

41.755.00

20.187.00

110206

Sume defalcate din laxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

4 151,02

3252.02

293.00

298,00

308,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru Tinantarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

936,00

233,00

233,00

233,00

237.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXF GENERALE PE

SI SERVICII

469,00

30.00

30.00

30,00

379,00

120207

Taxe hoteliere

469,00

30,00

30.00

30,00

379.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

300,00

60,00

60.00

55,00

125,00

I50201

Impozit pe spectacole

132.00

35.00

35.00

30,00

32,00

150250

Alte laxe pe servicii specifice

168.00

25.00

25,00

25,00

93,00

1602

TAXEPEUTIIIZAREA

UTII IZARJl BUNURILOR SAU PE

DE ACT1V1TAT1

10.383.00

3.368,00

3.214.00

2343,00

1.458.00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

9029.00

2 914,00

2.914.00

2.043.00

1 158.00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autonzatu de funcționare

1 354,00

454,00

300.00

300,00

300.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.066,00

541,00

530,00

530,00

465,00

1802

ALTE IMPOZITE SJ TAXE FISCALE

2 066,00

541,00

530,00

530.00

465.00

180250

Alte impozite st luxe

2.066,00

541,00

530,00

530,00

465,00

290002

C Venituri nefiscale

3594445

14.851.42

4.647,68

9.144,17

7.301,18

300002

C1 Venituri din propnelale

8983,00

2.608,00

2.125.00

2.125.00

2.125.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

8983,00

2.608,00

2125,00

2.125,00

2.125,00

300205

Venituri din concesiuni si inchinen

8983.00

2.608.00

2.125,00

2.125,00

2.125.00

330002

C2 Vanzari de bunuri si servicii

26.961,45

12.243 42

2 522,68

7.019,17

5.176,18

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTJVITATl

6.257.00

1.242,00

1.075,00

2.985,00

955,00

330208

Venituri din preslan de servicii

5.379,00

939,00

875,00

2.690.00

875,00

330210

Coninbuua părinților sau susținătorilor

iegait pentru întreținerea copiilor in

cresc

469.00

119,00

100,00

170,00

80,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputam si despagubin

34,00

34,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

375,00

150,00

100,00

125,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.986,00

700,00

500,00

500,00

286,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1 986,00

700,00

500,00

500,00

286.00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

6.828,00

1.650,00

1.450,00

2450,00

1.278,00

350201

Venituri din amenzi st alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2 000,00

450,00

450,00

650,00

450.00

350250

Alte amenzi, penalitatt sr confiscări

4.828,00

1.200,00

1000.00

1.800.00

828.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.D

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=»3+4+5+6

2

3

4

5

6

3602

DIVERSE VENITURI

20.60920

9998,32

4.500,00

4.500,00

1.610,88

360206

Taxe speciale

14 225,88

5000,00

4.000,00

4.000,00

1.225.88

360250

Alte venitun

6.38332

4.99832

500,00

500,00

385.00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-8.718.75

-1.346,90

-5.002,32

-3.415,83

1.046,30

370203

Varsammtc din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-8.978.75

-1.432,00

-5.084,32

-3 487,58

1.025,15

370250

Alte transferuri voluntare

260.00

85,10

82,00

71.75

21,15

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

679,66

10,47

3,25

665,94

4202

SUBVENȚII DL LA BUGETUL DE STAT

13,72

10.47

3,25

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

13,72

10,47

3.25

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT»

665,94

665.94

430230

Sume primite de la bugetul județului pentru

plata drepturilor de care beneficiază copiu

cu cennte educaționale speciale integrali

in invamantul de masa

665.94

665,94

5002

TOTAL CHELTUIELI

313221,63

102.665,15

76.634,53

81.497,71

52.42424

Oi

CHELTUIELI CURENTE

284 699,80

94.168,54

69.482,12

75.77431

45.274,83

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

134 136,00

33 675,50

34471.70

42.314,55

23 67425

1001

Cheltuieli salanale in bani

108.583,71

27.348,86

28.098,00

3425935

18 877,50

100101

Salam de baza

100.762,22

25.293,01

25.139,57

32.991,81

17 337 83

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.n

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100105

Sporuri pentru condiții de munca

854,92

214,14

191,65

204,88

24435

100106

Alte sporun

374,51

105,66

8534

9036

93,15

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

637,57

133,23

139.56

21234

152.54

100U1

Fond aferent plaUi cu ora

5.586.52

1.508,27

1 899,33

70232

1 476,60

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

240,00

60,00

610,00

26,00

-456,00

100113

Indemnizații de delegare

21,85

5,65

6,85

4,75

4,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

106.12

28,90

25.70

26.99

24.53

1003

Contribuții

25 552,29

6.326.64

6.373,70

8.05530

4 796,75

100301

Contribuții de asigurați sociale de

star

17 591,75

4.34234

4.397,10

5.57938

3.273.03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

585.93

142,96

143,68

181,55

117,74

100303

Contribuții de asiguran sociale de

sanatatc

5.743,98

1.45137

1.441,44

1.764,94

1.086,33

100304

Contribuții de asiguran pentru

accidente de munca si boli profesionale

248.37

61,62

51,03

8131

54,41

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.382,26

328.55

340,45

448,02

26534

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

86.834.34

31 104,57

20.498,17

18.43538

1679632

2001

Bunuri si servicii

52.752.92

23426,84

10.260,16

11.268,42

7 797,50

200101

Furnituri de birou

1 013,68

290,17

267,02

367,16

89,33

200102

Materiale pentru curățenie

383,50

131,49

88,47

11535

48,19

200103

Încălzit, iluminat si forța momea

2208834

13 330,58

3.765,61

2.046,78

2.945.37

200104

Apa, canal si salubritate

5.048,83

1310.06

990,17

2.237,40

61130

200105

Carburanți si lubrifiant!

1 417.40

807,25

100,24

4134!

ok

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.Il

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

200106

Piese de schimb

311,90

234,40

-47.10

69,60

55.00

200107

Transport

21931

96,63

3724

47,43

38.01

200108

Posta. telecomunicații, radio, tv.

internet

1 620,31

668,40

370,59

531,69

49.63

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

761,64

398.33

158,04

128,73

76,54

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

19 888.01

6.259,53

4.529.88

5.310,87

3.787.73

2002

Reparații curente

13.018,61

3.286,55

6.998.02

1.553.73

1.180,31

2003

Hrana

733.80

259,71

166,14

242,85

65,10

200301

Hrana pentru oameni

693,80

243,71

166,14

218,85

65,10

200302

Hrana pentru animale

40,00

16,00

24,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

299.45

171,95

025

78,73

48.52

20040)

Medicamente

118.65

71.35

-1,65

45,83

3,12

200402

Materiale sanitare

106,10

64,65

-6.60

32,40

15,65

200403

Reactivt

4,70

4,70

200404

Dczinfectanu

70,00

31,25

8,50

0,50

29,75

2005

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

1 995.10

624,45

396,12

551.32

42321

200501

Uniforme st echipament

10.00

5125

-42,50

1.00

025

200503

Lenjerie si accesorii de pat

12,04

9,00

-0,46

2.00

1,50

200530

Alte obiecte dc inventar

1 973.06

564.20

439,08

54832

421,46

2006

Deplasări, detasan. transferan

755.92

174.86

195,81

403,60

-1835

200601

Deplasan interne detasan. transferan

726 42

167.36

18431

394.10

-19.35

200602

Deplasări in strainaute

29,50

7,50

11,50

9,50

1,00

2011

Cartt. publicații st materiale

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

documentare

56.65

18,85

15J0

16,75

5.75

2012

Consultanta si expertiza

314,25

101,75

54.50

77,00

81,00

2013

Pregătire profesionala

397,48

110,13

107,35

172,45

7,55

2014

Proiecția muncii

195,45

136,40

3635

15,30

7,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucran st

servicii de interes public local, m baza

unor convenții sau contracte de asociere

5463.54

1.500,00

1444.00

2.458.39

61,15

2024

Comisioane si alte costun aferente

imprumutunior

250,00

200.00

50,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

15,00

15,00

202402

Comisioane si alte costun aferente

imprumutunior interne

235.00

185,00

50,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare denvate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului, potrivit dispozițiilor legale

0.02

0,02

2030

Alte cheltuieli

10.601.15

1.093,08

774,17

1.596,82

7 137,08

203001

Reclama si publicitate

211,50

83.15

54,50

53,55

20.30

203002

Protocol si reprezentare

27.75

27.75

203003

Prime de asigurare non-viata

19735

4.00

1,00

10235

90,00

203004

Chim

319,00

73.00

7,00

235,00

4.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si semen

9.845,55

932,93

68332

1.205,92

7022,78

30

TITLUL III DOBÂNZI

5 400.00

1.335,00

1,424.00

1.309,00

I 332OO

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.HI

Trtm.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

3001

Dobânzi aferente dafonet publice interne

5254,00

1.335.00

1.344,00

1.309,00

1.266.00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.254,00

1.335,00

1344.00

1.309,00

1.266,00

3002

Dobânzi aferente datonei publice

externe

146.00

80,00

66.00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

146.00

80,00

66,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

6000,00

6.000.00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tanf

6000,00

6.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIAL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

22610,06

6.657,00

5.062,00

6.455,70

4 435,36

5101

Transferuri curente

22.610,06

6.657.00

5.062,00

6.455,70

4.435,36

510101

Transferuri către mslituuile publice

18 310,06

5.357,00

3.987,00

5420,70

3 545,36

510103

Acțiuni de sanaiate

4.300,00

1.300.00

1.075,00

1.035,00

890,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.231,74

583,00

583,00

628,74

437.00

5501

A. Transferuri interne

2.231,74

583,00

583,00

628,74

437,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.295,74

350,00

350.00

395,74

200,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

936.00

233,00

233,00

233,00

237.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18337,66

8.663,47

2.593,25

4230,94

2.850,00

5702

Ajutoare sociale

18.337,66

8.663.47

2.593,25

4.230,94

2.850,00

570201

Ajutoare sociale tn numerar

12.934.66

5.260.47

2.593,25

4.230.94

850,00

570203

Tichete de crasa si ttchete sociale

pentru grădiniță

303,00

303.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

TrimJn

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

570204

Ti cheie cadou acordate pentru

cheituteh sociale

5 100.00

3 100,00

2.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9 150.00

6.150.00

4 850,00

2.400,00

-4.250,00

5901

Burse

2.527,06

1.54136

396,70

389.00

200,00

5911

Asociații si fundam

6.300,00

3.400,00

3.950,00

1.750,00

-2.800,00

5912

Susținerea cultelor

100,00

1.000,00

500,00

250,00

-1.650,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

222,94

208,64

330

11.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

28 521,83

8496.61

7 152,41

5.723.40

7149.41

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

28.521,83

8.496,61

7.152,41

5.723,40

7.149,41

8101

Rambursări de credite externe

2.858,00

1.429,00

1.429,00

810105

Rambursan de credite aferente datoriei

publice externe locale

2.858.00

1.429,00

1.429.00

8102

Rambursări de credite mieme

25 663.83

8.496.61

5 723,41

5 723,40

5 720.41

810205

Rambursan de credite aferente datoriei

publice interne locale

25 663,83

8.496,61

5.723,41

5.723,40

5 720,41

510002

Partea l-a Servicii publice generale

29.011,80

7.580,30

8.141,12

7.77835

5.512,03

5102

AUTOR1TAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

19.390,80

5144,10

4.870.90

5.392.40

3 983,40

01

CHELTUIELI CURENTE

11407,00

3.251.50

1840,50

3,362.00

1953.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6945,00

1.738,50

173830

1734.00

1.734.00

100!

Cheltuieli salariate in bani

5.554.00

1.399,20

1405,00

1 436,50

1.313.30

100101

Salarii de baza

4 970.00

125330

1.279,00

1359,50

1.07830

100105

Sporuri pentru condiții de munca

288.00

72,00

52,00

37.00

127,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara umtam

240,00

60,00

60.00

26,00

94.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

TrimJIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100113

Indemnizații de delegare

16.00

4.00

4,00

4,00

4.00

100130

Alte drepturi saianale in bani

40.00

10,00

10,00

10.00

10.00

1003

Contribuții

1.391.00

339,30

333,50

297,50

420,70

100301

Contribuții de asigurau sociale de

stai

950,00

221,80

228,50

212,00

287.70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

28,00

7,00

7,00

7,00

7,00

100303

Contribuții de astguran sociale de

sanalate

336,00

84,00

69,00

70,50

112.50

100304

Contribuții de asigurau pentru

accidente de munca si boli profesionale

14,00

3,50

3,50

3,50

3,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

63,00

23,00

25,50

4,50

10,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

4.462.00

1.513,00

1 102,00

1.628,00

219.00

2001

Bunun si servicii

3039 80

l 126,90

777,70

922,50

212,70

200101

Furnituri de birou

637,70

170,00

150,00

280,00

37,70

200102

Materiale pentru curățenie

36.00

9,00

12,00

12,00

3,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

190,00

78,00

50,00

25.00

37,00

200104

Apa. canal si salubritate

27.10

8.40

7,70

5,00

6,00

200106

Piese de schimb

77,00

28,00

12,00

33,00

4.00

200107

Transport

30.00

10,50

7,00

7,00

5.50

200ID8

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

767.00

310.00

240.00

217,00

200109

Materiale si prestau de servicii cu

caracter funcțional

17,00

8,00

5,00

3,50

0,50

200130

Alte bunun si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

mireiinere si funcționare

1 258,00

505,00

294,00

340,00

119,00

2002

Reparații curente

90,00

80,00

5,00

5,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

63,00

16,00

17,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

63,00

16,00

17,00

30,00

2006

Depiasan. detasan, transferan

445,00

125,00

119,00

201,00

200601

Depiasan interne, detasan, transferări

430,00

120,00

114,00

196,00

200602

Depiasan in străinătate

15,00

5,00

5,00

5,00

2011

Cam, publicații si matenale

documentare

35,00

10,00

10,00

10,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

150,00

26.00

26,00

98,00

2014

Proiecția muncii

31,20

24,10

0,30

5,50

1.30

2030

Alte cheltuieli

608,00

105,00

147,00

356,00

203001

Reclama si publicitate

70.00

30.00

20,00

20,00

203004

Chim

288.00

55.00

233.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

250,00

75,00

72,00

103.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

7983,80

L892.60

2.030,40

2.030,40

2.030,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI Dt CREDITE

7 983.80

1 892,60

2.030,40

2.030,40

2.030,40

8102

Rambursări de credite inleme

7983,80

1892,60

2.030,40

2.030,40

2.030.40

810205

Rambursau de credite aferente datonei

publice interne locale

7 983,80

1.892,60

2.030.40

2.030,40

2.030,40

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3971,00

901,20

1.796,22

1.076,95

196,63

0!

CHELTUIELI CURENTE

3.971,00

901,20

1796,22

1.076,95

196.63

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.245.00

299.50

898,50

29830

-251.50

1001

Cheltuieli salanale in bani

988.51

240,80

839,85

239,86

-332,00

100101

Salam de baza

943,56

228,80

277,90

228,86

208.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trimi

Trim.U

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100105

Sporuri pentru condiții de munca

34.00

9,50

8.50

8,50

7,50

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uniiatu

550.00

-550.00

100113

Indemnizații de delegare

2.95

0,50

1.45

0,50

0,50

100130

Alte drepturi salanale in bani

8.00

2,00

2.00

2,00

2.00

1003

Contribui»

256.49

58,70

58,65

58,64

80,50

100301

Contribuții de asigurați sociale de

stat

163.80

40.00

41.00

41,00

41.80

100302

Contribuții de asigura» de șomaj

5,44

1.35

135

1,34

1.40

100303

Contribuții de asigura» sociale de

sanataie

54.40

13.60

13,60

13,60

13.60

100304

Coniributii de asigura» pentru

accidente de munca si boli profesionale

2,95

1.15

0,60

0.60

0.60

100306

Conlnbutn pentru concedii si

indemnizații

29.90

2,60

2,10

2,10

23,10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.766,00

401.70

647.72

468,45

248,13

2001

Bunuri si servicii

599,15

308,90

328,55

195,60

-233 90

200101

Furnituri de birou

55,45

12.00

24,45

10.50

8,50

200102

Matenale pentru curățenie

8.00

6.00

2.00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

112,60

47,50

11,50

18,30

35,30

200104

Apa, canal si salubritate

34 60

8 00

8,00

7,80

10.80

200105

Carburanți si lubrifiant!

25,00

5,00

8,50

10.50

1,00

200106

Piese de schimb

6.80

1.40

0.40

3.00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

59,00

16,50

14.50

14.50

13.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

8,00

4,00

2,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

289,70

218,50

251,20

127,00

-307,00

2002

Reparații curente

30,00

26,00

4,00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

150,60

6,40

143,20

15,50

-14,50

200530

Alte obiecte de inventar

150,60

6,40

14330

15,50

-14,50

2006

Deplasau, detasart transferări

108.00

7,00

28,50

69,50

300

20060!

Deplasan interne, detasan, transferări

93,50

4.50

22,00

65,00

2,00

200602

Deplasau in străinătate

14,50

2,50

6,50

430

1.00

20! î

Carii publicam st matenale

documentare

7,00

4,50

2,50

2012

Consultanta si expertiza

535

0.75

1,50

2,00

1.00

2013

Pregătire profesionala

28.00

1.00

9,00

18,00

2014

Protecția muncit

2,40

0,50

0,90

1,00

2030

Alte cheltuieli

835,60

72,65

107,57

162,85

492,53

203001

Reclama si publicitate

134,00

51.15

31,50

31,05

20,30

203002

Protocol si reprezentare

27.75

27,75

203003

Prime de asigurare non*viata

3.35

1.00

1.00

135

203004

Chim

8,00

2,00

2.00

2,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

662.50

18,50

4532

128,45

470,23

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

960,00

200,00

250,00

310.00

200.00

5501

A Transferuri interne

960.00

200,00

250,00

310.00

200.00

550!18

Alte transferuri curente interne

960,00

200,00

250,00

310,00

200.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.n

TrimJU

Trim.IV

A

B

i=3+4+5+6

2

3

4

5

6

ÎMPRUMUTURI

5.650,00

1 535,00

1 474,00

1309,00

1332,00

oi

CHELTUIELI CURENTE

5 650,00

1.535,00

1.474,00

1.309,00

1.332.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

250,00

200.00

50,00

2024

Comisioane st alte costuri aferente

împrumuturilor

250,00

200,00

50,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

15,00

15,00

202402

Comisioane st alte costuri aferente

împrumuturilor interne

235.00

185,00

50.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

5400,00

1.335,00

1.424,00

1309,00

1.332,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.254,00

1.335.00

1.344,00

1.309,00

1.266,00

300101

Dobânzi aferente dalonet publice

interne directe

5.254.00

1.335,00

1.344,00

1309,00

1266,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

146.00

80,00

66,00

300201

Dobânzi, aferente datonet publice

externe directe

146,00

80,00

66,00

600002

Partea B-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

11 153,06

3.474,50

2.355.20

3.064,10

2.25936

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

11153.06

3.474,50

2.355,20

3.064,10

2.259,26

Ol

CHELTUIELI CURENTE

11 153,06

3.474,50

2.35520

3.064,10

2.25936

10

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

175.00

50,00

4430

43,60

37.10

1001

Cheltuieli salanale m bani

143.50

41,00

3630

35.60

30,60

100101

Salani de baza

136,70

38,50

34,00

34,50

29,70

100105

Sporuri pentru condiții de munca

5,80

2,00

2,00

1,00

080

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritnl

Trim.II

Trim.III

Trhn.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.00

0.50

0,30

0,10

0.10

1003

Contribuții

31,50

9.00

8,00

8,00

6.50

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

20,00

6,00

5,00

5,00

4.00

100302

C’ontnbutii de asigurări de șomaj

1,90

0.50

0,50

0,50

0,40

100303

Contribuin de asigurați sociale de

sanatate

6.00

1.50

1,50

1,50

140

100304

Contribuții de asiguran pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,60

0.50

040

0,50

0.10

100306

Contribuții pentru concedii st

indemnizații

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

330,00

82,50

105,90

105,80

35.80

2001

Bunuri st servicii

133.50

43,50

33,00

38,50

18.50

200101

Furnituri de birou

5,00

145

145

145

145

200102

Materiale pentru curățenie

3.50

1,00

1.00

1.00

0,50

200103

încălzit, iluminat st forța motrica

60.00

20,00

10,00

15,00

15,00

200104

Apa, canal si salubritate

2,00

0,50

0.50

0.50

0,50

200105

Carburanți si lubriftanli

6.00

1,50

1,50

1.50

1.50

200106

Piese de schimb

2.00

0.50

0,50

040

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

28.00

7.00

7,00

7,00

7.00

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

2.00

0.50

0.50

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

inirelinerc si funcționare

25,00

11.25

1145

11.25

O 7£

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2002

Reparații curente

80.00

15,00

25,00

20,00

20,00

2004

Medicamente st materiale sanitare

2,00

0,50

0,50

030

0,50

200401

Medicamente

0.40

0,10

0.10

0,10

0.10

200402

Materiale sanitare

1.60

0.40

0,40

0,40

0,40

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

54,00

13,50

13,50

13,50

13,50

200503

Lenjerie st accesorii de pat

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

50,00

12,50

12,50

12,50

12,50

2006

Deplasați, detasan, transferan

10,00

2,50

2,50

2,50

230

200601

Deplasări interne, detasan, transferan

10,00

2,50

2,50

230

2,50

2011

Cant, publicam si materiale

documentare

2.00

0,50

0,50

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

7,00

1.75

1.75

1,75

1.75

2014

Protecția muncii

1.50

035

0,75

035

035

2030

Alte cheltuieli

40.00

5,00

28,40

28.30

-21,70

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40,00

5,00

28,40

28.30

-21.70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.648,06

3.342.00

2.205,00

2.914,70

2.18636

5101

Transferuri curente

10 648,06

3.342,00

2.205,00

2.914,70

2186.36

510101

Transferan către instituțiile publice

10.648,06

3.342.00

2.205,00

2.914,70

2.186.36

650002

Partea Hl-a Cheltuieli social-culluraie

193 190,77

63 810,25

46 60631

57314,61

25459,60

6502

INVATAMANT

123.352,94

36.041,00

29 130,00

39196,94

18.985,00

01

CHELTUIELI CURENTE

123352,94

36.041,00

29.130,00

39.196,94

18 985.00

10

TITLUL ICHELTUIFL1 DE PERSONAL

102 194,00

25.600.00

25 800,00

34.253,00

16.541.00

1001

Cheltuieli salanale in bani

82.648,74

20.811,76

20.956,55

27.64339

13 237,14

100101

Salarii de baza

75997.30

19.076,71

18.825,77

26.592,95

11501,87

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.Il

Trim.in

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100105

Sporuri pentru conduri de munca

115,12

23.44

20,45

54,88

1635

100106

Alte sporuri

30951

69.11

72.44

79,51

88,45

100110

Fond pentru posturi ocupate pnn cumul

63757

133,23

139,56

21234

152,54

100111

Fond aferent plani cu ora

5 586,52

1.508.27

1.89933

70232

1.476,60

100130

Alte dreplun saiariale in bani

2,72

1.00

-1,00

139

133

1003

Contribuții

19 545,26

4.78834

4 843,45

6.609,71

3303.86

10030!

Contribuții de asigurări sociale de

stat

13471,61

3.300.44

3.351,70

4.561,68

2.257,79

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

447,09

106.41

106,93

147,71

86,04

100303

Contribuții de asiguran sociale de

sanataie

4.35IJ8

1.089,17

109434

î.440,34

727,43

100304

Contribuții de asiguran pentru

accidente de munca si boli profesionale

18532

43,17

33.83

66,86

41.46

100306

Contribui» pentru concedii st

indemnizații

1 089,96

249,05

256.65

393,12

191,14

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16.519,00

8.155,00

3.000.00

3357,00

2.007.00

2001

Bunuri si servicii

14.15935

7.506,73

£583,10

2.278,69

1790.83

200101

Furnituri de birou

79,00

2831

17,45

25,76

7,58

200102

Materiale pentru curățenie

201.10

5339

56,07

70,45

2139

200103

încălzii, iluminat st fona motrtca

9.87039

5973,08

1.912.91

808,72

l 175,58

200104

Apa, canal si salubritate

1.570.63

645,96

230,77

464,03

229,87

200107

Transport

98,46

44,53

20,09

19,93

13,91

200108

Posta, telecomunicații radto. tv.

internet

366,56

135,80

7734

93,09

60.43

200109

Materiale si prestări dc servicii cu

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.n

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

caracter funcțional

222.14

80,33

32,04

8233

27.54

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intreunere si funcționare

1.751,17

545,53

236.53

714,48

254,63

2002

Reparații curente

1.345.41

324,55

214,52

695,43

110,91

2003

Hrana

3.60

1,50

0,80

0,80

0,50

200301

Hrana pentru oameni

3.60

1,50

0,80

0,80

0,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

10.45

6,45

235

1,00

0,75

200401

Medicamente

1.75

035

135

035

200402

Materiale sanitare

1.50

035

0,50

0.50

0,25

200403

Reactivi

4.70

4,70

200404

Dczinfectanii

2,50

135

0,50

0,50

035

200S

Bunuri de natura obiectelor de inventar

526,80

100,45

16532

233,02

28,1!

200501

Uniforme st echipament

2,00

135

-0,50

1,00

035

200503

Lenjerie si accesorii de pat

8,04

8,00

-1,46

1.00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

51676

9130

167,18

231,02

27.36

2006

Deplasau, detașau, transferări

4032

18.46

10,61

5,70

5,55

200601

Deplasau interne, detașau, transferări

40.32

18,46

10,61

5,70

5,55

2011

Cam. publicații si materiale

documentare

9.75

3,35

-0.10

635

035

2012

Consultanta st expertiza

1,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

73,88

31,83

14.55

22,50

5.00

2014

Proiecția muncit

7,15

5,55

-2,40

335

0.75

2019

Contnbutn ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrau si

servicii de interes public local, m baza

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trira I

Trim.Il

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l-=3+4+5+6

2

3

4

5

6

unor conveniri sau contracte de asociere

102,54

7439

28,15

2030

Alte cheltuieli

239.75

155,13

12,45

35,97

36.20

203004

Chirii

8,00

2.00

4,00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

231.75

153,13

8,45

35,97

34,20

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

936,00

233,00

233.00

233,00

237,00

5501

A Transferuri interne

936.00

233,00

233,00

233,00

237.00

550163

Finanțarea invatamanluiui particular sau

confesional acreditat

936.00

233,00

233,00

233,00

237,00

57

TULUL IX ASISTENTA SOCIALA

953,94

303,00

-303,00

953.94

5702

Ajutoare sociale

953.94

303,00

-303,00

953,94

570201

Ajutoare sociale in numerar

665,94

66594

570203

Ticliete de cresa si lichele sociale

pentru gradmila

288.00

303.00

-303,00

288,00

59

TULUL XI ALTE CHELTUIELI

2.750.00

1 750.00

400.00

400,00

200.00

5901

Burse

2.527,06

1541,36

396,70

389,00

200,00

5922

Acliunt cu caracter stnnlific st

sociocultural

222,94

208.64

330

11,00

6602

SANATATE

6 848,11

3 848,11

1075.00

1 035,00

890,00

01

CHELTUIELI CURENTE

4.349,99

1.350.00

1.075,00

1 035,00

889.99

20

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII

49,99

50,00

-0,01

2001

Bunuri si servicii

49,99

50,00

-0,0)

200103

Încălzit, iluminat si forța momea

49,99

50,00

-0,01

51

TULUL VI TRANSFERURI INTRE UNUAU ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.300,00

1 300,00

1075,00

1.035,00

890,00

5101

Transferuri curente

4.300,00

1.300,00

1 075,00

L035.00

890 00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

Trim.in

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

510103

Acțiuni de sanatate

4 300,00

I 300,00

1.075.00

1.035,00

890.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2498,12

1498,11

001

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.498,12

2.498,11

0.01

8102

Rambursan de credite interne

2.498,12

2.498.11

0,0!

810205

Rambursan de credite aferente datoriei

publice interne locale

2.498,12

2.498,11

0,01

6702

CULTURA, RECRF.ERE SI RELIGIE

22.225,00

8.581,75

7.33625

6.783,75

-476.75

0!

CHELTUIELI CURENTE

22.225,00

8.581,75

7336,25

6.783,75

-476,75

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.855,00

725,00

725,00

725,00

680.00

1001

Cheltuieli salartale in bani

2.396,40

606,50

607,00

6O9J0

573,60

iOOIOl

Salam de baza

2272,20

571,80

571,80

579,50

54910

100105

Sporuri pentru condiții de munca

85,60

23,70

23,20

21,10

17,60

100106

Allesponin

23,00

7,00

7,00

5,40

3,60

100130

Alte drepturi salanaie in bani

15,60

4,00

5,00

3,30

3.30

1003

Contribuții

458,60

118,50

118,00

115,70

106,40

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

29920

75,00

75,00

75,00

7420

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

10.50

3,00

3.00

3.00

1.50

100303

Contnbutit de asiguran sociale de

sanatate

109,00

30,00

30,00

27,00

22,00

100304

Contribuții de asiguran pentru

accidente de munca si boii profesionale

3.90

1,50

1,00

0,70

0.70

100306

Contribuții pentru concedii st

indemnizații

36,00

9,00

9,00

10,00

8.00

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

5808,00

1 841,75

82925

1.552,75

1 «Utt


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

3.874,40

991,00

897,50

829,75

1 156,15

200101

Fumilun de birou

23.50

14,50

5,50

-9,00

12,50

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

15,00

13,00

7,00

5,00

2OOIO3

încălzit, iluminat st Torta motnca

1 172,00

403,00

297,00

127,00

345,00

200104

Apa, canal si salubritate

542.00

68.00

171,00

60,10

242,90

200105

Carburanți st iubnfiantr

162,00

43,00

39,00

37,00

43.00

200106

Piese de schimb

70,00

24,00

12,50

12,50

21.00

200107

Transport

10,00

10.00

200108

Posta, telecomunicații, radio tv.

internet

25,90

11,00

2,00

12.90

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 829,00

402,50

357.50

582,25

486,75

2002

Reparații curente

264,00

250.00

-193,00

81,00

126.00

2004