Hotărârea nr. 308/2016

Hotărârea nr. 308 din 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Prelungirea Bradului, str. Vrancei, str. Agudului, str. Avram Iancu, str. Banatului, str. Decebal, str. Maramureş şi str.Tolstoi.

HOTĂRÂREA nr.308din31.10.2016

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către EON DISTRIBUȚIE România S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Prelungirea Bradului, str. Vrancei, str. Agudului, str. Avram Iancu, str. Banatului, str. Decebal, str. Maramureș și str.Tolstoi

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședința ordinară la data de

31.10.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa Eon Distribuție România nr. 43474/ 20.10.2016 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 8074/ 25.10.2016 al Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8097/ 25.10.2016;

-Raportul Compartimentelor de resort nr. 8098 din 25.10.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1295/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1280/27.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 și raportul nr. 1330/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si fiinctionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art. 45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către EON DISTRIBUȚIE ROMÂNIA S.A., astfel:

  • (1) pe durata existenței capacităților energetice asupra suprafeței de 50 mp teren situat în Bacău, pe str. Prelungirea Bradului, str. Vrancei, str. Âgudului, str. Avram Iancu, str. Banatului, str. Decebal, str. Maramureș, str.Tolstoi, aferent lucrării "Reabilitare LEA JT și modernizări branșamente CEGE Bacau - PTCz 49, PTCz 126, PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, PTCz 140 municipiul Bacău, județul Bacău”, necesară pentru amplasarea unui număr de 50 stâlpi de branșament, delimitat conform planurilor de situație - Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6, părți integrante ale prezentei hotărâri.

  • (2) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței de 2860 mp teren situat în Bacău, pe str. Prelungirea Bradului, str. Vrancei, str. Âgudului, str. Avram Iancu, str. Banatului, str. Decebal, str. Maramureș, str. Tolstoi, aferent lucrării "Reabilitare LEA JT și modernizări branșamente CEGE Bacau - PTCz 49, PTCz 126, PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, PTCz 140 municipiul Bacău, județul Bacău”, necesar pentru executarea lucrărilor de demontare/montare conductor rețea, îndreptare și înlocuire stâlpi, pozare cabluri subterane delimitat conform planurilor de situație - Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2 - Dreptul de uz și servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 3 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat și Eon Distribuție România SA.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMN SECRETARUL MUNICIP NICOLAE-O

UI BACĂU

POPOVICI3”

©I


9

t

r»«

7

Ij®

asa ■

p

ti

zT

ti

c
LEA 0,4 kV reabilitata (înlocuire conductoare nelzoîate cu torsadat NFA2X 50OLAL+3x95AL+2x16 mmp) inscripționare staip: nr. PT/nr. circuit/nr. staip


INTE DE SED


- -7*7-


- - a-


Conductor bransame situația existenta, realizau

Conductor branșament, coloana abonat monofazat/trifazat situația existenta, realizate cu LES

Conductor branșament monofazat / trifazat proiectat cu torsadat

Conductor branșament abonat monofazat/trifazat proiectat cu LES

Coloana abonat monofazat/trifazat proiectata cu LESNUME".SEMNĂTURĂ Elaborator

S.C. PALM A-ROM S.R.L.  /

PROIECTARE SI CONSULTANTA INSTALĂTII ELECTRICE 0.4-400 kV

J04/1232/2006 CIFRO1895147&     .’fA la t BACAU> STR VASILEALECSANORI NR, 41, «f          C0D ^5^ 60(J01,


Beneficiar E.ON DISTRIBUȚIE ROMANIA SA.

UAT: BACAU______________________________

Titlul proiectului:

Reabilitare LEA JT si modernizare branșamente CEGE Bacau - PTCz 49, PTCz 126, PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, PTCz 140 mun, Bacau, jud. Bacau


PROIECT: 20/2016 FAZA:


HCL


PROIECTANT SEF PROIECT


APROBAT


" Nume

inq. C. Cobuz ing V Danciu ing. C. IfrimScara: %

Data:

10/2016


Titlul planșei:

Plan de situație PTCz 49 Bacau , str. Prelungirea Bradului + Vrancei


PLANȘA:

1.E025

Fila: 1/1

Rev: 0LEGENDA


-g-


LEA 0,4 kV reabilitata (iniocuire conductoare neizolate cu torsadat NFA2X 50OLAL+3x95AL+2xl6 mmp)

LEA 0,4 kV corespunzătoare (nu se fac lucrări de iniocuire conductoare)


| 26/1/11 Inscripționare stâlp: nr. PT/nr. circuit/nr. staipCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIDIRECTOR EXAD^ BARDAȘU CRISTINA


RIDICARE TOPO : BACIU CONSTANTIN


Stâlp inclinat

Staip înlocuit pe același amplasament
BMPM / BMPT proiectat pe suport ia limita de proprietate

Conductor branșament, coloana abonat monofazat/trifazat situația existenta, realizate cu torsadatSistem de proiecție : X, Y - STEREO 70 Sistem de referința alHmetric Z • Marea Neagra


Staip reamplasat pe domeniul public

)

Staip nou proiectat

■n/— -

X

Priza de pamant proiectata

——

BMPM / BMPT existent pe stâlp

1 1

BMPM /BMPT existent pe suport

BMPM / BMPT proiectat pe stâlp


Conductor branșament, coloana abonat monofazat/trifazat situația existenta, realizate cu LES

Conductor branșament monofazat / trifazat proiectat cu torsadat

Conductor branșament abonat monofazat/trifazat proiectat cu LES

Coloana abonat monofazat/trifazat proiectata cu LES


VERIFICATORI EXPERT:

NUME   SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator:               \                 '

S.C. FALMA-ROM S.R.L,

PROIECTARE SI CONȘULTANTA INSTALATirELECTRICE 0,4-400 kV JD4/1232j^006 CIF R018951475 ’   .

SAt ua         BACAU, STR.VASILEALECSANDRINR. 41,

FALMAJRCj!        COD POȘTAL 600011

Beneficiar E.ON DISTRIBUȚIE ROMANIA S.A.

PROIECT

20/2016

UAT: BACAU

Titlul proiectului:

Reabilitare LEA JT si modernizare branșamente CEGE Bacau - PTCz 49, PTCz 126, PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, PT Cz 140 mun. Bacau, județul Bacau

FAZA:

PT+CS

Nume

Semnătură

Scara:

Titlul planșei:

Plan de situație PTCz 126 Bacau, str. Agudului

PLANȘA:

2.E02

PROIECTANT

ino.’ C. Cobuz

SEF PROIECT

ing. V Danciu

......

Data:

10/2016

Fila- 1/1

APROBAT

ing, C. Ifrim

Rev: 0
Conductor branșament, coloana abonat monofazat/trifazat situația existenta, realizate cu LES

Conductor branșament monofazat / trifazat proiectat cu torsadat

Conductor branșament abonat monofazat/trifazat proiectat cu LESDIRECTOR EX

BARDAȘU


ISTINA


Z?     BACAU, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 41,

, u.ax/.ț .z          COD POȘTAL 600011

Nume

ing. C, Cobuz

ing, V Danciu

ing. C Ifrim


Semnătură


PROIECTANT ȘEF PROIECT APROBAT


UAT: BACAU_______________________________

Titlul proiectului:

Reabilitare LEA JT si modernizare branșamente CEGE Bacau - PTCz 49, PTCz 126, PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, PTCz 140 mun. Bacau, jud, Bacau


Scara


Data' 10/2016


Titlul planșei:

Plan de situație

PTCz 28 Bacau - str Avram lancu

PTCz 151 Bacau str Banatului


HCL


PLANȘA:

3.E02

Fila: 1/1

Rev. 0
.V2/FB1/14I

10005


i7aFBV1fl 10005


|172/FB1/tj


DIRECTORJ. BARDAȘUCRISflNA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE-OVIDIU POPO


VERIFICATOR) EXPERT:

NUME   SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator           |X. •

s.c. falmX-rom s;r.l.

PROIECTARE SI CONSULTANTA INSTALATirELECTRICE 0,4-400 kV J04/1232/2008' CIF R018951475

-o            8ACAU, STR. VASILE ALECSANDRINR. 41,

/-.IL-M/          CQD pțjg^h 6000,,

Beneficiar: E.ON DISTRIBUȚIE ROMANIA S.A.

PROIECT: 20/2016

UAT: BACAU

Titlul proiectului:

Reabilitare LEA JT si modernizare branșamente CEGE Bacau - PTCz 49, PTCz 126, PTCz 28. PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, PTCz 140 mun. Bacau, jud. Bacau

FAZA:

HCL

Nume

Semnătură

Scara:

Titlul planșei:

Plan de situație PTCz 172 Bacau , str. Decebal

PLANȘA:

4.E02

Fila: 1/1

PROIECTANT

inq. C. Cobuz

SEF PROIECT

ing. V Danciu

Data.

10/2016

APROBAT

ing. C. Ifrim

Rev: 0românia

JUDEȚUL bacău CONSILIUL LOCAL BACĂU


anexa nr _ la hotărârea nr


5~

3o# din J(L^0f6LEGENDA

28/1/5 l

1

>

>


LEA 0,4 kV reabilitata (înlocuire conductoare neizolate cu torsadat NFA2X 50OLAL+3x95AL+2x16 mmp) Inscripționare stâlp: nr. PT/nr. clrcuit/nr. stâlp

Stâlp inclinat

Stâlp înlocuit pe același amplasament

Stâlp reampiasat pe domeniul public

Stâlp nou proiectat

Priza de pamant proiectata

BMPM / BMPT existent pe stâlpCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVID1U POPOVI


DIRECTOR

BARDAȘUjCRISTINA

f

RIDICARE TOPO : BAC IU CONSTANTIN

Sistem de proiecție : X, Y - STEREO 70

Sistem de referința aitimetric Z • Marea Neagra


--- Conductor branșament, coloana abonat monofazat/trifazat

— situația existenta, realizate cu torsadat

. —       Conductor branșament, coioana abonat monofazat/trifazat

-  — situația existenta, realizate cu LES

-------     Conductor branșament monofazat / trifazat —rrr—     proiectat cu torsadat

Conductor branșament abonat monofazat/trifazat

7/—     proiectat cu LES


Coioana abonat monofazat/trifazat proiectata cu LESPREȘEDINTE Djfc ȘEDINȚĂ STAN ABRIEL


LEA 0,4 kV reabilitata (înlocuire conductoare cu torsadat NFA2X 50OLAL+3x95AL+2x16 mmp) inscripționare staip: nr. PT/nr. circuit/nr, stâlpDIRECTOREJtykDJ

BARDA^UCRfSTlNA


Conductor branșament, coloana abonat monofazat/trifazat situația existenta, realizate cu torsadat

Conductor branșament, coloana abonat monofazat/trifazat situația existenta, realizate cu LES

Conductor branșament monofazat / trifazat proiectat cu torsadat
RIDICARE TOPO : BACIU CONSTANTIN

Sistem de proiecție : X, Y - STEREO 70 stern de referința altimetric Z - Marea Neagra


SAI^A 1d^-> BACAU, STR. VÂSLE ALECSANDRINR. 41,

COD POȘTAL 600011


UAT: BACAU_____________________________

Titlul proiectului:

Reabilitare LEA JT si modernizare branșamente CEGE Bacau - PTCz 49, PTCz 126, PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, PTCz 140 mun. Bacau, jud. Bacau


PROIECT: 20/2016 FAZA:


HCL


PROIECTANT SEF PROIECT APROBAT


'Nume

inq. C. Cobuz ing VDanciu

mg. C. IfrimTitlui planșei:

Plan de situație PTCz 140 Bacau , str. Tolsoi


PLANȘA:

6.E02

Fila: 1/1

Rev: 0