Hotărârea nr. 304/2016

Hotărârea nr. 304 din 31.10.2016 Hotărâre privind atribuirea unui nume Școlii Sanitare Postliceale Bacău.

HOTĂRÂREA nr. 304 din 31.10.2016 privind atribuirea unui nume Școlii Sanitare Postliceale Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.10.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 244/ 27.09.2016 înaintată de Școala Sanitară Postliceală Bacău și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65248/ 28.09.2016 prin care solicită atribuirea numelui de ”Sanity”;

-Referatul nr. 7874/ 19.10.2016 al Serviciului Cabinet Primar prin care propune inițierea unui proiect de hotărâre de atribuire a unui nume Școlii Sanitare Postliceale Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7875/ 19.10.2016;

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 7876/19.10.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1265/27.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1291/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1277/27.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.1310/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.1326/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 5, ale art. 6, ale ari. 8, ale ari. 10, ale ari. 19 din Anexa la Ordinul nr. 6564/ 2011 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar și ale lit. ”F” din Anexa nr. 1 la procedură din același Ordin;

-Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 134/ 30.09.2016;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza art. 36 alin. (1) și ale alin. (9) și art. 45 (1) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea unui nume Școlii Sanitare Postliceale Bacău, după cum urmează:

Unitatea de învățământ pentru nivelul postliceal

Școala Postliceală

Numele

Sanitară ”Sanity”

Localitatea

Bacău

Nivelul școlarizat

POS

Adresa

Tel./ Fax/ e-mail

Bacău, str. Bicaz, nr. 7

Tel: 0234/ 544932, 0752918660; e-mail: apieb84(5),vahoo.com

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Cabinet Primar și Școlii Sanitare Postliceale Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI