Hotărârea nr. 303/2016

Hotărârea nr. 303 din 31.10.2016 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui MACOVEI ALEXANDRU-FLORIN cu domiciliul în Bacău, str. Frunzei, nr. 35.

H O T Ă R Â R E A nr. 303 din 31,10.2016

privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui MACOVEIALEXANDRU-FLORIN cu domiciliul în Bacău, str. Frunzei, nr. 35

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Cererea înregistrată sub nr. 20712 din 10.10.2016 a d-lui Macovei Alexandru-Florin prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani;

-Ancheta socială nr. 20712 din 14.10.2016 efectuată de Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Adresa nr. 20790 din 14.10.2016 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 7773 din 14.10.2016;

-Răspunsul Primăriei Municipiului Bacău nr. 7773 din 19.10.2016 înregistrat la Direcția de Asistență Socială al Municipiului Bacău cu nr. 21171 din 19.10.2016;

-Procesul-verbal de ședință nr. 20753 din 14.10.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 771/18.03.2015;

-Referatul înregistrat cu nr. 20765 din 14.10.2016 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune acordarea unui ajutor de urgență d-lui Macovei Alexandru-Florin cu domiciliul în Bacău, str. Frunzei, nr. 35;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 20766 din 14.10.2016;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 20767 din 14.10.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1264/27.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1309/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.1325/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalități de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr.1721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 771/18.03.2015 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, modificată si completată de către Ordonanța nr. 31 din 26 august 2015;

-Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile ari. 47 și ari. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, ale art. 115 alin.(l) lit. “b” și ale art. 45 alin.(2) și alin. (5) și din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. a) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 38 400 lei, d-lui Macovei Alexandru-Florin cu domiciliul în Bacău, str. Frunzei, nr. 35, întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată deteriorării locuinței într-un incendiu produs în data de 08.10.2016.

b) Acest ajutor de urgență se acordă pentru achiziționarea de materiale de construcție în vederea refacerii imobilului deteriorat de incendiu.

Art 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3, Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art, 4, Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDEg

&


XDE

gabj

\7'Y


r

IEDINȚA

IEL


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OYIDIU POPOVICI