Hotărârea nr. 302/2016

Hotărârea nr. 302 din 31.10.2016 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărării Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.11/2011 prin care s-a aprobat organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, instituţie publică de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr.155/2010.

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.11/2011 prin care s-a aprobat organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, instituție publică de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliției Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr.155/2010

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.10.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 7467/20.10.2016 al Poliției Locale a Municipiului Bacău prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 11/2011;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7468/ 20.10.2016;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 7469/ 20.10.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1276/27.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 și raportul nr.1323/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile ari. 4 alin. (1), art. 30 lit. d) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 61 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) și ale art. 117 alin.(l) lit.a) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit. ”i” din Anexa nr. 1 ia Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 7/2016, privind aprobarea închirierii de către Poliția Locală a Municipiului Bacău, a unui imobil, adaptat funcționării instituției, prin licitație organizată de către Bursa Română de Mărfuri - Terminal Bacău, conform procedurii bursiere;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (1) și alin. (9) și art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă modificarea Art.3. al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 11/2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, instituție de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliției Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010 și va avea următorul conținut:

“Art. 3. Poliția Locală a Municipiului Bacău are sediul social în municipiul Bacău, strada I.L. Caragiale nr. 2, județul Bacău”

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 11/2011 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.