Hotărârea nr. 297/2016

Hotărârea nr. 297 din 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

H O T Ă R Â R E A nr. 297 din 31.10.2016

privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.8058 din 25.10.2016;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 8059/25.10.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1258/27.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1288/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1273/27.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1303/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.1318/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.l9(l) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, cu modificările și completările aduse prin O.G.nr.14 din 10.08.2016;

-Prevederile Legii nr.340/2015 privind asigurările sociale de stat pe anul 2016;

-Prevederile art.47(l), art.l 15(1) lit „b” si art.117 lit „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat de domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dargoș și aprobat cu 20 voturi „pentru”;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera ,,b”alin.(4) litera „a” si ale art.45(2) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr.lA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, IC și a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21,2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.3 . Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică.

Art4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

RASEMNEAZĂ

. MUNICIPIULUI BACĂUSECRETARUL MUNICIPIULUI bai

NICO1AE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

Anexa nr. IA

La Hotărârea nr.297 din 31.10.2016


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Dat»; 0J/1U2016 Tîb        pag J -mtlIeL

Cod

Denumire indicator

Prevederi «nule buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din cart credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trist 1

Trim.n

Trinom

TrimJV

A

B

1-3+445+6

2

3

4

5

6

7

8

9

000102

TOTAL VEN1TUN-BUGET LOCAL

3M522J»

14711141

81167.41

91266,53

58876.03

321543.00

331.067.00

34017100

000202

l VENITURI CURENTE

321320.72

91.859.44

80261.00

9052425

58.876.03

321543,00

331.067.00

34117100

000302

A VENITURI FISCALE

376.397 32

75.576.02

70329.00

77 89150

51600.00

272394.00

279471.00

286 76100

000402

Al IMPOZIT FE VENIT PROFIT Si

CÂȘTIGURI MN CAPITAL

97.600.00

24.430,00

24.444.00

24 443.00

24183,00

98.073.00

98167.00

91271.00

030002

A 1.2 tapam pe venit. profit n castifun

din capiul de )1 penosnc Cncc

97.600.00

24.430.00

24.444.00

24.443.00

24183.00

98.073.00

98.167.00

9827100

0302

IMPOZIT PE VENIT        \

2245.00

600.00

600.00

600.00

445.00

167100

1761.00

1857.00

Q3O218

Impurari pe wnrterite dn tnatfeni

propnctauior ancMiare dia

patnaontal paioaal

2.24’,00

600,00

600.00

600.00

445.00

167100

2.761.00

1857,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

95355.00

23830.00

23X44.00

23.M3.0O

23838.00

95.401.00

95 406.00

95.414.00

04020)

Cote delaJcalc dut mpuutni pe

venit

94100.00

23550.00

23350.00

23350.00

23350.00

9410V.00

94100.00

9420100

040204

Sase alocate dm cotele defatcree di»

tnpcnnd pe vean panta cdrilibniea

tapetelor locale

1155.00

280.00

294.00

293,00

288.00

1101,00

1206.»

1214.00

070002

A3 bapauK u taxe pe projaieutc

3136250

9.794.00

8205.00

82U5J0

5.158.00

31.716.00

31835.00

33.984,00

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

31362.50

9.794.00

8405.00

820530

5.158.00

31786.00

31835.00

33.984.00

070201

Inpozii»tu» pc clădiți

23 908.00

7 850.00

630000

6.00700

3151.00

24.036.00

24.829.00

25.69100

070202

tapam ai taxa pe tata

4.59900

1.144.00

1.00100

1500.00

953.00

4.013.00

4.145,00

4291.00

070203

Taxejodicisedc umbra nalte late

detusbnt

(30130

4OU.0O

403.00

398J0

300.00

1531.00

2615.00

1706.00

070250

Alte tnpaute u n-se pe prapneute

1354 00

400.00

300.00

300.00

354,00

1106.00

124100

1289.00

100002

A4 tapaxne n taxe pe bot» n aervicu

143369.02

40811.02

37350.00

44.714.00

2X694.00

14036100

146.01100

151.976.00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

134 417.02

37353.02

34 04600

41286.00

20.73100

12158100

13315100

13938100

110202

Sune detalcne da taxa pe valoarea

adapta pestta fmatnea cbetatditar

descemnbraic la nnetnl comandor

aratelor, atmuctpuior u sectoareta

MtnucMattai BacarcW

129330.00

33.868.00

33.520.00

41 755 00

20.187.00

126 094.00

13130100

13678100

110206

Sume defalcate dm taxa pe valoarea

edentata pentru echilibrarea băietelor

locjJe

4 151.02

3.25102

293.00

298 00

30100

1333.00

IJ6LOO

159500

110200

Sene defalcau dh taxa pe valoare admisa

pentru fauutaiM trtvanauataha particular

ta» confenond aer editat

93600

233.00

233.00

233.00

237.00

961.00

986.00

1.011.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

469.00

30.00

30.00

30.00

379.00

Cod

Denumire indicelor

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 201«

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii pielilor restante

Trim I

TrimJI

TrimJU

Trim.IV

A

B

1-ÎMF5+6

2

3

4

5

6

7

S

9

120207

Taxe hoteliere

469.00

30.00

30.00

30.00

379.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

300,00

60.00

60.00

55.00

125,00

200.00

207,00

214,00

I5O2UI

Impozit pe spectacole

13X00

35.00

35.00

30,00

3X00

12X00

126,00

130.00

150250

Alte tare pe servicii specifice

168.00

25.00

25,00

25.00

93,00

78.00

81,00

84.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTlVITATI

103(3,00

3368.00

3214.00

2243,00

1.458.00

11374.00

11955.00

11374,00

160202

Împnt7xf pe oițtactie <fc iisupcfi

9029.00

1914.00

2914.00

1CM3.00

1 158.00

10.08X00

10.414.00

10779,00

160203

Taxe si tarile pentru elibem de

hrerttr ti auauatu de ftiartiwtare

1354.00

454.00

300.00

300.00

300,00

1.49X00

1341.00

1395.00

180002

A6-ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2 066,00

541,00

530.00

530,00

465,00

2273,00

2.451.00

1537,00

1802

ALTE IMPOZITE St TAXE FISCALE

106600

541,00

530,00

530.00

465.00

2273,00

2.451.00

1537,00

180220

Atu ia pante n taxe

2.066 00

541,00

530.00

530.00

465.00

2373.00

1451.00

1537,00

290002

C. Veatfan ndiscak

44 9X12”

16283.42

9.73X00

11631,75

627603

49949.00

51396,00

53.404,00

300002

CI Vcnum da ixvfmewc

8.983.00

1608.00

1125.00

1125.00

1125.00

9220.00

9324.00

9.858.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

8.983.00

2608.00

X 125.00

1125.00

1125,00

9220.00

9324.00

9.858,00

300205

Venttan dm catcesnsu ti ntchincn

89(3.00

1608,00

X 125.00

1125.00

1125,00

9220.00

9324.00

9.858,00

30020530

Alte vceian dm cmrrtnim st uschs-

nen de către mstnsude publice

8983.00

1608.00

1125.00

1125.00

1125,00

9220.00

9324.00

9.858.00

330002

CI Vanren de tanun utentai

35.94020

13675,42

7.607,00

10306,75

4.151,03

40.729,00

42.07X00

4334600

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTlVITATI

6257.00

1.24X00

1.075,00

1985.00

955,00

4226,00

4 468.00

4 626,00

130208

Vcamm dm presuri de «meii

<379,00

939.00

«75,00

1690.00

875,00

3235,00

3.445.00

3.566,00

330210

Coniribitn pmatilor mi tuunttonior

tețtli pentru saretiacrcaeqptiim a

cme

469,00

119,00

100,00

170,00

80,00

375.00

387,00

401,00

330228

Vcnitari dm recuperata rhrhnietikr

de judecau, dxpucaii ai despa t trbiri

34,00

34,00

249.00

257,00

266,00

330250

Alte venituri dn prestan de tentat

nalte aaiviun

375,00

150,00

100,00

125,00

367,00

379,00

393 00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRAI IVE.

ELIBERAM PERMISE

1986.00

700.00

500.00

500.00

286,00

1914.00

1977.00

1047,00

340202

Taxe ennțjndkrare de umbra

1984,00

700.00

500.00

500,00

286,00

1914,00

1977,00

2.047,00

3502

AMENZI PENALITĂȚI SI CONFISCĂRI

6.828.00

1.650,00

1.450,00

1450,00

1278.00

4 781.00

493900

5111.00

3502<i|

Vcanun dm antetul ti alte sancriuM

aplicate pumn dupozMiilor letale

1000.00

450.00

450.00

650,00

450,00

85600

884.00

915.00

350250

Ahe ansenn. prailhaii a ccnlbean

4 828.00

1200.00

1.000.00

1.800,00

828,00

3925.00

4.055.00

4 19600

3602

DIVERSE VENITURI

2060920

9.99132

4200.00

4.500.00

1610,18

29708.00

30.688,00

3176100

360206

Taxe speciale

14.225.88

5 000.00

4.000.00

4.000,00

1225.88

14248.00

14.718.00

15.233.00

360250

Alurenitm

6383 32

4.99832

500.00

SW.00

385,00

i5 4M.oo

15 970.00

16 <29.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Eillmari 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

TrintJB

Trim.IV

A

B

1-3+4 +9H

2

3

4

5

6

7

8

9

~7O2

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

260.00

«5.10

«100

71,75

21,15

370203

Vanmamm din eccuneade ftactmurc penau finanțarea rediuu de dezvoltare simpretailaca)

-«.971.75

-1.432,00

-5.0W32

-3.48748

1.025.15

-84 841.00

-81493,00

-98.68100

3702G4

Vânam mie din numiți de funcționare

«978,75

1432.00

508432

3.48738

-1025,15

M «41.00

«2.493.00

98 68100

370250

Ahe mdcnh voluntare

26000

15.10

82,00

71,75

21,15

420002

Suin emit dc baiu anele ale

adxuxujiratRi publice

34.752,96

3IIO427

1906.41

i.74in

4202

subvenții de la bugetul de stat

34.017.02

3I.IM27

1906.41

1.07634

420201

Rsubmiogizaica centnielm mutica

n electrice de tsmotare

455,42

455.42

420210

Fnunttrea adnaulor pnvmd reducere*

fucuhM fcittnk: cotuârodâbx existente

ca detunaue de locuința

2SI.OO

100.00

151.00

420212

Sabieani penau reabilitarea manca

t cladirikr de locuit

187,96

38796

420220

SsUreaui de U bugetul de «lai către

tragdck locale nccetare rastmeru

derulant poreclelor fiaantatf dm

fcnhsi exmne aerambinubiletFEN)

pusudetttc

31978,92

31.093,(0

1415.20

46992

420234

Sutnonm pentru acordarea apnocuhu

pentru incatnres locuim cu lemne.

cai baia, combasubil pdroiKti

13,72

10.47

345

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

665.94

66594

430230

Sume (noule de b bogetil judciolm pentru phudreponlcr de caebeaeficisaa copoi cu comic educaționale rpcetak iau pan ta unaaiaaial de man

665,94

665,94

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARU

2424870

24.248,70

450201

Fanda! Europeni de Dezvoltare Rcponab

2 966,09

1966,09

450202

Fundal Socul European

98177

98177

450203

Fondai de Coeziune

20199.(4

20.299.84

4990

VENITURI PROPRU

! 86 «43,70

54 42132

46.133.00

48.16640

3(32118

193955.00

197211,00

200.784.00

5002

TOTAL CHELTUIELI

407324.06

11624133

«3.62101

86429.13

5093149

321543.00

331067,00

340 17100

01

CHELTUIELI CURENTE

34I978.W

148.581,75

70 587,12

77526.23

452(194

225641.00

236513,00

230 490.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

134.136.00

33 675.50

34 471.70

4231445

2367425

120 648.00

130 366?:

134 050.00

Ddfct 03/11/2016 TIU        p*«:    4 -miile!-

Cod

Denumire indicilor

Prevederi anuale buget 1016

Prevederi trimestriale butci 2016

Estimări 18(7

Estimări 1018

Estimări 2019

TOTAL

din ore credite bugetare duduite atingerii pUlilor rcataule

Trilul

Trim.n

Trim.ni

Trim.IV

A

8

1-B4+5+6

1

3

4

5

ti

7

8

9

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

KK34J3

31 IM4?

20490.17

1843538

16 796X3

70835.00

69 453.00

61 544,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

«400.00

1335.00

1424.00

1309.00

133X00

&097.00

5.408.00

4 785.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

6 000, DO

6.000,W

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTAT1 AL

ADMINISTRAȚIEI PUBUCE

23 561Jo

7.022,00

5X0X00

6893.70

4.443.46

CJDO.OO

■300,00

8.500,00

S5

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

7.649,29

4»|>5

1548,00

1.47X74

437.00

1 161,00

1 186.00

1211.00

56

TITLUL Vm PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

50.909,58

50439.66

469 ,92

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1833766

1663,47

2393 25

4.230,94

X85O.00

10.000.00

13000.00

13 000.00

59

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

9 150,00

6.150.00

4.050 00

2400,00

-4250,00

■ 600,00

■ 600.00

7400,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

M.I2440

29.16X97

5 882,48

3X7930

-1300,75

84.841,00

82493.00

9868X00

71

TULUL xm ACTIVE NEFINANCIARE

T6.S24J0

26 06237

5.88X48

337930

49925

84 841.00

82 493.00

9868X00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

300.00

2300.00

-2000,00

B

OPERAȚIUNI FINANCIARE

MJ11.12

0,496.61

715X41

5.723.40

7149,40

IZ06I.M

12.061.00

1I.00CI.00

SI

TTTLULXVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

28321.82

8,496,61

715X41

5.W0

7U9.40

11061,00

12 061,00

11000,00

510002

taica La Soveu publice

3I25J.04

9X7930

8.77X12

7.68739

531X03

3X408.00

31.619,00

30J35.00

5102

AUTORITATIPUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

21 430,04

6 694,10

5470,90

530|,«4

3583.40

24.061,00

23 761,00

23 000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

n.«7.N

325130

2WQ

336X00

1553,00

10300,00

10300,00

11000,00

io

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6.945.00

173830

1.73830

L7M.00

1.734.»

6300.00

6.800,00

7.000.00

1001

Chekucli sahnalc m tal

55H.O0

1399.20

1.403,00

143630

131330

6300,00

6.800.00

7 000,00

100101

Satatdcbaa

4.970,00

1.253,20

1279,00

135930

1.0782®

6300,00

6 800,00

7000,0®

100103

Spcrun      r edilii   r*

288.00

72,00

5X00

37,00

127,00

iootn

îndemnam ptame unor pcnoane da

«Tu* mânu

24(1,00

60.00

60,00

26 00

94.00

1001 □

Indemnatu de delegare

1600

•u»

4.00

4.00

4,00

100130

Altt djcpoui talanale m tai

4000

10.00

10.00

10.00

10,00

1003

Cauribuu

1391.00

33930

333,50

39730

420,70

10C3OI

Ccabifau dc anpnan tocuk de

na

930,00

221,00

221,5»

21X00

287.70

IUU3O2

Camhbaffl de uigunn de

28,00

7.00

7,00

7,00

7,0®

100303

CMUribdd dt uifinn uxuk dc

336,00

■4,00

«9,00

7030

11X30

100304

Coutributn dt uigmri penuu

academe de toaca n boli pnrfeswmle

14,00

330

Ml

330

350

100306

G»trihnu peami eoucedu a

todenaizatu

63,00

23.00

253°

4J0

10,00

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

4.462.00

LSI 3.00

1 10X00

1.628.00

219.00

4.000.00

3 TO.00

4Q00.00

200!

Banan atavicii

3 039.00

1.126J0

777.70

92X50

21X70

4.000.00

11TO.0O

4.000,00

2001Dl

Fonii an de bmi

637.70

170,00

150.00

28000

37,TO

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Trilul

Trist ,n

Trimjn

Trim.IV

A

B

1-3+4+516

2

3

4

5

6

7

8

9

200102

Mătanie pcatni oaauaie

36.00

9.00

1200

12.00

3.00

200103

IncalM. iluaunat ct lotu munca

190.00

78,00

50.00

25.00

37.00

200104

Ap*, canal o mutat tue

27,10

8.40

7.70

5.00

6.00

200106

Pnacdetcbanb

77.00

28.00

1200

33.00

4.00

200107

Trxupon

30.00

1040

7.00

7,00

530

200108

Pom, teiecoaamcatu, radio. iv.

UttOtKt

767.00

310,00

240.00

217.00

200109

Mătanie n preturi dc icrocuctt

cmatr ftiiwlioaii

17,00

8,00

5,00

34»

040

200130

Alte tanw ai «cmctt patra

■inti tarte a fasuanare

125800

505,00

294.00

340,00

119.00

2002

Reparaut ctuanc

90.00

80.00

5.00

5.00

2005

Banm dc tutuia obiectelor de inventar

63.00

1600

17.00

30,00

200530

Alte obtecte de uvenur

63.00

16,00

17.00

30.00

2006

Dcpiaian. ddatan. tnadcnri

445.00

125.00

119.00

201.00

200601

Deptarari intenta, detuni, trntfenri

430100

120,00

114.00

196,00

200602

Deplamn ui rmmatatc

15.00

5.00

5.00

5.00

2011

Cart publicata ti ouunaie

(kK umilire

35.00

10.00

10.00

10.00

5.00

2013

Picțauc proleaMoala

150.00

26,00

26.00

98,00

2014

Protccua muncii

3120

24.10

030

540

130

2030

Abechrttatțli

608.00

105.00

147.00

356,00

203001

Rec Luna u pubiiemtc

70.00

30,00

20.00

20,00

203<XM

Ctani

288,00

55.00

233.00

203030

Alte cbdnaeli cu banan u rerneu

250,00

75,00

7200

103,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

205924

1.550.00

600.00

♦90.76

1400,00

1200,00

1.000,00

71

TITLUL XH1 ACTIVE NEFINANCIARE

2.059.24

1550.00

600.00

-90.76

1400.00

1200.00

1.000.00

7101

Acute Ine

2059,24

1.550,00

600,00

-90.76

710101

Cmttnrtu

536.05

450.00

86.05

710103

Mobilei, aparatura birotica n alte

acute corporale

261,00

100.00

100.00

61.00

710130

Alu acute fur

1.262.19

1000.00

500.00

♦237.81

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

7.983.80

1.892,60

2.030,40

2030,40

2030,40

12061,00

12061,00

11.000,00

81

TITLUL XVH RAMBURSĂRI DE CREDITE

7.983.80

1.892,60

2030.40

2030.40

2030.40

12061,00

12061,00

11.000,00

8102

Rambunan dc aedite mcemc

7.983.80

1.89260

2030,40

2030.40

2.030,40

12061.00

12.061.00

11.000.00

8IU2O5

Ranbumn de crcdttc aferente damna

pubbcc mane Iacale

798380

1.89260

2030.40

2030.40

2030.40

12061.00

12061.00

11.000.00

510201

Anunțau acetmtT n leptbuve

21.450.04

6694 10

547090

5301.64

3.983,40

24.061.00

23 761.00

23.000.00

'1020103

AuUatlau cxccotne

21 450.04

6694.10

5 470.90

5301,64

3.983,40

24.061,00

23.761,00

23 000.00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4 151.00

105020

182722

1.076.95

196,63

2.250.00

2 450 W

2 4’0 00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plătitor restante

Trim I

Trim .O

TrimJn

Trim.IV

A

B

i-w+stf

2

3

4

5

6

7

8

9

01

CHELTUIELI CURENTE

3.971,00

90IJ0

179622

1076.95

196,63

2000.00

2000.00

2000.00

10

TTTLUL1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.245,00

299,30

«9830

29830

-25130

1.000.00

1.000.00

800.00

1001

Cbdmdi «aianale m hm

981.51

240.10

839.85

239.86

-33100

100101

Salarii de bum

943 56

22100

277,90

22S.86

20100

1.000.00

1.000,00

800,00

100105

Spânii pcmra condiții de unica

34 00

930

«30

«30

730

100112

tndcmniralh ptalite mor penoane dn

ifan tnituiî

550.00

-550.00

400113

Indfianrnita de dckpuc

195

030

1.45

030

«30

<00130

Ane dreptnn nlanale a bmi

100

100

100

100

1003

Cdninlnm

256.49

5170

58,65

5164

«030

100301

Cattriboiii de asigurări roaaie de

«IM

16310

40.0*1

41,00

41.00

41,10

100302

Cmrributu de aapnran de tona)

$.44

135

135

<34

1.40

HXB®

CoauibitM de arifinn «odaie de

tarata»

$4.40

13.60

13.60

13.60

13.60

100304

Contribuții de ariftmri penau

acadea» de munca n boli profesonale

295

1.1$

0.60

0,60

0,60

10G306

Coombotn peana canccdu «

ttdtssnîstti

29,90

160

110

110

23.10

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

1.766.00

401.70

647.72

46845

248,13

800.00

800,00

1.000.00

ÎOTI

Bunuri ti tenuu

399.15

30830

32835

195.60

•233,90

800.00

«oo.ou

1.000,00

200101

Furnian de buou

55,45

1100

24.45

1030

«30

200102

Materiale pcatnranlcaie

«.00

6.00

2.00

200103

incako. ihmunar n foiu motnca

11260

4730

1130

l«30

3530

200104

Apa. canal u nhibntMe

34.60

«.00

8.00

7,80

10.80

200105

Cutmmii ai tebnfioau

25,00

5.00

«30

1030

1.00

200106

P«etc de tcknnb

6.80

1.40

0.40

3.00

100

200108

Paria. leleeammiram. radio, iv.

■memct

59,00

1630

1430

1430

1330

200109

Maienalc t> pnman de ktvku cu

csacter fimcuoaa)

1.00

4,00

100

100

200130

Atu buram » temeri pentru

«atreunere n fimcrionan

219.70

21830

25130

127,00

-307,00

2002

Rcpamiu cracate

30.00

26.00

4,00

2005

Buam de natura obiectelor de tmentu

15060

6.40

14320

1530

-1430

201530

Ahe obiecte de inventa»

150,60

6.40

14320

1530

-1430

2006

Deplasan. detaun uurieran

10800

7.00

2830

6930

3.00

200601

Deplann Mame, detasan. uandetan

93.50

430

2100

65.00

100

200602

Deptatanmstnunatttc

14.50

150

6,50

430

1.00

2011

Cară, publicau ti mamaie

Diti: 03/11/2016 Tit:         pag:       -mii le*-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale beget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trial .n

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

dOCWBCBUtț

7.00

430

250

2012

Convltwi ti

5J5

0.75

130

2.00

1.00

201)

Prepun: pufeaMuala

28.00

1,00

9.00

18,00

2014

Proucti* muncu

140

030

030

1.00

2030

AkectaiWKli

«35,60

72,65

10737

16185

49153

2CB001

Reclama m pubbaute

134.00

51.15

3150

31,05

2030

2(0002

Pnxocoi u rqcciasUre

27.75

27.75

203003

Piane de ajurate mu tata

335

1.00

1.00

135

203004

Ciurii

«00

Zoo

2,00

ZOO

ZOO

203030

Alte cbeltmtli taaan ti temea

66X50

1820

4532

128.45

47023

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

960,00

200,00

250,00

310,00

200,00

200,00

200,00

200,00

MOI

A. TnBtfaun mtenw

960.00

200.00

250.00

310,00

200.00

200.00

200.00

200.00

S5OII8

Atu avafcnm curau stoic

960.00

200.00

250.00

310.00

200.00

200,00

200.00

200.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

160.00

14900

31.00

250,00

450,00

450.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFtNANCIARE

ISO. 00

149.00

31.00

250.00

450.00

450,00

7101

Acare fac

110,00

149.00

31,00

250,00

450,00

450,00

7IOIU1

r'auttractn

250,00

450.00

450,00

710103

Mobdica. aparatura bounca ti atu

acuve ccsporaie

40,00

40,00

710130

Alte actne fac

140.00

109.00

31,00

540210

Semcu publice eoaraatisre de

evidenta a pentmclm

1477,00

345.00

39332

415.45

32323

900.00

1100,00

1.200.00

MO25O

Alte tenacii ptAbcegenerak

2674.00

705,20

1.433,90

661,50

-126,60

1350.00

1350,00

1.250.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

5.650,00

1.535.00

1.474.00

1309.00

133100

6.097.00

5.408,00

4.785.00

0)

CHELTUIELI CU REN IE

5.650,00

1.535.00

1.474.00

1309.00

133X00

6.097,00

5.408,00

4.715.OU

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

250.00

200.00

50.00

2024

Comtaoane a alte cotai aferente

■npramotnrilot

250,00

200.00

50,00

200,00

400.00

500,00

202401

Cturinoau u alic costul af create

■apnunaturilot exttae

15.00

15,00

202402

Cwiwaac â alic cottui aferente

m|nanittmioe imone

235,00

1(5,00

50.00

200,00

400,00

500,00

20»

Abc chcltutcL

20000,00

20.000.00

24.500.00

203001

Reclama tt publicitate

20000,00

20.000.00

24 500.00

30

TITLUL IU DOBÂNZI

5.400,00

1333.00

1424.00

1309.00

133X00

6.997,00

5 408,00

4 71500

3001

Dotau* aferente daunei publice unenre

5254.00

1.335.00

1344.00

1309.00

1266.00

20.000,00

20.000.00

24.500.00

300101

Dobanri afeicatc tiritxut publice

interne directe

5254,00

1 335.00

1344,00

1309,00

1256.00

20000,00

20.Doa.oo

24HBOO

300J

Dotatui afereme daunei publice

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

TrimU

Trirn.IU

TrimJV

A

B

1-3+4 +5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

uttnK

1*6,00

80.00

6400

300201

Dobânzi. aferente daurtct publice

externe directe

1*6.00

80.00

66,00

600001

Pstea Ii-a Aparat, «adine publica ri

aguranta nauoaala

11*93,56

3.58940

238940

3255.60

225926

5485.00

$735.00

5.735,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

11493,56

3.519,50

238940

3255,60

225946

5385.00

$735.00

$735.00

Ot

CHELTUIELI CURENTE

11278.56

3.53940

238940

3.090,60

225926

5400,00

5.700,00

5 700.00

W

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

175.00

50.00

4430

43,60

37.10

100.00

100.00

100.00

1001

Cbeiunebnltataleiabant

143.50

41,00

3630

35,60

30,60

100.00

100,00

100,00

10010!

Salarii de bara

136.70

3830

34.00

3430

29.70

100.00

100.00

100.00

100105

Spoturi peaini conduri de manca

5,80

2.00

2.00

1.00

0.80

100130

Abc drepiun talanale m bau

1.00

030

030

0,10

0,10

1003

Ccraibuai

31,50

9.00

8.00

8.00

450

100301

Camribnu de aaipnri locale de

20.00

6,00

5,00

$.00

4.00

100302

Contribuții de atigunri de tonaj

1.90

040

040

040

0.40

100903

Comribtaii de anfonn locale de

matale

6.00

140

I.5O

1,50

140

100301

Contribuia de ari|uren pentru

accidente de muaca ai bob poTemoiate

1.60

040

040

040

0.10

100306

Conmteua pentru concedii n

irvirmnirati*

2.00

040

040

040

040

20

TULUL li BUNURI SI SERVICII

330,00

8240

10540

105,80

35.80

100,00

>00.00

100.00

2001

Bumri stenicii

13340

4340

33,00

3840

1840

100.00

I00.W

100,00

200101

Fumuri debitai

5.00

125

145

125

125

200102

Materiale penau curtcaic

3,50

1.00

1.00

1.00

040

200103

Incalm. ibimina tt foita notnca

«0.00

20.00

10.00

15.00

15.00

ZOO1O*

Apa, canal ti taiubri laie

2.00

040

040

040

040

2OOIO5

Carburanți n tabatfiaua

6.00

140

140

140

130

200106

Piețe de nhimb

ioo

040

040

040

040

200100

Foca. leircnmmicalu iad», tv.

internei

28.00

7.00

7.00

7,00

7.00

200105

Mamaie a prenan dc senicu cu

caracter foacaioual

2.00

040

040

1,00

200130

Alte tentat ti semen panta

25.00

1145

•8.75

mmtmere ri fancttonare

2002

Rrparanscurente

80 00

15.00

25.00

20.00

20,00

200*

Medicamente u mncaitie cantate

2.00

040

040

040

040

200401

Mediemeoct

0.40

0.10

0.10

0.10

0.10

200*02

Materiale taniure

1.60

0.40

0*0

0.40

0.40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

TriarI

Trim.II

Trim.m

Trim.IV

A

B

i-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2005

Btnmn de nataraobacctejor de mreatar

54.00

1340

1340

1340

1340

200503

Lenjerie » accesorii de pat

400

1.00

1.00

l.oo

1.00

200530

Ahe obectte de mranar

50.00

1240

1150

1240

1240

2006

Peplu in. dtlwri. (ixBxfcfari

10.00

240

240

240

150

200601

Deplasai interne, dctassn, ttanricnn

10.00

240

240

150

240

2011

Cam, publrcxtu ti mascruk

&Xt3HCDttfC

2.U0

040

0.50

040

040

2013

Prepare prufcuorula

7.00

1.75

1.75

1.75

1.75

0.75

2014

Proiecția anusii

1.50

OJ5

0.75

0,25

025

2030

Akcchehaîdi

46.00

5.00

28,40

2830

-21.70

MJOJO

Ato cfcelhnrii o twmtn ii semen

40,00

5.00

28,40

2840

•21,70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIAL

ADMINISTRAȚIEI PUBUCE

10.773.%

3.407.00

2239.00

194140

1I86J6

5300,00

5400.00

5.500.00

5101

Tmsfenm carențe

10.615,06

334100

1205,00

1914.7»

118636

510101

Trantfom către «ulrtnuile publice

10618,06

334100

1205.00

1914,70

118636

5300.00

5500.00

5.500.00

3102

Traaderan de captai

125.50

65,00

34,00

2640

510229

Alte cnmfmwi de captai către

125.50

65.00

34.00

2640

TU

CHELTUIELI DE CAPITAL

215,00

50.00

165,00

85,00

35.00

35.00

71

TITLUL XD1 ACTIVE NEFINANCIARE

215.00

50.00

165,00

85.00

35.00

33.00

7101

Adrvr lixc

215.00

50,00

165.00

7I0I0I

Coanrocui

80,00

50.00

30.00

710102

Masori, edupamcsMc « mijloace de

trtnspon

80,00

80,00

710130

Ahe •cure fire

55.00

55,00

610203

Orriioe pubtm

1077346

3.407,00

1239,00

2911,20

118636

5485,00

5.735,00

3 735.00

61020304

Poliae locale

10.77346

3.407.00

2239.00

194120

118636

5485,00

5.735,00

5 735.00

610205

Protecne chila ti protecția contra

mceadiiirr (jnneene civila

naomiliim)

720.00

18240

15020

314.40

7190

650002

Partea IB-aChctaudnocaLcrilturde

217 158.54

» 754.15

4883231

58497.03

26.075.05

175.075,00

171.028,00

175.070,00

6502

INVATAMANT

125 15946

3618767

29.630.00

39 60934

19.03235

114.71800

12030100

127884.00

01

CHELTUIELI CURENTE

12335194

J6O4I.00

29.130,00

39.19644

18985,00

11222800

117435.00

122.94100

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

102.19400

25.600.00

25.800,00

34253.00

16441.00

9894800

103866.00

109050,00

1001

Cbefcmeli taltnale m bani

82 64874

20811.76

2095645

2764329

13237.14

100)01

Salw» debara

75.99730

19.076,71

18825.77

2649195

11401,87

100105

Spctan păuni conditit de muaca

115 12

23.44

20.45

54,88

1635

100106

Ahe tporar

30941

69.11

7144

7941

88,45

lOOlll*

Fond part» podan ocupate pna curmi

637.57

13323

13946

21224

15154

100111

Fond aferent plani ce oca

5 586.12

150827

1899.33

70232

I 476.60

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Triat I

TrimJI

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1-3+4+516

1

3

4

5

6

7

8

9

100130

Atu drepunt tabnife u> hani

172

1.00

♦1.00

139

133

1003

CoMnbuui

19345.26

478844

4.843,45

6609.71

3303,86

100301

CoonilMh de atigaran sociale dc

AH

13.471.61

3300.44

3351.70

4361,68

1257,79

100302

Cootriboui dc mgimn de scnug

+47,09

106,41

106,93

147.71

86.M

100303

Contnbon dc *n(unn soasfe de

435128

1.089.17

1.09434

144034

727,43

100304

Coatribau dc «ufuan pamu

scadente dc munca si boli praTesionsle

18532

43,17

33.83

66,86

41,46

100306

Couribaua peana concedii n

ndcsuuzam

104996

249,05

256,63

393.12

191,14

20

TULUL U BUNURI SI SERVICII

16519.00

8.153,00

3.000,00

3357,00

1007,00

12319.00

12.603,00

11881,00

2001

Buram u tcnicu

14.15935

7306.73

1383,10

1278,69

1.790.83

20010!

Faninm de birou

79,00

2811

17,45

25.76

748

200102

Metanie peana anateme

201 10

5329

56.07

70.45

2129

200103

Incelm. ihcaiaM o Cmu nome*

9.870,29

5.973,08

1.912,91

808,72

117548

200104

Apa. cea») ti saiubncuc

i 570.63

645.96

230,77

464.03

229,87

20O107

Tampon

98.46

4433

20.09

19,93

1331

200108

udei net

366.36

135.80

7724

93,09

60.43

200109

Materiale « presun de icmcu ca

caracurfanawau

222.14

8033

3104

8223

2744

200130

Ata buram n scmcii peniro

oatBwt n Ancacaan

1.731.17

54543

23633

714,48

254,63

2002

Reparau curente

1345,41

32435

21432

69543

11041

2003

Hrana

3,60

140

0.80

0.80

040

200301

llnna pcntm ooraetn

3.60

130

0.80

0.80

040

2004

Medicmote ti auteriale radare

10,45

6.45

225

1.00

0,75

21KM01

Medirancara

1.75

025

145

0J5

200402

Materiale suim

1,50

0^5

040

040

0J5

20O4U3

Rcacuri

4.70

4.70

200404

DcnnfccUaU

150

125

030

030

025

2003

Banun de mtura otacculordc mveotas

526.80

100,45

16542

233,02

28,11

2OQ3OI

UnăTome ti cchqnmal

100

125

♦040

1.00

025

200503

Lcsycnc si accesam de pal

8.04

8,00

4,46

1.00

040

200330

Atu obiecte dc anaatar

516.76

9IJ0

167.18

231,02

2736

2006

Depiasan. rfcatsi. transferai

4032

18,46

IR6I

5,70

545

200601

Depfrrin loterac. (fctassn, tmuTetsn

4032

18.46

10.61

5.70

545

20)1

Cârti, publram » matenale

decantam

9.75

335

-0.10

6,25

045

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Triat I

Trim.ll

TrimJII

Trim.TV

A

B

1-3*4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2012

Cmalmu u cspcruza

i.oo

•1.00

2013

Prefznrc pro feriooala

73,t»

31,83

1435

2X50

5,00

2014

Pnxecta ouku

715

535

-240

325

0,75

2019

Coctribum ale adattustranet publice

locale b real rara unor tacuri ă

sen mu de interes public ioraL ta baTa

unor convami sau caan acte de «socise

HCL34

7439

28,15

2030

Air chetuudi

239.75

155,13

1X45

3537

3620

203004

Chirii

*.00

2,00

4,00

203030

Alte chettmeli cu butatn st servicii

231,75

15313

«.45

3597

3420

53

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

936,00

233,00

233.00

233.00

237.00

961,00

9*6,00

1.011,00

5501

A. TnMsfcran uucnc

936,00

233,00

233,00

233.00

237,00

356163

FmiTiiMrh              pVDCtiilf ttO

conTeoanal acreditat

936,00

233.00

233.00

233,00

237.00

57

TTTI.L'L K ASISTENTA SOCIALA

953.94

303.00

-303.00

953.91

3702

Ajutoare sociale

953,9*

303,00

■303,00

95334

«7020!

Ajutoare sociafc in nuasetw

665,9*

665.94

570203

Ttdiete deansa n ndrete metale

penau (radina*

288,00

303.00

-303.00

2*8,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2 750.00

1 750.00

400.00

400.00

200,00

5901

Bane

2.527.06

1.54136

396.70

3*9.00

200,00

5922

Actaan cu caiaua triumfe ai

socio-cutaua!

22X9*

208.64

330

11.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1*06.62

846.67

500.00

41X60

4735

2490.00

2.(47,00

4.94200

71

TITLUL XU1 ACTIVE NEFINANCIARE

1.*06.62

(46,67

500,00

41X60

4735

2490.00

2.847.00

4.94200

7101

Acuta Axe

1.(06,62

*46,67

500.00

41X60

473$

710101

Cuustroctit

3*7.60

600.00

400.00

■61X40

710130

Alte active fiae

1419.02

246,67

100,00

1.025.00

4735

65021b

inmamant fracoiar a primar

3971X58

11.415.93

9.183.62

13268,10

5.(44,93

114.718,00

12030X00

127(84.00

<>3021X301

tavstanaar prescota

20.647X6

6.093,19

469632

7263.45

X59430

n-i.7ia.oo

I2030XO0

127.(84.00

65020302

IfivunniDt pnour

19.06532

532X74

4.4*730

6.004.65

3250.63

65020*

tavalsauai secundar

83.677.72

25170.66

20.16*31

26.071.70

12267.05

65020*01

taimamaa secundar inferior

26.127,01

6.999,12

5.880,95

9.67*31

336733

65020402

ItmfwnvMtt iocsnd*r fttpcnot

52.977.43

16.760.16

13.086,98

15.116,80

8.013.49

65020400

Imatamau pndcrional

4.573.2»

1410,6*

12003*

127539

6*623

630205

1.48126

301.0*

278,07

269.74

63237

630250

Alte cheltuieli m domaue!

BvsttnttfiCttlm

2XJ.00

288.00

6602

SANATATE

17995.02

1445542

1 195,00

1.446 50

*9X10

I! 500.00

6.007,00

6.0(0,00

Ot

CHELTUIELI CURENTE

5069 60

1 $50.00

1 175.00

1446.50

89X1»

Cod

Denumire indicator

Prevederi «ouăle buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.U

Trim.m

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

20

TITLUL D BUNURI Si SERVICII

50,00

50,00

2001

Bamon ei scntcii

30.00

50.00

200103

Incalnt itiemnai u foit* momea

50.00

50.00

SI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTATI AL

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5019.60

1.500,00

1 175.00

144640

898,10

Slot

Tnmfonn cetește

4300,00

1300,00

1.075,00

1.035,00

890,00

51010$

Actram dc mume

4300,00

1300.00

1075.00

1.035,00

890,00

5102

Transferat de capalal

71960

200,00

loo.oo

41140

8,10

510212

Tnmfeiun păuni ftuusta

tmcsntnkr 1* qntak

719.60

200.00

ioo.oo

4! 130

8.10

70

CHELTUIE1 IDE CAPITAL

1042731

10.40731

20.00

11400,00

6.000,00

6.000.00

7!

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

10.42731

10 40731

20.00

11300,00

6.000,00

6.000.00

7101

Acmnfac

10.42731

10407J1

20.00

710101

Coumnui

1030731

1030731

710130

AlUadneFuc

120.00

100.00

20.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2498.11

2498.11

81

Tm.UL.XVU RAMBURSAM DE CREDITE

2.498,11

1498,11

8102

Rambwsan tfc cretini saune

2498,11

>498,11

810205

Ramtamn de mediu «feteau darnici

pubbcc tmeme locale

2.498,11

2498.11

660206

Semen medicale ia «aflau samare

cvpatui

17.875,02

14355.42

1 175.00

144640

898,10

11300.00

6 000,00

6.000,00

66020601

Sptiaic (esențe

17875.02

14355.42

1 175.00

1.446.50

898,10

11500.00

6.000,00

6.000,00

660230

Atte cbeluneh in domeniul tumulii

120.00

100 oo

20.00

66025051»

Alie mtUtutu m acuana aaauatc

120.00

100.00

20.00

6702

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

30350,76

15 728.11

844235

5397.15

8335

26300,00

18300,00

14.800,00

01

CHELTUIELI CURENTE

24386,02

10936.77

734235

6.783.75

-476.75

24300.00

17000.00

13.000,00

10

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL

2.855.00

725,00

725.00

725,00

680,00

2500,00

2.000,00

2.000,00

1001

Chetauli salatiNc m bani

2396.40

60630

607,00

60940

573.60

2500.00

2000.00

2000,00

tooioi

Salam de baia

237220

571.80

571.80

57940

549,10

1001U5

Spcnm pcattucoudiiu de manca

15,60

23.70

2330

21.10

17,60

100106

Aiusposun

23.00

7.00

7.00

5.40

3.60

100130

Alic drepmri sabnak sa bani

15.60

4.00

5.00

340

340

1003

Conmbmu

458,60

11830

118,00

115.70

106,40

100301

Cuotribnn de «ri(vnn sociale dc

AM

29930

75.00

75.00

75,00

7430

IUO3O2

Contribaoii dc asjuran de somat

10.50

3.00

3.00

3.00

140

10® 03

Comrilxau de augwari sociale de

aaaauie

109,00

30.00

30.00

27.00

2200

loniu

Contnbcm dc aNfami peniru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.fi

Trim.m

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

acctdmte dc manca n bob profesionale

3.90

130

1.00

0.70

0.70

100306

Coctnbmu panta ccocedu u

36.00

9.00

9,00

10.00

8,00

20

TITLUL D BUNURI SI SERVICII

5*08.00

LMI.75

*29 25

135X75

15*425

10300,00

3300.00

700.00

2001

Bumm s scrvictt

3*74,40

991.00

897,50

829.75

1.15615

10300.00

3300.00

700,00

200101

Fhnunm de buna

23.50

14,50

550

-9,00

1230

2OOIO2

Mstcnalc pcatni curatcnK

40.00

15.00

13,00

7,00

5.00

200103

IncaliM. iltamut s tona motnca

1 172.00

403.00

297.00

127,00

345.00

2001W

Apa. canal u salcbnwe

542.00

68.00

171,00

60.10

24X90

200105

Catenano «< hAriftsati

162.00

43.00

39.00

37.00

43,00

200106

Piese dc tchimb

70.00

24.00

IX»

1250

21.00

200107

Transport

10.00

10,00

200101

Poara. «ehcaoamcaiL radio, tv.

uneract

25.90

11.00

Xoo

1X90

200130

Alte buram n semcu panta

ntrancre ti fancuowe

1*29 00

40X50

35750

5*225

4*675

2002

Reparat» emane

264.00

250.00

-193,00

81,00

12600

2004

Medicamente si mau-nak saattatc

75.50

3750

950

-150

33.00

200401

Medacwnntlc

5.00

1.00

140

U0

1.00

20M02

hlaramle raaitait

3.00

650

-6.00

230

ZUOUM

Dcnofectanti

67,50

30.00

«.00

2950

2005

Banan de narata otecctclor dc uncnur

575,50

200.00

205,50

170,00

200530

Alte obâcctc de tmatur

575.50

200,00

20530

170,00

2006

Depiiran, dearah. mvfcran

25.00

13.00

ixoo

200601

Deplaran «ane, dcuran. trânti cran

25,00

13.00

txoo

2013

Prepare pratramaah

27.50

2025

125

6,00

2014

Protecția trame li

30.00

30.00

2030

Ake cheltuieli

936.10

300.00

114,00

423 00

99,10

203003

Prunc de auguste bob-viata

5.00

5 00

200030

Alte chcttaieb cu tenuri n semen

931.10

300.00

114,00

411,00

99,10

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL:

ADMINISTRATEI PUBLICE

7.768.00

2115.00

1 788.00

230600

1359.00

3000.00

3 000,00

3000.00

5101

Transferuri curente

7.662.00

2015.00

178X00

2306,00

1359,00

3.000.00

3.000,00

3.000,00

510101

Transferai cane nutnuiiie publice

7 662.00

2015,00

1.78X00

2406,00

1359.00

3.000.00

3.000,00

3 000,07

5102

Transferai dc capiu)

106.00

100,00

600

510229

Ahetraasfcntn de capital către

ffîMiftflii pubixx

10600

100.00

600

56

TTTLUL VID PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POST ADERARE

2.255.02

2255.02

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

EatimarilOiS

Eatimari 2019

TOTAL

din care credite bugetare deatieate atingerii plătitor restante

Trim I

Trim .11

Tritnjn

Trim.IV

A

B

1-3+4 *5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

$601

Prapur din Feudul European de Dcnnlute Rcponab(FEDR)

2255.02

2255.02

$60103

CbekuHi nccliiibik

2255.02

2255.02

59

TITLUL M ALTE CHELTUIELI

5.900.00

4.000.00

4000,00

2000,00

-4.100,00

8300.00

1300.00

7300.00

3911

Ask uui t> fundații

5100.00

3.000,00

3.500,00

1 750.00

-2450,00

4300,00

4300,00

3300,00

3912

Suttmena cultelor

100,00

1000.00

500,00

250,00

-1.650,00

4.000,00

4.000,00

4.000.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.664.74

4.79134

1.100,00

-786,60

560,00

2000.00

1300,00

1.800,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.664.74

4.79134

IIOO.OU

-786,60

560,00

2000,00

1300,00

1.800.00

7101

Actntlixe

5.664.74

4.79134

1100,00

-786.60

560,00

710101

Conjuncta

4.16634

3.40634

1.000.00

-650.00

410.00

710103

Mobilier, aparatura birotica ti aht actn- corporale

20.00

20.00

710130

Ake actnc fixe

1 478.40

1365.00

100.00

-13660

150,00

670203

Semen cntariale

4.690,00

1365.00

983.00

1723,00

719,00

3.000,00

3.000,00

3.000.00

«7020304

lasomut publice de rpec tacoic n

copcenc

4.690,00

1.265,00

983,00

1.723.00

719,00

3.000,00

3.000,00

3 000.00

670205

Semen tctmthc ti tpactne

24.660.76

11463.11

6459.25

3774.15

1964,25

18.800.00

10.800,00

7300,00

67020501

Spoit

8078.00

1150.00

3.805,00

2283,00

•860.00

4000.00

4 000,00

2000.00

67020503

ianwinete fraduu pabbce. param mac verzi, bttmqnnnr «ide atrerust

1638276

96)341

265425

1.491.1$

282425

14.800.00

6.800,00

5300.00

670206

Servicii religioase

toooo

1.000.00

500.00

250.00

-1.650,00

4.000,00

4 000,00

4.000.00

670250

Aile temeu in dornenilc caburu.

reoten li lebciet

800.00

1000,00

500,00

250,00

-950,00

$00.00

500,00

500,00

6802

ASIGURAM SI ASISTENTA SOCIALA

43.75320

16.68235

9365.06

11443.84

6.0613$

22357.00

26426.00

26386,00

01

CHELTUIELI CURENTE

41.961.40

16.066,15

9.065,06

10.768,84

6.0613$

22000.00

26.000,00

26.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I3.9C.00

3.538.10

334200

3338.65

33643$

7.000.00

10.000,00

10.000,00

1001

Cbcilurli satentic m bw

11.468,46

1872.10

2876.70

2911.60

2808.06

22000.00

26.000,00

26.000.00

iOOlOt

Salsit debara

11375.46

1830.10

2858,70

2891.60

279206

100105

Sporuri peniru condiții de manca

67.00

17,00

17,00

17,00

16,00

100106

Abetpmn

24.00

24,00

100113

ladonarntu de delepre

200

1.00

100

1003

Conoibuai

2.514.54

666.00

66530

627.05

556.19

100301

CnmribWt de angaran todalc de

ttU

1.759.24

465.00

465.00

451,90

37734

100302

Coatttbidn de auțttrxn de soiuj

59.40

15.40

15.60

1430

14.10

100303

Coatribam dc aupran roctale de

tanuar

581.30

154.00

154.00

133,00

14030

100301

Cotribmi dc asigurați penau

acudcme de numea ti boli profetunaie

20,80

6.10

5.90

435

3,85

100306

CoMribotu pentru conccdu n

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

di» care credite bugetare destinate atingeri: plăților ratai te

TrimI

Trim.n

Trist.ni

Trim.IV

A

B

l-X+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

trafcauumit

93.80

2540

2480

223»

20.60

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

8.898,00

3.M0.82

2.176.81

3 413,27

197,10

4900,00

2.900,00

2.90000

2001

Buram a scmcu

1 717,78

775,81

37322

442.82

12543

4500,00

2900.00

2900,00

200101

Fermren de birou

10733

29.11

42.77

3195

3J0

200102

Materiale pcabu tutui*

30,90

1730

•6,40

740

1240

2001(0

încetat. iluminat u foru manca

803,50

409.40

189,10

125,00

80,00

200IM

Ap*, când u saiubnnse

233.00

54.70

75,70

49,47

53.13

2OOIO5

Cartonau si libnTncn

15.00

645

8.75

200106

Piese de setanb

17.50

940

12,00

200107

Transport

54.15

20.00

4.15

16.00

14.00

200108

Posta, iriecomunicuii. radio, n

mtonct

320,25

172.00

1745

175.00

-44,00

200109

Muesuic ti pestan de senini ca

ftfxxt fuactiooti

23.00

1140

040

10.50

040

200130

Alte basm ti semeu patra

nmtaw» tt fm.-tin.y-

113,15

50,05

29.40

27,40

640

2002

Reparau cweare

315.40

150.00

240

300.00

-137.10

2003

Hrana

690.20

24241

16544

218,05

64,60

200301

Hrana pentru ornat

69030

24241

16534

211,05

64.60

2004

Mrdtfoaentc u ouienaie santtare

56.50

2740

*12.00

26,73

1437

200401

Medicsncuc

3130

20.00

-440

1423

1.77

200402

Maleole sanitare

25.00

740

-740

1240

1240

2005

Baarmdeaataaobtatclorde avatar

229.70

158.80

15,40

-16,00

7140

200501

Untfiame st ednpameat

8.00

50.00

■42.00

200530

Ahe otaecte de inventat

221,70

108.80

57.40

-16,00

7140

2006

Depbsart. dentare transferai

19.10

1.40

31,40

15,70

-29.40

200601

Deplasat interne. detașare. transferare

19.10

1.40

31.40

15.70

-29.40

2011

Cârti, publkaiii n maunale

liocmiirreare

2.90

040

2.40

2013

Prepurc prufeSMoala

52,40

930

35,00

8,40

-030

2014

Proiecția taancu

27,00

330

2130

140

MO

2019

Cootritaris ale admumtntrcr pabike

locale la realizarea unor toast sa

tentai de interes pcbbc local, ta baza

mor cancan au antracte de asociere

5361.00

150000

1444.00

2384.00

33,00

2025

Cbelmeli jttdiaae n cxirvadicttre denvoe din acuma ta repercutată intacsetor ttaailai. poenru dtsportlrika Icpic

0,02

0,02

2030

Abc cbelnueii

426.00

172,00

9835

10225

5150

Cod

Denumire indicator

Prevederi aouale buget 2016

Prevederi Irimettriaie buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare dealinate atingerii plătitor restante

Trial

Trim.n

TriroJD

Trim.IV

A

B

H3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

203004

Clara

15.00

69.00

-54.00

203030

Aht chcluueti c« txuun n temcit

411.00

103.00

15225

10225

5340

M

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

I 196,68

726,76

469,92

3001

Profrane dai Foadal Europe*» de Dezt obere

Reparala (FEDR)

1.196,68

726.76

46932

560103

Cbehateli neelipbde

1 196.6»

726,76

469.92

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

17383,72

8.360,47

289625

3277,00

2850,00

10.000,00

13.000,00

13.000,00

5702

ApUotrc «octale

17383.72

8360.47

289625

3277.00

2850.00

570201

Ajutoare sociale m mmerar

12268.72

5.260,47

249325

3465.00

850,00

570203

Tichete de creta a dctuie sociale

pentru gmdauu

15,00

303.00

-28800

570204

Tehete cadou «contate pentru

cheltuieli sociale

5.100.00

3.100.00

2000.00

59

nTLUL XI ALTE CHELTUIELI

500,00

400.00

450.00

*350.00

100,00

100,00

ioo.oo

5911

Atoctaau ti faMarii

500,00

400,00

450,00

-330,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1791.80

616,80

500.00

675.00

557.00

426.00

386,00

71

TITLUL xm ACTIVE NEFINANCIARE

1791.80

616,80

500.00

675.00

557,00

426.00

3*6,00

7101

Active lise

1791,80

616.80

500.00

675 00

710101

Construcții

1.740.80

590.10

500.00

650.00

710103

Mobilier, aparatura tauoca st alte

aetntcorpoale

6.00

6.00

710130

Alte acute fixe

45,00

20.00

25.00

680204

Asistenta «contată pcnoaacloc ia vama

4.057.00

1386.90

1189.60

92030

560,20

1237.00

1237.00

1237.00

680205

Aanrema toatla m car dc boli li

tttvahdilali

16 576.00

4300.00

4240.00

5365.00

2671.00

13305.00

13305.00

13305,00

68020502

Asistenta sociala in caz de m valid iute

16.576.00

4.300,00

4240,00

5365.00

2671.00

13305.00

13305,00

13305,00

680211

Cresc

3 650,00

99845

717,05

1.46240

471,90

1 500.00

1500,00

1300.00

680215

Pietruirea c scindau sociale

5413.72

3.260.47

15325

2000,00

5.000.00

8000.00

8.000,00

6802150!

Al nlos toast

5 413.72

3260.47

15325

2000,00

5.000,00

8.000,00

8.000.00

680250

Alte cbetnieli ta domettmi astfiranloc

ti assuatet sociaie

14.056,48

6 737,03

3265,16

3 696,04

35825

1415.00

2384,00

2344,00

68025050

Alte cbcteuieli in domemai «strimtei

sociale

14.056.48

6.737,03

3265.16

3696.04

33825

1415.00

2384,00

2 344.00

7D0002

Partea IV-a Semen n dezvoltare

publica, locmntc. medio st ape

46.935.77

17175,61

10251.08

11.780.83

772825

35.016.00

43.950,00

27063,00

7002

LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE

13.995.73

6.43332

11535»

2729.61

1.678.87

17.070,00

19300.00

8300.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.765.00

270620

2435 40

2012.60

2.610.80

12.070.00

15.500,00

8.500.00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

I 840.00

464.40

463.40

461,80

45040

2 000. f«i

3 (XW.00

13tau.au

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Ea liniari 2017

Ea liniari 2018

Estimări 2019

TOTAL

din atre credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Trial

Trist .n

TrimJII

Tritn.IV

A

B

1-M4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

1001

Cbctnadi salanaic a tau

1420,00

36050

359,50

35950

34850

100101

Saiant de tara

1335.00

336X0

336X0

33650

32550

100103

Sponin pentru coodmi de aținea

«6,00

21X0

2130

21.00

2200

100130

Abe drapam rahrukm ban

7.00

2X0

150

2.00

1.00

1003

Caanhmi

41X00

103,90

103.90

10230

10190

100301

Contribuia de astfuran tacsaie de

OM

196.00

74.00

74.00

74.00

74.00

100302

Coolribvua de auturan de aoauu

7.60

230

230

1.70

130

100303

Cdotribrau de aupmni «octale de

76.00

19,00

19.00

19.00

19.00

100304

Contribntn de itigurari peana

accidente de numea n boli profcnaule

8,80

230

270

1.70

1.70

IOO3U6

Coembuii pena* catccdis »

itwVwlrtiralii

23 60

5.90

590

55»

55»

20

HTUJL It BUNURI SI SERVICII

7.923.00

224180

197X00

1550.80

2160.40

10.070.00

12X00.00

7000.00

2001

Bunuri riecnicu

5 622.00

I7I7X0

1339.60

1027,80

1537,10

200I0J

Faratrari de bara»

«5,20

27,10

23,10

19X0

15.»

200102

Materiale pentru ceratcaic

19.00

5,40

430

4,40

430

2OOIU3

Inealm. ihmmt u fora moara

4.495,70

1.465.60

1.110,10

70350

1X1650

200104

Apa. octal n ratabnene

250.50

60X0

70.00

60.00

60,00

200103

Cotrarannti hbriluMi

9.40

1X0

3.00

330

1,00

200106

New dcschnab

18.60

5,00

10,50

0.60

250

200107

Trarupat

17.70

5.60

5.00

350

3.60

2OOIU8

Port*. tcleaniDKMU. radia, tv.

10,60

3.10

260

2X0

270

2UO1O9

Materiale » prartan de seriica cu

caracter luncuonal

6.00

3.00

1X0

150

200130

Ake bonuri u servicii pcaltu

7O9JO

tntretmcre n fimcttcmrc

140.70

109X0)

229,00

230,10

2002

Reparații eurasie

9U50

187,00

331,00

167,00

30350

2005

Baram de namra obiectelor de inventar

21.00

4J0

6.S0

4.»

4.»

700530

Alte obteete de rnventa

21.00

4,«0

6,80

4.80

4.»

2006

Drplitjn» dcuttîi txmxfcmt

60,00

3,00

3,80

53X0

20060)

Deplatan atente. detaran. uaufera»

60.00

3.00

3.80

53X0

2012

Coasabma n expentra

309.00

100.00

54,00

75.00

80.»

2013

Pftțttirc pcofesiouU

29,60

19.80

9,M

2014

Protccus ttaDcu

16X0

270

1250

1,00

2030

AkeehetaKli

«7170

226J0

21M50

212X0

235X0

203001

Reclama n publtciuic

7.50

200

3,00

2.50

203003

Praoc de anguraie aonaiata

9000

3,00

57.00

30,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii pielilor restante

Trim I

Trun.fl

Triat JD

Trim.IV

A

B

2

3

4

5

6

7

8

9

203030

Alte cbctracb cu buran s semcu

781/0

22130

201J0

152,70

20520

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4230.73

3.727.12

71843

717.01

•93133

5.000.90

4.000.00

71

TITLUL X1U ACTIVE NEFINANCIARE

3.930,73

3.427.12

71843

717,01

-931.93

5.000,00

4.000.00

7101

Active fixe

3930.73

3.42712

71143

717,01

-93153

710101

Caumatit

1798.66

2.616,00

66843

-55334

-931,93

710103

Mobaius. aparauia taouc* n dtc

actne ceapcrale

iv.oo

10.00

710130

Alte acute fixe

2.122,07

801,12

50.00

127035

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

300.00

300,00

7201

Active fianoare

300.00

300.00

720101

Participare la capuaktl socul d

waetuta «mentale

300,00

300,00

700203

1 Aftiwd*

1724.96

1.06050

79236

60120

27040

7.000.00

7.000,00

3.000,00

70020330

Aîu chchiudi in domneai

2.724,96

1.06050

79236

601/0

27040

7.000,00

7.000,00

3.000,00

700206

Ihnumi public a dcctnlkan

6434.64

! 597.12

121747

105055

1469,00

4.020.00

5000,00

3 000.00

700250

Alte amicii o dnmruiile locwaleloe.

tenie tdor n dmultani comunale

4.836,13

377J30

1.144,00

77,46

-1601,63

6.050,00

7400.00

2.500,00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

32.940,04

1074229

7.097,15

905122

6.M93S

17346,00

24 450.00

18563.00

01

CHELTUIELI CURENTE

23.419,14

842945

5241.49

770125

4.03945

14346,00

20350.00

15363,00

10

TITLUL1 CHELTUIELI DE PERSONAL

4304.00

1.100.00

1 100.00

1.100,00

1.004,00

1000.00

3.WE00

1.000,00

1001

Chetaridi olanele m baai

3 476.00

■91,00

88800

89620

800.80

10010!

Salam debara

3277.60

>3740

83540

845,40

75850

100105

Spoun pomi condxii dc manca

156.00

40,00

40.00

40,00

36,00

100106

Aitciponm

14.00

545

5.00

3.45

100113

Indcmxneuide defcpne

0,40

0.03

0.!0

0.15

0.10

100130

Alte dieptun aabutale in bani

24,00

8.00

7.00

720

5,80

1003

Camthbuiii

828.00

209.00

21100

203.80

20320

100(30!

Coumbanu de axifunn sudate de

flU

560,00

140.00

140,00

138,80

14120

100302

Contribuții dc aujuran dc nana;

20,00

5.00

5,00

5,00

5,00

IUO3O3

Coombvm de asiptan aocsaie de

«natale

200.00

50.00

50.00

50.00

50,00

1003IU

Coutribdii de auguran penau

accadcale de munca ai boii pntfeuaiaie

8,00

2.00

100

100

100

100306

Coatnbeuipentraccnccduii

Ddeauunni

40.00

12.00

15.00

8,00

5.00

20

TITLUL li BUNURI St SERVICII

1125529

6228.00

3.483.49

530825

3.03545

11946.00

17.950,00

12.563.00

2001

Buran d servicii

16984.29

5.603.00

3.433.99

511040

2836,80

12.00030

17000.00

11600,00

200101

Furarun de birou

9.00

4.00

5.00

200102

Matcnalc pcauu curateaK

40.00

30.00

10,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trial

Trim.II

TrimJII

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200103

Incaint. ihnmui n fora mocnea

570.00

154.00

165.00

240,00

11,00

20010*

Api. mul « salubritate

2364,00

359.00

419,00

1.583.00

3,00

200(05

Cartanoli si lutaifam

600,00

600.00

•21031

21031

200106

Piese de schimb

40,00

150.00

-115.00

5.00

200(07

Traupon

5.00

5.00

200(08

Fora, irlrrtmwiirmi. tadio, tv,

uwmet

3.00

3.00

200109

Materiale u pesta» de acnicu cu

cancter funcționai

337,50

200.00

100.00

Z7»

10,00

200130

Alte bwun a «meu pentru

suruxk a ftnctianare

13015.79

4.098,00

3.075,50

3.034,49

2807,80

2002

Reparam curate

20.00

210.00

200

7.00

2003

Hrasut

40.00

16.00

24.00

200302

Hm pcuciu soumrIc

40.00

16.00

24.00

200*

Mabcmcnie s materiale saarare

155,00

100.00

55.00

200401

Mcdicancstt

80,00

50,00

30,00

200*02

Mumele mmm

75,00

50.00

25,00

2003

Bunnn de patera otacteior de tavesur

180,00

100,00

30,00

50,00

200530

Afae obiecte de mvmtar

18000

100.00

30,00

50,00

2006

Dcptaan. drasan. traasfaan

37.00

4.00

33.00

200601

Depisst tmrfnfc^ drtiwu transTcrtct

37.00

4,00

33.00

20(3

Prețanie profcMonab

25.00

20.00

5,00

2014

Protecția munca

50,00

50,00

2030

Akecheltmeh

495,00

55.00

49»

248.75

141.75

203003

Pnrac de aupirarr aoo-vtsta

35.00

35 00

203030

Ahe ebetaudi cu buram *1 lovicu

460.00

55,00

49»

213.75

141,75

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

2.86055

1.10IJS

665.00

109*00

5501

A Transferai umane

2.860,55

1.10135

665.00

1.094,00

550112

Inventai ale «temika eeraonuct cu

capital de nat

2.560,55

93145

565,00

1.044.00

550118

AIk traaifiaun cmnie mtente

300,00

150.00

100.00

50,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4474.»

2124.84

419.65

134897

580,83

3.00U.00

3300.00

3.000100

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

4.474»

212434

419,65

134837

580,83

3.000,00

J 300.00

3.000,00

7(01

Acute fac

4 474»

2.I24JM

419.65

134837

580.83

710101

CcMroctii

3.135.84

1238.0*

400.00

78897

70833

710102

Masai. cdupamcatc n mijloace de

titmpcct

810,80

670.80

210.00

710103

Mobdier. aparatura butrica ti alte

acare emporafc

12,00

1200

710130

Aitejcmx fixe

445 65

204,00

19,65

350.00

•128,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.n

Trim.cn

Trim.IV

A

B

I-3HF5+*

2

3

4

5

6

7

8

9

79

OPERAȚIUNI FIN ANUARE

3.4M5.9I

18750

1.429,01

1429,00

SI

1ITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.045,91

18790

1.429.01

1.429,00

eioi

Rnbursan de atdtU cafenie

285100

1.429.00

1.429,00

81010$

Rsatemn de crahre afertait datorie*

putfccc coane locale

2858.00

1.429.00

1.429.00

8102

RMtunan de cndne meme

18791

187,90

Q.01

810205

Rambunan de dedic aferente datoriei

publice interne locale

187.91

18730

0.01

7402»

Salahnute u gmbmea dcscuntot

26.07135

8383,70

6.127,15

539728

596322

17.000,00

23300,00

17.600.00

7402050!

Salubritate

9.836.65

4.96430

1.070.64

241829

I3t3.42

17.000.00

23300.00

17.600,00

74010502

Colectarea. tratate* ti dinmjerea

(ternarilor

16234.70

3.419.40

5.05641

3.17839

4379.80

740206

Csaahzarca îi tratarea apelor reudaaie

6868.69

235839

970.00

3.45334

86.16

946.00

950.00

963,00

800002

Partea V-a Aetosu ecomamce

100.485,15

72.442.77

1337730

5308,08

9357,00

74.459.00

78.735,00

102069,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

77188.66

60.46624

4.683.00

4349.42

7.690.00

57959.00

62235,00

80.369.00

01

CHELTUIELI CURENTE

6037324

54.17324

400,00

-200.00

6000.00

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

10.66426

4.700,00

-35.74

6.000,00

2001

Bcnoti u xrvmi

4664.26

4 700.OU

-35 74

200KB

Incalrit. iluainat n Tona șunca

4.66426

4.700.00

-35.74

2030

Alte cbetnadi

6.000.00

6.000.00

203030

Alte cbctanel* ca bunuri ri tcracu

6000,00

6.000.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

6.000.00

6.000,00

4003

SubvcaUt pentru acoperirea difesentrior

dcpreiei tarif

6.000.00

6000.00

55

TITLUL Vfl ALTE TRANSFERURI

2 89174

2657.00

400.00

-16426

5501

A Transferuri meme

2.89174

2657.00

400,00

-16126

550112

Investita ale ațeaulcs economia ot

capital de stat

2.857.00

2657,00

400,00

-200,00

550118

Ake transferați curente interne

35.74

35.74

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

40.81624

4081624

5603

pntfmue dm Fondul de Coenuae (FC)

4081624

40.81624

560301

Finanțarea nauraala

15 020.87

15020.87

560302

Ftaamare* externa nenmbut abila

15020.87

15.020,87

560303

Cheitareh ncdipbdc

10 77430

10.77430

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.W6.42

2600.00

590.00

856,42

-2000,00

57959.00

62235.00

80369.00

71

TITLUL XW ACTIVE NEFINANCIARE

204642

600.00

590.00

856.42

57.959.00

62235.00

80369.00

7101

Active fixe

2.04642

600.00

590.00

856,42

710101

Constatau

1.856.42

500.00

500.00

856.41

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrimJI

TrimJII

Trim.1V

A

B

]-3H*546

2

3

4

5

6

7

8

9

710130

Ahc acute fixe

190.00

100,00

90.00

72

TITLUL XIV active financiare

2000.00

■2000,00

7201

Acute fauacare

2000,00

-1000.00

720101

Participat b capitalii cocul al

soctctuilor comcrci^c

2000.00

-2000.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

14.769,00

3693,00

3.693,00

3.693.00

3.690,00

8!

TITLUL XVU RAMBURSĂRI DE CREDITE

14.769,00

3.693,00

3.693.00

3.693.00

3.690,00

>102

Rambenan de credite aacme

14.769,00

3.693.00

3.693.00

3.693.00

j.690,00

>10203

Rambunan de aedae aferente datonet

pubbce talane bcalc

14.769.00

3.693.00

3.693,00

3.693.00

3.690.00

810206

Enopctcmica

b.000.00

6000,00

810250

Alic chcltueb țnvmd ambmnbili s

cncigu

71 188.66

54.46624

4.683.00

4349,42

7.690,00

57.959.00

«2235.00

8036900

8402

TRANSPORTURI

23296.49

11.97633

8.69430

958.66

1.667.00

16300.00

16300,00

21.700,00

01

CHELTUIELI CURENTE

19 143.44

9451.64

7291.00

976.80

1.424.00

16.000.00

16.000.00

21 000,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

595.00

160.00

160.00

160.00

115,00

600,00

600,00

600,00

100]

ChetnucJî uimite inimi

480,10

126.00

129.W

12730

9730

600.00

600,00

600.00

toowt

Satani debuta

4S4.4O

120,00

120,00

120,00

94,40

100105

Sponin pcnitu condiții dc nana

17,40

5.00

7.00

4.40

i.00

100106

Alte rpanai

4.00

030

200

1,10

1001 n

bdemaintu dc dek|aie

030

0.10

030

O.lo

10O13U

Ahe drepum saiarule ta bani

3.80

030

030

1.00

1.00

1003

Comribuui

114.90

34.00

30.90

3230

1730

100301

Catttibmn de anfuxn sociale de

MM

71.90

20,00

1630

20,00

15.00

100302

CantnMu dc eufonii de șanț

6,00

2.00

200

i.00

1.W

100303

Ccatnbatii de autwan socufc de

30.00

10.00

10.00

10.00

100304

Coctribetu dc anpun pcauu

neexteste dc nno ri boli ptoCcoomic

3.00

1.00

l.oo

030

030

100306

Coatnbetu poara concedii M

ivitinntz*uî

4.00

1.00

1.00

1,00

1.00

20

TTTLUL n BUNURI St SERVICII

11 906. W

2.650,00

7 131,00

816.80

1309,00

15.400,00

15 400,00

20.400.00

2001

Boorm s unicii

1.908.40

603,50

49330

458,00

353.40

200101

Fdmiwn dc boou

1130

4.00

230

230

130

200102

Materiale pentni curMeuc

5.00

030

230

1,00

1.00

200103

Lacxlza. iluminat n foita motnca

loo.oo

30.00

20.00

20.00

30,00

200104

Apa. ornai a salubritate

25.00

5.00

730

730

5.00

200105

Cartrnaati u hbrifunu

600.00

150,00

250,00

150.00

50.00

200106

Piese dt. schimb

80.00

20,00

20,00

20.00

20.00

Cod

Denumire indicelor

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

TrimJII

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

20010?

Tampon

4.00

t.oo

i.00

1.00

1.00

200108

Pom. telcaransicMu. radia, n.

«traci

40,00

10,00

10.00

10.00

10,00

200109

Malenale a prcmn de temea cu

caracter tacaoast

146,00

95,00

15.00

l.oo

35.00

200130

Alu buram »temea patru

mututure « hmcucmrt

89630

2sa.oo

165.00

243,00

19840

2002

Reparam arate

9.6I6J0

zooo.oo

6.58700

27930

750,00

2005

Buram de tu» obreacfcr dt tnveaur

194.50

2440

35.00

33,00

100,00

200530

Alic obtccte de inventar

19440

2450

35.00

33,00

100.00

2006

Dcptaan. dctaan, traauferari

11.50

040

11,00

200601

Depistări uucme. denumi. muulcrsn

11.50

050

11.00

2013

Prejaare piolerioeal»

4.10

3.00

1.10

2014

Protecua muncit

30.00

20.00

3.00

3.00

4,00

2030

Ale dtctaucli

14100

140

1250

2740

10040

203003

Prime de arignm Mnt.rât»

64.00

4,00

60,00

203030

Alte cheltuieli ca bunuri ti iernai

71.00

140

1240

2340

4040

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POST ADERARE

6641.64

6641,64

5601

Programe din Fastul Einupean de Dezvoltate

Regionale (FEDR)

6.641,64

6.641.64

560101

Fraantares oaiioaaia

17,81

i7.ai

560102

Funmrea externa nerarabu rabdă

50.69

50.69

560103

Chctaueh ncdigibile

6573,14

6473,14

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.921,05

2299.19

1.40330

-18.14

243,00

500,00

500,00

700,00

71

TITLUL XW ACTIVE NEFINANCIARE

3921.05

2299J9

140930

-18.14

243,00

500.00

500.00

700.00

7101

Active liie

3928,115

2299.19

140330

-18,14

243.00

710101

Crauuactu

2.730.43

201549

1115.00

-473.16

3.00

7|til02

Masau, echipamente st mgktacc de

transport

1.00

1.00

710103

Mobilier aparatura bouuca n alte

active corporale

1330

1330

710130

Alte acun fixe

1 11332

200.00

28830

455,02

240.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

225.00

225,00

SI

TULUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

225.00

225.00

8102

Rambursau de credite urierac

225.00

225.00

•1O205

Rambonan de crtdae alertau datoriei

publttt ancnu locale

225,00

225,00

840203

Ttaaiport ruuer

20 470.49

11326.03

8010.30

291.16

813,00

16500,1»

16ii» 00

21 TOti.OO

Cod

Denumire iodioitor

Prevederi vuite buget 2016

Prevederi trimestriale beget 2016

Elttaeri20!7

Ertimiri 201*

Estimări 2019

TOTAL

din art credite bugetare destioatestiogerii plăților rtslaate

TrimI

Trin.Il

TritaJH

TriiB.IV

A

B

l-yM+5+4

2

3

4

5

6

1

a

9

joninjo»

Sma

10470.49

11.32610

aoiojo

291 16

«13.00

lb.SOO.QO

I6JOO.OO

21700.00

woxso

Aht cbctaudi u dotoemi iraMpcwnmtor

1.11600

tSOJO

654.00

66730

■54,00

EXCEDEKT/DEF1CTT

EXCEDEWI7DEHCTT

-76MI.61

-39.62192

5 737.40

7.944.44


CONTRASEMNEAZĂ.
SECRETARUL
NfCO

NIC1P1ULUI BACĂU

VIDIU POPOVICI


ÎNTOCMIT


ROMÂNIA _                                                                      Anexa nr.l Al

JUDEȚUL BACĂU                                                               La Hotărârea nr.297 din 31,10.2016

CONSILIUL LOCAL BACĂU               bugetul local peanul2016

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 03/11/2016 Tit:pag: 1 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITUR1-BUGET LOCAL

313.221,63

90437,91

75.179,93

87.702,61

59901.18

000202

l VENITURI CURENTE

312.541,97

90.427,44

75.176,68

87.036,67

59901.18

000302

A VENITURI FISCALE

276 597,52

75576,02

70.529,00

77.892,50

52 600,00

000402

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

97.600,00

24 430.00

24444,00

24.443,00

24.283,00

030002

A l .2 Impozit pe venit, profit si casiigun

din capital de la persoane fizice

97600.00

24 430.00

24.444.00

24 443,00

24 283.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.245,00

600,00

600,00

600.00

445,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

2.245,00

600,00

600,00

600,00

445,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

95.355,00

23 830.00

23.844,00

23.843.00

23 838.00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

94.200,00

23.550,00

23.550,00

23.550,00

23.550.00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

1 155,00

280,00

294,00

293,00

288,00

070002

A3 impozite st taxe pe proprietate

31.362,50

9.794.00

8.205,00

8.205.50

5.158,00

0702

IMPOZITE SI TAXF PE PROPRIETATE

31.362,50

9.794,00

8.205,00

8.205,50

5.158,00

070201

impozit st taxa pe clădiri

23 908,00

7.850,00

6.500,00

6.007,00

3 551,00

070202

Impozit st taxa pe teren

4.599,00

1.144.00

1.002,00

1.500,00

953.00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

1501,50

400,00

403,00

398,50

300.00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.354,00

400,00

300,00

300,00

354.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

145.569,02

40 811,02

37 350,00

44.714,00

22.694.00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

134.417,02

37.353,02

34.046,00

42.286,00

20.732,00

i10202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresu

129.330,00

33.868,00

33.520,00

41.755,00

20187,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

4.151,02

3.252,02

293,00

298,00

308.00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamannilui particular

sau confesional acreditat

936,00

233,00

233,00

233,00

237,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

469,00

30,00

30,00

30,00

379,00

120207

Taxe hoteliere

469,00

30,00

30,00

30,00

379.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

300,00

60.00

60,00

55,00

125,00

150201

Impozit pe spectacole

132,00

35,00

35,00

30,00

32,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

168,00

25.00

25,00

25,00

93,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACT1V1TAT1

10383,00

3.368,00

3.214,00

2.343,00

1.458.00

160202

impozit pe mijloacele de transport

9 029,00

2.914,00

2.914,00

2.043,00

1 158.00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.354,00

454,00

300,00

300,00

300.09

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

TrinuU

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

180002

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.066,00

541.00

530,00

530,00

465.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.066,00

541,00

530,00

530,00

465,00

180250

Alte impozite si taxe

2.066,00

541.00

530,00

530,00

465,00

290002

C. Venituri nefiscale

35.944.45

14.851,42

4.647,68

9.144.17

7.301,18

300002

CI Venituri din proprietate

8.983,00

2.608.00

2.125,00

1125,00

1125,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

8.983,00

2.608,00

1125,00

1125.00

2.125.00

300205

Venituri din concesiuni si inchinen

8.983,00

1608,00

1125,00

1125,00

2.125,00

330002

C2. Vanzari de bunun si servicii

26.961,45

12243,42

2.522,68

7019,17

5 176.18

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATi

6257,00

1.242,00

1.075,00

2.985.00

955,00

330208

Venitun din prestări de servicii

5.379,00

939,00

875,00

2.690,00

875,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crase

469,00

119,00

100,00

170,00

80,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputam si despăgubiri

34.00

34,00

330250

Alte venitun dtn prestări de servicii

si alte acuvitati

375,00

150,00

100,00

125,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.986,00

700,00

500,00

500,00

286,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.986,00

700.00

500,00

500,00

286,00

3502

AMENZI, PENALlTATl SI CONFISCĂRI

6.828,00

1.650,00

1450,00

1450,00

1.278,00

350201

Venitun din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.000,00

450,00

450,00

650,00

450,00

350250

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

4 828,00

1.200,00

1000.00

1.800.00

828,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

TrimJII

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

3602

DIVERSE VENITURI

2060930

9.998,32

4.500,00

4.500,00

1.610,88

360206

Taxe speciale

14 225.88

5.000,00

4.000,00

4.000,00

1.225,88

360250

Alte venituri

6.383,32

4 998,32

500,00

500,00

385,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-8.718,75

-1.346,90

-5 002,32

-3 415,83

1.046,30

370203

Varsanunte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-8978,75

-1.432,00

-5 08432

-3.487,58

1.025,15

370250

Alte transferuri voluntare

260,00

8510

82,00

71,75

21 15

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

679.66

10,47

3,25

665,94

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

13,72

10,47

3,25

420234

Subvenrii pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

13,72

10,47

335

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

665,94

665,94

430230

Sume pnmite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cennte educaționale speciale integrați in invamantul de masa

665,94

665,94

5002

TOTAL CHELTUIELI

313.221,63

102.665,15

76.634,53

81.497,71

52.424.24

01

CHELTUIELI CURENTE

284 699,81

94.168,54

69.482,12

75.77431

45.274.84

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

134 136,00

33.675,50

34 471,70

42.314.55

23 67435

1001

Cheltuieli salariate in bani

108 583 71

27 348,86

28.098,00

34.25935

18 877,50

100101

Salarii de baza

100.762,22

25.293,01

25.139,57

32 991,81

17337 83

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.ID

Trim. IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

100105

Sporuri pentru condiții de munca

854.92

214,14

191,65

204,88

24425

100106

Alte sporun

374.51

105,66

85,34

9036

93,15

100110

Fond pentru posturi ocupate pnn cumul

637,57

133,23

139,56

21224

152,54

100111

Fond aferent plătit cu ora

5.586,52

1.508,27

1.899,33

702,32

1.476,60

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

240,00

60,00

610,00

26,00

-45600

100113

Indemnizații de delegare

21,85

5,65

6,85

4,75

4,60

100130

Alte drepturi salanale in bani

106,12

28,90

25,70

26,99

24,53

1003

Contribuții

25.55229

6 326,64

6.373,70

805520

4.796.75

100301

Contnbutu de asiguran sociale de

stat

17.591,75

4.34224

4.397,10

5.579,38

3.273,03

100302

Contribuții de asiguran de șomaj

585,93

142,96

143,68

181,55

117,74

100303

Contribuții de asiguran sociale de

sanatate

5743,98

1 451,27

1441,44

1.764,94

1.086,33

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

248,37

61,62

51,03

8131

54,41

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

138226

328,55

340,45

448,02

26524

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

86.834.35

31 104,57

20.498,17

18.435,38

16.79623

2001

Bumm si servicii

52.752,93

23.426.84

10260,16

11.268,42

7 797,51

200101

Furnituri de birou

1013.68

290,17

267,02

367,16

89.33

200102

Materiale pentru curățenie

383,50

131,49

8847

11535

48,19

200103

încălzit, iluminat st fona metrica

22.088,35

13.330,58

3,765,61

2.046.78

2.945.38

200104

Apa, canal si salubritate

5 048,83

I 210.06

990,17

2.237,40

61120

200105

Carburanți st lubrifiant!

1.417.40

807.2S

10024

413.41

96,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+415+6

2

3

4

5

6

200106

Piese de schimb

311,90

234,40

-47,10

69,60

55,00

200107

Transport

21931

96,63

3734

47,43

38,01

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1 620,31

668,40

370.59

531,69

49.63

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

761,64

398,33

158.04

128,73

76,54

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

19 888.01

6259,53

4.529,88

5.310,87

3.787,73

2002

Reparam curente

13.018,61

3286,55

6.998,02

1.553,73

1 180 31

2003

Hrana

733.80

259,71

166,14

24X85

65,10

200301

Hrana pentru oameni

693,80

243,71

166,14

218,85

65,10

200302

Hrana pentru animale

40,00

16,00

24,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

299,45

171,95

035

78,73

48,52

200401

Medicamente

118,65

71,35

-1,65

45.83

3,12

200402

Materiale sanitare

106.10

64,65

-6,60

32,40

15.65

200403

Reactivi

4,70

4,70

200404

Dezinfectant!

70,00

3135

8,50

0,50

29,75

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.995.10

624,45

396,12

551,32

42331

200501

Uniforme si echipament

10,00

51,25

-42,50

1,00

035

200503

f enjene st accesorii de pat

12,04

9,00

-0,46

2,00

1,50

200530

Alte obiecte de inventar

1.973,06

56430

439,08

54832

421,46

2006

Deplasări, detasan, transferări

755,92

174,86

195,81

403,60

-18.35

200601

Deplasau interne, detasan, transferări

726,42

167,36

184,31

394.10

-19,35

200602

Deplasau in stramatate

29,50

7,50

11,50

9,50

1.00

2011

Cârti, publicații si materiale

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program ! 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

TrimJI

Triplii

Trim.IV

A

B

l“3+4+5+6

2

3

4

5

6

documentare

56,65

18.85

1530

16,75

5,75

2012

Consultanta st expertiza

314,25

101,75

54,50

77,00

81,00

2013

Pregătire profesionala

397,48

110,13

107.35

172.45

7,55

2014

Proiecția muncii

195,45

136,40

3635

15,30

7,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale ia realizarea unor lucian si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5463,54

1.500,00

1.444.00

2.45839

61,15

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

250,00

200,00

50,00

20240!

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

15,00

15,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

235,00

185,00

50,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din achuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

0,02

0,02

2030

Alte cheltuieli

10601,15

1093,08

774,17

1596,82

7 137.08

203001

Reclama si publicitate

211,50

83,15

54,50

53,55

20.30

203002

Protocol si reprezentare

27,75

27,75

203003

Prime de asigurare non-viata

197,35

4,00

1,00

10235

90,00

203004

Chirii

319,00

73,00

7,00

235,00

4,00

!    203030

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

9.845,55

932,93

683,92

1.205,92

7022.78

30

TITLUL HI DOBÂNZI

5.400,00

1.335.00

1 424.00

1309,00

1.332.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.n

Trim.HI

Trhn.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.254,00

1.335,00

1.344,00

1.309,00

1.266,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.254,00

1 335,00

1344.00

1.309,00

1.266,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

146,00

80,00

66,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

146,00

80.00

66,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

6.000,00

6.000,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

6.000,00

6.000,00

51

TU LUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIAL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

22.610,06

6.657,00

5.062.00

6.455.70

4.435,36

5101

Transferuri curente

22 610,06

6.657,00

5 062,00

6.455,70

4.435,36

510101

Transferuri către mstituuile publice

18.310,06

5.357.00

3.987,00

5.420,70

3.545,36

510103

Acțiuni de sanaiate

4 300,00

1300,00

1.075,00

1.035,00

890,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.231.74

583,00

583,00

628,74

437.00

5501

A Transferuri interne

2231,74

583,00

583,00

628,74

437.00

550118

Alte transferuri curente interne

1.295,74

350,00

350,00

395,74

200,00

550163

Finanțarea invatamantulut particular sau

confesional acreditat

936,00

233,00

233.00

233,00

237,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18.337,66

8.663,47

2.593,25

4.230,94

2.850,00

5702

Ajutoare sociale

18.337,66

8.663,47

2.593,25

4.230,94

2.850,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

12934,66

5.260,47

2.593,25

4.230,94

850.00

570203

Tichete de tresa si tichete sociale

pentru gradtmta

303.00

303,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

Trim.UI

Triin.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5.100,00

3.100,00

2.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9 150.00

6 150,00

4.850,00

2.400,00

-4.250,00

590!

Burse

2.527,06

1.54136

396,70

389.00

200,00

5911

Asociau) si fundații

6.300,00

3.400,00

3.950,00

1.750,00

-2.800,00

5912

Susținerea cultelor

100.00

1.000,00

500,00

250,00

-1.650,00

5922

Acltuni cu caracter științific si

socio-cultural

222,94

208,64

3,30

11,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

28.521,82

8.496.61

7 152,41

5.723,40

7 149,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

28.521,82

8.496,61

7.152,41

5.723,40

7.149,40

8101

Rambursări de credite externe

2 858,00

1429,00

1.429.00

810105

Rambursan de credite aferente datoriei

publice externe locale

2.858,00

1.429,00

1 429,00

8102

Rambursan de credite interne

25.663,82

8496,61

5 723,41

5.723.40

5.720,40

810205

Rambursan de credite aferente datoriei

publice interne locale

25.663,82

8.496,61

5.723,41

5.723,40

5.720,40

510002

Partea l-a Servicii publice generale

29.011,80

7.580,30

8 141,12

7.778,35

5512,03

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

19.390,80

5 144,10

4 870,90

5 392,40

3 983,40

01

CHELTUIELI CURENTE

11.407,00

3.251,50

2.840,50

3.362,00

1.953,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6.945,00

1.738,50

1.738,50

1.734,00

1,734,00

1001

Cheltuieli salanale in bani

5.554,00

1.399,20

1405,00

1 436,50

1.313,30

100101

Salarii de baza

4.970,00

1.25330

1.279,00

135930

L078.30

100105

Sporuri pentru condiții de munca

288,00

72,00

52,00

37,00

127.00

100112

Indemnizații plaute unor persoane dm

afara unitatii

240,00

60,00

60.00

26,00

94.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100113

Indemnizații de delegare

16,00

4,00

4,00

4,00

4.00

100130

Alte drepturi salanale m bani

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1003

Contribuții

1 391,00

339,30

333,50

297,50

420,70

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

950,00

221,80

228,50

212.00

287.70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

28,00

7,00

7,00

7,00

7,00

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

336,00

84,00

69,00

70,50

112,50

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

14,00

3,50

3,50

3,50

3.50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

63,00

23,00

25,50

4,50

10,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.462,00

1 513,00

1.102,00

1.628,00

219.00

2001

Bunuri si servicii

3.039,80

1.126,90

777,70

922,50

212,70

200101

Furnituri de birou

637,70

170,00

150,00

280,00

37 70

200102

Materiale pentru curățenie

36,00

9,00

12,00

12,00

3,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motnca

190,00

78,00

50,00

25,00

37.00

200104

Apa, canal si salubritate

27,10

8,40

7,70

5,00

6.00

200106

Piese de schimb

77,00

28,00

12.00

33.00

4.00

200107

Transport

30,00

10,50

7,00

7,00

5,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

767,00

310,00

240,00

217,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

17,00

8,00

5.00

3,50

0,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.U

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=33-4+5+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

1.258,00

505,00

294,00

340,00

119,00

2002

Reparații curente

90,00

80 00

5,00

5,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

63,00

16,00

17,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

63,00

16,00

17,00

30,00

2006

Deplasau, detasari. transferări

445,00

125,00

119,00

201,00

200601

Deplasan interne, detasan. transferuri

430.00

120.00

114,00

196,00

200602

Deplasări in străinătate

15,00

5,00

5,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

10,00

10,00

10,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

150,00

26,00

26,00

98,00

2014

Protecția muncii

31,20

24,10

0,30

5,50

1.30

2030

Alte cheltuieli

608,00

105,00

147,00

356,00

203001

Reclamași publicitate

70,00

30,00

20.00

20,00

203004

Chim

288,00

55,00

233,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

250,00

75,00

72,00

103,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

7.983.80

1.892,60

2.030,40

2.030,40

2.030,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

7983 80

1892,60

2.030,40

2.030,40

2.030,40

8102

Rambursan de credite interne

7983 80

1 892,60

2030,40

2.030,40

2.030,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

7 983,80

I 892,60

2 030.40

2.030,40

2 030,40

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.971,00

901,20

1 796,22

1 076,95

196,63

Ol

CHELTUIELI CURENTE

3971.00

901,20

1.796,22

1.076,95

196,63

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

l 245,00

299,50

898,50

298,50

-251,50

1001

Cheltuieli salanale in bani

988,51

240,80

839,85

239,86

-332,00

100101

Salarii de baza

943,56

228.80

277,90

228,86

208.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100105

Sporuri pentru condiții de munca

34,00

9,50

8,50

8.50

7,50

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unîtatii

550,00

-550.00

100113

Indemnizații de delegare

2,95

0,50

1.45

0.50

0,50

100130

Alte drepturi salariate m bani

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1003

Contribuții

256,49

58,70

58,65

58,64

80.50

100301

Contribuții de asigurau sociale de

stat

163.80

40,00

41,00

41.00

41.80

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

5.44

1,35

U5

1.34

1,40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

54,40

13,60

13,60

13,60

13,60

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

295

1,15

0,60

0.60

0.60

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

29 90

2,60

2,10

2,10

23,10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1,766,00

401,70

647,72

468,45

248,13

2001

Bunuri si servicii

599.15

308,90

328,55

195,60

-233,90

200101

Furnituri de birou

55,45

12,00

24.45

10,50

8,50

200102

Materiale pentru curățenie

8,00

6.00

2.00

200103

încălzit, iluminat si foita molnca

112,60

47,50

11,50

18,30

35,30

200104

Apa, canal si salubritate

34.60

8,00

8,00

7,80

10,80

200105

Carburanți si lubrifiant!

25,00

5,00

8.50

10.50

1,00

200106

Piese de schimb

6,80

1,40

0.40

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tvr

internet

59,00

16,50

14.50

14,50

13.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

8.00

4,00

2,00

2,00

200130

Alte bunun si servicii pentru

întreținere st funcționare

289.70

218,50

251,20

127,00

-307.00

2002

Reparații curente

30.00

26,00

4,00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

150,60

6,40

143,20

15,50

-14,50

200530

Alte obiecte de inventar

150.60

6,40

143,20

15,50

-14,50

2006

Deplasan, detasan, transferări

108,00

7,00

28,50

69,50

3,00

200601

Deplasați interne, detasan, transferări

93,50

4,50

22,00

65,00

2,00

200602

Deplasan in străinătate

14,50

2.50

6,50

430

1.00

201!

Cam, publicam st materiale

documentare

7,00

4,50

2,50

2012

Consultanta si expertiza

5.25

0.75

1.50

2,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

28.00

1,00

9,00

18,00

2014

Proiecția muncit

2.40

0.50

0,90

1,00

2030

Alte cheltuieli

835,60

72,65

107,57

162.85

492,53

203001

Reclama st publicitate

134,00

51,15

31,50

31,05

20,30

203002

Protocol si reprezentare

27,75

27,75

203003

Prime de asigurare non-viata

335

1,00

1.00

135

203004

Chirii

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

662,50

18,50

4532

128.45

470,23

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

960,00

200,00

250,00

310,00

200,00

5501

A Transferuri interne

960,00

200,00

250,00

310.00

200,00

550118

Alte transferuri curente interne

960.00

200.00

250,00

310,00

200.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORI A PUBLICA SI

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.in

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

ÎMPRUMUTURI

5650,00

1.535,00

1.474,00

1.309,00

1.332.00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.650,00

1.535,00

1 474,00

1.309,00

1.332,00

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

250,00

200.00

50,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

250,00

200.00

50,00

202401

Comisioane st alte costuri aferente

împrumuturilor externe

15,00

15,00

202402

Comisioane si alte costun aferente

împrumuturilor interne

235,00

185,00

50,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.400,00

1.335,00

1.424.00

1.309,00

1.332,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5354,00

1.335.00

1344,00

1.309,00

1 266,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

mteme directe

5.254,00

1.335,00

1.344.00

1.309,00

1.266,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

146,00

80,00

66.00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

146,00

80.00

66,00

600002

Partea Ii-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

11.153,06

3.474.50

2.35530

3.064.10

225936

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

11.153,06

3 474,50

2.355,20

3.064,10

2.259.26

01

CHELTUIELI CURENTE

11.153,06

3.474,50

2.355,20

3.064.10

2.25936

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

175,00

50,00

44,30

43,60

37,10

1001

Cheltuieli salariate in bani

143,50

41,00

36,30

35,60

30,60

iooioi

Salani de baza

136,70

38.50

34,00

34,50

29,70

100105

Sporun pentru condiții de munca

5,80

2.00

2,00

1.00

0.80

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrtmJI

Tritn.HI

Trim.IV

A

B

1=3+415+6

2

3

4

5

6

100130

Alte drepturi salanale in bani

1.00

0,50

030

0.10

0,10

1003

Contribuții

31.50

9,00

8.00

8,00

6,50

100301

Contribuții de asigurați sociale de

stat

20,00

6,00

5,00

5,00

4,00

100302

Contribuții de asigurau de soma]

1,90

0,50

0,50

0.50

0,40

100303

Contribuit! de asigurau sociale de

sanatale

6,00

1.50

1.50

1.50

130

100304

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,60

0,50

0,50

0,50

0.10

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,00

0,50

0,50

0.50

0,50

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

330,00

82,50

10530

105,80

35,80

2001

Bunuri st servicii

13330

43.50

33.00

3830

18.50

200101

Furnituri de birou

5.00

1.25

1.25

1,25

1.25

200102

Materiale pentru curățenie

3,50

1.00

1,00

1,00

0,50

200103

încălzit, iluminat si forța momea

60,00

20,00

10,00

15,00

15,00

200104

Apa, canal si salubritate

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

200105

Carburanți si lubrifiant!

6,00

1,50

1,50

1,50

130

200106

Piese de schimb

2.00

0,50

0.50

0,50

0.50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

28,00

7,00

7,00

7.00

7,00

200109

Materiale st prestan de servicii cu

caracter funcțional

2,00

0,50

030

1.00

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

25,00

11.25

11,25

1135

-875

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

Trtm.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2002

Reparații curente

80.00

15.00

25,00

20.00

20,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2.00

0,50

0,50

0,50

0.50

200401

Medicamente

0,40

0,10

0.10

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

1,60

0,40

0,40

0,40

0,40

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

54,00

13,50

13,50

13,50

13,50

200503

Lenjerie st accesorii de pat

4.00

1,00

1,00

1,00

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

50,00

12,50

12,50

12,50

12.50

2006

Deplasări, detasan. transferări

10,00

2,50

2,50

2,50

2,50

200601

Deplasări interne, detasan, transferări

10,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2.00

0,50

0,50

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

7,00

1,75

1,75

1,75

1,75

2014

Protecția muncii

1,50

0,25

0,75

0,25

0,25

2030

Alte cheltuieli

40,00

5,00

28,40

28,30

-21,70

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40,00

5,00

28,40

28,30

-21,70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.648.06

3.342,00

2.205,00

2.914,70

2.186,36

5101

Transferuri curente

10.648,06

3.342,00

2.205,00

2.914,70

2.186,36

510101

Transferuri către mstitunile publice

10.648,06

3.342,00

2.205,00

2.914,70

2.186,36

650002

Partea Hl*a Cheltuieli social-culturale

193 190.77

63 810,25

46.606,31

57 314,61

25 459.60

6502

INVATAMANT

123 352,94

36 041,00

29.130,00

39.196,94

18985,00

01

CHELTUIELI CURENTE

123.352.94

36.041.00

29130,00

39.196,94

18.985.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

102194,00

25 600,00

25 800,00

34.253,00

16 541,00

1001

Cheltuieli salanale in bani

82.648,74

20 811,76

20956,55

27.643,29

13 23714

100101

Salam de baza

75.997,30

19 076.71

18.825,77

26.592,95

ii 501.87

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Tnm.III

Trim.TV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

100105

Sporuri pentru condiții de munca

115,12

23,44

20,45

54,88

16,35

100106

Alte sporun

309,51

69,11

72,44

79,51

88.45

100110

Fond pentru posturi ocupate pnn cumul

637,57

133,23

139.56

21234

152.54

1001 li

Fond aferent plătii cu ora

5.586,52

1 508,27

1 89933

702,32

1 476,60

100130

Alte drepturi saianale in bani

2,72

1,00

-1,00

1,39

1,33

1003

Contribuții

1954536

4.788,24

4 843,45

6609,71

3.303,86

100301

Contnbutii de asigurări sociale de

stai

13.471,61

3.300,44

3351,70

4.561,68

2.257,79

100302

Contnbutii de asigurări de șomaj

447.09

106,41

106,93

147,71

86,04

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

4.351,28

1089,17

1.094,34

1.44034

727.43

100304

Contnbutii de astguran pentru

accidente de munca si boli profesionale

185,32

43,17

33,83

66,86

41,46

100306

Contnbutii pentru concedii si

indemnizații

1 089,96

249,05

256,65

393,12

191,14

20

TITLUL O BUNURI SI SERVICII

16.519,00

8.155,00

3.000.00

3.357,00

2.007.00

2001

Bunuri si servicii

14.159,35

7.506,73

2.583,10

2.278,69

1.790,83

200101

Furnituri de birou

79.00

2831

17,45

25,76

7,58

200102

Matenale pentru curățenie

201,10

53,29

56,07

70,45

2139

200103

încălzit, iluminat si Tona momea

9 870,29

5.973,08

1.912,91

808,72

1.175,58

200104

Apa, canal si saiubntate

1570.63

645,96

230,77

464,03

!                  229,87

200107

I ranspon

98,46

44,53

20,09

19,93

13,91

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

366,56

135,80

7734

93,09

6043

200109

Matenale si prestări de servicii cu

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trtm.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

caracter funcționai

222,14

80.33

32,04

8233

27,54

200130

Alte bunuri si servicii pentru

înmunere st funcționare

1 751,17

545,53

236,53

714,48

254,63

2002

Reparații curente

1.345,41

324,55

214,52

695,43

110,91

2003

Hrana

3.60

1.50

0,80

0,80

0,50

200301

Hrana pentru oameni

3,60

1.50

0,80

0,80

0,50

2004

Medicamente st materiale sanitare

10,45

6,45

235

1,00

0,75

200401

Medicamente

1.75

035

135

035

200402

Materiale sanitare

1,50

035

0,50

0,50

0,25

200403

Reactivi

4,70

4,70

200404

Dezinfectant!

2,50

105

0,50

0,50

035

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

526,80

100,45

16532

233,02

28,1!

200501

Uniforme st echipament

2,00

135

-0,50

1,00

035

200503

Lenjerie si accesorii de pat

8,04

8,00

-1,46

1,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

516.76

9130

167,18

231,02

27,36

2006

Depiasan, detasari. transferări

40,32

18,46

10,61

5,70

5,55

200601

Deplasări interne, detasari transfcrari

4032

18,46

10,61

5,70

5.55

2011

Câni, publicații si materiale

documentare

9,75

3,35

-0,10

635

035

2012

Consultanta si expertiza

1,00

-1,00

20)3

Pregătire profesionala

73,88

31,83

14,55

22,50

5,00

2014

Proiecția muncii

7,15

5,55

-2,40

3.25

0,75

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes pubbc local, in baza

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.UI

Trim.1V

A

B

:=3+4+5+6

2

3

4

5

6

unor convenții sau contracte de asociere

102,54

74,39

28,15

2030

Alte cheltuieli

239,75

155,13

12,45

354)7

36,20

203004

Chirii

8,00

2,00

4,00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

231,75

153,13

8,45

35,97

34,20

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

936,00

233,00

233,00

233,00

237,00

5501

A. Transferuri interne

936,00

233,00

233,00

233,00

237,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

936,00

233,00

233,00

233,00

237.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

953,94

303,00

-303.00

953.94

5702

Ajutoare sociale

953,94

303.00

-303,00

953,94

570201

Ajutoare sociale in numerar

665.94

665,94

570203

Ticliete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

288.00

303.00

-303.00

288,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2750,00

1.750.00

400,00

400,00

200,00

5901

Burse

2.527,06

1 541,36

396,70

389,00

200,00

5922

Acțiuni cu caracter stnntific si

sociocultural

222,94

208,64

3,30

11.00

6602

SANATATE

6.848,11

3.848,11

1.075,00

1 035,00

890,00

01

CHELTUIELI CURENTE

4.350,00

1.350,00

1.075,00

1.035,00

890,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50,00

50.00

2001

Bunuri si servicii

50,00

50,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motnca

50,00

50,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI .AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.300,00

1 300,00

1 075,00

1035,00

890,00

5101

Transferuri curente

4.300,00

1 300.00

1075.00

1.035.00

890,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.in

Trim.IV

A

B

i-3+4+5+6

2

3

4

5

6

510103

Acțiuni de sănătate

4 300,00

1.300,00

1.075,00

1.035,00

890,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.498,11

2498,11

81

TITLUL XVI! RAMBURSĂRI DE CREDITE

2498,11

2.498,11

8102

Rambursări de credite interne

2498,11

2.498,11

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

2498,11

2498,11

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

22.225,00

8.581,75

7.336,25

6.783,75

-476,75

01

CHELTUIELI CURENTE

22.225,00

8.581,75

7.336,25

6.783,75

-476,75

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.855,00

725,00

725,00

725,00

680,00

1001

Cheltuieli salanaie in bani

2296,40

606.50

607,00

609,30

573,60

100101

Salarii de baza

2.27220

571,80

571,80

579,50

549.10

100105

Sporuri pentru condiții de munca

85,60

23,70

23,20

21,10

17,60

100106

Altesponm

23,00

7.00

7,00

5,40

i                       3,60

100130

Alte drepturi salanaie m bani

15,60

4.00

5,00

3,30

3,30

1003

Contribuții

458.60

118,50

118,00

115,70

106,40

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

299,20

75,00

75,00

75,00

j                7420

100302

Contribuții de asiguran de șomaj

10.50

3,00

3,00

3,00

1,50

100303

Contribuții de asiguran sociale de

sănătate

109,00

30,00

30,00

27,00

22,00

100304

Contribuții de asigutari pentru

accideme de munca si boii profesionale

3,90

1,50

1,00

0,70

0,70

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

36,00

9,00

9,00

10,00

8,00

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

5 808.00

1.841.75

829,25

1,552.75

1 584,25

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

TrimJII

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

3.874,40

991,00

897,50

829,75

l 156,15

200101

Furnituri dc birou

23.50

14,50

5,50

-9,00

12,50

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

15,00

13,00

7,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

1.172,00

403.00

297,00

127,00

345.00

200104

Apa. canal si salubritate

542,00

68,00

171,00

60,10

242,90

200105

Carburanți si lubrifiant!

162,00

43,00

39,00

37,00

43,00

200106

Piese de schimb

70,00

24,00

12,50

12,50

21,00

200107

Transport

10.00

10,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

25.90

11,00

2,00

1190

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.829,00

402,50

357,50

58215

486,75

2002

Reparam curente

264,00

250,00

-193,00

81,00

126,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

75,50

37.50

9,50

-4,50

33,00

200401

Medicamente

5,00

1,00

1,50

1,50

1,00

200402

Materiale sanitare

3,00

6.50

-6,00

2,50

200404

Dezinfectant!

67,50

30,00

8,00

29,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

575,50

200,00

205,50

170,00

200530

Alte obiecte de inventar

575.50

200,00

205,50

170.00

2006

Deplasan, detașări, transferări

25,00

13,00

1100

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

25.00

13,00

12,00

2013

Pregătire profesionala

27,50

2025

1,25

6,00

2014

Protecția muncit

30,00

30,00

2030

Alte cheltuieli

936,10

300,00

114,00

423.00

99.10

2O300Î

Prime de asigurare non-viata

5.00

5.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.n

Trim.IU

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2