Hotărârea nr. 296/2016

Hotărârea nr. 296 din 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III anul 2016, al Municipiului Bacău.

H O T Ă R Â R E A nr. 296 din 31.10.2016


privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2016, al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III anul 2016, al Municipiului Bacău înregistrată cu nr.7610 din 11.10.2016;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III anul 2016, înregistrat cu nr.7611 din 11.10.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1257/27.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1287/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1272/27.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1302/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.1317/28.10.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, cu modificările și completările aduse prin O.G.nr.14 din 10.08.2016;

-Prevederile Legii nr.340/2015 privind asigurările sociale de stat pe anul 2016;

-Prevederile art.49 alin(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera „a”, art. 115(1) lit „b” si ale art.45(2) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă contul de execuție al bugetului local pe Trimestrul III anul 2016, al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr.l, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art3 . Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


la Hotărârea nr.


Anexa nr. 1 din.A


Page 1 of4


Sursa de finanțare Integral de le buget

4278337 MUNICIPIUL BAC AU

An:   2018 Trezoreria Municipiul Secau

VeniturVCheftutefi

Cod

Credite

Incaș ari/P la ti

Veniturile bugetelor locale

.00

277,355386.07

Impozit po venit

030000

.00

1,955,178.80

Impozitul po veniturile din tr

031800

.00

1,965,178.50

Cote el sumo defalcate din tmp

040000

.00

76,333,303.45

Cota defalcate din Impozitul p

040100

.00

75,404,729.54

Sumo alocate din cotele defalc

040400

.00

926,573.91

Impozite si taxe pe prepriata

070000

.00

28,111,611.22

Impozite taxa pe ctedlri

070100

.00

21,870,499.50

Impozit pa dedlri de la pereo

070101

.00

9,818,111.28

Impozit st taxa po clădiri de

070102

.00

12,05238822

Impozit si taxa po teren

070200

.00

4,065,628.88

Impozit pe terenuri de la pere

070201

.00

1,835,06323

Impozit st taxa po teren de la

070202

.00

2,302,013.45

Impozit pe terenul din exîravi

070203

.00

71.468.00

Taxe judiciare do Umbra si ai

070300

.00

853,748.14

Arta Impozite ti taxe pe prep

075000

.00

1,321.734.90

Sume defalcate din TVA (ee ec

110000

.00

113,560,686.00

Sumo defalcate din taxa pa val

110200

.00

109,019,000.00

Sumo detefeate din taxa po val

110600

.00

3,843,020.00

Sumo defalcate din taxa po vai

110900

.00

698,686.00

Alto Impozite st taxa generale

120000

.00

21,151.00

TaxahoteBare

120700

.00

21,151.00

Taxa pe servldl specifice

150000

.00

241,81827

Impozit pa spactecde

160100

.00

105.01837

Alta taxa pe sorvlca specific

155000

.00

135300.00

Taxe pe uttttsrea bunurilor,

160000

.00

8,699,86031

Impozit po mipoocete de iran

160200

.00

7,48134731

Impozit pe mijloacele do trane

160201

.00

4,186,911.85

Impozit pa m^oacate da trena

180202

.00

3,294,135.96

Taxa al tarife pentru ettrerar

180300

.00

1,21831330

Alte Impozite ti taxa fiscale

180000

.00

2,074,790.19

Alte impozite ti taxe

185000

.00

2,074,790.19

Venituri din proprietate

300000

.00

6,157,838.95

Venituri din concesiuni al Inc

300500

.00

6,157,836.95

Alte venituri din concesiuni a

300630

.00

6,157,836.95

Venituri din prestări da servi

330000

.00

3,476,727.91

Venituri din prestări do servi

330800

.00

2.955,253.00

Contribuite părinților sau su

331000

.00

262,645.00

Venituri dtn recuperarea chelt

332800

.00

64,729.91

Alte venituri dn prestări da

335000

.00

294,100.00

Venituri din taxe administrați

340000

.00

1,242,604.41

Taxe extrajudetare do timbra

340200

.00

1,242,804.41

Amenzi, penattteti ti confisca

350000

.00

5,778296.45

Venituri din amenzi ti alte sa

350100

.00

1,222,92320


Disponibil


§ 8 8 8 8 8 8 8 8 § 8 8 8 S S 8 § 8 8 8 8 8 8 S 8 S 8 S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 S § S 8 S §


Surea de finanțare Integral de la buget

4278337 MUNICIPIUL BACĂU

An: 2016 Trezoreria MunicipiulBacau

Venlturi/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasa ri/Plati

Disponibil

Venituri din amenzi si alte sa

350102

.00

1,222,923.20

.00

Alte amenzi, penalltall al con

355000

.00

4,555,373.25

.00

Diverse venituri

360000

.00

16,370,425.39

.00

Taxe speciale

360600

.00

13,264,316.06

.00

Sume provenite din finanțarea

363200

.00

470,323.47

.00

Sume provenite din finanțarea

363202

.00

59,565.16

.00

Sume provenite din finanțarea

363203

.00

410,758.31

.00

Alte venituri

365000

.00

2,635,785.86

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

167,425.00

.00

Donații si sponsorizări

370100

.00

997.00

.00

ۥ

Varsamlnte din secțiunea de fu

370300

.00

6,732,000.00

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370400

.00

6,732,000.00

.00

Alte transferuri voluntare

375000

.00

166,428.00

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

.00

492,991.32

.00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

170.72

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

30,897.00

.00

Depozite speciale pentru const

391000

.00

461,923.60

.00

Incasari din rambursarea impru

400000

.00

1,231,915.06

.00

Sume din excedentul bugetului

401400

.00

1,231,915.06

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

5,201,588.14

.00

Retehnologizarea centralelor t

420100

.00

455,418.00

.00

Subvenții pentru reabilitarea

421200

.00

99,895.07

.00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

.00

4,632,558.07

,00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

.00

13,717.00

.00

Subvenții de la alte adminlstr

430000

.00

665,940.00

.00

Sume primite de la bugetul Jud

433000

00

665,940.00

.00

Sume primite de la UE/atti don

450000

.00

5,571,436.00

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

1,348,237.22

00

Sume primite in contul platllo

450101

.00

830,912.39

.00

Sume primite In contul platllo

450102

.00

2,179,14981

.00

Fondul Social European

450200

.00

977,444 02

.00

Sume primite in contul platllo

450202

.00

977,444.02

.00

Fondul de Coeziune

450300

.00

3,245,754.76

00

Sume primite in contul platllo

450302

.00

3,245,754.76

.00

Cheltuielile bugetelor locale

271,647,511.75

222^09,171.35

49,438,440.40

Autorități publice si acțiuni

510000

15.287,674.60

12,623,154 19

2,664,720.41

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

5.211,000.00

5,172,647.00

38,353.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

3,323,674.60

2,363.297 94

960,376.66

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

799,800.00

236.209.25

563,590.75

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

5,953,400.00

4,851,000.00

1.102,400.00

Alte servicii publice generale

540000

2.933,500.00

1,776,056.75

1,155,443.25

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

873,000.00

801.094.63

71,905.37

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

540000200000

1,288,500.00

479.423.74

609,076.26

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

700,000.00

473,056.17

226,943.83

Page 3 of 4


Sursa de finanțare Integral de la buget
4278337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2016 Trezoreria Municipiul Bacau

Venlturi/Cheltuleli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

72,000.00

24,48221

47,517.79

Tranzacții privind datoria pub

550000

4,268.000.00

3,565,817.49

702,182.51

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

550000200000

200,000.00

13,244.00

186,756.00

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

4,068,000.00

3,552,573.49

515,426.51

Ordine publica si siguranța na

610000

8,759,067.00

7,112,371.99

1,646,695.01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

79,000.00

69,469.00

9,531.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

196,667.00

67,066.57

129,600.43

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

8,461,700.00

6,975,836.42

1,485,863.58

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

21,700.00

.00

21,700.00

Invatamant

650000

98,089,160.95

91,757,478.80

6,331,682.15

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

650000100000

83,881,950.00

78,517,376.00

5,364,574.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

11,380,662.55

11,019,977.00

360,685.55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

698.998.00

698,997.00

1.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

665,940.00

106,267.40

559,672.60

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

1,159,764.00

1,153,015.00

6,749.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

301,846.40

261,846.40

40,000.00

Sanatate

660000

6,967,888.00

5,895,738.43

1,072,149.57

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

660000200000

50,000.00

1,803.43

48,196.57

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

3,549,771.00

3,177,727.17

372,043.83

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

870,000.00

218,090.83

651,909.17

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

660000810000

2,498,117.00

2,498,117.00

.00

Cultura, recreare sl religie

670000

19.744J17.00

15,190,460.40

4,553,756.60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

1,805,583.00

1,657,225.00

148,356.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

670000200000

4,172,698.00

3,264,403.64

908,294.36

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

5,938,178.00

4,199,750.86

1,738,427.14

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

2,255,020.00

1,677,260.19

577,759.81

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

4,492,738.00

4,067,669.58

425,066.42

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

1,080,000.00

324,151.13

755,848.87

Asigurări sl asistenta sociala

680000

30,081,184.00

27,559,103.16

2,522,080.64

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

9,653,780.00

9,591,421.12

62,358.88

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

680000200000

6,978,156.00

5,504,916.76

1,473,239.24

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

680000560000

137,000.00

.00

137,000.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

12,611,248.00

12,254,010.22

357.237.78

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590000

433,000.00

190,168.48

242,831.52

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

268,000.00

18,586.58

249.413.42

Locuințe, servicii sl dezvolta

700000

8,110,814.00

5,626,969.94

2,483,844.06

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

1,389,400.00

1,106,549.00

282,851.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

700000200000

5,701,414.00

4,105,007.58

1,596,406.42

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

1,020,000.00

415,413.36

604.586.64

Protecția mediului

740000

19,734,904.09

17,539,086.91

2,195,817 18

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

2,750,000.00

2,626,211.00

123,789.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

740000200000

12.978,000.00

12,079,114.15

898,865.85

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

500,000.00

203,863.06

296,136.94

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

1,890,000.00

1,022,411.90

867,588.10


Surea de finanțare Integral de la buget

4278337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2018 Trezoreria Municipiul Secau

VenlturVCbeltutaU

Cod

Credite

IncaMrVPIaU

Disponibil

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

740000810000

1,618,904.00

1.607,486.80

9,41729

Combuotlbfll ui energie

810000

39,280.001.00

24,282,738.74

14,98626426

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

810000200000

4,664260.00

4,626,065.02

36,174.08

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

6,000,000.00

6.000,000.00

.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000580000

835,741.00

660,471.44

175269.56

TWut VIII PROIECTE CU FINANT

610000560000

13.000.000W

1.125,375.31

11,874,624.69

TITLUL XIU ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

1,690,000.00

791,881.00

898,119.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

810000720000

2,000,000.00

.00

2.000,000.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

810000810000

11,079,000.00

11.076,923.07

2,076.93

Transporturi

840000

18,402,001.11

9278.198.55

9,123,804.56

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

640000100000

461.667.00

399,597.00

62,070.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

10,448,334.00

4,344,343.10

6,103,990.90

TUNI VIII PROIECTE CU FINANT

840000560000

6.460,000.00

4,278.845.69

2,181,154.31

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

807.000.00

30,410.65

776,589.35

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

840000810000

225,000,11

225,000.11

.00

Indlsponlb cred 0299

.00

302.40

.00

Autoftteil publice ei ecfiunl

510000

.00

302,40

.00

TITLUL II BUNURI 81 SERVICII

5t0000200000

.00

302.40

.00

EXCEOENT/DEFICIT

.00

55,148,112.32

.00

ÎNTOCMIT

AURATURCUCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 2

la Hotărârea nr 196 din Sl.fo.SQlh-

Contul de execuție al bugetului local-functlonare

ta data de: 30-SBM6                               Pege 1 of 3

Surea de finanțare Integral de la buget

4278337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2016 Trezoreria Municipiul Becau

Vertturi/Cheltuiell

Cod

Credite

IncasarVPtetJ

Disponibil

Vondurilo bugetelor lactee

.00

258479,607.38

.00

Impozit pe venit

030000

.00

1,055,178.50

.00

Impozitul pe veniturile din tr

031600

.00

1,055,175.50

.00

Cota el sume defalcate din Imp

040000

.00

76,333303.48

.00

Crte defalcate din Impozitul p

040100

.00

75,404,720.54

.00

Sume alocate din cotele defalc

040400

.00

928,573.81

.00

Impozite te taxe pe proprtata

070000

.00

28,111,61142

.00

Impozit al taxa pe clădiri

070100

.00

21,870,49950

.00

Impozit pe clădiri de ta perso

070101

.00

9,818,1114B

.00

Impozit ol taxe pe ctedkt de

070102

.00

12.05248842

.00

Impozit sl taxa pe teren

O7O2DO

.00

4,065,628.68

.00

Impozit pe terenuri da la pere

070201

.00

1,635,08343

.00

Impozit te taxa pe teren de te

070202

.00

2,302.013.45

.00

Impozit pe terenul din extravi

070203

.00

-      71.468.00

.00

Taxe ludtdare de timbre al al

070300

.00

853,748.14

.□0

Alte Impozite al taxa peprop

075000

.00

1,321,734.00

.00

Sumo dafalcato din TVA (ae ac

110000

.00

113.560,686.00

.00

Sume defalcata din taxa pe val

110200

.00

109,019,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

3,843,020.00

.00

Sume defalcate din taxa pe vel

110600

.00

696.866.00

.00

Alte Impozita al taxe generale

120000

.00

21,151.00

.00

Taxa hoteliere

120700

.00

21,181.00

.00

Taxe pe eorviefi specifice

150000

.00

24141847

.00

Impozit pe spectacole

150100

.00

105,01827

.00

Alta taxe pe servicii specific

166000

.00

136,800.00

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

.00

8,69846041

00

Impozit pe mfiloectee de tren

100200

.00

7,481,047.81

.00

Impozit pe mijloacele de trane

160201

.00

4,186,911.85

.00

Impozit pa mlpoactee da trane

160202

.00

3,204,135.96

.00

Taxe el tarife pentru ellberer

160300

.00

1,218,813.00

.00

Alte Impozite sl taxa fiscale

160000

.00

2fl74.79Q.19

.00

Alta impozite al taxe

185000

.00

2,074,,790.19

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

6,157438.95

.00

Venituri din concesiuni sl Ino

300500

.00

6,16743645

.00

Alta venfiuri dn concesiuni s

3001130

.00

6,167,83645

.00

VanKuit din prestări de servi

330000

.00

3,476,727.91

.00

VenHuri din prestări de servi

330800

.00

2,855253.00

.00

Contribuite părinților eau au

331000

.00

262,646.00

.00

Venituri din recuperarea chtet

332800

.00

64,729.91

.00

Alte venituri rfin prestări du

336000

.00

204,100.00

.00

Venituri din taxa administrat!

340000

.00

1,242,604.41

.00

Taxe extrajudiciare rte timbre

340200

.00

1,242404.41

.00

Amenzi, penalftad al confisca

330000

.00

5,778496.45

.00

Venituri din amenzi sl tete sa

350100

.00

1.222,92340

.00

EdMat la data de: 30-SEP-16 20:06:37

Contul de execuție al bugetului local-functlonare

la data de: 3O-SEP-16

Page 2 of 3


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2016 Trezoreria Municipiul Bacau

Venlturi/Cheltufell

Cod

Credite

IncasarVPIati

Disponibil

Venituri din amenzi si alte sa

350102

.00

1,222,923.20

,00

Alte amenzi, penaHtatl sl con

355000

.00

4,555,373.25

.00

Diverse venituri

360000

.00

16.310,860.23

.00

Taxe speciale

360600

.00

13,264,316.06

.00

Sume provenite din finanțarea

363200

.00

410,758.31

.00

Sume provenite din finanțarea

383203

.00

410,758.31

,00

Alte venituri

365000

.00

2,635,785.86

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

6,564,575.00

00

Donații al sponsorizări

370100

00

997.00

.00

Vareaminte din secțiunea da fu

370300

.00

6,732,000.00

.00

Alte transferuri voluntare

375000

.00

166,428.00

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

13,717.00

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

.00

13,717.00

.00

Subvenții de ia alte edmlnlstr

430000

.00

665,940.00

.00

Sume primite de la bugetul Jud

433000

.00

665,940.00

.00

Cheltuielile bugetelor tocate

237,668,245.35

210,073349.37

26684,395.98

Autoritatl publice si acțiuni

510000

14,486,074.60

12.386,944.94

2,101,129.66

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

5,211,000.00

5,172,647.00

38,353.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

3,323,674.60

2,363,297.94

960,376.66

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

5,953,400.00

4,851,000.00

1,102,400.00

Alte servicii publice generale

540000

2,861,500.00

1,753,574.54

1,107,925.46

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

873,000.00

801,094.63

71,905.37

TITLUL tl BUNURI Sl SERVICII

540000200000

1,288,500.00

479,423.74

809,076.26

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

540000550000

700,000.00

473,056.17

226,943.83

Tranzacții privind datoria pub

550000

4,268,000.00

3,565,817.49

702,182.51

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

550000200000

200,000.00

13,244.00

186,756.00

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

4,068,000.00

3,552,573.49

515,426.51

Ordine publica si siguranța na

610000

8,737,367.00

7,112,371 99

1,624,995.01

TITLUL t CHELTUIEU DE PERSON

610000100000

79,000.00

69,489.00

9,531.00

TITLUL li BUNURI Sl SERVICII

610000200000

196,667.00

67,066 57

129,600.43

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

8,461,700.00

6.975,836.42

1,485,663.58

Invatamant

650000

87,787,314.55

91,495,632.40

6,291,682.15

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

650000100000

83,881,950.00

78,517,376.00

5,364,574.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

650000200000

11.380,662.55

11,019,977.00

360,685.55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

698,998.00

698,997.00

1.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

665,940.00

106,267.40

559,672.60

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

1,159,764.00

1.153,015.00

6,749 00

Sanatate

860000

5,780,888 00

5,545,863.62

235,004.38

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

660000200000

50,000.00

1,803.43

48,196.57

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

3,232,771.00

3,045,963.19

186,807.81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

660000810000

2,498.117.00

2,498,117.00

00

Cultura, recreare si religie

670000

16,409,197 00

13,169,049.08

3,220,147.92

TITLUL I CHELTUIEU DE PERSON

670000100000

1,805,583.00

1,657,225.00

148,358 00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

670000200000

4,172,698.00

3.264,403.64

908.294.36

Editat la data de: 30-SEP-16 20X16:37

Contul de execuție al bugetului locaLfunctlonar

Ic data do: 30-SEP-16                                 Paga 3 of 3

Suna da finanțare Integrei da la buget

4378337 MUNICIPIUL BĂGAU

An: 2018 Trezoreria Municipiul Secau

V «uri/Cheftuk

Cod

Credit

IncaearVPIatt

Disponibil

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

5,938,178.00

4,199,750.86

1,738.427.14

TITLUL XI ALTE CHELTUIEU

670000580000

4,402,736.00

4,067,669.58

425,088.42

AafgunirialiaaMenta sociala

660000

29,676,184.00

27,540,518.58

2135.B67.42

TULUL I CHELTUIEU DE PERSON

680000100000

9.653,780.00

9,591.421.12

62,358.88

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680000200000

6,978,156.00

5,504,916.76

1.473,239.24

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALĂ

680000570000

12,611,248.00

12.254,010.22

357,237.78

TITLUL XI ALTE CHELTUIEU

680000590000

433,000.00

190,168.48

242831.52

Locuințe, eetvM el dezvolta

700000

7,090,814.00

5211,556.58

1,879,257 42

TITLUL I CHELTUIEU DE PERSON

700000100000

1,369,4 0.00

1,106,549.00

282,851.00

TULUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

6,701,414.00

4,105,007.58

1.596,406.42

Proiecția mediului

740000

17,644,904.09

16,462,811.95

1,182092.14

TITLUL 1 CHELTUIEU DE PERSON

740000100000

2750,000.00

2.628,211.00

123,789.00

TITLUL II BUNURI 81 SERVICII

740000200000

12.070,000.00

12079,114.15

898,885.85

TITLUL VI) ALTE TRANSFERURI

740000550000

300,000.00

180,000.00

150,000.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

740000810000

1,618,904.09

1,607.486.80

9,417.29

Combuatt» al energie

810000

21.779JI01.00

21,740,749.99

38,251.01

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

810000200000

4,664,280.00

4,826,086.92

36,174.05

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

6,000,000.00

6,000,000.00

.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

35,741.00

35,741.00

.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

810000810000

11,079,000.00

11,076^23X17

2,078.93

Transporturi

840000

11,135,001.11

4,968,940^1

6.186.080.90

TITLUL 1 CHELTUIEU DE PERSON

840000100000

481,667.00

399,697.00

62070.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

10,448,334.00

4,344,343.10

6,103,990.90

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

840000810000

225,000.11

225,000.11

.00

Indiapoclb cred 0299

.00

30240

J0

Autorttstf pubfce al acțiuni

510000

.00

302,40

.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

.00

30240

.00

EXCEDENTOEFICIT

.00

47,105,655.62

.00

ÎNTOCMIT AURATURCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACÂIJ NICOLAE-OVIDIli POPOV1CI

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAt


Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.        din ?>/. /O e2X)'£>


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2016 Trezoreria Municipiul Bacau

Venriuri/CheltuleO-

Cod

Credlte-

Incasari/Ptetr

Disponibil

Ventturito bugetelor locale

.00

19,275,778.68

.00

Diverse venituri

360000

.00

59,565.16

.00

Sumo provenite din finanțarea

363200

.00

59,555.16

.00

Sume provenite din finanțarea

363202

.00

59365.16

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

6,732,000.00

.oo

Varesmlnte din secțiunea de fu

370400

.00

6,732,000.00

.00

Venituri dn vaforiftearea uno

390000

.00

492,991.32

.00

Venituri din vatarillcerea uno

390100

.00

170.72

.00

Venituri dh vânzarea locuințe

390300

.00

30,697.00

.00

Depozite spectaie pentru const

391000

.00

461,923.60

.00

Incaeari din rambursarea Impru

400000

.00

IM915.06

.00

Sume dn excedentul bugetului

401400

.00

1331,915.06

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

5,187,871.14

.00

Retchndoglzarea centralelor t

420100

.00

455,418.00

.00

Subvenții pentru reabilitarea

421200

.00

99,895.07

.00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

.00

4,832,558.07

.00

Sume primite de la UE/afU don

460000

.00

5,571,438.00

30

FOndui European de Dezvoltare

450100

M

1,348337.22

.00

Sume primite In contul platllo

450101

.00

*      830,912.39

.00

Sume primite in contul platOo

450102

.00

2,179,149.61

.00

Fondul Social European

450200

.00

977,444.02

.00

Sume primite In contul platllo

450202

.00

977,444.02

.00

Fondul da Coeziune

450300

.00

3,245,754.76

.00

Sume primite In contul pipota

450302

.00

3,245,754.76

.00

Ch -iU'leUle bugetelor locale

33,989,366.40

11335,32138

22,754,044.42

Autoritari publice si acțiuni

510000

799,600.00

23630935

563,590,75

TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

799,800.00

236,20935

553,580.75

Alte servicii pubfice generale

540000

72,000.00

24,48231

47,517.79

TITLUL X1U ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

72,000.00

2438231

47,517.79

Ordine publica al siguranța na

610000

21,700.00

.00

21,700.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

21,700.00

.00

21.700.00

Invetamsnt

650000

301,846.40

261,848.40

40,000.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

301,846.40

261,846.40

40,000.00

Sănătate

660000

1,187,000.00

349,85431

837,145.19

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

317,000.00

131,763.98

185336.02

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

870,000.00

218,09033

661,909.17

Cultura, recreare al religie

670000

3.335,020.00

2,001,411.32

1,333,608.68

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

2355,020.00

1,677,260.19

577,759.61

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

1,080,000.00

324,151.13

755,848.87

Asigurări el asistenta nodala

660000

405,000.00

16,58638

388,413.42

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

680000560000

t37,000.00

.00

137,000.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

268,000.00

18,586.66

249,413.42

Locuința, servicii ti dezvolta

700000

1,020,000.00

415,41336

604,588.64

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

1,020,000.00

415,41136

604,586.64

le data de: 3D-SEP-16

Pase 2 of 2


Sursa de Inani e Integral de la buget

4278337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2016 Trezoreria Municipiul Bacau

VenHurVCheltuleH

Cod

Credite

fncasarVPtatl

C iponlbll

Proiecția mediului

740000

2,090,000.00

1,076,274,96

1,013,725.04

TITLUL VW ALTE TRANSFERURI

740000550000

200,000.00

53,88306

146,136.94

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

1,890,000.00

1,022,411.90

667,588.10

C nbuMIWH si energie

610000

17,490,000.00

2,541,966.75

14,948,013.25

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

610000550000

800,000.00

624,730.44

175,289.56

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

810000560000

19,000,000.00

1,125,375.31

11,874,624.69

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

1,690,000.00

791,681.00

898,119.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

610000720000

2,000,000.00

.00

2,000,000.00

T reporturi

640000

7.267,000.00

4,309,258.34

2,957,743.86

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

640000560000

6,460,000.00

4,278,845.69

2,181,154.31

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

607,000.00

30,410.65

776,589.35

EXCEDENT/DERCTT

.00

8,040,466.70

.00

ÎNTOCMITCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIC1