Hotărârea nr. 286/2016

Hotărârea nr. 286 din 18.10.2016 Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău.


H O T Â R Â R E A nr. 286 din 18.10.2016

privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.10.2016, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 419/ 10.10.2016 înaintată de Centrul Bugetar Creșe Bacău și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 42352/ 10.10.2016 prin care solicită aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7673/ 12.10.2016;

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 7674/ 12.10.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1217/17.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1237/17.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1210/17.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1227/17.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1243/17.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.5, favorabile;

-Prevederile HCL nr. 127/2001 privind constituirea Centrului Bugetar « Creșe »; -Prevederile Legii nr. 284/ 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 285/ 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 44 (1) din Anexa la HG nr. 1252/ 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolarâ, modificată și completată;

-Prevederile HG nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-HCL nr. 3/ 2016 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău;

-Prevederile art. 34 (1) lit. ,J” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile ari. 47 (1), ale ari. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale ari. 117 lit. „a’* din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza art. 36 alin. (2) lit. „a”, ale alin. (3) lit. „b” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama Centrului Bugetar Creșe Bacău, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă Statul de funcții cu numărul de personal al Centrului Bugetar Creșe Bacău, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile HCL nr. 3/2016.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Direcției Administrare Baze Sportive și Centrului Bugetar Creșe Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

' SECRETARUL MUNI IULUI BACĂU NICOLAE-O IU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


LA HCL

8

74

9


DIRECTO BUGANUDA/ALINA


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

La HCL nr. / &.I0 •


2016


STAT DE FUNCȚII PENTRU CENTRUL BUGETAR CREȘE începând cu data de 01.10.2016

Nr. crt

STRUCTURA

Funcția contractuală

Nr.post

Treaptafgrad profesional

Nivelul studiilor

de conducere     |

de execuție

CONDUCERE

1

DIRECTOR

1

II

S

2

CONTABIL ȘEF

1

IA

S

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV CONTABILITATE

3

ADMINISTRATOR

1

IA

M

4

CONTABIL

1

IA

M

5

MERCEOLOG

1

I

M

6

MUNCITOR

1

III

M

CREȘA NR.3

7

ASISTENT MED. ȘEF CREȘA

1

PL

8

ASISTENT MED.PR.

1

PL

9

ASISTENT MED.

1

PL

10

EDUCATOR PUERICULTOR

1

PL

11

EDUCATOR PUERICULTOR

1

PL

12

INFIRMIERA

1

M

13

INFIRMIERA

1

M

14

INFIRMIERA

1

M

15

INFIRMIERA

1

M

16

INFIRMIERĂ

1

M

17

INFIRMIERA

1

M

18

INFIRMIERA

1

M

19

INFIRMIERĂ”

1

M

20

ÎNGRIJITOR

1

G

21

ÎNGRIJITOR

1

G

22

MUNCITOR (BUCĂTAR)

1

I

G

23

NECALIFICAT (AJUTOR BUCĂTAR)

1

G

24

spalatoreăsâ

1

G

CREȘA NR.4

25

ASISTENT MED. ȘEF CREȘA

1

PL

26

ASISTENT MED.PR.

1

PL

27

ASISTENT MED.

1

PL

28

INFIRMIERA

1

M

29

INFIRMIERA

1

M

30

INFIRMIERA

1

M

31

INFIRMIERA

1

M

32

ÎNGRIJITOARE

1

G

33

MUNCITOR (BUCĂTAR)

1

I

G G

34

SPĂLĂTOREASĂ

1

G

CREȘA NR.6

35

ASISTENT MED ȘEF CREȘA

1

PL

36

ASISTENT MED.PR

1

PL

37

ASISTENT MED.

1

PL

38

ASISTENT MED.

1

PL

39

ASISTENT MED.

1

PL

40

INFIRMIERA

1

M

41

INFIRMIERA

1

M

42

INFIRMIERA

1

M

43

INFIRMIERA

1

M

44

INFIRMIERA

1

M

45

INFIRMIERA

1

M

46

INFIRMIERA

1

M

47

INFIRMIERA

1

M

48

ÎNGRIJITOARE

1

G

49

ÎNGRIJITOARE

1

G

50

MUNCITOR (BUCĂTAR)

1

I

G

51

*

NECALIFICAT (AJUTOR BUCĂTAR)

1

G

CREȘA NR.9

52

ASISTENT MED. ȘEF CREȘA

1

PL

53

ASISTENT MED.PR.

1

PL

54

ASISTENT MED.PR.

1

PL

55

ASISTENT MED.

1

PL

56

INFIRMIERA

1

M

57

INFIRMIERA

1

M

58

INFIRMIERA

1

M

59

INFIRMIERA

1

M

60

INFIRMIERA

1

M

61

INFIRMIERA

1

M

62

ÎNGRIJITOARE

1

G

63

ÎNGRIJITOARE

1

G

64

MUNCITOR (BUCĂTAR)

1

1

G

65

SPĂLĂTOREASĂ

1

G

CREȘA NR.19

66

ASISTENT MED. ȘEF CREȘA

1

PL

67

ASISTENT MED.

1

PL

68

ASISTENT MED.

1

PL

69

ASISTENT MED.

1

PL

70

INFIRMIERA

1

M

71

INFIRMIERA

1

M

72

INFIRMIERA

1

M

73

INFIRMIERA

1

M

74

INFIRMIERA

1

M

75

INFIRMIERA

1

M

76

ÎNGRIJITOARE

1

G

77

MUNCITOR (BUCĂTAR)

1

1

G

78

NECALIFICAT (AJUTOR BUCĂTAR)

1

G

79

SPĂLĂTOREASĂ

1

G

CREȘA LETEA

80

ASISTENT MED. ȘEF CREȘÂ

1

PL

81

ASISTENT MED.PR.

1

PL

82

ASISTENT MED.PR.

1

PL

83

ASISTENT MED.PR.

1

PL

84

ASISTENT MED.PR.

1

PL

85

INFIRMIERĂ

1

M

86

INFIRMIERĂ

1

M

87

INFIRMIERĂ

1

M

88

INFIRMIERĂ

1

M

89

ÎNGRIJITOARE

1

G

90

ÎNGRIJITOARE

1

G

91

MUNCITOR (BUCĂTAR)

1

I

G. CONTRASEMNEAZĂ,

‘ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU ID1U POPOV1CI