Hotărârea nr. 285/2016

Hotărârea nr. 285 din 18.10.2016 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza S.F. la obiectivul "Extindere reţea apă strada Chimiei din municipiul Bacău".

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.10.2016, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 6138/ 19.07.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65182/ 20.07.2016 a SC Compania Regională de Apă Bacău SA prin care se solicită aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F. la obiectivul „Extindere rețea apă strada Chimiei din municipiul Bacău”;

-Referatul nr. 7247/ 26.09.2016 al Direcției Drumuri Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F. la obiectivul „Extindere rețea apă strada Chimiei din municipiul Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7389 din 03.10.2016;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 7390 din 03.10.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1216/17.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.l și nr. 1236/17.10.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, favorabile;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

-HCL nr. 5/2016 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2016 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza S.F. la obiectivul „Extindere rețea apă strada Chimiei din municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează : valoare totală: 1.915,48 mii lei cu TVA, din care C+M: 1.704,16 mii lei cu TVA, conform Devizului General anexat, parte componentă a proiectului 1 MAP/2016, întocmit de SC MAPAMOND SRL Bacău.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVWIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr. 2

la H.C.L. nr^din Ot2016


PRINCIPALA INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

„Extindere rețea apă strada Chimiei din municipiul Bacău”

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totală mii lei ( cu TVA )

Valoare C+M mii lei ( cu TVA )

1.

„Extindere rețea apă strada Chimiei din municipiui Bacău”

1.915,48

1.704,16românia JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1 LA HCL NR.Î&TZU.W, 2016

Documentație tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul "Extindere rețea apă strada Chimiei", Municipiul Bacău, Județ Bacău


■ CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNI 1ULUI BACĂU NICOLAE-OV


DIRECTOR EXECUTIV FLORlfc^TELJȚĂ
ND

Str. Eiiotglel nr. 38. D/K6. Mun. BacAu


TelJFax.: 0234.612.S2S


e-mail: maparriondbc^yahoo eum


Cont: RO42TREZ0B1S06BXXX00061S Trezoreria Bacău


Proiect nr. 1MAP/2016 - faza S.F. “Extinderea rețea apa strada Chimiei”, municipiul Bacau, județ Bacau Beneficiar: SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, județ Bacau

“EXTINDEREA REȚEA APA STRADA CHIMIEI”, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚ BACAU

- FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE -

PROIECTANT GENERAL:

S.C. MAPAMOND S.R.L.

BENEFICIAR:

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU

S.C. MAPAMOND S.R.L.


BACĂU


MAPAMfe N D

<■ F> L .         ă.1 |


J 04 / 864 / 1 992 RO 985688Str. Energiei nr. 35. D/1/0, Mun Bacău


Cont: ROSSBTRL00401202433S42XX

Banca Tranrllvanla


Tel./Fnx.: 0234.512 829


o-mall: mapanwndbc@yahoo.com


Conl: R042TREZ0515009XXX000510

Trezoreria Bacău


Proiect nr. 1MAP/2016 - faza S.F. "Extinderea rețea apa strada Chimiei”, municipiul Bacau, județ Bacau Beneficiar: SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, județ BacauDIRECTOR: Sing Balaban Mihai
SEF PROIECT: Sing Balaban Mihai
COLECTIV DE ELABORARE
exp. mediu lulia Terryn
dr. ing. Fabian Tamasanu
ing. Ovidiu Sava
teh. Liviu Mărgean
ing. Adriana Ghervasia


MAP-F-19 3

TS ' “l IJ J* -  ■       S IURtL.%.                  ’i.

M A PA M  N D

Slr. Energiei nr. 38 ■ D/1/8, Mun. Bacău

TelJFăX.t 0234.812.829


e-maU: nuipamondbc@yuhoa.com


Cont: RO42TREZ0S16089XXX000S18

Trezoreria Bacău

Proiect nr. 1MAP/2016 - faza S.F. “Extinderea rețea apa strada Chimiei*', municipiul Bacau, județ Bacau Beneficiar: SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, județ Bacau

BORDEROU

Piese scrise:

 • 1.     Foaie de prezentare

 • 2.     Lista de semnaturi

 • 3.     Borderou de piese scrise si desenate

 • 4.    Memoriu de prezentare

 • 5.     Certificat de urbanism

 • 6.     Deviz general

 • 7.     Deviz pe obiect

 • 8.     Lista de cantitati

 • 9.    Antemasuratori

Piese desenate:

HOO - Plan de încadrare in zona sc 1:10 000

H01 - Plan de situație rețele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

H02 - Plan de situație rețele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

H03 - Plan de situație rețele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

H04 - Plan de situație rețele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

H05 - Plan de situație rețele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

H06 - Plan de situație rețele apa sc 1:500 - format 5A4 (970x297mm)

H07 - Profil longitudinal conducta distribuție apa CVn1-Hy5 sc 1 :100 ; 1:1000 - format (1260x450mm)

H08 - Profil longitudinal conducta distribuție apa Hy5 -14 sc 1:100; 1:1000 - format (1260x450mm) H09 - Profil longitudinal conducta distribuție apa 14 - Hy16 sc 1 :100 ; 1:1000 - format (1260x450mm)

H10 - Profil longitudinal conducta distribuție apa Hy16 - Hy21 sc 1 :100 ; 1:1000 - format (1260x450mm)

H11 - Profil longitudinal conducta distribuție apa Hy21-48 sc 1:100; 1:1000 - format (1260x450mm) H12 - Profil longitudinal conducta distribuție apa 48-Capat sc 1:100; 1:1000 - format (640x450mm) T1 - Cămin de vane CVn1 -tehnologie- sc 1:20 - format (420x297 mm)

T2   - Cămin de vane CVn2; CVn3; CVn4; CVn8 -tehnologie- sc 1:20 - format (420x297 mm)

T3   - Cămin de vane CVn5; CVn6 -tehnologie- sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T4 - Cămin de vane CVn7 -tehnologie- sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T5    - Detalii cămine deservite de CVn7-tehnologie- sc 1 :20 - format (210x297 mm)

T6   - Cămin de vane CVn9 -tehnologie- sc 1:20 - format (420x297 mm)

T7   - Cămin de vane CVn4’ -tehnologie- sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T8   - Cămin de apometru ca01OOmm -tehnologie- sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T9 - Cămin de apometru ca05Omm -tehnologie- sc 1:20 - format (420x297 mm)

T10  - Detalii montare hidrant suprateran dn100 -tehnologie- sc 1:20 - format (420x297 mm)

T11   - Detalii pozare conducta de alimentare cu apa sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T12   - Detalii desfaceri si refaceri drumuri sc 1 :10 - format (420x297 mm)

MAP-F-19.4

s.c.

MA > A M N O

Str. Energiei nr. 35, D/i/B. Mun. Bacău

ToIJFom.: 0234.512.829


BACĂUCont: R055BTRL00401202433S42XX Banca Transilvania


e-inail. mapanwndbc@yalwo.cotn


Cont: RO42TREZ0615068XXX000S1B

Trezoreria Bacău


Proiect nr. 1/2016 - faza S.F. “Extinderea rețea apa strada Chimiei”, municipiul Bacau, județ Bacau” Beneficiar: SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, județ Bacau

-MEMORIU DE PREZENTARE -

A. PIESE SCRISE

I.

DATE GENERALE

1.

Denumirea obiectivului de Investiții:

“Extinderea rețea apa strada Chimiei”, mun. Bacau

2.

Amplasamentul:

Regiune - Nord - Est județ Bacău

Municipiul Bacau, județul Bacău • Strada Chimiei

3.

Titularul investiției:

S.C COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A Strada Narciselor nr.14

-reprezentata prin Director Tehnic Radulescu Petrus -CUI RO 27429315; J04/789/2010

-tel.: 0334 401 796, 0334401811; 0234 551 175 http://wwwapabacau.ro/

4.

Beneficiarul investiției:

CRAB BACAU, județul Bacau

o

5.

Elaboratorul studiului:

S.C. MAPAMOND S.R.L. Bacau, cu sediul in Bacau, str. Energiei, nr 35/D/6, tel./fax 0234/512829; e-mail: mapamondbc@yahoo.com

Certificat de atestare nr. 89/2013, emis de către Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice conform Ordinului nr. 1613/2013, valabil pana la 05.08.2016

II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • 1. Situația actuală si informații privind entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

La baza elaborării acestui proiect a stat:

 • ■  Planul Urbanistic General, municipiul Bacau, județ Bacău;

 • ■ Colaborarea cu Consiliul Local, operatorul sistemului apa-canal si furnizorii de echipamente și utilaje;

 • ■ Norme tehnice de proiectare;

 • ■ STAS-urile și SR-urile în vigoare pentru proiectare rețele de apă și canalizare;

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA.

In exploatarea rețelei de distribuție a mun. Bacau de pe strada Chimiei au fost semnalate disfunctionalitati referitoare exploatarea peste durata de viata a conductelor de distribuție, ceea ce conduce la avarii repetate cu pierderi insemnate de apa. In prezent, agenții economici de pestrada Chimiei, sunt racordați la o conducta de apa potabila apartinand S.C AMURCO S.A., care este uzata fizic si moral. Datorita vechimii conductelor din OL 150mm si a subdimensionarii diametrului raportat la cerințele actuale sunt necesare costuri mari de întreținere. Societatea AMURCO este in proces de lichidare.

Prin realizarea acestei investiții se urmărește extinderea rețelei de alimentare cu apa de pe strada Chimiei cu conducte din polietilena de înalta densitate (PEHD-3,020 km de rețea de alimentare cu apa potabila) care să deservească consumatorii platformei industriale de sud, conform planurilor de situație anexate.

Proiectul tehnic este fundamentat pe situația economico-socială și de urgență pentru alimentarea cu apa a consumatorilor platformei industriale sud (platforma AMURCO), cu conducte noi din PEHD, urmare a sistării actîvitatii societății AMURCO, care a furnizat apa potabila către terti. Prin implementarea proiectului se preconizează scăderea pierderilor de apa din rețea si racordarea consumatorilor la rețeaua administrata de CRAB Bacau.

Date fiind cele de mai sus, se considera necesara si oportuna investiția.

2.2. Situația existenta

în municipiul Bacău sistemul centralizat de alimentare cu apă funcționează după schema tehnologică care cuprinde: captarea (prelevarea), pomparea, transportul, tratarea, înmagazinarea și distribuția apei.

Alimentarea cu apă în sistem centralizat a municipiului Bacău deservește o populație totală de 150.570 locuitori și 1.785 obiective industriale.

Captarea

Municipiul Bacău este alimentat cu apă din următoarele surse subterane și de suprafață aflate în exploatare:

 • a. Surse subterane

Alimentarea cu apă din sursă subterană este asigurată de 6 frontui de captare:

 • 1.  Frontul de captare Gherăiesti I - cartier Gherăiești Bacău, realizat între anii 1966-1982;

Acest front de captare este compus din 44 de puțuri forate la mică adâncime 12-13m. Debitul maxim de 195 l/s furnizat de acest front este transportat la rezervoarele 2 x 5.000 mc și 2 x 10.000 mc de la stația de pompare Gherăiești printr-o conductă colectoare telescopică cu Dn = 300 * 600 mmîn lungime de 3,2 km și o conductă de transport Dn = 600 mm în lungime de 150m.

 • 2. Fronturile de captare Gherăiesti II Lunca - Parc Gherăiești, realizat in anul 1978 si extins in anul 1985;

Acest front este compus din 35 de puțuri forate de mică adâncime 12-14m. Debitul de 140 l/s poate fi transportat la stația de pompare Gherăiești printr-o conductă colectoare telescopică Dn 150-180 mm în lungime de 1,3 km și o conductă de transport Dn 800mm în lungime de 2,4 km.

Actualmente acest front de captare este în conservare.

 • 3. Fronturile de captare Mărgineni 1 Zona Aviasan Bacău, realizat in anul 1958.

Acest front de captare este format din 28 de puțuri de mică adâncime 12-13 m. Debitul de 80 l/s ajunge în rezervorul de 10.000 mc de la stația de pompare Mărgineni prin intermediul conductei colectoare Dn = 150-500 mm în lungime de 2,3 km.

 • 4. Fronturile de captare Mărgineni 2-NV Bacău de-a lungul CF Bacău-Roman, realizat in anul 1986.

Acest front de captare este format din 16 puțuri forate 16-18 m. Debitul de 80 l/s este transportat la stația de pompare Gherăiești prin intermediul conductei colectoare Dn = 200-350 mm în lungime de 1,34 km și o conductă de transport DN 500 mm în lungime de 3,8km.

 • 5. Fronturile de captare Hemeius I - localitatea Hemeiuș în vecinătatea municipiului Bacău.

Acest front de captare este format din 13 puțuri. Debitul de 70-80 l/s este transportat în rezervorul de 10.000mcMărgineni prin intermediul conductei colectoare telescopice Dn = 200-400 mm în lungime de 800 m și o conductă de transport DN 600 mm în lungime de 3,7 km.

 • 6.  Fronturile de captare Hemeius II - localitatea Hemeiuș - realizat in anul 1986

Acest front de captare este compus din 5 puțuri săpate tip cheson. Debitul de 70-80 l/s ajunge în rezervorul de 10.000 mc Mărgineni prin intermediul conductei colectoare telescopice Dn - 150-500 mm în lungime de 2,3 km.

Cele 6 fronturi de captare a apei subterane sunt dotate cu electropompe marca GRUNDFOS si automatizate cu echipament SCHNEIDER prin investițiile realizate in perioada anilor 1999-2002 cu ajutorul B.E.R.D., care au condus la îmbunătățirea modului de exploatare, funcționarea lor fiind urmărită pe calculator.

La fronturile de captare Gheraiesti l+ll, Hemeiusi l+ll si Mărgineni l+ll, se constata doar o scădere ușoara a nivelurilor freatice care nu influențează însă asigurarea resurselor de apă.

 • b. Surse de suprafață

Captare de suprafață Poiana Uzului, amplasată în zona orașului Dărmănești, cu stație de tratare a apei Caraboaia, aflată în gestiunea societății S.C. Apa Serv S.A., societate aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău. Aducțiunea de apă de la stația de tratare Caraboaia are un debit proiectat de 500 l/sec. Din această sursă se poate preleva 150-370 l/s, funcție de electropompele montate și de solicitările de consum ale utilizatorilor. Stația de tratare este amplasată la 62 km NV de municipiul Bacău.

In acumularea Poiana Uzului, care asigura alimentarea cu apa a localităților de pe Valea Trotusului (Darmanesti, Comanesti, Moinesti, Târgu Ocna, Onești) și parțial a municipiului Bacău, precum și a altor localități de pe traseele conductelor de aductiune este stocat un volum de 58,09 milioane mc, gradul de umplere fiind de 64 %.

Producția medie zilnica este de 72.000 mc/zi din sursele subterane și de 28.000 mc/zi din apa de suprafața, in total aproximativ 100.000 mc/zi, iar debitele sunt de cca. 990 - 1000 L/s pentru puțuri si cca. 360-480 L/s pentru aducțiune.

Pompare

Apa captată din puțuri și cea din aductiunea Poiana Uzului este înmagazinată in rezervoarele stațiilor de pompare, clorinată și apoi distribuită. Aceste stații de pompare sunt:

 • - Stația de pompare Gheraiesti (4700 mc/h) - realizata în perioada 1965-1967 extinsă în anul 1986 și modernizată în cursul anului 1999 este amplasată în zona nord a orașului Bacău in cartierul Gherăiesti, dispunând de o capacitate de stocare de 30.000 mc;

 • - Stația de pompare Mărgineni (6600mc/h)- realizată în anul 1958 cu extindere in anul 1980 și modernizare in 1998 este amplasată în partea de nord-vest a orașului lângă albia pârâului Limpedea dispunând de o capacitate de stocare de 10.000 mc. Stația pompează apa clorinata ce provine din cele trei fronturi de captare în rezervoarele 2 x 5000 mc de pe dealul Barați.Aducțiune

Apa tratată este transportată de la Poiana Uzului către municipiul Bacău cu ajutorul unei conducte de aducțiune cu diametrul 800mm, din tuburi de beton precomprimat (35 km) și tuburi de oțel sudate elicoidal (27 km). La 20km amonte de descărcarea aducțiunii în rezervorul de 10.000mc amplasat pe dealul Barați de lângă municipiul Bacău, există o stație de reclorinare a apei.

Rezervoare de înmagazinare:

Rezervoare Gherăiești - 4 bucăți (30.000mc) - 2 rezervoare x 10.000 mc

- 2 rezervoare x 5.000 mc

 • -  Rezervoare Mărgineni -2 buc (10.200 mc)   -1 rezervor x 10.1000 mc

-1 rezervor x 200 mc

 • -  Rezervoare Barați -3 bucăți (20.000 mc) - 2 rezervoare x 5000 mc

-1 rezervor x 10.000mc

Distribuție

Alimentarea cu apa potabilă a consumatorilor de pe raza municipiului Bacau este realizată printr-un sistem inelar cu lungimea totală de 262,5 kilometri, rețeaua fiind din conducte de fontă, oțel, beton armat sau azbociment.

Pentru transportul apei potabile lungimea conductelor este de 102,2 km, având diametrul între 600 mm si 800 mm, pentru distribuție este de 114,8 km, având diametrul situat intre 100 mm si 400 mm, iar pentru branșamente este de 38,2 km, cu diametrul cuprins între 26 mm si 52 mm.

Apa este trimisă din stațiile de pompare spre consumator prin intermediul conductelor de magistrala: la Statia de pompare Gheraiesti distribuția apei se realizează prin trei magistrale de plecare (două din oțel cu diametrul de 600 mm, respectiv 800 mm si una din PREMO cu diametrul de 600 mm), la Statia de pompare Mărgineni distribuția apei se face prin doua plecări(una din fonta si una din tuburi PREMO cu diametrul de 600 mm fiecare), iar la Statia de pompare Barati-Calugara prin intermediul a două magistrale:

 • - o conductă din fontă cu diametrul 600 mm, care face legătura între rezervoarele 2x 5.000 mc și rețelele de distribuție din zona de NV a orașului;

 • - o conductă PREMO de 800 mm, care face legătura între rezervorul de 10.000 mc. și rețelele din zona de distribuție din zona centrală și de sud a municipiului Bacău.

După tipul materialelor, conductele de distribuție au următoarele lungimi:

 • -  Conducte fontă -141,9 km:

 • -  Conducte oțel - 76,1 km;

 • -  Conducte beton armat -15 km;

 • -  Conducte azbociment - 29,5 km;

începând cu anul 1991 s-a început un amplu proces de înlocuire a rețelelor de transport si distribuție, peste 80 km de rețea fiind inlocuite cu conducte noi din fontă si otel. începând cu anul 1995 materialul folosit la inlocuirea conductelor a fost fonta cu grafit nodular, reusindu-se apoi, prin programul MUDP II, înlocuirea cu asemenea conducte a altor 35 km de rețea de distribuție a apei potabile. La rețeaua de distribuție a apei potabile au fost inlocuite 35 km de conducte cu altele din fonta ductila, a fost realizata monitorizarea presiunilor si debitelor in diferite puncte a rețelei, prin montarea a 21 de traductori de presiune si a 21 de dispozitive de afișare locala si, in anii 1999-2001, a fost realizata contorizarea consumatorilor cu contori de debit produși. Laboratoarele pentru determinări fizico-chimice au fost modernizate in anul 1999 cu aparatura moderna si performanta. Prin același program la consumatori s-au executat lucrări de montare de contori de debit si extensii, realizând in prezent un procentaj de contorizare de 95%.

Prin aceste acțiuni de reabilitare a rețelelor de transport si distribuție si contorizarea consumatorilor s-a reușit diminuarea pierderilor de apa din rețeaua de distribuție.

Rețeaua de distribuție apa potabila de pe strada Chimiei

In prezent, consumatorii industriali de pe strada Chimiei, sunt racordați la o conducta de apa potabila apartinand S.C AMURCO SA., care este uzata fizic si moral. Datorita vechimii conductelor din OL sunt necesare costuri mari de intretinere.

Pe platforma industriala sud funcționează o serie de societari care in prezent sunt alimentate cu apa din rețeaua AMURCO SA:

 • • S.C TRANSPORT PUBLIC S.A

 • •  S.C SPEED PARK S.R.L

 • •  S.C MINIFABER EAST EUROPE S.R.L

 • • S.C ARABESQUE S.R.L

 • • S.C CARPAT BETON S.R.L

 • •  S.C SILNEF S.R.L

 • •  S.C INDUSTRIAL VALVES S.R L

 • •  S.C APROLINE PLAST S.R.L

 • • S.C FIBROMAR S R L

 • • CONBAC S.A

 • • INTERSERV SRL

o BAC DELPHI S.R.L

 • •  SSAB-AG S.R.L

 • •  ILS SRL

 • • BOANA

 • • DEPOZIT ECO

 • • PROFINSTALSRL

 • • BLOC BAC SRL

 • •  BEST INVEST SRL

 • • MEGAPREX INSTAL SRL

 • • PROTAN SA

 • •  BETON DENICE SRL

 • • DOOR MET SRL

 • • BANC CONSTRUCT

 • • MEBA SRL

 • • PLATFORMA DE GUNOI

 • • SC AMURCO SA

Studiul de fezabilitate este fundamentat pe:

 • 1. necesitatea alimentarii cu apa apa potabila a tuturor consumatorilor de pe platforma industriala sud, in condițiile lichidariii societății AMURCO, furnizorul precendent al apei potabile către terti.

 • 2. In prezent consumul mediu de apa pe platforma industriala, raportat de societile mai sus menționate, este de cca.105mc/zi.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt societățile comerciale de pa platforma industriala care vor beneficia de furnizarea continua a apei potabile, după sistarea activitatii SC AMURCO SA.

Tariful pentru furnizarea apei potabile către sectorul industrial si de servicii este de 3,47 Ron/m3 (fara TVA), tariful de colectare si tratare ape uzate fiind de 2,57 Ron/m3 (fara TVA).

Studiul de fezabilitate a fost întocmit în conformitate cu legislația română în domeniu (Hotărârea nr. 28/9.01.2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum șl structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiții și lucrări de intervenții).

Necesitatea și oportunitatea investiției:

Obiectivul general îl constituie dezvoltarea si modernizarea sectorului micii industrii si de servicii.

Obiectivele specifice sunt:

 • • asigurarea debitului necesar alimentarii cu a apa a tuturor consumatorilor de pe platfoma AMURCO, racordați in prezent la rețeaua de apa potabila apartinand AMURCO S.A

 • •  eliminarea riscurilor de stopare a activitatii societăților de e platforma ca urmare a declarării insolventei S.C AMURCO S.A;

 • •  creșterea investițiilor locale, absorbția forței de munca locale prin crearea de noi locuri de munca si implicit;

 • •  creșterea prețului terenului în zona adiacentă investiției;

 • •  posibilitatea de a accesa alte surse de finanțare pentru a asfalta străzile, după executarea rețelei de apa;Infrastructura tehnlco-edilitară și accesul la servicii de utilitate publică se conturează ca factori interni de maximă importanță pentru dezvoltarea durabilă a zonei industriale a municipiului Bacau.

în ceea ce privește dezvoltare urbanistică se impune ca prioritate proiectarea si construirea unei conducte de alimentare cu apa, racordata la rețeaua de alimentare cu apa a orașului de pe strada Chimiei (cămin existent).

Beneficiarii directi ai proiectului sunt considerate 26 de societăți comerciale care vor dispune de rețea de alimentare cu apa, racordata direct la rețeaua de alimentare cu apa a mun. Bacau.

Având în vedere constrângerile identificate anterior, în scopul:

 • • Dezvoltării durabile prin atingerea unor obiective care sa integreze necesitățile economice, sociale și de mediu a comunităților locale;

 • ■ Alinierii la standardele europene în domeniul apei;

 • •  Furnizării in regim continuu a apei potabile;

 • ■ Respectării prevederilor Planului Național de Dezvoltare, a Planului Național de Dezvoltare Rurală și a Planului de Dezvoltare Regională Nord Est;

 • •  Implementării obiectivelor de dezvoltare stabilite prin P.U.G în domeniul infrastructurii de alimentare cu apă.

 • ■  Implementării obiectivelor stabilite prin Mașter Plan Apă uzată și apă.

Se impune ca măsură necesară și oportună realizarea obiectivului de investiții “Extinderea rețea apa strada Chimiei”.

 • 2. Descrierea investiției

 • a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau a pianului detailat de investiții pe termen lung

In scopul promovării acestei investiții nu au fost elaborate un studiu de prefezabilitate și nici un plan detaliat de investiții pe termen lung, insa necesitatea și oportunitatea precum și scenariul tehnico-economic selectat vor fi enunțate în acest capitol.

Necesitatea investiției

în scopul:

 • ❖ Creșterii condițiilor de igiena, confort și siguranță;

 • ❖ Dezvoltării economico-sociale; se impune ca măsură necesară;

> extinderea rețelei de alimentare cu apa pe strada Chimiei si racordarea consumatorilor industriali la rețeaua de alimentare cu apa a mun. Bacau de pe strada Chimiei..

 • b. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de Investiții pot fi atinse SITUAȚIA EXISTENTA

Alimentare cu apa


in prezent, consumatorii industriali de pe strada Chimiei, sunt racordați la o conducta de apa potabila apartinand SC AMURCO S.A, care este uzata fizic si moral. Datorita vechimii conductelor din OL sunt necesare costuri mari de intretinere.

Pe platforma industriala sud funcționează o serie de societăți care in prezent sunt alimentate cu apa din rețeaua AMURCO SA, media consumurilor zilnice de apa fiind prezentata in tabelul următor

S.C TRANSPORT PUBLIC S.A- 20,5mc/zi

S.C SPEED PARK S.R.L-34,77mc/zi

S.C MINIFABER EAST EUROPE S.R.L-3,569 mc/zi

S.C ARABESQUE S.R.L-7,250mc/zi

S.C CARPAT BETON S.R.L-0,446 mc/zi

S.C SILNEF S.R.L-1,004 mc/zi

S.C INDUSTRIAL VALVES S.R.L-2,119mc/zi

S.C APROLINE PLAST S.R.L-0,446 mc/zi

S.C FIBROMAR S.R.L-1,562 mc/zi

CONBAC S.A-4,461 mc/zi

INTERSERV SRL-1,138 mc/zi

BAC DELPHI S.R.L-2,008 mc/zi

SSAB-AG S.R.L-7,25mc/zi

ILS SRL-1,115 mc/zi

BOANA-0,5mc/zi

DEPOZIT ECO-2,9 mc/zi

PROF INSTAL SRL-1,115mc/zi

BLOC BAC SRL-1,138 mc/zi

BEST INVEST SRL-1,115 mc/zi

MEGAPREX INSTAL SRL-2,788mc/zi

PROTAN SA-2,677mc/zi

BETON DENICE SRL-0,558 mc/zi

DOOR MET SRL-1,896mc/zi

BANC CONSTRUCT-0,5mc/zi

MEGAPREX INSTAL SRL-0,5mc/zi

PLATFORMA DE GUNOI-2mc/zi

Total debit apa potabila=105,32 mc/zl

 • b. Scenariile tehnico-economlce prin care obiectivele proiectului de Investiții pot fi atinse

Date fiind disfunctionalitatile evidențiate de către operatorul sistemului de alimentare cu apa si colectare a apelor uzate, referitoare la asigurarea debitului, presiunei apei, asigurării alimentarii cu apa a tuturor consumatorilor de pe platforma industraiala urmare a sistării activitatii AMURCO, se propune:

> extinderea rețelei de alimentare cu apa pe strada Chimiei cu un tronson cu o lungime totala de 3.020m.

A, SCENARIUL 1 (VARIANTA RECOMANDATA):

> Extinderea sistem de alimentare cu apa cu conducte de alimentare cu apa realizate din PEHD

Extinderea rețelei de alimentare cu apa se va realiza din rețeaua existenta pe strada Chimiei, conform planurilor de situație atașate.


-conducte de distribuție : 3020 m

-cămine de vane 10 - buc.

-cămine de branșament 11- buc

-Subtraversari 9 buc

- Hidranti 28 buc

B. Scenariul 2 (varianta alternativa):

> Extinderea sistem de alimentare cu apa cu conducte de alimentare cu apa realizate din Ol-Zn

-conducte de distribuție : 3020 m

-cămine de vane 10 - buc.

-cămine de branșament 11- buc

-Subtraversari 9 buc

- Hidranti 28 buc


Cele doua allternative se diferențiază doar prin natura materialelor din care sunt realizate conductele de alimentare cu apa, restul elementelor fiind"păstrate constante. Tabelul 11 prezintă o analiza comparativa a celor doua soluții analizate din punct de vedere a materialelor utilizate pentru extinderea rețelei de alimentare cu apa.

Tabel 11. Prezentarea alternativelor din punct de vedere a conductelor utilizate

Varianta 1

Varianta 2

Alimentare cu apa- Tubulatura PE-HD

Alimentare cu apa-Tubulatura OL-Zn

Tubulatura PE-HD are calități tehnologice deosebite:

 • ■ rezistență optimă la stress-cracking cu fiabilitate mare în timp a conductelor sub presiune;

 • ■ excelentă rezistență chimică,

 • ■ siguranță totală a normativelor de atoxicitate naționale și internaționale;

 • ■  insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimică;

 • ■ rezistență bună la temperaturi mai scăzute de -40°C;

• mare flexibilitate;

■> caracteristici hidraulice optime care se

 • •  Țeava medie din otel carbon, sudata longitudinal, zincata, cu mufa si filet, utilizata in pentru instalații de apa. Aceasta este conforma cu standardul EN 10255. Țeava se livrează in bara. *Pre$iunea maxima de lucru este data pentru apa.

 • •  țevile se produc cu lungimi tipizate de 6000 mm ±50 mm;

 • ■  stratul de zinc are o grosime minimă de 55 pm;

 • ■  calitatea superioară a materialului utilizat permite aprecierea unei durabilități de minim 15 ani a produsului cu respectarea


mențin constante în timp;

 • ■ masă scăzută;

 • ■ siguranța și simplicitatea sistemelor de îmbinare;

• înalta productivitate la montare;

 • ■ diametre ce variază de la 10*1200.

Fabricația este realizată pe instalații de extrudare complet automatizate, iar controlul în conformitate cu ISO 9004.

Datorită tipului specific de polimer folosit, care are o mare rezistență termică, conductele PE-HD nu au un impact negativ asupra mediului. Tubulaturile nu sunt supuse la acțiuni biochimice de către microorganisme, fiind fabricate din materiale care nu oferă suport nutritiv. Pozarea conductelor din PE-HD în sisteme cu puternică agresivitate microbiologică, în prezența animalelor rozătoare sau a insectelor, nu generează probleme particulare, confirmând calitatea produsului.

Polietilena este un material termoplastic, prin urmare, deșeurile rezultate din procesul de producție se pretează a fi prelucrate în instalații de reciclare.

Transportul corect al tubulaturilor PE-HD necesită un plan de prindere neted, lipsit de asperități. Sarcina trebuie sa fie fixată cu fâșii și benzi în colivii nemetalice. Descărcarea și eventualele mufări pe șantier trebuie efectuate cu ajutorul excavatoarelor dotate cu balanță. Este indicată depozitarea tuburilor în stive pe o fundație plană, lipsită de asperități; colacii pot fi depozitați în poziție înclinată.

După executarea excavațiilor se recomandă nivelarea fundului șanțului cu un strat de nisip. După pozarea conductei, spațiile libere rămase între tub și peretele șanțului vor fi umplute cu pământ. La pozarea conductelor PE-HD se recomandă păstrarea unei lărgimi a fundului gropii egală cu diametrul tubului, la care se adaugă 40 cm. De asemenea, se va păstra o zonă alăturată de protecție având cel puțin 15 cm de nisip deasupra și sub conductă. Deasupra stratului superior de nisip se acceptă material din săpătură, în straturi tasate, de cca. 30 cm grosime.


măsurilor de protecție anticorozivâ corespunzătoare.

Țevile din oțel zincat sunt încă permise, dar pentru rețelele de apă potabilă, acestea sunt în momentul actual depășite moral, necorespunzând cerințelor de fiabilitate prezente, datorita riscului de corodare puternică și de riscul de înfundare prin depuneri minerale (îndeosebi calcar).

Pentru filete se indică dimensiunile în sistemul tradițional de măsură în țoii, de ex. 54”, 54" etc. Materialele sunt disponibile la dimensiunile uzuale cu filetele prescrise. De asemenea sunt disponibile și țevi nefiletate până la 8 metri lungime.

Pentru etanșarea țevilor de oțel zincat se înfășoară filetele cu cânepă și se înșurubează piesele strâns.

Beneficii:

 • •   rezistă la presiuni înalte;

 • •  materialele și accesoriile sunt disponibile

 • •  prelucrarea (filetarea) și asamblarea sunt simple în comparație cu alte sisteme.

Preturi conducte Ol-Zn (catalog) superioare PEHD pentru toate diametrele


Sisteme de îmbinare

Tuburile de polietilenă se pretează la diferite metode de îmbinare și prezintă o varietate largă de posibilități de alegere a acestora.

Modalitatea de îmbinare propusă este cea de sudare prin electrofuziune, efectuată cu ajutorul unui aparat de sudură portabil.

Conductele propuse se realizează din

polietilenă de înaltă densitate, îngropate în pământ sub adâncimea de îngheț, pe un strat de nisip. După montarea conductelor și realizarea probelor, terenul va fi adus la forma inițială.

Preturi materiale (catalog)

Preturi de catalog mai mici decât Ol-Zn pentru toate diametrele


Avantajele scenariului recomandat

Ipoteze de lucru și evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriterlale

Metodologie

Evaluarea multicriterială, o metodologie cunoscută in lume utilizată în procesul de luare a deciziilor, constă în două părți diferite: o evaluare obiectivă și una subiectivă. în particular, pentru acest proiect, proiectantul a decis să evalueze într-o primă etapă mai mulți parametri tehnici, de mediu, economici și legislativi, acordându-se un scor de la 10 la 1, pentru cea mai bună opțiune, respectiv cea mai defavorabilă, interpolând scorul intre aceste doua valori. A doua faza introduce factorul de greutate, de la 1 la 3, care se adresează importantei unor factori în detrimentul altora.

Analiza multicriterială

Parametri semnificativi, care pot influența procesul de luare a deciziei pentru viitorul scenariu de extindere a rețele de canalizare, sunt prezentați și notați în tabelul următor

Se consideră ca și criteriu de departajare a celor două scenarii tipul materialuli din care se

executa extinderea rețelei de canalizare. _______Rețele de canalizare propuse:

Parametrii

Alternativa 0 A nu face nimic

Alternativa/

Scenariul 1

Alternativa/

Scenariul 2

Lungime standard Tuburi

Nu este cazul

Tuburi PEHD: colaci 100 m

Țeava OL 6,12 m

Scor

0

10

9

- Diametre de livrare

Nu este cazul

PEHD 25*1000 mm

Țeava OL 25+1000 mm

Scor

0

10

10

Modalitatea       de

imbinare

Nu este cazul

PEHD-mufare directa, electrofuziune

OL-filet si sudura

Scor

0

10

7

Durata de execuție

Scurta

Medie

Lunga

Scor

10

9

7

Acceptabilitate sociala

Nu este cazul

Foarte buna

Foarte buna

Scor

o’

10

10

Conformitate      cu

directivele CE

0

Conforma

Conforma

Scor

1

10

10

Investiții - inițiala

0

Medie

Mare

Scor

10

9

6


Tabel. Scoruri acordate diferiților factori tehnici, de mediu, legali și sociali pentru cele trei alternative

Odată ce valorile au fost atribuite diferitelor elemente, acestea trebuie adunate pentru obținerea scorului final. însă, deoarece unii parametri au o importanță mai mare decât a altora, este desemnat un factor de greutate pentru fiecare parametru, după cum urmează:

Factor = 3, pentru element IMPORTANT

Factor = 2, pentru element SEMNIFICATIV

Factor = 1, pentru element de IMPORTANTANTA MICA

Parametrii

Factor greutate

de

Alternativa 0 A nu face nimic

Alternativa

1

Alternativa 2

Lungime standard Tuburi

2

0

20

18

Dlametre de livrare

1

0

10

10

Modalitatea de imbinare

3

0

30

21

Durata de execuție

2

20

18

14

Acceptabilitate sociala

1

0

10

10

Conformitate cu directivele CE

3

3

30

30

Investiții - Inițiala

3

~3

27

18

TOTAL

26p.

145 p.

121 p

Ca un rezultat a acestei etape finale a analizei multlcriteriale, se poate observa ca Scenariul nr. 1, care include realizarea rețelei de alimentare cu apa din tuburi, devansează celelalte două alternative. Ca urmare a acestor rezultate, se recomanda realizarea proiectului solicitat, a supervizării și a lucrărilor de construcții pe infrastructura propusa de Altemativa/Scenariul nr. 1.

Considerând diferentele intre prețul materialelor conductelor asa cum este prezentat in tabelul 11 (rețele PEHD vs. OL-Zn) si pastrand constante constante terasamentele, se selectează varianta 1 pentru finanțare (conducte PEHD).

Varianta 1, constând în proiectarea și montarea unei rețele alimentare cu apa realizata din tuburi PEHD este mai eficientă din punct de vedere al protecției mediului, consumului energetic, costurilor de exploatare si întreținere, duratei de serviciu, și financiar, acesta fiind și motivul alegerii acestei variante.

 • a.         Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică

Se propune proiectarea și construirea extinderii rețelei da distribuția si a rețele de canalizare cu următoarele elemente, asa cum a fost descris la prezentarea alternativelor.


Lucrări propuse

Caracteristici (lunglme/numar)

TOTAL

Lungime (m) PEHD, PE 100,

2410

2410

PN6, De 225x8.6 mm

Lungime (m) PEHD, PE 100,

430

430

PN6, De 160x6.2 mm

Lungime (m) PEHD, PE 100,

150

150

PN6, De 110x4.2 mm

Lungime (m) PEHD, PE 100,

30

30

PN6, De 63x2.5 mm

Construcții accesorii (cămine)

21

21

Subtraversari

9

9

Hidranti

28

28

_____-      - J, . ___ J


începând cu 1948, municipiul intră într-o nouă perioadă de transformări urbanistice. S-a înregistrat o dezvoltare atât pe orizontală, dar mai ales pe verticală. Se construiesc zonele industriale și în paralel, noi zone rezidențiale, asa numitele cartiere dormitor dotate cu mici unitâti comerciale, sanitare, de învățământ. Prin urmare, suprafața orașului a crescut de la 1645ha în 1975, la 1737ha în 2000, din care: 859,24ha zona de locuit cu 49,47%; 535,68ha zona industrială cu 31, 01%; 65,54ha - spații verzi și de agrement cu 19, 52%. Structura funcțională a orașului este mult mai complexă, ea modifîcându-se în timp, în concordanță cu cerințele populației și cu exigențele noilor reglementări administrative.

Astfel, în zona centrală s-a conturat zona administrativă sau centrul civic; unde sunt localizate instituțiile cele mai importante: Primăria, Prefectura, Oficiul Județean de Poștă și Telecomunicații, Biblioteca Județeană, Casa de Cultură, zona care se întrepătrunde cu cea rezidențiala și comercială. în anii post-revolutionari, zona administrativă s-a extins spre est, spre str. 9 Mai, prin construcția unor unități bancare; formându-se centrul financiar-bancar al Bacăului.

Zona industrială se prezintă sub forma unei centuri în jurul orașului propriu-zis, cu două nuclee de concentrare, corespunzând platformelor din nord-vest și din sud și o grupare liniară în lungul Bistriței. Unitățile construite în ultimii ani au fost aliniate grupărilor deja existente; centrele de producție la periferii și centrele de afaceri în zona administrativă sau în apropierea ei.

Zona transporturilor rutiere a municipiului Bacău deține o rețea de străzi de tip radial-concentric, evidențiindu-se trei (3) inele de străzi.

Astfel, primul inel de străzi (inelul zonei centrale) este constituit din străzile 9 Mai (categoria a ll-a), B-dul Unirii (categoria a ll-a), str. Oituz (porțiunea dintre Bd. Unirii și str. Războieni, categoria a IIl-a) și str. Războieni (categoria a ll-a între str. Oituz și Sturza și categoria a lll-a între str. Sturza și Parcului).

Cel de-al doilea inel pe care se desfășoară la ora actuală traficul de tranzit în partea de sud-est, nord și nord-vest, este format din străzile Milcov (categoria a ll-a), I.L. Caragiale (categoria a ll-a), Vadu Bistriței (categoria a ll-a), str. Gării (categoria a ll-a până în str. M.Eminescu și categoria a lll-a până la intersecția cu str. Oituz), str. Constantin Ene (categoria a lll-a) și str. Garofița (categoria a lll-a).

Al treilea inel, în prezent neînchis, reprezintă varianta șoselei de centură a municipiului și este alcătuită din străzile A. Șeptilici (categoria a lll-a), str. Narciselor (categoria a lll-a) și str. Tecuciului - DC 87 (categoria a lll-a). Inelul traversează râul Bistrița prin partea de sud a orașului și continuă pe str. Chimiei (categoria a lll-a până la pasajul peste calea ferată, apoi este de categoria a ll-a până în str. Republicii).

Bacăul este străbătut de o rețea densă de căi rutiere care îi asigură legătura cu alte localități, ierarhizate astfel:

 • 1. Categoria A: E85 (Lituania, Belarus, Ucraina) - Șiret- Suceava - Roman - Bacău -Buzău - Urziceni - București - Giurgiu - (Bulgaria, Grecia), (44km până la Roman, 87km până la Adjud);

 • 2. Categoria B:E574 (Bacău - Onești - Târgu Secuiesc - Brașov - Pitești - Craiova)

La acestea se adaugă drumul național DN2F spre Vaslui (83km până la Vaslui), drumul național DN 2G spre Moinești (55km până la Moinești) și DN 15 spre Buhuși (58km până la Piatra Bacău) (sursa: Studiu pentru modernizarea circulației și a transportului în comun elaborat de compania GTT - Gruppo Torinese Trasporti - din Torino).

în partea de vest se concentrează transporturile feroviare. Municipiul Bacău este tranzitat de însemnate rute feroviare permițând legătura cu nordul țării (Suceava, Botoșani), estul României (lași) sudul (Ploiești, București) și vest (Brașov, Sibiu, Tg. Mureș).

Astfel, magistrala feroviară 500 București (Nord) - Ploiești (sud) -Adjud - Pașcani -Suceava - Vicșani este dublă și electrificată.

în sudul orașului este amplasat transportul aerian. Municipiul Bacău este deservit de aeroportul Internațional “George Enescu, deschis traficului aerian public de călători și marfă la data de 1 Aprilie 1946. A fost declarat prin decret prezidențial în 1976 aeroport internațional cu o pistă de 2.500m lungime și 80m lățime, o suprafață totală de peste 200ha. în viitorul apropiat aeroportul Bacău va „suferi” o modernizare accentuată prin preluarea în concesiune pe o perioadă de 34 ani de către operatorul Blue Air, acesta investind o sumă de circa 45 milioane de euro (sursa: Studiu pentru modernizarea circulației și a transportului în comun elaborat de compania GTT - Gruppo Torinese Trasporti - din Torino), toate, completandu-se reciproc

Zona comercială cuprinde vechiul nucleu al orașului, completat fiind de alte grupări amplasate în zonele rezidențiale. Se mai păstrează o specializare strictă doar în arealul Pieței Centrale (cel dintâi nucleu comercial al orașului). B-dul Unirii și B-dul Nicolae Bălcescu, vechi zone meșteșugărești, prezintă o zonare funcțională mixtă (comercial-rezidentiala). între zonele mono-fucționale și cele rezidențiale propriu-zise există zone mixte:comercial-rezidentiale (clădiri bi-funcționale), rezidential-învățământ-sănătate.

Zonele rezidențiale ocupă aproximativ 80% din intravilan. în general, se intrepătrund cu cele comerciale. Singurele cartiere rezidențiale propriu-zise sunt cele de la periferii: Gherăiesti, Izvoare, Șerbănești, CFR, Tache, Mioriței, Nord.

în concluzie, în evoluția teritorială a municipiului, s-a înregistrat un maxim în secolul al XlX-lea urmat de un relativ dinamism. Aceasta a fost o creștere tentaculară datorită dezvoltării așezării în lungul axelor de circulație (sursa: Al. Ungureanu, 1980).

a. Relieful și geomorfologia

Alcătuirea geologică, caracterul cvasi-orizontal al depozitelor, oscilațiile pozitive de la sfârșitul romanianului și cele periodice din cuaternar au stat la baza imprimării particularităților reliefului Platformei Bârladului.Municipiul Bacău este unul din cele mai mari orașe ale Podișului Moldovei, fiind așezat în unitatea de relief numită Podișul Piemontan, subunitatea Culoarului Fluvial Siret-Bistrița.

Situat pe vastul con de dejecție creat la confluența râurilor Șiret și Bistrița, orașul Bacău beneficiază de un cadru geomorfologic extrem de favorabil. De altfel, apariția și dezvoltarea orașului Bacău au fost influențate în mare măsură de existența celor două râuri. Astfel microrelieful vetrei orașului este rezultatul activității celor două râuri și a regimurilor lor hidrologice.

Râul Bistrița forma la vărsare un masiv con de dejecție. Datorită pantei mai accentuate dar și a depozitelor transportate de proveniența carpatică, mai grosiere decât cele ale Șiretului, albia și gura de vărsare au avansat spre est și sud-est, determinând deplasarea cursului Șiretului spre stânga. Aceste cursuri vechi pot fi reconstituite de la nord la sud, între ele formându-se o serie de grinduri.


în zona de confluență astfel creată, ce are o lățime de 15 -17 km pe direcția vest-est, s-a format un relief specific, etajat, cu terase bine dezvoltate spre vest și un abrupt spre Colinele Tutovei, afectat de alunecări de teren active.

în ansamblu, intravilanul municipiului Bacău se află pe terasele plane sau ușor înclinate, cu expoziție estică și sud-estică, cu taluzurile stabilizate, având un drenaj bun și o pânză freatica bogată.

Astfel, municipiul Bacău este definit, în general, de un relief plan, caracterizat de energie și fragmentare scăzută și o pantă redusă.

Tipuri genetice de relief

In funcție de modul cum au acționat factorii externi și rezultatul interacțiunii acestora cu factorii interni (geologici), tipologia reliefului se prezintă astfel:

- Relieful de acumulare


Relieful fluvial este tipul de relief dominant, caracterizând aproape în întregime teritoriul administrativ al Bacăului, fiind determinat de prezența celor două importante artere hidrografice, Șiret și Bistrița. Este reprezentat de lunci, sisteme de terase, conuri de dejecție, glacisuri etc.

Astfel, terasele de luncă au cea mai mare dezvoltare și cuprind două trepte: terasa joasă de 2,5 - 3 metri și terasa înaltă de 4 - 5 metri. Ultima dintre acestea are cea mai mare extindere între Șerbănești - Letea Veche - Radomiresti și Hoit, dar apare și pe stânga Șiretului între Bijghir

 • - Buhoci - Buhocel. Cartierele Cremenea, Izvoare, Șerbănești, Gherăiești, parțial Miorița și Bistrița Lac se află tot pe această terasă înaltă. între Capul Piscului și satul Hoit apare terasa de 6

 • - 7 metri. Aceste terase sunt de vârstă mio-pliocenă și sunt modelate în luturi.

Cea mai mare parte a intravilanului municipiului Bacău se află pe terasa de 8 -12 metri, numită și terasa de Bacău (10-15 metri altitudine relativă sau 160-165 metri altitudine absolută, după unii autori), fiind cuprinsă între strada Miorița (pârâul Negel) și pasajul Letea. Este considerată ca terasa comună a Bistriței și Șiretului, flind marcată de o frunte abruptă, parțial parazitată de glacisuri, dar care a suportat și modificări antropice. Podul terasei este ușor înclinat spre sud-est; peste pod se suprapune conul de dejecție al pârâului Negel. Fruntea abruptă a acestei terase comune a necesitat dispunerea clădirilor pe două nivele: orașul de jos (de pe terasa de lunca) și orașul de sus, situat pe podul de terasă.


Partea nord-vestică a municipiului este situată pe o suprafață rezultată din îngemănarea conurilor de dejecție ale pârâurilor Trebeș și Negel, iar sectorul vestic se află pe terasa de 15 - 20 metri care este alungită pe direcția nord-sud și prezintă lățimi mai mici - fiind evidentă între linia ferată și drumul național, printr-un tăpșan cu slabă înclinare se face trecerea la terasa de 30-40 de metri (180-190 metri) situată în sud-vestul municipiului. Pe această terasă se găsește cartierul Aviatori și platforma industrială de sud. Aceiași altitudine o are și terasa Capul Piscului, situată între cartierele Șerbănești și întreprinderea “Avicola”; aceasta este o terasă de interfluviu și aparține Șiretului. Terasa de 50-60 metri aparține tot Șiretului și este dispusă sub forma unei fâșii la vest de Bacău (la vest de cartierul C.F.R.) și face trecerea către glacisul piemontan al Culmii Pietricica.

Terasele superioare sunt situate la vest de Bacău, au o extindere redusă și sunt puternic fragmentate. Terasa de 75-85 metri apare pe interfluviile Trebeș-Negel, Bahna-Negel, Balțata-Bahna și Valea Seacă-Valea Mare, iar terasele de 110-120 metri și cele de 160-170 metri au areale restrânse la nord de pârâul Negel.

- Relieful sculptural

în evoluția geomorfologică a Culoarului Fluvial Siret-Bistrița se pot distinge o fază sculpturală, în care are loc conturarea caracterului depresionar al zonei, și o fază de acumulare.

Luncile, ca și terasele râurilor, s-au format, de altfel, prin adâncirea succesivă în propriile conuri de dejecție.


Datorită slabei înclinări, majoritatea suprafețelor de teren sunt caracterizate de procese geomorfologice neapreciabile, nefiihd foarte afectate de eroziuni, procese de deplasare în masă etc. Anumite terenuri de pe sectoarele cu înclinare slabă sunt însă punctual afectate de eroziunea areolară.

Putem menționa însă că în vecinătatea Bacăului, între satele Buhoci și Tămași, sunt deosebit de active fenomenele de versant; materialul alunecat are forma predominant monticulară, iar numeroși torenți care brăzdează versantul contribuie la modelarea sa accentuată.

- Relieful structural este mai puțin reprezentativ pentru teritoriul municipiului Bacău, acesta caracterizând mai ales marginile de vest și est ale zonei, unde se dezvoltă (la vest) abruptul Culmii Pietricica și, respectiv, (către est) fronturile de cuestă ale Colinelor Tutovei.

Culoarul Șiretului prezintă o asimetrie accentuată: versantul drept are 7 - 8 terase, iar versantul stâng este deseori abrupt.

în condițiile unei intervenții complexe și intense, o importantă dezvoltare o prezintă formele de relief antropice: diguri (pe Bistrița, Trebeș, Negel), barajele acumulărilor Lilieci, Bacău, lacul de agrement (pe Bistrița), lacurile de acumulare Lilieci, Bacău, Șerbănești, consolidări și apărări de maluri, regularizări (cursul inferior al Bârnatului), decolmatări, rectificări de albii (Negel dirijat spre Trebeș la Mărgineni), deblee și ramblee, halde de steril (halda de fosfogips de la SC SOFERT S.A.), canale de irigație etc.

 • c. Clima

Temperatura aerului este influențată de un complex de factori în care rolul cel mai important îl au radiația solară și circulația generală a atmosferei, la care se mai adaugă particularitățile reliefului, proximitatea lacurilor de acumulare și a suprafațelor împădurite, poluarea aerului, sursele suplimentare de căldură, înălțimea clădirilor, orientarea și lățimea străzilor, dimensiunile spațiilor verzi.

Regimul termic al municipiului Bacău prezintă pe de o parte caracteristicile zonei situate la est de Carpați, precum și particularitățile culoarelor largi de vale și ale mediului urban, pe de altă parte.

Temperatura medie anuală la Bacău este de 9eC (1896-1997), cu variații între 10,7’C (1968) și 7,08C (1940), mai mică decât la Bârlad (9,8’C). Cele mai ridicate medii lunare se înregistrează în lunile iulie (20,4°), august (19,7°) și iunie (18,7°). Pentru lunile de iarnă sunt caracteristice invaziile de aer rece puternic continentalizat din estul Europei, modificarea circulației aerului pe culoarul Șiretului. Cele mai scăzute temperaturi sunt: ianuarie (-4°C), februarie (-1,9°C) și decembrie (-0,9°C).

Amplitudinea termică medie anuală este de 24,7°C, mai mică decât la Bîriad (25,28C) și mai mare decât la Piatra Bacău (22,8°C). Temperaturi extreme: minima absolută -32,5°C (20 februarie 1954), maximele absolute înregistrând 39,6°C (6 iulie 1988) și 38,8’C (1 august 1952). Temperatura maximă absolută lunară la Bacău este mai ridicată în lunile februarie-martie decât la Bârlad, dar mai coborâtă decât la Român.

Variația diurnă a temperaturii este în strânsă legătură atât cu regimul intensității radiației solare, nebulozității și vântului, cât și cu particularitățile locale ale suprafeței active și cu factorii dinamici. Valorile medii ale amplitudinii termice cresc uniform cu perioada dintre cele două solstiții și scad continuu spre toamnă și iarnă. Frecvente sunt inversiunule termice pe terasele inferioare ale celor două râuri, temperatura fiind iama cu 3-4°C mai coborâtă decât pe terasele înalte și pe versanți.

O serie de aspecte fenoiogice, unele aprecieri de pe urma observațiilor de teren, profilele microclimatice și analizele elementelor fizico-geografice relevă o medie termică lunară mai mare în intravilan decât în zona înconjurătoare.

Din punct de vedere termic, climatul municipiului Bacău este caracterizat prin ierni reci, veri cu temperaturi medii de 20°C și primăveri a căror medie este mai mică decât media anotimpului de toamnă

Prima zi de îngheț: 16 octombrie (data medie), 23 septembrie 1913 (data cea mai timpurie), 5 noiembrie 1896 (data cea mai târzie). Ultima zi de îngheț: 10 mai (1912). Prima zi cu temperaturi medii de peste 0°C este 1 martie.

Aceste valori ale temperaturii aerului prezintă o ușoară modificare în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare dar și ca rezultat al încălzirii globale și a poluării atmosferei.

Radiația solară

Media anuală a intensității radiației solare globale atinge aproximativ 112 cal/cm2. intensitatea și calitatea radiației solare globale prezintă un regim diurn și anual determinat de influența unui complex de factori între care transparența redusă a atmosferei, nebulozitatea ridicată și albedoul suprafeței subiacente ocupă un loc important.

Cele mal mici valori se înregistrează iarna în lunile decembrie și ianuarie când durata zilelor este mai mică și când cerul acoperit este frecvent, iar cele mai scăzute valori ale radiației solare globale se înregistrează pe terasele de lunca. Principala cauză o constituie frecvența mare a cețurilor provocate de inversiunile termice și de evaporația de pe lacurile de acumulare.

Masa de aer rece care umple și acoperă până la nivelul teraselor medii văile Bistriței și Șiretului împiedică împrăștierea ceții. In interiorul orașului nebulozitatea crește deoarece ceața se amesteca cu impuritățile din transporturi sau din activitățile industriale. Aerul rece și ceața absorb o mare cantitate de energie solară. Terasele medii și înalte, primesc mai multă lumină și căldură fiindcă sunt frecvent situate deasupra stratului de inversiune.

Valorile maxime ale radiatei solare nu corespund lunii solstițiului de vară (din cauza frecvenței mari a nebulozității și a precipitațiilor), ci lunii iulie, când nebulozitatea este mai mică, iar ziua are durată destul de mare. Ca factor genetic al climei radiația solară stă la baza tuturor proceselor fizice și biotice și constituie un element de bază în organizarea teritoriului urban.

Precipitațiile șl regimul pluviometric

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m2/an, valoare cu puțin mai mare decât a orașelor Roman și Bârlad, dar inferioară celei înregistrate la Piatra Bacău și Târgu Ocna, existând diferențe între sezonul cald și cel rece. Astfel cele mai ploioase luni ale anului sunt iunie (82,8mm/m2), iulie (69,1mm/m2) și mai (67,6 mm/m2). Cele mai scăzute cantități de precipitații aparțin lunilor februarie (24,6 mm/m2), decembrie (24,7 mm/m2) și ianuarie (27 mm/m2).

Cea mai mare cantitate de precipitații căzută în 24 de ore, înainte de 1990 este de: 71,8mm/m2 în septembrie 1976, însă cantitatea cea mai mare de precipitații după 1990 s-a înregistrat în anul 2005, în luna iulie când s-au înregistrat 864 mm/m2. în această perioadă înregistrânduse inundații la nivel municipal. Stratul de zapadă caracterizează o perioadă de aproximativ 55-65 zile.

Dinamica aerului

Circulația atmosferică este influențată de circulația generală și de condițiile orografice regionale și locale, în special de culoarele zonei de confluență.

La Bacău vânturile se caracterizează printr-o frecvență și viteză mai accentuată din partea de nord (19,5%), nord-nord-vest (10,1%) și sud-sud-est (25,6%) fapt ce se datorează amplasării Bacăului în zona de confluență a Bistriței cu Șiretul. Calmul atmosferic are frecvența mare, (42.2%) și descrește cu altitudinea, iar viteza medie a vântului este de 2-3 m/s. în intravilan aerul este împrospătat de brizele ce se produc între lacurile de acumulare de pe râul Bistrița și versantul estic al Culmii Pietricica.

Pentru intervalul 1972-2002, stația meteo Bacău a calculat o medie în ceea ce privește caracteristicile vânturilor. Astfel, pe principalele direcții ale vântului s-au înregistrat următoarele valori (extras din PUG):


Direcția

-recvența

(%)

Viteza medie

(m/s)

N

14,4

1.4

NE

1.8

1.9

E

J.6

1.8

SE

3,3

3,9

S

14,9

3,7

SV

4.0

V

3.0

4,3

NV

12.7

4,5

Sursa: Centrul meteo Bacău


ROZA VÂNTURILOR - MUNICIPIUL BACĂU

15

1

NV.

>NE

\

Y          >c

□ FRECVENTA j

□ VITEZA    J

sv

/     'SE

3

iNecesarul sl cerința de apa

Debite caracteristice

Unitatea de măsură

Apa potabila

0

1

2

Q zi med

m1/zi

117.00

l/s

1.35

Q zi max

m1/zi

152.10

l/s

1.76

Q or max

m1/h

11.47

l/s

3.19

KpxKs

1.102

Qs zi med

m1/zi

128.95

l/s

1.49

Qs zi max

m1/zi

167.63

l/s

1.94

Qs or max

m1/h

12.64

l/s

3.51Topoclimate


 • a) în cuprinsul orașului se poate distinge un microclimat al teraselor inferioare caracterizat printr-o dinamică moderată a atmosferei cu o frecvență mat mare a ceții și umiditate mai ridicată a aerului.

 • b) Microclimatul teraselor medii se caracterizează prin aer mai puțin impurificat, permanent împrospătat de circulația locală și zonală a atmosferei.

 • c) Microclimatul teraselor înalte și al versanților se caracterizează printr-o dinamică activă, prin transportul de aer curat dinspre masivele împădurite de lângă localitățile Traian, Buhoci, Mărgineni și Măgura.

în raport cu dimensiunile acestui oraș, cu densitatea clădirilor, cu orientarea rețelei stradale, cu mozaicul de suprafețe active și cu repartiția spațiilor verzi, se remarcă în intravilan mai multe sectoare microclimatice specifice: al platformei industriale, al cartierelor Cornișa, Cremenea, Miorița, al zonei centrale, al parcului, al gării, al cartierelor Șerbănești, Gherăiești și al lacurilor de acumulare.

în concluzie, acest climat cu ierni reci și veri secetoase și călduroase este rezultatul unui complex de factori naturali și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriului topoclimat printr-o serie de factori specifici care se manifestă constant (materialele de construcție,profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, impurificarea atmosferei). Acțiunea conlucrată a acestora determină perturbări ale circuitului biochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Privite în ansamblu însă, condițiile topoclimatice caracteristice acestei zone sunt foarte favorabile desfășurării activităților specifice locuirii și activității urbane.

 • d. Rețeaua hidrografică

 • A. Apele freatice

în ceea ce privește apele subterane, albiilor majore și teraselor râurilor Șiret și Bistrița le sunt specifice strate acvifere freatice bogate. Acestea sunt alimentate, în cazul albiilor majore, în mare parte de însuși râul generator, datorită permeabilității mari a pietrișurilor și nisipurilor din patul albiei. Viteza apreciabilă apreciabilă de curgere a apei în aceste strate acvifere de albie majoră asigură niște debite captabile importante, evaluate la 15 l/s/100m la Bistrița și 6 - 10 l/s/100m la Șiret (după Al. Ungureanu, 1993).

Așadar, pânzele freatice și rețeaua hidrografică drenată de râurile Bistrița și Șiret se constituie, în mari resurse de apă. Rezervele cele mai însemnate se află în complexul aluvionar de luncă, precum și la baza teraselor. în apropiere, lângă satul Sărata, se găsesc izvoare clorurat-sodice și iodurate datorită saliferului din Culmea Pietricica. Aceste izvoare sunt în prezent amenajate în scop terapeutic.

 • B. Apele de suprafața

Rețeaua hidrografică a municipiului Bacău este reprezentată de cele două râuri, Șiret și Bistrița, și de o serie de mici afluenți ai acetora: Bahna, Izvoarele, Valea Mare, Cleja - pentru Șiret, respectiv Trebeșulcu afluenții săi Bâmat și Negel- pentru Bistrița.

Râul Bistrița a fost amenajat în întregime în perioada 1958-1966, în zona orașului creându-se lacurile Bacău, Șerbănești, 202,4 ha, adâncime 3,3 metri, cu un volum total de 6 mii. mc, dat în funcțiune în anul 1966 șl lacul de compensare 50,4 ha, 5,25 metri adâncime cu insula de Agrement (11,85 ha), precum și lacul Lilieci, cu o suprafața de 410 ha.

Amenajările efectuate pe râul Bistrița au funcții complexe: producerea energiei electrice (hidrocentralele Bacău I și II), combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă potabilă și industrială, irigații, moderator climatic, practicarea sporturilor nautice.

Amenajări au fost efectuate și pe afluenții Bistriței, a căror cursuri au fost regularizate (Bârnat, Negel, 13 kilometri lungime, Trebeș 22 kilometri, Limpedea 16 kilometri).

Lacurile amenajate pe râul Bistrița au modificat total aspectul albiei. Până în anul 1965 Bistrița se vărsa în Șiret prin mai multe brațe, confluența realizându-se la altitudinea de 138 metri, într-un trecut mai îndepărtat confluența celor două râuri se facea mult mai în amonte.

Râurile Șiret și Bistrița prezintă albii minore și majore largi și meandrate. Acțiunile de amenajare au constat în rectificarea meandrelor, construirea barajelor și digurilor marginale. Un canal conduce apa spre Hidrocentrala Bacău II.Șiretul, râul cu debitul cel mai mare din țară, după Dunăre, prezintă în acest sector o pantă mică și o puternică aluvionare. Viiturile Șiretului au o geneză pluvială în majoritatea cazurilor și sunt caracteristice sezonului cald.

Râurile Bâmat și Negel, pe teritoriul municipiului Bacău, curg pe terasa de luncă a Bistriței, fapt ce conduce la pante mici de scurgere, cu creșteri importante de nivel în timpul viiturilor, acesta fiind și motivul pentru care albiile lor au fost regularizate pe teritoriul orașului.

Suprafețele de bazin aferente secțiunii Bacău, pentru râurile menționate mai sus, se prezintă astfel:

 • - Șiret (amonte de confluența cu Bistrița) -12.301 km2

 • - Șiret (aval de confluența cu Bistrița) - 19.278 km2

 • - Bistrița (la confluența cu Șiretul) - 6.974 km2

 • - Trebeșul (amonte de confluența cu Negelul) - 105 km2

 • - Trebeșul (aval de confluența cu Negelul) -139 km2

 • - Negelul - 34 km2

 • e. Caracteristici geotehnice

Geologia


Din punct de vedere geologic, teritoriul orașului Bacău se suprapune așa-numitei unități structurale a Depresiunii (Platformei) Bârladului - unitate reprezentând o porțiune a Platformei Moldovenești - care este caracterizată de prăbușirea în adâncime a fundamentului, a cărui natură nu este cunoscută, acesta nefiind surprins până acum în foraje. Se presupune a fi alcătuit din formațiuni cristalofiliene și magmatite.

Fundamentul Podișului Moldovei este acoperit integral de o stivă de depozite sedimentare, mai groasă in această zonă ca și în zona imediat învecinată numită Depresiunea Precarpatică decât pe fundamentul celorlalte două unități structurale corespunzătoare acestui podiș, Platforma Est-Europeană și Orogenul Nord-Dobrogean. în cadrul acestei cuverturi s-au putut deosebi mai multe cicluri de sedimentare: ciclul vendian superior-devonian, ciclul permian-triasic, ciclul jurasic-eocen și ciclul badenian-pleistocen. Fiecare ciclu a fost rezultatul unei mari transgresiuni marine, iar între acestea s-au intercalat perioade de exondare, când relieful a evoluat subaerian. Dintre toate depozitele cuverturii sedimentare, la suprafață nu apar decât cele din ultimul ciclu, badenian-pleistocen. Sedimentarul acestui ciclu se dispune de la nord-nord-vestul spre sud-sud-estul Podișului Moldovei în fâșii mai mult sau mai puțin paralele, în conformitate cu retragerea succesivă a apelor marine (ulterior lacustre), determinată de ridicarea treptată și inegală a podișului, mai întâi în NNV și apoi în SSE (Al. Ungureanu - Geografia podișurilor și câmpiilor, 1993).

Astfel, în jumătatea nordică a podișului, aproximativ până la linia Bacău - Huși aflorează aproape exclusiv depozitele sarmațianului, în zona Culoarului Fluvial Șiret - Bistrița, unde este situat Bacăul, respectiv spre contactul cu Carpații și Subcarpații, sarmațianul apărând într-un facies litoral, fluvio-deltaic, reprezentat prin pietrișuri și nisipuri. Culoarul Șiretului are o evoluție miocen-cuatemară strâns legată de formarea vestului Podișului Moldovei, precum și a văilor carpatice și a piemontului pericarpatic.


Cele mai noi formațiuni sedimentare din Platforma Bârladului aparțin ciclului badenian superior-romanian (nisipuri, argile) și cuaternarului (siltite, pietrișuri), acestea din urmă fiind caracteristice unor terase ce însoțesc arterele hidrografice ce străbat această platformă, cum e și cazul teraselor pe care este situat orașul Bacăul.


Cercetările geofizice asupra structurii geologice de profunzime au evidențiat contactul fundamentului baikalian din est cu cel al unităților pericarpatice din vest, alcătuit din șisturi verzi, situat aproximativ pe traseul Văii Șiretului. în lungul faliei pericarpatice care separă Orogenul Carpatic de Platforma Moldovenească sunt clare raporturile tectonice de suprapunere a depozitelor cutate ale avanfosei. Culmea Pietricica este evidențiată morfologic prin pante accentuate de către o linie tectonică.

» Coloana stratlgrafică sintetică a cuverturii neogene din Platforma Bârladului (L. ionesi - Geologia României. Unități de platformă și orogenul Nord-Dobrogean, 1989)

Văile Bistriței si Șiretului au fost modelate într-o perioadă geologică îndelungată prin secționarea unor formațiuni variate care în zona Bacău aparțin neogenului superior și cuaternarului. Mișcările de ridicare din faza valahă au determinat accentuarea eroziunii văilor.

Caracteristici geotehnice


Ținându-se cont de caracteristicile terenului de fundare, capacitatea portantă a acestuia șf posibilitatea realizării fundațiilor construcțiilor, pe teritoriul municipiului Bacău s-au delimitat 4 zone:

 • a. Zona aluviunilor grosiere

 • b. Zona complexului argilos sau prăfos-argilos

 • c. Zona pământurilor loessoide slab sensibile sau insensibile la ume2ire

 • d. Zona pământurilor loessoide sensibile la umezire

Demarcația dintre aceste zone, mai ales între ultimele trei se face gradat. De asemenea, prima zonă poate fi la rândul său raionată în funcție de adâncimea stratului grosier stabilit pentru fundare, în această zonă fiind destul de frecvente sedimentele fine, cu aspect de mâl, neconsolidate, care conduc la necesitatea creșterii semnificative a adâncimilor fundațiilor.

Astfel:

 • a. Zona aluviunilor grosiere este continuă de la nord la sud, pe ambele maluri ale râului Bistrița, zona confundându-se cu terasa inferioară joasă. Această zonă cuprinde ansamblurile de locuințe din cartierele Gherăiești, Ștefan cel Mare, Miorița, Bistrița Lac, Cremenea-Milcov, cartierul Izvoare, precum și CET și Sofert. Pe malul stâng acesta zonă cuprinde cartierul Șerbănești și se întinde între Bistrița și Șiret.

 • b. Zona complexului argilos sau prâfos-argilos se dezvoltă numai pe malul drept al râului Bistrița, la limita vestică a zonei A, având mare dezvoltare în partea nord-vestică a municipiului și în zona vechiului centru. în general, zona B prezintă o bună stabilitate generală, pe o suprafață plană cu o slabă înclinare spre sud-est, fără fenomene fizico-geologice care să influențeze lucrările de construcție.


 • c. Zona pământurilor loessoide slab sensibile sau insensibile la umezire se dezvoltă în partea vestică și sud-vestică a municipiului, limita nord-estică fiind o trecere gradată spre complexul argilos, iar limita sud-vestică fiind, de asemenea, o trecere gradată spre un complex granulometric asemănător, dar cu sensibilitate la umezire.

 • d. Zona pământurilor loessoide sensibile la umezire se dezvoltă în partea sud-vestică a teritoriului studiat, pe zona de trecere între terase și pe terasa a doua, cuprinzând partea mai ridicată a zonei centrale, o parte din zona de depozite, zona industrială din partea sudică a orașului. Această zonă se dezvoltă și în partea nord-estică a municipiului (terasa înaltă de la ieșirea din Bacău spre Roman).

Din punct de vedere geomorfologic, traseul rețelelor de distribuție se dispune in intravilanul mun. Bacau, in zonele de terasa medie, inferioara si terasa- lunca ale râului Bistrița, Șiret si afluenții acestora.


Categoria geotehnica a amplasamentului a fost stabilita in conformitate cu Normativul NP 074/2011- Categoria 1, Riscul geotehnic aferent- Redus (9 puncte), Terenuri “bune” (TB) cf. Tab 6.1 art. 6.6.6 din Normativ NP 112-2004 si cf. Tab. A1 si A2 din Anexa nr. 1.1 din normativ NP 074-2011.

Adâncimea de fundare recomandata conform Referatului nr. 477/22.12.2014 privind verificarea la cerința de calitate Af- Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor si a masivelor de pamant, va tine cont de adancimea de îngheț calculata conform prevederilor din STAS 1709/1-90 si 1709/2-90, dar nu mai puțin de -1,10m CTN si incluzând încastrarea minim de 20cm conform Normativ P10/86, in strat de fundare constituit din:

 • 1. strada Frunzei- prafuri nisipoase argiloase;

 • 2. strada Corbului- prafuri nisipoase;

 • 3. Strada Arinilor- argile nisipoase si pietrișuri cu nisipuri si bolovanisuri;

 • 4. Strada Viilor, Tineretului, Nicu Enea- argile prăfoase;

5 Strada Ghioceilor, Dorului, Calea Bârladului, Calea Romanului- argile prăfoase;

6. Strada Alexei Tolstoi, Bicaz, Bucegi, Narciselor, Henri Coanda, Tecuciului, Republicii-prafuri argiloase lessoide;

Amplasamentul traseelor rețelelor magistrale de distribuție, se prezintă cu suprafețe cvasiorizontale, fara inclinari sau declivitati.

Nivelul acviferului freatic nu a fost interceptat in perimetrul studiat prin lucrările de prospecțiuni executate.

 • f. Factori de risc natural

Caracteristici seismice

în conformitate cu normativul P 100- 2006 (Reglementări tehnice, Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri) orașul Bacău se află în zona de hazard seismic cu o valoare a accelerației orizontale a terenului ag = 0,28 g, și o perioadă de colț Tc = 0,7 sec.

După prevederile normativului SR 11100/1-93, terenul se încadrează în macrozona de intensitate 7 MSK, cu perioada de revenire la 50 de ani.

Municipiul Bacău este situat în partea de N a zonei de seismicitate maximă a țării -regiunea Vrancea, zona care cuprinde o suprafața de aproximativ 5500 kmp în care se concentrează majoritatea focarelor determinate pana acum. Analiza condițiilor seismotectonice ale municipiului Bacău stabilește că nu este o zonă cu activitate seismică maximă mare. Cutremurele de pământ intermediare/subcrustale cu focarul (hipocentrul) în zona Vrancea, la adâncimi de 70-170 km (cele mai frecvente au hipocentrul la 130... 150km) au provocat în zona studiată distrugeri însemnate (de exemplu în 1940,1977, ambele cu magnitudini ce au depășit gradul 7).

Riscul major ii reprezintă amplificarea undelor seismice în straturile de suprafața prin reflexii și refracții multiple, ducând la creșteri ale accelerației, vitezei deplasării. Mișcarea seismică poate fi însoțită de apariția unor fluidizări, tasări, ralieri, surpări, etc. ale terenului, mai ales datorită nivelului apelor subterane, ducând la amplificări în straturile de suprafață a valorilor accelerației seismice.

Seismicitatea zonei de nord a Moldovei se datorează mișcărilor tectonice generate de acumulările de energii potențiale în sistemul de falii existent până la o valoarea critică, care depășește rezistența rocilor, moment în care se produce o descărcare bruscă de energie cinetică sau seismică.

 • b. Statutul juridic al terenurilor care urmează să fie ocupate

Elementele sistemului de alimentare cu apa si colectare a apelor uzate vor fi poziționate pe terenuri aparținând domeniului public al UAT mun. Bacau.

Conductele de alimentare cu apa se montează in spațiul verde si parțial in carosabil.

Suprafața terenuri ocupate: 2416 mp din care:

Sisteme de alimentare cu apa -suprafața totala ocupata 2416 mp din care suprafața ocupata definitiv este de 68 mp, cea ocupata temporar-2348 mp

 • c. Situația ocupărilor definitive de teren

-apa= 68 mp (definitiv)

Suprafața terenuri ocupate: 2416 mp din care:

din care:

2348 mp ocupate temporar

68 mp ocupate definitiv


-extravilan

Temporar-0.0 mp Definitiv- 0.0 mp -intravilan: Temporar-68 mp Definitiv- 2348 mp Total= 2416 mp

 • d. Studii de teren

- ridicări topo - Traseele pe care s-au componentele proiectului care fac obiectul proiectului de extindere a sistemului de alimentare cu apa au fost ridicate topo în sistem STEREO 70.

-studiu geotehnic întocmit de PE Sterpu Florin;

 • e. Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de Investiții, specifice

domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

Lungime totala rețea distribuție = 3.020m

Conducte

Rețeaua de distribuție se va executa din conducte de polietilena de înaltă densitate, PE100, PN6, cu diametre între De 225mm și De 63 mm.

La finalul lucrărilor asociate extinderii rețelei de distribuție, Antreprenorul va aduce la starea inițiala terenul afectat din incinta acestor utilitatl si va repara împrejmuirile, podețele de acces sau orice alt element sau structura deteriorata de acesta in timpul lucrărilor, indiferent daca aceste deteriorări au fost provocate accidental sau ca necesitate pentru a crea posibilitatea de derulare a activitatilor.

Extinderea rețelei de distribuție se va racorda la rețeaua de distribuție existentă pe strada Chimiei în căminul de vane CVn1, ce va fi amplasat in conformitate cu planul de situație și va distribui apă potabilă pe aproximativ toata lungimea străzii până în căminul de vane CVn9 (amplasat în conformitate cu planul de situație anexat).

Conducta principala de distribuție montată pe strada Chimiei are o lungime totala de 2842 m din care:

 • -  pe o lungime de 2420 m conductă PE-HD, PN 6 PE100 cu diametru de De 225x8,6mm.

 • -  iar pe o lungime de 422 m conductă PE-HD, PN 6 PE100 cu diametru de De 160x6,2mm.

Tranșeea s-a executată conform detaliilor din secțiunea Piese Desenate, ea fiind executată mecanizat, iar în zonele inaccesibile utilajelor săpătura s-a executat manual.

Pozarea conductei se realizează pe un strat de nisip de 10 cm, după care se va executa umplutura de nisip stânga-dreapta șl peste conductă cu înălțimea de minim 10 cm.

Lucrările de terasamente se vor executat în conformitate cu planșele de detalii din volumul pisese desenate și cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare.

La execuția lucrărilor de terasamente se vor respecta prevederile C 169-88 „Normativ pentru executarea și recepționarea lucrărilor de terasamente”.

Peste stratul de nisip s-a executa umpiutură compactată, conform planșelor din secțiunea Piese Desenate

Pentru pozarea conductelor de distribuție se va realiza o săpătură tip tranșee cu adâncimea medie de 1,5 m și lățimea de 0,8 m executate mecanizat, iar în zonele inaccesibile utilajelor săpătura se va executa manual.

Săpătura deschisă va permite așezarea unui strat de nisip de 10 cm. După ce conducta va fi pozată se va realiza o umplutură de nisip stânga-dreapta conductei,in vederea asigurării stabilitatii acesteia (strat de nisip de 1/4 din diametrul conductei) și apoi se va realiza stratul de umplutura peste conductă cu înălțimea de 10 cm.


Pentru alimentarea cu apă, a căminelor de apometre existente în zona căminul de intersecție CVn7, din noua rețea de distribuție sunt prevăzute lucrări in conformitate cu detaliile din volumul piese desenate.

De asemenea pe traseul alimentării cu apă potabilă, au fost prevăzuți și un număr de 28 de hidranți stradali supraterani, dispuși conform pianului de situație și a profillului în lung al rețelei de pe str. Chimiei (cuprinse în volumul Piese Desenate).

Pe traseul rețelei de distribuție sunt prevăzute un număr de 9 subtraversări in lungime totală de 119 m, din care 84 m se vor executa cu conductă de protecție din OL $355,6x6,3 mm; 25 m se vor executa cu conductă de protecție din OL $273x5,0 mm; 10 m vor executa cu conductă de protecție din OL $219,1x4,0 mm;

Subtraversările se vor realiza prin executarea unui foraj orizontal. La începutul forajului se pleacă dintr-o platformă de pornire la o adâncime egală cu cota la care se va monta conducta, ieșirea realizându-se (ca în cazul intrării) într-o groapă de ieșire.

La terminarea lucrărilor, se va preda la beneficiarul lucrării un exemplar din monografia de forare, ce va cuprinde: direcția, înclinarea, precum și adâncimea exactă a tubului în care se va monta conducta.

Durata de execuție a acestor subtraversari va fi redusa la minimum. Aceasta metoda se poate utiliza doar in cazul unor amplasamente simple, fara multe utilitati ingropate, fara o importanta deosebita.

Condiția necesara pentru utilizarea metodei forajului orizontal este alocarea unei suprafețe suficiente pentru amplasarea instalației de foraj, care sta la dispoziția constructorului in amandoua cazuri.

Subtraversările se vor executa prin foraj orizontal, perpendicular pe axul drumului la adancimea minima de 1,50 m, intre cota imbracamintei in ax drum si generatoarea tubului de protecție, conform prevederilor STAS 9312-87.

In cazul in care amplasmentul nu permite realizarea forajelor orizontale dirijate se vor executa subtraversatri in săpătură directa. Se executa cu sprijiniri săpătură necesara subtraversarii, pe o lățime de 1,00 - 1,80 m, si adancimea de 1,50 m sub cota talvegului, după caz, urmând prevederile profilului in lung al conductei de apa.

In cazul in care acoperirea cu pamant a conductei este mai mica de 1,50 m se prevede executarea unui masiv de beton pentru protejarea conductei. Se montează conducta de protecție intr-un bloc de beton, prin adancîrea locala a sântului si cofraj lateral in partea supraterana. Traversarea consolidata va depăși lateral, cu minim 2,50 m, marginile viroagei. Conducta de protecție va depăși masivul de beton cu 0,50 m pentru a se realiza trecerea la conducta PEHD/PVC. Pentru a preveni taierea conductei din PEHD/PVC la contactul cu țeava de otel, intre acestea se va monta o conducta din PEHD/PVC cu un diametru exterior intermediar.

Cămine de vane

Pe traseul conductei de distribuție vor fi executate un număr de 10 cămine de vane, în care vor fi montate armăturile necesare pentru funcționării în condiții optime, de asemenea se vor realiza un număr de 11 cămine de branșament.

In căminul CVn1 se realizează cuplarea la conducta existenta din OL $529 mm. Cuplarea se realizează prin intermediul unei reducții din fonta ductila DN500xDN200 PN 10 la conducta din PEHD PE 100 PN6 DE225x8,6mm. în căminul de separație CVn1 se vor monta următoarele armături necesare funcționării în condiții optime a distribuției:

 • -  mufa electrosudabila De225 = 1 buc

 • -   adaptor flansa phde De225; 1 buc.

 • -   flansa libera, DN200; 1 buc

racord elastic cu flanse DN 200; 1 buc.

 • -  vana sertar Dn200 PN 10; 1 buc

 • -  reducție fonta ductila Dn500xDn200 PN 10; 1 buc

 • -  piesa de trecere etanșa De 225,1 buc

 • *   piesa de trecere etanșa Dn 500,1 buc

 • -   suport sprijinire conducta si echipamente

 • -  colier mecanic de bransare dn 100 ;1 buc

 • -  cot cu flanse 90 dn 100 ;1 buc

 • -  vana sertar dn100 pn 10; 1 buc

 • *  stut cu flansa dn 100 mm

Căminele CVn2, CVn3, CVn4< CVn8 sunt cămine de vana de separație și vor fi amplasate în conformitate cu planul de situație anexat. în căminele de separație menționat mai sus se vor monta următoarele armături necesare funcționării în condiții optime a distribuției:

 • *  mufa electrosudabila De225 = 2buc

 • -  adaptor flansa phde De 225; 2 buc

 • *   flansa libera, Dn200; 2 buc

 • -   racord elastic cu flanse Dn 200; 1 buc

 • -  vana sertar Dn200 pn 10; 1 buc

 • -  piesa de trecere etanșa De225, 2 buc

 • -  suprot sprijinire conducta si echipamente 1 buc

 • -  colier mecanic de bransare D 2” ;1 buc

 • -   robinet cu bila D 2"; 1 buc

Căminele CVn5, CVn6 sunt cămine de vana de separație la subtraversare DJ și vor fi amplasate în conformitate cu planul de situație anexat. în căminele de separație menționat mai sus se vor monta următoarele armături necesare funcționării în condiții optime a distribuției:

 • -  mufa electrosudabila De225 = 2buc

 • *  adaptor flansa PHDE De 225; 2 buc.

 • -   flansa libera, Dn200; 2 buc

 • -  vana sertar Dn200 PN 10; 1 buc

 • -   racord elastic cu flanse Dn 200; 1 buc.

 • -   cot 90 fonta ductila Dn200:1 buc

 • -  piesa de trecere etanșa De 225,2 buc

 • -  suport sprijinire conducta si echipamente 2buc

 • *  colier mecanic de bransare Dn 2", 1 buc

 • -   robinet cu bila Dn 2", 1 buc

Căminul CVn7 este cămin de vana de Intersecție și va fi amplasat în conformitate cu planul de situație anexat. în căminul de intersecție CVn7 se vor monta următoarele armături necesare funcționării în condiții optime a distribuției:

 • -  mufa electrosudabilaDe 225 = 2buc

 • *  daptor flansa PHDE De 225; 2 buc.

 • -   flansa iibera, Dn200; 2 buc

 • -   racord elastic cu flanse Dn 200; 1 buc.

 • -  vana sertar Dn200 pn 10; 1 buc

 • -  teu redus Dn200xDn150 PN 10; 1 buc

 • -  piesa de trecere etanșa De 225,1 buc

 • -  piesa de trecere etanșa De 160,1 buc

 • -   suport sprijinire conducta si echipamente

 • -  mufa electrosudabila Del 60 ® 1buc

 • -  adaptor flansa PHDE De 160; 1 buc.

 • -   flansa libera, Dn 150; 1 buc

 • -   racord elastic cu flanse Dn 150; 1 buc.

 • -  vana sertar Dn150 pn 10; 1 buc

colier mecanic de bransare Dn 2", 1buc robinet cu bila Dn 2'*, 1buc

Căminul CVn9 este cămin de capat și va fi amplasat în conformitate cu planul de situație anexat. în căminul de intersecție CVn9 se vor monta următoarele armături necesare funcționării în condiții optime a distribuției:

 • -  mufa electrosudabila De 160 = 1buc

 • -  adaptor flansa PHDE De 160; 1 buc.

 • -   flansa libera, Dn150; 1 buc

> racord elastic cu flanse Dn 150; 1 buc.

 • -  vana sertar Dn150 PN 10; 1 buc.

 • -  piesa de trecere etanșa De 160,1 buc

 • -  suprot sprijinire conducta si echipamente 1 buc

 • -  flansa oarba, Dn150; 1 buc

 • -  colier mecanic de bransare Dn 2"; 1 buc

« robinet cu bila Dn 2", 1 buc


Căminul CVn4* este camina de separație și va fi amplasat în conformitate cu planul de situație anexat. în căminul de separație CVn4’ se vor monta următoarele armături necesare funcționării în condiții optime a distribuției;

 • -  mufa electrosudabila Del 10 = 2buc

 • -  adaptor flansa PHDE De 110; 2 buc.

 • -  flansa libera, Dn100; 2 buc

 • -  vana sertar Dn100 PN 10; 1 buc.

 • -  piesa de trecere etanșa De 110,2 buc

• suprot sprijinire conducta si echipamente 1 buc

Cămine de apometru

Pentru realizarea branșării beneficiarilor la rețeua de distribuție se vor realiza doua tipuri de cămine de apometru după cum urmează:

- Cămin de branșare CAd>100 3buc. în care se vor monta următoarele armături:

 • -  mufa electrosudabila Del 60 = 2buc

 • -  adaptor flansa PHDE De 160; 2 buc.

 • -  flansa libera, Dn150; 2 buc


 • -  reducție OL Dn150xDn100; 2buc

 • -  vana sertar Dn100 PN 10; 2 buc

 • -   racord elastic cu flanse Dn 100; 1 buc

 • -  contor Dn100; 1 buc

 • -  piesa de trecere etanșa De160, 2 buc

 • -  suprot sprijinire conducta si echipamente

Cămin de branșare CA<D50 8buc, în care se vor monta următoarele armături:

 • -  mufa electrosudabila Del 10 = 2buc

 • -  adaptor flansa PHDE De 110; 2 buc

 • -  flansa ilbera, Dn100; 2 buc

 • -  reducție OL Dn110xDn50; 2buc

• vana sertar Dn50 PN 10; 2 buc

 • -   racord elastic cu flanse Dn 50; 1 buc

 • -  contor Dn50; 1 buc

 • -   piesa de trecere etanșa De 110,2 buc

 • -   suprot sprijinire conducta si echipamente

Tehnologia de execuție a rețelei de dltributie este săpătură deschisă cu sprijiniri. Rețelele se vor executa în conformitate cu prevederile și cerințele avizelor și autorizațiilor obținute pentru această lucrare.

Execuția va fi precedată de trasare în teren și materializarea axelor și conturul exterior al săpăturii în vederea identificării tuturor lucrărilor de eliberare a terenului.

La întâlnirea în săpătura de cable, conducte ori protecții care semnalizează prezența lor în teren, se va opri lucrul în acea zonă, șeful punctului de lucru va lua măsuri de semnalizare a prezentei rețelei subterane. Lucrul în acea zonă reluându-se doar în prezența Angajatorului de rețea, cu luarea tuturor măsurilor de protejare a ei și de protecție a muncii.

Incinta de săpătură va fi împrejmuită cu panouri rezistente și stabile, semnalizate corespunzător, luminos pe timpul nopții.

Lucrările de terasamente se vor executa în conformitate cu planurile de execuție și se vor respecta prevederile normativelor în vigoare.

La execuția lucrărilor de terasamente se vor respecta obligatoriu prevederile C 169-88 „Normativ pentru executarea și recepționarea lucrărilor de terasamente".

Tehnologia de execuție a conductei de alimentare cu apă cuprinde următoarele:

 • -  trasarea axului conductei și fixarea reperilor de nivelment;

 • -  desfacerea pavajului existent;

 • -  realizarea săpăturilor pentru tranșee, cu mijloace mecanice;

 • -   realizarea sprijinirior cu dulapi metalici de inventar verticali șl orizontali;

 • -  realizarea manuală a terasamentelor până la cota de pozare;

 • -  lansarea tuburilor în tranșee și montarea lor, concomitent cu realizarea stratului de înglobare de nisip;

 • -  realizarea branșamentelor și montarea hidranților;

 • -  proba de presiune;

 • -  realizarea umpluturilor, până la 50 de cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor concomitent cu desfacerea atentă a sprijinirior, montarea grilei de semnalizare și control;

 • -   realizarea restului umpluturilor;

 • -   refacerea sistemului rutier;

 • -  pe toată durata execuției lucrărilor se vor instala panouri avertizoare pentru timp de zi și semnalăzări luminoase pentru timp de noapte; parapete în jurul tranșeelor și pasarele pietonale peste tranșee;

- lățimea transeei pentru pozarea conductei de alimentare va fi de 0,8 m. Lățimi maxime ale tranșeelor în zonele cu sisteme rutiere tăiate mecanizat(m)

Adâncimi până la radierul conductei

Lățimi maxime imediat sub

(m)

sistemul rutier (m)

1,25

Dn.+0,55

1,26-2,25

Dn.+0,85

2,26-3,25

Dn.+1,15

3,26-4,25

Dn.+1,45

4,26-5,25

Dn.+1,85

5,26-6,25

Dn.+2,25

Dn. - diametrul nominal al conductei.

 • f. Situația existentă a utilităților și analiza de consum

Echipare edilitară: Gospodărirea apelor Alimentarea cu apă

- Pe strada Chimiei există o conducta de alimentare cu apă care se dorește a se extinde prin prezenta documentație.

Alimentare cu energie electrică

Strada Chimiei este alimentată cu energie electrică din sistemul electroenergetic național SEN și asigură alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor existenti prin instalații electrice aeriene pe stâlpi.


Telefonizare

 • - strada Chimiei are instalații de telefonizare compuse din instalații de telecomunicații pozate aerian pe stâlpi și instalații de telecomunicații pozate subteran.

Alimentarea cu căldură

 • - strada Chimiei nu dispune de sisteme centralizate de alimentare cu căldură. Principala sursă termică de încălzire o reprezintă încălzirea cu combustibil solid lemnul peleti ,sau încălzirea pe baza de electricitate, butan gaz, etc.

Alimentarea cu gaze naturale

 • - pe strada Chimiei există rețele de transport gaze naturale.

f.1) Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

Consum electric:

Nu este cazul in perioada de funcționare a investiției

 • f. 2) Soluții tehnice de asigurare cu utilități

Nu este cazul.

 • g. Concluziile evaluării Impactului asupra mediului

Nu s-a efectuat un Studiu de evaluare a impactului asupra mediului.

 • 4. Durata de realizare și etapele principale. Graficul de realizare a investiției

Durata de realizare: 6 luni (Inclusiv realizarea documentației tehnice șl licitației lucrări)

Durata de realizare a investiției se preconizează a fi de 6 luni calendaristice, conform graficului de eșalonare de mai jos, începând de la data licitației pentru intocmirea DTh și până la recepția la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune.

Strategia de contractare a proiectului este parte Integrantă etapei de implementare acestuia și va avea la bază respectarea următoarelor criterii:

 • ◄ încadrarea activității de contractare în perioadele planificate prin Graficul de eșalonare;

 • ◄ Respectarea valorilor din capitolele devizului general;

 • ◄ Respectarea legislației privind achizițiile publice de produse/servicii/lucrări;

 • ◄ Monitorizarea achizițiilor publice;

 • ◄ Monitorizarea derulării contractelor de produse/servicii/lucrări încheiate, a punerii în funcțiune și a realizării parametrilor proiectați.

îndeplinirea strategiei de contractare va fi corelată cu asigurarea resurselor financiare proprii, astfel încât să se asigure o derulare optimă a procedurilor de achiziție șl a contractelor încheiate.

Atribuirea contractelor de achiziție publică de servicii și lucrări se va derula conform legislației achizițiilor publice din România, astfel:

 • 1. O.U.G. nr, 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata si completata cu Legea nr. 128/05-05-2007.

 • 2. O.U.G. nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 • 3. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G.nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.625 din 20 iulie 2006.

 • 4. Ordin nr. 175/2007 pentru aprobarea Manualului operațional pentru activitatea de observare și verificare a atribuirii contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii - modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate.

Tabel. Graficul de realizare a investițieiActivitate

Premergătoare

1

z

3

4

s

a

Organizare proceduri de achizll publice fai SF

X

Avize

X

X

Studii de teren

întocmire studiu de fezabilitate, PTH+DDE+CS

X

X

întocmire cerere de finanțare

X

Depunere proiect

X

Evaluare eligibilitate si selecție

X

încheiere contract de finanțare

X

Consultanta- managementul Investiției

X

Obținere autorizație construire

X

Taxa ISC * CSC

X

Organizare de șantier - lucrări de contructii

X

Asistenta tehnica din partea proiectantului

X

X

X

X

X

X

Diriginte de șantier

X

X

X

X

X

X

Extindere sistem de alimentare cu apa

X

X

X

X

X

Cheltuieli diverse si neprevăzute

X

Pregătirea personalului de exploatare

X

Probe tehnologice

X

Recepție finala si obținere autorizație funcționare

X

Cerere de plata

X

Primire transa de plata

XIII. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Devizul general și devizele pe obiect, pentru obiectul de investiții “Extinderea rețea apa strada Chimiei”, mun. Bacau”, s-au elaborat conform metodologiei prevăzute în H.G. 28/2008.

La baza estimării cheltuielilor necesare realizării lucrărilor prevăzute au stat evaluările cantităților de lucrări și a prețurilor unitare conform standardului de cost (HG 717/2010) pentru componenta alimentare cu apa (rețele, put forat), a antemasuratorilor si ofertelor de preț, precum și estimările pe baza devize pe obiecte, deviz general, deviz Financiar a cotelor de cheltuieli aferente implementării proiectului (in anexa).

Acest capitol include:

■* Devizul general, conf. HG 28/2008 pentru componentele apa si canalizare;

 • • Devizele pe obiect

 • • Devizele financiare

■ Evaluări


Costurile totale estimate în devizele pe obiect, sunt exprimate în devizul general în lei noi (RON) și în EURO, inclusiv TVA. S-a considerat o rată de schimb 4,4775 lei (RON), conform cursului BCEdin 16.03.20162.

La TOTAL și TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizată partea de cheltuieli care reprezintă construcții-montaj (C+M). Lucrările de construcții-montaj sunt cele prevăzute la cap/subcap. 1.3, 2,4.1,4.2 și 5.1.1.


Valoarea totală a investiției, cu detalierea pe structura devizului general, întocmit conform prevederilor HG. Nr. 28/2008 și anexat la proiect pentru componenta extinderea sistemului de alimentare cu apa:

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Vaioare (inclusiv TVA)

MII Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sil amenajarea terenuiu

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.852

0.19

0.17

1.022

0.228

1.3.1

Rețea distribuție apa

0.852

0.19

0.17

1.022

0.228

1.3.1.5

Amenajări pentru protecția mediului

0.852

0.19

0.17

1.022

0.228

TOTAL CAPITOLUL 1

0.852

0.19

0.17

1.022

0.228

CAPITC

Cheltuieli pentru asigurarea ui

)LUL2 iiitatilor necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

0

0

CAPITC

Cheltuieli pentru proiect

)LUL 3 tare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

5

1.117

1

6

1.34

32

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

8

1 787

1.6

9.6

2.144

3.3

Proiectare si inginerie

34

7.594

6.8

40.8

9.1123.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

0

3.5

Consultanta

0

0

0

0

0

3.6

Asistenta tehnica

14

3.127

2.8

16.8

3.752

TOTAL CAPITOLUL 3

61

13.624

12.2

73.2

16.348

CheW

CAPITC tulell pentru

)LUL4 nvestltla de

baza

4.1

Construcții si instalații

1419.285

316.982

283.857

1703.142

380.378

4.1.1

Rețea distribuție apa

1419.285

316.982

283.857

1703.142

380.378

4.1.1.1

Terasamente

366.852

81.932

73.37

440.223

98.319

4.1.1.2

Montaj conducte si instalații hidraulice

937.292

209.334

187.458

1124.751

251.201

4.1.1.3

Construcții pe rețea

115.14

25.715

23.028

138.168

30.858

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0

0

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

0

0

0

0

0

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0

0

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

1419.285

316.982

283.857

1703.142

380.378

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

28.467

6.358

5.693

34.16

7.629

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

28.467

6.358

5.693

34.16

7.629

5.1.1.1

Rețea distribuție apa

28.467

6.358

5.693

34.16

7.629

5.1.1.1.4

Organizare de șantier

28.467

6.358

5.693

34.16

7.629

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

0

0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

15.622

3.489

3.124

18.746

4.187

5.2.1

Comisioane, taxe si cote legale

15.622

3.489

3.124

18.746

4.187

5.2.2

Costul creditului

0

0

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

71.007

15.859

14.201

85.208

19.03

TOTAL CAPITOLUL 5

115.095

25.705

23.019

138.114

30.846

Cheltuieli pentru pro

CAPITOLUL 6

be tehnologice sl teste si predare ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0

0

0

0

0

TOTAL G

ENERAL:

1596.232

356.501

319.246

1915.479

427.801

din care C+M:

1420.137

317.172

284.027

1704.165

380.606

Toate valorile incluse în devize sunt determinate in baza unor estimații de cost luând în calcul cheltuielile pentru procurare materiale, utilaje, echipamente, în baza unor oferte obținute de la furnizori, iar cheltuilelile cu manopera, transportul, probe, punere în funcțiune au fost estimate conform unor proiecte similare la faza SF/PTH, in anul 2016 si a programului de devize.

 • 2, Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

 • a, costuri fara TVA

An1:1.596,232 mii lei

 • b. costuri TVA inclus

An 1:1.915,479mii lei

 • V. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Investiția va fi finanțată din fonduri proprii de la bugetul local.


 • VI. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

 • 1. Locuri de muncă nou create în perioada de implementare/execuție a proiectului-. 15 persoane. Executantul lucrărilor va fi seiectat în urma unei proceduri de achiziție conform legislației în vigoare, iar acesta va executa lucrările cu personal propriu angajat la data contractării lucrării.

 • 2. Locuri noi de muncă create în faza de operare: 1 persoana

 • VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

 • 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

1 Euro= 4,4775 lei (curs BCE din 16.03.2019)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

TOTAL GENERAL:

1596.232

356.501

319.246

1915.479

427.801

din care C+M:

1420.137

317.172

284.027

1704.165

380.606


 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) a. costuri fara TVA

An 1:1.596,232 mii lei b. costuri TVA inclus

An 1:1.915,479mii lei

 • 3. Durata de realizare (luni)

6 luni (inclusiv realizarea documentației tehnice și licitație lucrări)

 • 4. Capacități (în unități fizice si valorice)

Obiect: Extindere sistem de alimentareCategoria de lucrări

UM

Cantitate totala

Lungime (m) PEHD, PE 100, PN 6, De 225x8.6 mm

m

2410

Lungime (m) PEHD, PE 100, PN 6, De 160x6.2 mm

m

430

Lungime (m) PEHD, PE 100, PN 6, De 110x4.2 mm

m

150

Lungime (m) PEHD, PE 100, PN 6, De 63x2.5 mm

m

30

Construcții accesorii (cămine)

buc

21

Subtraversari

buc

9

Hidranti supraterani

buc

28

Total fara TVA (mii lei)

1.419,285

total fara TVA(mil euro)

316,983


 • 5. Alți indicatori

Nu este cazul.

 • VIII. AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

La prezenta documentație se atașează:

 • -  Certificatul de urbanism;

 • -  Acord de mediu;

 • -  Aviz de gospodărire a apelor,

 • -  Aviz canalizare

 • -  Aviz sanatatea populației

 • -  AvizRomtelecom (Telefonizare);

 • -  Aviz EON Moldova (alimentare cu energie electrica);

* E-ON Gaz (alimentare cu gaze naturale);


 • -  Aviz energie termica - SA CET SA

 • -  Aviz Direcția de Sanatate Publica

B. PIESE DESENATE

Hoo- Plan de incadrare in zona sc 1:10 000

H01 - Plan de situație rețele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

H02 - Plan de situație rețele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

H03 - Pian de situație rețele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

Hq4 - Plan de situație rețele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

HOs - Plan de situație rețele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

Hm - Plan de situație rețele apa sc 1:500 - format 5A4 (970x297mm)

Hor - Profil longitudinal conducta distribuție apa CVn1-Hy5 sc 1 :100; 1:1000 - format (1260x450mm)

Hm - Profil longitudinal conducta distribuție apa Hy5 -14 sc 1 :100; 1:1000 - format (1260x450mm)

H09 - Profil longitudinal conducta distribuție apa 14 - Hy16 sc 1 :100; 1:1000 - format (1260x450mm)

H10 - Profil longitudinal conducta distribuție apa Hy16 - Hy21 sc 1 :100; 1:1000 - format (1260x450mm)

Hn - Profil longitudinal conducta distribuție apa Hy21-48 sc 1:100 ; 1:1000 -format (1260x450mm)

Hn - Profil longitudinal conducta distribuție apa 48-Capat sc 1 :100; 1:1000 - format (640x450mm)

T1 - Cămin de vane CVn1 -tehnologie- sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T2    - Cămin de vane CVn2; CVn3; CVn4; CVn8 -tehnologie- sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T3    - Cămin de vane CVn5; CVn6 -tehnologie- sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T4 - Cămin de vane CVn7 -tehnologie- sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T5 - Detalii cămine deservite de CVn7-tehnologie- sc 1 :20 - format (210x297 mm)

T6    - Cămin de vane CVn9 -tehnologie- sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T7    - Cămin de vane CVn4’ -tehnologie- sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T8    - Cămin de apometru CAD 100mm -tehnologie- sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T9    - Cămin de apometru CADSOmm -tehnologie- sc 1:20 - format (420x297 mm)

T10   - Detalii montare hidrant suprateran dn100 -tehnologie- sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T11   - Detalii pozare conducta de alimentare cu apa sc 1:20 - format (420x297 mm)

T12   - Detalii desfaceri si refaceri drumuri sc 1:10 - format (420x297 mm)

COLECTIV DE ELABORARE

S.C. Mapamond S.R.L, Hidro


V:


sing. Mihai Balabar dr. ing. Fablan Tam teh. Liviu Mărgean ing. Ovidiu Sava ing. Adriana Gherv; exp. mediu fânaflTeCuprins REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR. CHIMIEI

Simbol

Denumire

Pagina

C

Cuprins Dosar Raportare

7

REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR. CHIMIEI

FI

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

2

F2

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

3

OG

Devizul general

4

D1

Centralizatorul investiției

6

7.1

Rețea distribuție apa

□O

Devizul obiectului

7

7.1.1

Terasamente

F3

Lista cu cantitatl de lucrări pe categorii de lucrări

8

7.1.2

Monta] conducte si Instalații hldraulce

F3

Lista cu cantitatl de lucrări pe categorii de lucrări

10

7.1.3

Construcții pe rețea

F3

Lista cu cantitatl de lucrări pe categorii de lucrări

14

7.1.4

Organizare de șantier

F3

Lista cu cantitatl de lucrări pe categorii de lucrări

16

7.1.5

Amenajări pentru protecția mediului

F3

Lista cu cantitatl de lucrări pe categorii de lucrări

18


OblKUvul REȚEA DISTRIBUȚIE APABTR CHIMIEI

Formularul FI - CENTRALIZATORUL dieXuitlta' pi obitcth»

Nr. crt.

Nr. cap./ aubcap.

davte pan arai

Danundraa capitel al or da chatuHl

Vataarea cheftuiaWw / obiect axdutlv TVA

00» cere C*M

MB Lai

MilEuro

MD Lai

MU Eura

0

1

2

3

4

5

6

1

12

Amanajaraa laramM

MO

0,00

0,00

0.00

2

1a3

Amanalari pantm pralacila madkM al educarea la alaraa InllWd

0.85

0.10

0,89

O.t0

3

1al1

Raite datrttxjtla apa

0.85

0.1B

0.85

0,10

4

1.3.15

Amenajări pentru protacla medului

0.85

0.10

0,85

0,19

5

2*1

Chaftuhi pentru asigurarea utBRatMor necesare cWedvulul

0.00

0.00

0.00

0.00

B

X1

Studii teren

5,00

1,12

7

3.3

Proiectare al Inginerie

34.00

7.59

8

4.1

Con «truca d IrntalaU

1 410.20

316.00

1 410,29

316.96

e

4,1.1

Raita datribute apa

1 419,29

316,08

1 419,29

318.98

tt

4.1.1,1

Teresamente

388,85

81,03

388.85

51,93

11

4.1.1.2

Montaj conducta *J fatatatM hidraulica

037.30

200.33

937,28

200,33

12

4.1.1.3

ConstructW pa retea

115.14

25.72

119,14

25.72

13

4J

Montaj uMaJ tehnologic

0.00

0,00

0,00

0,00

14

4.3

Utiajt, tdilpamtiHD lebcwioțfct, al ftMHUcmato cu montaj

0.00

0.00

ÎS

4.4

UtUaja far» montai al echipamenta da transport

0,00

0.00

1B

4.5

Dotări

0,00

0.00

17

4.8

Acttvt Mcoeporeh

0.00

0.00

1B

S.1

OrgonluH d. Hitthr

0,00

0.00

TOTAL VALOARE («Mtudv TVA).

1 459,14|

325,88

1 420.14

317,17

Taxa pa velocrea adaugata:

201.83

85.11

284.03

63.43

TOTAL VALOARE (Induriv TVA):

1750.08

391.06

1704,15

380.61Rapot p«wtc cu ptt0t*md MfataOmO. nw <ta Ubiw«uin www.whtoJ«frițfp: Tahtar tQM40TDTf
Obiectivul: REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR. CHIMIEI

Formularul F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

Nr crt.

Nr. cap. / subcap deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea, exclusiv TVA

MU Lei

Mit Euro

0

1

2

3

4

1

1

Lucrări de construcții

2

1

Rețea distribuție apa

1 419,29

318,98

3

2

Terasamenta

366,85

81,93

4

3

Montaj conducte st instalații hidraulice

937,29

209,33

5

4

Construcții pe rețea

115,14

25,72

6

TOTAL )

1 419,29

316,98

7

II

Montaj utilaje sl echipamente tehnologice

8

TOTAL II

0.00

0,00

9

III

Procurare

10

1

Utilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

11

2

Utilaje si echipamente de transport

0,00

0,00

12

3

Dotări

0,00

0,00

13

TOTAL III

0,00

0,00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

1 419,29

316,98

Taxa pe valoarea adaugata:

283,86

63,40

TOTAL VALOARE:

1 703,14

380,38

Cursul de referința: 4.4775 Lel/Euro, din data de 2016-03*10

Rdport gsntrat cu programă WnDocDtvtz. erect de ScrtmigaUn www.wtndocdacli.ro: Telefon: 0238.40707a

Obiectivul: REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR CHIMIEI

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

Anexa Nr. 5 nr.28 din 2008

In mll Lei

REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR. CHIMIEI

/ mii Euro la cursul 4.4775 LeVEuro din data 2016*03*10

Conform H.G.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII Lei

Mii Euro

Mii Lei

MII Lei

MII Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sil amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea la starea Inițiala

0,85

0,19

0,17

1,02

0,23

1.3.1

Rețea distribuție apa

0,85

0,19

0,17

1,02

0,23

1.3.1.5

Amenajări pentru protecția mediului

0,85

0,19

0,17

1,02

0,23

TOTAL CAPITOLUL 1

0,85

0,19

0,17

1,02

0,23

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii teren

5,00

1,12

1,00

6,00

1,34

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

8,00

1,79

1,60

9,60

2,14

3.3

Proiectare si inginerie

34,00

7,59

6,80

40,80

9,11

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenta tehnica

14,00

3,13

2,80

16,80

3,75

TOTAL CAPITOLUL 3

61,00

13,62

12,20

73,20

16,35

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții sl instalat!)

1 419,29

316,98

283,86

1 703,14

380,36

4.1.1

Rețea distribuție apa

1 419,29

316,98

283,86

1 703,14

380,38

4.1.1.1 ’

Terasamerite

366,86

81,93

73,37

440,22

96,32

4.1.1.2

Montaj conducte sl instalații hidraulice

937,29

209,33

187,46

1 124,75

251,20

4.1.1.3

Construcții pe rețea

115,14

25,72

23,03

138,17

30,86

4.2

Montaj utila] tehnologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, sl funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

1 419,29

316,98

283,86

1 703,14

380,38

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

28,47

6,36

5,69

34,16

7,63

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

28,47

6,36

5,69

34,16

7,63

5.1.1.1

Rețea distribuție apa

28,47

6,36

5,69

34,16

7,63

5.1.1.1.4

Organizare de șantier

28,47

6,36

5,69

34,16

7,63

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

15,62

3,49

3,12

18,75

4,19

5.2.1

Comisioane, taxe sl cote legale

15,62

3,49

3,12

18,75

4,19

5.22

Costul creditului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

71,01

15,86

14.2C

85,21

19,03

|TOTAL CAPITOLUL 5

115,10|          25,711       23,02|         138,11|           30,85

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste sl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1 596,23

356,50

319,25

1 915,48

427,80

din care C+M:

1 420,14

317,17

284,03

1 704,16

380,61

Raport general tu pragranxJ WnOocOavtt, creol de SoltmagaUn www.wtndocdavtz.ro. TeWoa 0238.407078
Obiectivul: REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR. CHIMIEI

Formularul C1 - Centralizatorul investiției

Nr

Denumire

Devize (Lei fara TVA)

Echipamente (Lei fara TVA)

1

Rețea distribuție apa

1448 604,03

0,00

1.1

Terasamente

366 852,50

0,00

1.2

Montaj conducte si Instalații hidraulice

937 292,47

0,00

1.3

Construcții pe rețea

115140,14

0,00

1.4

Organizare de șantier

28 455,94

0,00

1.5

Amenajări pentru protecția mediului

852,00

0,00

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):

1 448 604,03

TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):

0,00

TOTAL VALOARE (fara TVA):

1 448 604,03

Taxa pe valoarea adaugata (20 %):

289 720,81

TOTAL VALOARE:

1 738 324,84


Raport gerwet cu programul WnDocDoviz. creat da Softmagazln www.wIrmoerleKznr. T«retori: 0230.407079

Obiectivul REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR. CHIMIEI Obiectul: Rețea distribuție apa


DEVIZUL obiectului: Rețea distribuție apa In mii Le! 1 mii Euro la cursul 4.4775 Lei/Euro din data 2016-03*10

Anexa Nr. 6

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII Lei

Mii Euro

MII Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Rețea distribuție apa

1 416,29

316,98

283,86

1 703,14

380,38

2

Terasamente

366,85

81,93

73,37

440,22

98,32

3

Montaj conducte si Instalații hidraulice

937,29

209,33

187,46

1 124,75

251,20

4

Construcții pe rețea

115,14

25,72

23,03

138,17

30,86

TOTAL 1

1 419,29

316,96

283,86

1 703,14

380,38

II.-MONTAJ

1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.-PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Utilaje si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

1 419,29

318,98

283,88

1 703,14

380,38


Report general cu programul VJnOocDovtz. craM do SottmogKin 'yww.wfndocdgdz.rn: Telefon: 0238.407078
Obiectivul. REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR. CHIMIEI Obiectul: Rețea distribuție apa

Devizul: Terasamente

ormularul F3 - LISTA cu cantîtati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețui unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

RpDC04B %

Talerea cu mașina cu discuri dlamantate a rosturilor de dilatatle si contracție in betonul de uzura, la: drumuri sl străzi:

ml

1 176,000

47,37

55 701,70

2

□G06B1

Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podețelor si gurilor de scurgere etc, executate In: alei, trotuare sau fundații de drumuri.

mc

142,000

65,44

9 291,85

3

TRA01A10 P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dlst.=10km

tona

340,800

7,19

2 449,19

4

TSA04D1

Săpătură manuala de pamant in spatii llmitate,avand sub 1 m lățime sl maximum 4.50 m adandme,executata cu sprijiniri.cu evacuare manuala,la fundații,canale.drumuri etc In pamant cu umiditate naturala adandmea săpăturii 0-1,5 m teren foarte tare

mc

718,000

34,12

24 501,24

5

TSC02B1

Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,In: pamant cu umiditate naturala descărcare In depozit teren catg 2

IOD mc

26,710

439,00

12 603,69

6

TSD02B1

Imprastierea pământului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 21-30 cm

100

mc

16,850

84,00

1 415,40

7

TSD01C1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. butg. teren pamant coezlv

mc

1 123,000

4,45

4 997,96

8

TSD04A1

Compactarea cu malul de mana a umpluturilor executate In săpături orizontale sau înclinate la 1/4,Inclusiv udarea fiecărei strat de pamant In parte,avand: 10 cm grosime pamant necoeziv

mc

281,000

9,24

2 597,06

9

TSD05B1

Compactarea cu malul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor In straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea flecarul strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coezlv

100

mc

25,270

420,71

10 631,23

10

TSD15A1

Strat de repartiție din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevăzut sub prisma de balansare c.f,compactat cu: rulou compresor statle autopropulsat pana la 12 T

mc

42,500

74,65

3 172,57

11

TsD16XA

Strat de repartiție din balast cu granulatie de 0-71 mm prevăzut sub prisma de balastare c.f, compact cu nilou compreasor static autopropulsat de 10-12t

mc

71,000

58,59

4 159,95

12

TSF01A1

Sprijnlri de maluri,cu dulapi de fag așezați orizontal.la săpături executate In spatii limitate,avand latlmea de pana la 1.50 m intre maluri adandmea săpăturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m

mp

400,000

8,35

3 338,57

13

ACE05A1

Susțineri din lemn pentru cabluri si conducte Intllnlte in săpătură : grele

m

30,000

26,32

789,75

14

TSA23A1

Epuizarea cu pompa de mina a apelor din săpături,in teren cu Infiltrații moderate da apa săpături In teren cu infiltrații moderate de apa

mc

350,000

1.54

539,62

15

ACE16A1

Montarea parapetelor si podețelor metalice de Inventar la șanțuri pentru conducte

m

40,000

1.64

65,78

16

ACE08A1

Umplutura In sânt. la cond. de alim. cu apa sl canalizare cu: nisip

mc

782,000

52,39

40 972,75

17

TRB01B22

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri Inc aruncare dese aruncare grupa 4 distanta 20m

tona

1 640,000

8,92

14 631,34

18

DF26A1+y

Marcaj longitudinal cu banda din material plastic cu fir metalic;

ml

3 020,000

1.78

5 373,20

10.1

67iaOM*y

B«nd( «Un materia portic cu tir metalic

m

3110,600

2,35

7 323.22

19

RpDCOIF %

Reparații la ambracamintl din beton de ciment la drumuri de clasele MV, piste aeroportuare, străzi, etc. executate In doua straturi (de rezistenta sl de uzura) avand grosimea totala de: 30 cm;

mp

471,000

54,57

25 702,78

10.1

2100016

Beton marfa cl*M C 25/30 (BC 30/ B 400)

mc

141.300

330.00

46620,00

20

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlst= 10 km. (nisip)

tona

1 730,000

7,19

12 432,63

21

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlst.= 10 km (BALAST)

tona

130,000

7,19

934,24

22

TRA01A10 P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dlst-IOkm

tona

1 250,000

7,19

8 983,24

Total manopera (ore)

7 817,011

Total greutate materiale (tone)

1 799,707

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

114 372,48

80 346.36

79 719,98

24 799,14

299 237,96

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

15,800%

0,00

12 694,73

0,00

0,00

12 694,73

Sanatate

5,200%

0,00

4 178,01

0,00

0,00

4 178,01

Șomaj

0,500%

0,00

401,73

0,00

0,00

401,73

Fond de risc

0,280%

0,00

224,97

0,00

0,00

224,97

Fond de garantare

0,250%

0,00

200,87

0,00

0,00

200,87

Concedii si Indemnizații

0,850%

0,00

682,94

0,00

0,00

682,94

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

114 372,48

98 729,61

79 719,98

24 799,14

317 621,21

Cheltuieli indirecte

10,000%

31 762,12

Profit

5,000%

17 469,17

T otal General fara TVA

366 852,50

TVA (20%)

73 370,50

TOAL GENERAL (Lei)

440 222,99

Cursul de referința: 4.4775 Lel/Euro, din data de 2016-03-10

Obiectivul: REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR. CHIMIEI

Obiectul: Rețea distribuție apa

Devizul. Monta] conducte sl Instalat!! hidraulice

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capilolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

ACA10C%

Montarea in pamant a țevilor din polietilena de presiune, de înalta densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului 1-6-PE, avand diametru) de 250-315mm

ml

2 410,000

69,43

167 334,94

1.1

11462

Țeava hdpa pe100 pn6 DN 225x8Bmm

m

2 663.050

81.86

21751793

2

ACA10B%

Montarea in pamant a țevilor din polietilena de presiune, de înalta densitatea, densitate alimentarilor cu apa, asamblata prin sudura cap la cap, conform normativului 1-6-PE, avand diametrul de I60-200mm

ml

430,000

62,35

26 808,77

Zi

6701106

Țeava HDPE 100 pnS DN 160x8Jmm

m

475,150

41,72

19823,28

3

ACA10A%

Montarea In pamant a țevilor din polietilena de presiune, de înalta densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului l-B-PE, avand diametrul de 110-140mm

ml

150,000

56,66

8 498,53

3.1

6701105

Țeava HOPE 100phBDN1lOx4J!mm

m

185,750

10,63

3253,87

4

ACA10AK

Montarea In pamant a țevilor din polietilena de presiune, de înalta densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 110-140mm

ml

30,000

56,37

1 691,19

4.1

8701102

Tmv» HDPE 100 pnB DN 83x2.5mm

m

33,150

6,78

224,78

5

GD18H%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn=225mm (adaptoare de flansa, c (ASIMILAT)

buc

2,000

67,04

134,08

5.1

7108504

Teu rediu 225tnm x B3mm

buc

2,020

679,62

1 372,83

6

GD18H%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dnn225mm (adaptoare de flansa, c (ASIMILAT)

buc

31,000

67,04

2 078,25

8.1

7106504

Teu rediu 225nwi x 110mm

buc

31,310

878,09

21 168,38

7

GD18H%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn=225mm (adaptoare de flansa, c (ASIMILAT)

buc

5,000

57,04

335,20

7.1

7108504

Teu rediu 225mm x 160mm

buc

5.050

576.09

3414.25

6

GD18E%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn=160mm (adaptoare de flansa, c

buc

8,000

57,55

460,43

8.1

7106601

Teu rediu IBOmm x nomm

buc

80,080

314,45

25 161.18

9

GO18E%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn=160mm (adaptoare de flansa, c

buc

1,000

57,55

57,55

9.1

7108474

Tău egal IBOmm

buc

10,010

141.71

1 418,52

1a

GDISC-3%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn=110mm (reducții cu doua trepenlru (corecție)

buc

2,000

88,81

179,62

10.1

7106418

MuriBSmm er

buc

2.020

13,84

27,96

11

20013894

Adaptor de flansa PE 100 D= 63 SDR11

buc

20,000

11,90

238,00

12

GD1BC%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fltingurilor din polietilena dn°110mm (adaptoare de flanse, c

buc

44,000

48,07

2 114,93

12.1

7106416

Muta HOmm *r

buc

44,440

31,63

1 401.19

13

20013897

Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11

buc

44,000

49,74

2 188,56

14

GD18EK

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn°160mm (adaptoare de flansa, c

buc

9,000

57,55

517,98

14.1

7108420

MuTeiaOmmer

buc

90.090

70,69

6386,48

15

20013900

Adaptor de flansa PE 100 D= 160 SDR11

buc

9,000

96,08

864,54

16

GD18H%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn=225mm (adaptoare de flansa, c

buc

11,000

67,04

737,44

16.1

7108596

Mula 225mm SR

buc

11,110

180.48

2 005,13

17

20013903

Adaptor de flansa PE 100 D= 225 SDR11

buc

11,000

120.68

1 327,46

18

ACB05B2

îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 80 mm si pn 10-25at.

buc

18,000

9,15

164,66

1&1

6807563

Gemitira do etaiuare ane plan pnB/2.5 O = 65 M100-500 02x411733

buc

18,180

4.24

77,0B

5602037

Swvb cap hexagonal pred* M 18 x110 gr, 5,8 *4272

buc

144,000

3,51

505,44

18.3

5843146

Ruille hexagonal* (pedala a 4071 OL 37 M18

buc

144.000

1,19

171 38

19

20019589

Flansa libera ol.d. 63 pn10

buc

1,000

51,31

51,31

20

ACB05C2

îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi sl contoare cu dn 100

buc

34 000

915

311,02

mm sl pn 10-25 at.

20.1

6607587

Garnitura da «turnare ana pian pn6/2.5 D *100 M100-500 52x411733

buc

34,340

8,06

276,78

20.2

5602067

Șurub cap hexagonal preda M16 xl 30 gr, 5.614272

buc

272.000

3.52

957.44

20.3

5843146

Hulita hexagonale (pedala »4071 OL 37 M 16

buc

272.000

1.19

323,63

21

20019587

Flansa libera ol d.110 pnIO

buc

1,000

84,73

84,73

22

ACB05E1

îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 150 mm sl pn 2,5-25 at.

buc

6,000

9,15

54,89

22.1

6607604

Garnitura da etansare an» pian pn6/2,S D = 150 M 100*600 52x4 a1733

buc

6,060

12.72

77.08

22.2

5802805

Șurub cap hexagonal pred» M 20x130 gr. 5.8M272

buc

48.000

e.82

327,36

22.3

5843201

Hulita hexagonala ipedda s 4071 OL 37 M 20

buc

48,000

2.27

108,96

23

20019594

Aansa libera ol.d.160 pn10

buc

1,000

135,75

135,75

24

ACB05G1

îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 250 mm si pn 2,5-25 at.

buc

11,000

13,88

152,63

24.1

6607628

Garnitura de etantara an» plan pn6/2.5 D« 250 M100-600 g2x411733

buc

11,110

25.42

2B2.42

24.2

5802805

Șurub cap hexagonal preda M 20 x130 gr. 5.8 «4272

buc

132.000

4.84

638,88

24.3

5843201

Hulita hexagonala apectaa » 4071 OL 37 M 20

buc

132,000

1.81

212,52

25

20019597

Flansa libera ol.d.225 pn10

buc

1,000

182,73

182,73

26

GD18E%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurllor din polietilena dn=160mm (adaptoare de flansa, c

buc

2,000

57,55

115,11

26.1

7106361

Cotpa100»dr11 Q0gr160mm

buc

20.020

151,44

3 031.83

27

GD18HU

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurllor din polietilena dn»225mm (adaptoare de flansa, c

buc

2,000

87,04

134,08

27.1

7106364

Coi pe100sdr11 BOgr225mm

buc

2,020

371,04

749,50

28

GD18H%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurllor din polietilena dn=225mm (adaptoare de flansa, c

buc

1,000

67,04

67,04

20.1

7106440

Reducție pe100 «drt 1225mm x 160 mm

buc

1,010

1190,39

1202,29

29

GD18E%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurllor din polietilena dn«160mm (adaptoare de flansa, c

buc

6,000

57,55

345,32

20.1

7106444

Reducție peiaotdrll 180mmx 110mm

buc

80,060

951,19

57128.47

30

GD18C%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn»110mm (adaptoare de flanse, c

buc

16,000

48,07

769,07

30.1

7106437

Reducție pe100»dr11110mmx63mm

buc

16,160

48,70

788,99

31

GD18C%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena dn=110mm (adaptoare da flanse, c

buc

1,000

48,07

48,07

31.1

7106437++

Reducție pe100«dr11110mmx32mrn

buc

1.0101

30,92

31,23

32

ACB01A%

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventila), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 50-1 OOmm

buc

17,000

10,72

182,30

32.1

201313450413

3

Robinet Mrtpane of pu fcpn>10 6* 60 225 n 6313

bucat

a

17,000

126,76

2154,92

33

ACB01A%

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de; 50-1 OOmm

buc

6,000

13,80

82,82

33.1

291313460432

7

Robinet lerLpanaaTpu am pn»10 <1*100225 n 5313

bucat

a

8.000

203,74

1222,44

34

ACB01B%

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 125-15Omm

buc

2,000

16,82

33,63

34.1

291313450447 0

Robinet Mrtpane ar pu ta pn»10 d»160 226 n 5313

bucat

a

2,000

320,73

641,48

35

ACB01C%

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 200-250mm

buc

6,000

87,69

526,11

36.1

291313450462

6

Robinet «ertpana Mi pu am pn>10 d>200 225 a 1518

bucat

a

6.000

1 213.57

7281,40

36

RI361310

Montarea pieselor de legătură cu flanse In Instalație, pentru peslunl pana la 20 ata piese care fac parte din gupa de dlametre; 80-200 cu etansare dubla

buc

12,000

61,67

740,04

37

ycoi

Procurare racord elastic cu flanse Dn 100 mm

buc

3,000

282,59

847.77

38

YC01

Procurare racord elastic cu flanse Dn 150 mm

buc

2,000

376,36

752,72

39

YC01

Procurare racord elastic cu flanse Dn 200 mm

buc

8,000

734,35

5 874,80

40

ACE11D3+

Colier mecanic pentru branșament avand d: 100 mm cu colier de siguranța la conducte dn 225

buc

1,000

348,39

348,39

41

ACB01A%

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 50-1 OOmm

buc

1,000

13,80

13,80

41.1

291313450432

7

Robinet tertpana aT pu am pn>10 <1*100 225 n 5313

bucal

a

1,000

203.74

203,74

42

RI381311

Montarea pieselor de legătură cu flanse In Instalație, pentru peslunl pana la 20 ata piese care fac parte din gupa de dlametre: 80-200 cu etansare tripla

buc

1,000

90,45

90,4543

4118104

Cot fonta maleabila a1 s474 DN 100 4

buc

1,000

15,88

15,88

44

CMj26O15 F

Confecționarea și asamblarea Echip. robinet (cu sert. pană ventil) cu flanșă + ștuț dn -100 mm

buc

1,000

41,11

41,11

45

ACE11D3+ +

Colier mecanic branșament avand d: 2" cu colier de siguranța la conducte dn 225

buc

7,000

325,39

2 277,72

46

ACB01A%

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 50-100mm

buc

7,000

10,72

75,06

411

291313450413

3

Robinet aertpana af pu fcpn«10 tt= 50 225 n 5313

bucal

a

7,000

126,76

887.32

47

ACBO0K1

Montare țeava otel pentru conducte îmbinare prin sudura el. Dn

500

m

5,000

32,47

162,34

47.1

3315004

Țeava pentru conducte s 506 x 8.74/oi 44 2 #6898/2

m

5.025

120,00

603,00

48

ACB08E1

Montare țeava otel pentru conducte îmbinare prin sudura el. Dn 150

m

0,500

8,02

4,01

411

3111666

Țeava pentru construcții Tara sudura LC 159 xB 7 OLT 35 • 404/2

m

0,502

62.00

31,15

49

ACB08C1

Montare țeava otel pentru conducte îmbinare prin sudura el. Dn 100

m

0,500

4,31

2,15

4S.1

3110076

Țeava pentru construcții tara sudura LC 108 x4 / OLT 35 s 404/2

m

0.502

36,00

1108

50

ACA25D%

îmbinarea cu flansa a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe sl a armaturilor, avand diametrul de: 500-600 mm

buc

1,000

34,23

34,23

50.1

5803677

Șurub cap hexagonal preda M 27 x130 gr. 18 s4272

buc

16,000

100

144,00

50.2

6601856

Garnitura cauciuc pres.f.inser.rez.pettip1>70%cau 250-500

kg

1,010

101,78

102,78

50.3

4104646**

Reducție fenta cu flansa pn 10 >1879 SOOx 200

buc

1.000

1400,00

1400,00

51

ACB05E1

îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 150 mm sl pn 2,5-25 at

buc

2,000

9,15

18,30

51.1

6607604

Garnitura da etansare ans pian pnfi/2,5 D ■150 M100400 g2x411733

buc

2,020

100

12,12

51.2

5801320

Șurub cap hexagonal prada M12 xlOOgr. 5.8 S4272

buc

16,000

3,00

48,00

51.3

5842738

Piulița hexagonala sewiprtdse M12 gr. 5 s 4071

buc

16,000

1.00

16,00

52

ACB05F1

îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 200 mm si pn 2,5-10 at

buc

2,000

9,15

18,30

52.1

6607616

Garnitura de etanșam ans plan pnfl/2.5 D > 200 M100-500 g2x411733

buc

2,020

16,00

32,32

52.2

5802843

Șurub cap hexagonal prada M 20 x140 gr. 5.8 S4272

buc

16,000

8,00

12100

52.3

5843201

Pkflta hexagonala ipedaia a 4071 OL 37 M 20

buc

16,000

1.61

25,76

53

ACB05K2

îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi sl contoare cu dn 500 mm si pn 10-25 at.

buc

4,000

32,B9

131,56

53.1

8607668

Garnitura da etanaare ana plan pnS/2.5 D ■ 500 M101600 g2x411733

buc

4,040

3100

145,44

53.2

5803677

Șurub cap hexagonal preda M 27 x130 gr. 16 14272

buc

80,000

9,00

72100

513

5843275

Pirita hexagonala apedata s 4071 OL 37 M 27

buc

80,000

3,00

240,00

54

GD24E%

Pozarea cond. de protecție prin foraj orizontal dirijat (fod) executat in teren normal dn=316-420

m

84,000

924,45

77 653.48

54.1

3113200

Țeava pentru construcții fara sudura LC 356 x 8 / OLT 35 a 404/2

m

84.252

t65,00

13901,58

55

GD24D%

Pozarea cond. de protecție prin foraj orizontal dirijat (fod) executat In teren normal dn°251-315

m

25,000

554,50

13 862,46

55.1

3112775

Țeava pentru constuctil tara sudura LC 273 x 8/OLT 351404/2

m

25,076

12100

3159,45

56

GD24C-1%

Pozarea cond. de protecție prin foraj orizontal dirijat (fod) executat in teren tare dn=161-250mm (corecție)

m

10,000

332,04

3 320,45

55.1

3112402

Țeava pentru construcții fara sudura LC 219 x 6/ OLT 35 s 404/2

m

10,030

80,00

802,40

57

ACB03D%

Montarea in căminul existent a contorului de apa si a robinetului de concesie îngropat, la branșamentele de plumb, avand diametrul de: 50mm

buc

8,000

54,15

433,18

57.1

4825586

Contor cu elice,capete lntr*ledre>flanse, DN « 50 mm

buc

8,000

631,55

5052,40

57.2

20011754

Robinet CU OBTURATOR SFERIC DN 50 MM. PN 6/10

buc

8,000

130,00

1040,00

58

ACB03D%

Montarea In căminul existent a contorului de apa sl a robinetului de concesie îngropat, la branșamentele de plumb, avand diametru) de: 50mm

buc

3,000

54,60

163,79

511

4625569

Contor cu eSce,capete intr*lesire,flanse, DN »100 mm

buc

3,000

631,65

1694,65

512

20011705

Robinet CU OBTURATOR SFERIC DN 100 MM. PN 6/10

buc

3,000

220.00

660,00

59

ACB06B%

Montarea hidrantilorde incendiu subterani sl suprateranl, pe poziție existenta, avand diametrul de: Dn»100 suprateran

buc

28,000

105,04

2 941,06

511

4108068

Cot cu picior flansa*mufa pn 1011675 DN »100

buc

28.000

111,52

3 122.48

512

7324340*

Hidrant suprateran

buc

26,000

1800,00

44 800,00

60

ACE05A1

Piesa de trecere etanșa a conductelor prin pereți cu greut. plna la 50 kg inclusiv

tona

0,150

2 027,91

304,19

811

8311607

PtesE meici.de trecere etanșa prin zid A conduct

kg

150,000

3,07

460,48

51

CL22A1

Piese metalice gata confecționate înglobate în beton la turnare, pentru trecerea conductelor prin pereții rezervoarelor izolate cu frânghie gudronata

kg

90,000

1,96

176,54

61.1

6311607

Reia metal (PENTRU SPRIJINIREA CONDUCTELOR)

kg

90,000

3,07

276,28

62

IZD03A

Vopsirea confecțiilor șl construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana

tona

0,090

84,68

7,62


63

ACA20F1

închiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect probei de preș, avand d 210-225

buc

6 000

23,95

191,57

64

ACA20D1

închiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect, probei de preș avand d 150-170

buc

4,000

19,08

76,32

65

20021063

Apa PENTRU PROBE

mc

106,000

3,00

316,00

66

ACE07F1

Spalarea sl desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 200

100

m

24,100

78,56

1 693.24

67

ACE07E1

Spalarea sl desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn150

100

m

4,300

52,70

226,61

66

ACE07C1

Spalarea sl desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn100

100

m

1,500

33,74

50,61

69

ACE07A1

Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dnSO

100

m

0,300

19,46

5,84

70

TRA01A05

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlst.» 5 km.

tona

25,000

7,19

179,75

Total manopera (ore)

7 625,907

Total greutate materiale (tone)

708,953

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

558 790,40

78 383,05

156 221,38

179,75

793 574,59


Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

15,800%

0,00

12 394,52

0,00

0,00

12 384,52

Sanatate

5,200%

0,00

4 075,92

0,00

0,00

4 075,92

Șomaj

0,500%

0,00

391,92

0,00

0,00

391,92

Fond de risc

0,280%

0,00

219,47

0,00

0,00

219,47

Fond de garantare

0,250%

0,00

195,96

0,00

0,00

195,96

Concadli si indemnizații

0,850%

0,00

666,26

0,00

0,00

666,26


Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

558 790,40

96 317,09

156 221,38

179,75

811 508,63

Cheltuieli indirecte

10,000%

81 150,86

Profit

5,000%

44 632,97

Total General fara TVA

937 292,47

TVA (20%)

187 458,49

TOAL GENERAL (Lei)

1 124 750,95

Cursul de referința: 4.4775 Lel/Euro, din data de 2016-03-10

Total manopera (ore)

1 812,170

Total greutate materiale (tone)

. ,. .. . . „

231,362

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

15,800%

0,00

2 942,94

0,00

0,00

2 942,94

Sanatate

5,200%

0,00

968,56

0,00

0,00

968,56

Soma]

0,500%

0,00

93,13

0,00

0,00

93,13

Fond de risc

0,280%

0,00

52,15

0,00

0,00

52,15

Fond de garantare

0,250%

0,00

46,57

0,00

0,00

46,57

Concedii si Indemnizații

0,850%

0,00

158,32

0,00

0,00

158,32

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

74725,31

22 887,88

1 212,44

662,80

99 688,43

Cheltuieli indirecte

10,000%

9 968,84

Profit

5,000%

5 482,86

Total General fara TVA

115 140,14

TVA (20%)

23 028,03

TOAL GENERAL (Lei)

138168,16
SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

ACE19D%

Executarea căminului de vane din beton monolit, cu secțiunea circulara (proiect ISLGC-1785-2), cu Dl=2 m, in terenuri fara apa subterana, cu adandmea H de: 3m

buc

1,000

5 680,30

5 680,30

2

ACE19H%

Executarea căminului de vane din beton monolit, cu secțiunea drculara (proiect ISLGC-1785-2), cu Di=2 m, in terenuri fara apa subterana, cu adandmea H de: 2m

buc

12,000

4 751,62

57 019,42

3

ACD09H1

Cămin vane beton mon. sect. drc. pr. tip 178S-2 dl 1,5 m. h 2,0 fara apa subterana carosabil

buc

2,000

1 250,94

2 501.88

4

ACD08H1

Cămin vane beton mon. sect drc. pr. tip 1785-2 dl 1,25 m. h 2,0 fara apa subterana carosabil

buc

6,000

963,86

5 783,16

5

ACD01L1

Capac sl rama stas 2308-81 pentru cămine cu piesa suport carosabil iv

buc

21,000

630,41

11 138,51

6

CF11B1

Tencuieli sdhrlsite executate cu mortar de dment marca M 100-T, aplicate manual la rezervoare, haznale, cămine de vizitare etc, în grosime medie de 2 cm, exduslv schela

mp

7,000

14,58

102,03

a.1

2101195

Mortar tancuiata M100 (varhidr*) a 1030

mc

0.112

160,00

17,92

7

ACF02B%

Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm sl trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces In cămine din: zidărie de cărămidă,boltari de beton,beton monolit

ml

42,000

40,67

1 708,00

7.t

7106006

Ornant portarul p 40 aad

ta

71,820

0.36

25,86

8

IZB04B

Protecția antlcorozlvă a străpungerflor (la conducte, sifoane etc.) cu masă de șpaclu din mastic bltumlnos, în grosime medie de 18 mm, cu două straturi de armare;

buc

43,000

239,34

10 291,46

9

TRA01A05

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlst* 5 km.

tona

120,000

7,19

862,80

10

TRB01C14

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri Inc aruncare dese răsturnare grup1-3 distanta 40m

tona

20,000

7,96

159,11

11

TRB05A22

Transportul materialelor prin purtat directmateriale Incomode sub 25 kg distanta 20m

tona

4,000

19,22

76,88

12

TRB01C12

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri Inc aruncare dese răsturnare grup1-3 distanta 20m

tona

10,000

5,94

59,41Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

74 725,31

18 626,20

1 212,44

862,80

95426,75


Raport senorat cu propamul WnOocDovIz. creM do Solunagnin www.wIndocdBvtiro. TeWort 0238.407076


SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

CO07B1

împrejmuiri din sârmă, fixată pe stâlpi metalici cu panouri de gard din ramă de oțel rotund 016, mm șl împletitură din sârmă de oțel zincată 0- 2 mm cu ochiuri pătrate de 16x16 mm, cu înălțimea la coamă de 2,05 m

m

140,000

65,87

12 022.50

2

TSC03G1

Săpătură mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere Interna sl comanda hidraulica,In : pamant cu umiditate naturala,descărcare In autovehicule teren catg 3

100

mc

0,300

241,53

72,46

3

TSE02C1

Finisarea manuala a terenurilor sl platformelor,cu denivelări de 10-20 cm,In: teren tare

100 mp

1,500

74,72

112,09

4

DA06A1

Strat de agregate naturale dllndrate, avand funcția de rezidenta filtranta, Izolatoare, antlgellva sl antlcapliara, cu astemere manuala;

mc

30,000

46,98

1 409,2B

5

2200381

Balast sortat spalat de rau 0-70 mm

mc

3B.330

18,50

727,61

6

TRA01A50

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 50 km.

tona

66,660

28,22

1 686,52

7

+OSC02

Montare si demnontare transport container Bantler tip birou sau vestiBr muncitori

buc

2,000

555,00

1 110,00

8

+OSC03

Montare sl demnontare transport container șantier tip grup sanitar 6 cabine

buc

2,000

40,00

80,00

9

ACA10A-A SIM

Rețea de alimentare cu apa șantier, inclusiv cămin apometru, armaturi, fitinguri

ml

6,000

57,32

458,60

10

ACA10D-A SIM

Rețea canalizare menajera șantier, inclusiv 6 cămine sl armaturi sl 2 separatoare nemoi

m

8,000

73,74

589,94

11

+OSC04

Montare sl demontare rampa spalare auto

buc

1,000

555,00

555,00

12

EC03B1-A SIM

Iluminat exterior pa stâlpi de lemn, cablu CYABY 5x10mmp, lămpi, platbande

m

148,000

8,73

1 291,71

13

EC03C1-A SIM

Instalație electrica de forța cablu cyy, platbanda si tablouri electrice

m

340,000

2,88

980,90

13.1

4803056

Cablu enstd* cyiby 0,6/1 KV4x10U*677S

m

346.797

e,7e

2 344.53

14

6720343

Panou de prezentare pichet PSI

buc

1,000

50,28

50,28

Total manopera (ore)

248,345

Total greutate materiale (tone)

167,518

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

17 259,24

4 175,26

370,38

1 886,52

23 691,40

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

15,800%

0,00

659,69

0,00

0,00

659,69

Sanatate

5,200%

0,00

217,11

0,00

0,00

217,11

Șomaj

0,500%

0,00

20,88

0,00

0,00

20,88

Fond de risc

0,280%

0,00

11,69

0,00

0,00

11,69

Fond de garantare

0,250%

0,00

10,44

0,00

0,00

10,44

Concedii si Indemnizații

0,850%

0,00

35,49

0,00

0,00

36,49

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

17 259,24

5130,56

370,38

1 886,52

24 646,70

Cheltuieli Indirecte

10,000%

2 464,67

Profit

5,000%

1 355,57

Total General fara TVA

28 466,94

TVA (20%)

5 693,39

TOAL GENERAL (Lei)

34 160,33

Raport generat ai programul WnDocDevtt.


i; Telefon. 0236.407078


SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

+YOO++

Taxa salubrizare - depozitare deșeuri din frazare spargere asfalt/baton

t

142,000

6,00

852,00

Total manopera (ore)

0,000

Total greutate materiale (tone)

0,000

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

0,00

0,00

0,00

852,00

852,00


Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

15,800%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanatate

5,200%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soma]

0,500%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de risc

0,280%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de garantare

0,250%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Concedii sl indemnizații

0,850%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

0,00

0,00

0,00

852,00

852,00

Cheltuieli indirecte

0,000%

0,00

Profit

0,000%

0,00

Total General tara TVA

852,00

TVA (20%)

170,40

TOAL GENERAL (Lei)

1 022,40

Cursul de referința: 4.4775 Lel/Euro, din data de 2016-03-10

Raport generai cu pragratnul3MnQocDevUr creat de SoAmagazin www.windocdevii.ro: Telefon: 0238,407078 O


CA


Cuprins REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR. CHIMIEI

Simbol

Denumire

Pagina

c

Cuprins Dosar Raportare

7

REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR. CHIMIEI

F1

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

2

F2

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

3

DG

Devizul general

4

Dl

Centralizatorul investiției

6

7.1

Rețea distribuție apa

DO

Devizul obiectului

7

7.1.1

Terasamente

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

8

7.1.2

Montaj conducte sl Instalații hidraulice

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

10

7.1.3

Construcții pe rețea

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

14

7.1.4

Organizare de șantier

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

16

7.1.5

Amenajări pentru protecția mediului

=3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

18OtoUdW. REȚEA DISTRIBUȚIE APA KTR. CHIMIEI

Formularul F1 - CENTRALIZATORUL chahulaBorpeoblotdlv

Nr. «t

Nr. cap. / aubcap. devti general

Denumirea capitoMor da dwMuMi

Valoarea diattuMor/ obtaa. exdutiv TVA

Din care C+M

Milei

MilEuro

MU Lai

MliEuro

0

1

2

3

4

5

6

1

1J

Amenajarea lartnulul

2

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului al aducerea la starea Htiaja

3

1.3.1

Rețea dWributie apa

4

1.11.5

Amenajări panta protectia mediului

5

2.1

Chahulafl panta aalguma uiMtatBor necawo obiectivului

B

11

Studii teren

7

13

Proiectam al Ingineria

B

4.1

Conttadfl al InalataW

9

4.1.1

Rotea clătiibutie apa

10

4.1.1.1

Teraaonwtte

11

4.1.1 2

Montaj conducte al InetalatU hidraulica

12

4.1.1.3

Conatacti pe rotea

13

4.2

Montaj utiUj tehnologic

14

4.3

Utilaje. echipamente tehnologica, al ftjnctionaJe cu montaj

15

4.4

Utilaje fora montaj ai echipamente da tmnaport

10

4.5

Dctarl

17

4.5

Active necorpore le

15

5.1

Organizare do tanti ar

TOTAL VALOARE (axdinlv TVA):

Taxe pa valona adaugata:

TOTAL VALOARE (Indualv TVA).


RvM «tfWM tu pMflMHtai HWMJmtt «d d* Idbwpat* ww.wdnidiMnr tnMm 03M4OTQnObiectivul. REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR. CHIMIEI

Formularul F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

Nr. crt.

Nr. cap. / subcap deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea, exclusiv TVA

Mii Lei

Mii Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrări de construcții

2

1

Rețea distribuție apa

3

2

Terasanwnte

4

3

Montai conducte sl Instalații hidraulice

S

4

Construcții pe rețea

6

TOTAL 1

7

li

Montaj utilaje sl echipamente tehnologice

8

TOTAL li

0

III

Procurare

10

1

Utilaje sl echipamente tehnologice

11

2

Utilaje sl echipamente de transport

12

3

Dotări

13

TOTAL III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata.

TOTAL VALOARE:

Raport generat cu programul WnDocDevtx. creat do Scttmagazln www.windoedBvir.ro: TeWon: 0236.407078

Obiectivul: REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR CHIMIEI

Formularul C1 - Centralizatorul investiției

Nr

Denumire

Devize (Lei fara TVA)

Echipamente (Lei fara TVA)

1

Rețea distribuție apa

1.1

Terasamente

1.2

Montaj conducte si Instalații hidraulice

1.3

Construcții pe rețea

1.4

Organizare de șantier

1.5

Amenajări pentru protecția mediului

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):

TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):

TOTAL VALOARE (fara TVA):

Taxa pe valoarea adaugata (20 %):

TOTAL VALOARE:

__      Raport generat oi programul WnDoeDortt. croat de Softmegazin wnw.wlndcerHMz.iD: Telefon: 0236.407076

<1


Obiectivul; REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR. CHIMIEI Obiectul: Rețea distribuție apa


Anexa Nr. 6 DEVIZUL

obiectului: Rețea distribuție apa

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII Lei

MII Euro

Mii Lei

MII Lei

MII Euro

1

2

3

4

5

6

7

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Rețea distribuție apa

2

Terasamente

3

Montaj conducte al Instalații hidraulice

4

Constructi pe rețea

TOTAL I

ÎL-MONTAJ

1        |Monta| utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

III. - PROCURARE

1

Utilaje al echipamente tehnologica

2

Utilaje sl echipamente da transport

3

Dotări

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)


Riport goneret cu programul IMnDwDevt creat da SoTtmogazin www.windoodenite.ro: Talafon: 0238.407078Obiectivul: REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR CHIMIEI Obiectul: Rețea distribuite apa Devizul: Terasamente

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul letal (Lei)

1

RpDC04B %

Taterea cu mașina cu discuri dlamantate a rosturilor de dllatatte sl contracție in betonul de uzura, ta: drumuri si străzi;

ml

1 176,000

2

DG06B1

Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podelelor si gurilor de scurgere etc, executate In: alei, trotuare sau fundații de drumuri.

mc

142,000

3

TRA01A10 P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dlst°10km

tona

340,800

4

TSA04D1

Săpătură manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m lățime si maximum 4.50 m adâncime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundații,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adandmea săpăturii 0*1,5 m teren foarte tare

mc

718,000

5

TSC02B1

Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12*0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descărcare in depozit teren calg 2

100 mc

28,710

6

TSD02B1

Imprastierea pământului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,In straturi cu grosimea de: 21-30 cm

100 mc

16,850

7

TSD01C1

Imprastierea cu lopata a pamant afinat,strat uniform 10*30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coezlv

mc

1 123,000

8

TSD04A1

Compactarea cu malul de mana a umpluturilor executate in săpături orizontale sau înclinate la 1/4,Inclusiv udarea fiecărui strat de pamant In parte,avand: 10 cm grosime pamant necoezlv

mc

281,000

9

TSD05B1

Compactarea cu malul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor In straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecărui strat in parte,umpluturile executandu-se din: pamant coezlv

100

mc

25,270

10

TSD15A1

Strat de repartiție din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevăzut sub prisma de balansare c.f,compactat cu: rulou compresor stafie autopropulsat pana la 12 T

mc

42,500

11

TsD16XA

Strat de repartiție din balast cu granulatie de 0-71 mm prevăzut sub prisma de balastare c.f. compact cu rulou compreasor static autopropulsat de 10-12t

mc

71,000

12

TSF01A1

Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag așezați orizontal,la săpături executate In spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adandmea săpăturii de 0.00-2 m,Intre dulapi 0.00-0.20 m

mp

400,000

13

ACE06A1

Susțineri din lemn pentru cabluri sl conducte intilnite In săpătura : grele

m

30,000

14

TSA23A1

Epuizarea cu pompa de mina a apelor din săpături,in teren cu infiltrații moderate de apa săpături in teren cu infiltrații moderate de apa

mc

350,000

15

ACE15A1

Montarea parapetelor sl podețelor metalice de inventar la șanțuri pentru conducte

m

40,000

16

ACE08A1

Umplutura In sânt. la cond. de allm. cu apa sl canalizare cu: nisip

mc

782,000

17

TRB01B22

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 4 distanta 20m

tona

1 640,000

18

DF26A1+y

Marcaj longitudinal cu banda din material plastic cu fir metalic;

ml

3 020,000

18.1

6710096*y

emda din nutartd putte cu flr mttdto

m

3110.600

19

RpDCOIF %

Reparații la ambracamlntl din beton de dment la drumuri de clasele MV, piste aeroportuare, străzi, etc. executate In doua straturi (de rezistenta si de uzura) avand grosimea totala de: 30 cm;

mp

471,000

18.1

2100816

Beton marfa dus C 25/30 (BC 30/B 400)

mc

141.300

20

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. (nisip)

tona

1 730,000

21

TRAD1A10

Transportul rutier al materiatelor,semlfebricatelor cu autobasculanta pe dist= 10 km (BALAST)

tona

130,000

22

TRAQ1A10 P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dlst=10km

tona

1 250,000

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

%

Sanatate

%

Șomaj

%

Fond de risc

%

Fond de garantare

%

Concedii si indemnizații

%

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte

%

Profit

%


Total General tara TVA

TVA (20%)

TOAL GENERAL (Lei)


Raport generat cu programul WnDoeDevtt, croat da SoRmagazIn www.wjndocdevii.fo. Telefon: 0236.407078Obiectivul: REȚEA DISTRIBUȚIE APA STR. CHIMIEI

Obiectul: Relee distribuție apa

Devizul. Montaj conducte sl instalații hidraulice

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

ACA10C%

Montarea tn pamant a țevilor din polietilena de presiune, de înalta densltatae. densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului 1-6-PE, avand diametrul da 250-315mm

ml

2 410,000

1,1

11482

Țeava hdpe pe100 pn6 DN 225«8.6om

m

2 663,050

2

ACA10B%

Montarea in pamant a țevilor din polietilena de presiune, de inalta densltatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul da 160-200mm

ml

430,000

2.1

8701108

Tem HOPE 100 pnB DN 160x6.2™»

m

475,150

3

ACA10A%

Montarea in pamant a țevilor din polietilena de presiune, da înalta densltatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 110-140mm

ml

150,000

11

8701105

Teev» HOPE 100 pnBDN 110x4 Jmm

m

165.750

4

ACA10A%

Montarea in pamant a țevilor din polietilena de presiune, de inalta densltatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 110-140mm

ml

30,000

4.1

6701102

Teevt HOPE 100 pn6 DN 63x2.Smn

m

33.150

5

GD18H%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fltingurilor din polietilena dnc225mm (adaptoare de flansa, c (ASIMILAT)

buc

2,000

5.1

7108504

Teu redus 225nsn X 63mm

buc

2,020

6

GD10H%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fltingurilor din polietilena dn=225mm (adaptoare de flansa, c (ASIMILAT)

buc

31,000

M

7106504

Tau redut 225rrm x 110mm

buc

31.310

7

GD18H%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitingurifor din polietilena dn°225mm (adaptoare de flansa, c (ASIMILAT)

buc

5,000

7.1

7106504

Teu radm 225mm x 160mm

buc

5,050

8

GD18E%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fltingurilor din polietilena dn=160mm (adaptoare de flansa, c

buc

8,000

8.1

7106501

Teu radia 160mm x 110nvn

buc

50.080

9

GD18E%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fltingurilor din polietilena dn=160mm (adaptoare de flansa, c

buc

1,000

li

7106474

Teu egal IBOmm

buc

10,010

10

GD18C-3%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fltingurilor din polietilena dn°110mm (reducții cu doua trepentru (corecție)

buc

2,000

10.1

7106418

Mura63mni ir

buc

2,020

11

20013894

Adaptor de flansa PE 100 0= 63 SDR11

buc

20,000

12

GD18C%

îmbinarea prin sudura cap fa cap a fltingurilor din polietilena dn=110mm (adaptoare de flanse, c

buc

44,000

12.1

7108410

Muunanmir

buc

44.440

13

20013897

Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11

buc

44,000

14

GD18E%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fltingurilor din polietilena dn°160mm (adaptoare de flansa, c

buc

9,000

14.1

7106420

Uura160mmir

buc

eo.oso

15

20013900

Adaptor de flansa PE 100 0= 160 SDR11

buc

9,000

18

GD18H%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fltingurilor din polietilena dn*225mm (adaptoare de flansa, c

buc

11,000

18.1

7t065S0

Mut«225mmSR

buc

11 110

17

20013903

Adaptor de flansa PE 100 D= 225 SDR11

buc

11,000

18

ACB05B2

îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi sl contoare cu dn 80 mm si pn 10 -25 at.

buc

18,000

18.1

8607563

Garnitura de etanure ani plan pn6Z2,5 D » 65 M100400 g2x411733

buc

18.180

18.2

6602037

Șurub cap hexagonal prada M16 x110 gr 58»4272

buc

144,000

10.3

5843146

Ruliu hexagonale «pedala » 4071 OL 37 M 16

buc

144.000

19

20019589

Flansa libera ol.d. 63 pn10

buc

1,000

20

ACB05C2

îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 100

buc

34,000

mm si pn 10 -25 at.

20.1

6807587

Garnituri de etansare ani plm pn6/2,5 □ 3100 M 100-500 g2x411733

buc

34.340

202

5802087

Șurub cap hexagonal precis M 16 x13O gr. 5.8 U272

buc

272,000

20.3

5843146

Piulița hexagonala speciala ■ 4071 OL 37 M 16

buc

272,000

21

20019587

Planșa libera ol d.110 pn10

buc

1,000

22

ACB05E1

îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi sl contoare cu dn 150 mm sl pn 2,5-25 at.

buc

6,000

22.1

6607604

Garnitura de etansare ani pian pnB/2,5 O «150 M100-500 g2x411733

buc

6,060

222

5802805

Șurub cap hexagonal prada M 20 X130 gr. 5.6 14272

buc

48,000

223

5843201

PtulKa hexagonala speciala • 4071 OL 37 M 20

buc

48,000

23

20019594

Flansa libera ol.d.160 pn10

buc

1,000

24

ACB05G1

îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 250 mm si pn 2,5-25 at.

buc

11,000

24.1

6607623

Garnitura de itansare ani plan pn6/2,5 0 “ 250 M100-500 g2x411733

buc

11.110

24.2

5802805

Sune cap hexagonal preda M 20 x130 gr. 5.8 (4272

buc

132,000

24.3

5843201

PtuUta hexagonale speciala s 4071 OL 37 M 20

buc

132,000

25

20019597

Flansa libera ol.d.225 pn10

buc

1,000

26

GD18EK

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn=180mm (adaptoare de flansa, c

buc

2,000

26.1

7106381

Cot pi 100 sdrt 1 OOgr 160mm

buc

20.020

27

GD18H%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn»225mm (adaptoare de flansa, c

buc

2,000

27.1

7106364

Cot pe100 sdrll OOgr 225mm

buc

2,020

28

GD18H%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn«225mm (adaptoare de flansa, c

buc

1,000

28.1

7106448

Reducția pe 100 »dr11225mm x tBO mm

buc

1.010

29

GD18E%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn=180mm (adaptoare de flansa, c

buc

6,000

20.1

7106444

Reducție pe100tdr11160mmx110mm

buc

60.060

30

GD18C%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn=110mm (adaptoare de flanse, c

buc

16,000

30.1

7106437

Reducție pa100*dr11 iiommx63mm

buc

18.160

31

GD18C%

îmbinarea prin sudura cap la cap a fitlngurilor din polietilena dn°110mm (adaptoare de flanse, c

buc

1,000

31.1

7106437+*

Reducția pe100idr11110mmx32mm

buc

1,010

32

ACB01A%

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 50-1 OOmm

buc

17,000

321

281313450413

3

Robinet iert, pana al pu te pn»10 d« 50 225 n 5313

bucal

a

17,000

33

ACBQ1A%

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 50-1 OOmm

buc

6,000

311

281313450432

7

Robinet aartpana af pu am pn»10 d»100 225 n 5313

bucal

a

6,000

34

ACB01B%

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizate, avand diametrul de: 125-150mm

buc

2,000

34.1

281313450447

0

Robinet șart.pana of pu bz pn>10 d»15O 225 n 5313

bucal

a

2,000

35

ACB01CU

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 200-250mm

buc

6,000

35.1

281313450482

8

Robinet iert.pana a-oi pu am pn»10 d»200 22511518

bucal

a

8,000

36

RI361310

Montarea pieselor de legătura cu flanse In Instalație, pentru peslunl pana la 20 ata piese care fac parte din gupa de diametre: 80-200 cu etansare dubla

buc

12,000

37

YC01

Procurare racord elastic cu flanse Dn 100 mm

buc

3,000

38

YC01

Procurare racord elastic cu flanse Dn 150 mm

buc

2,000

39

YC01

Procurare racord elastic cu flanse Dn 200 mm

buc

8,000

40

ACE11D3+

Colier mecanic pentru branșament avand d: 100 mm cu colier de siguranța la conducte dn 225

buc

1,000

41

ACB01A%

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 50-1 OOmm

buc

1,000

41.1

281313450432

7

Rabin* urlpini ai pu am pn=10 4»100 225 n 5313

buc* a

1,000

42

RI361311

Montarea pieselor de legătura cu flanse In Instalație, pentru pesiuni pana la 20 ata piese care fac parte din gupa de diametre: 80-200 cu etansare tripla

buc

1,000


43

4118104

Cot fonta maleabila a1 s474 DN 100 4

buc

1,000

44

CMJ26O15 F

Confecționarea șl asamblarea Echip. robinet (cu seri pană ventil) cu flanșă + ștuț dn =100 mm

buc

1,000

45

ACE11D3+

+

Colier mecanic branșament avand d: 2” cu colier de siguranța la conducte dn 225

buc

7,000

46

ACB01A%

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 50-1 OOmm

buc

7,000

46,1

291313450413

3

Robinet se/Lpana af pu fcpn»10 d» 50 225 n 5313

bucat

a

7,000

47

ACB08K1

Montare țeava otel pentru conducte îmbinare prin sudura el. Dn 500

m

5,000

47.1

3315004

Țeava pentru conducta » 508 x 8,74/d 44 2 86606/2

m

5.025

48

ACB0BE1

Montare țeava otel pentru conducte îmbinare prin sudura el. Dn 150

m

0,500

48.1

3111666

Țeava pentru construcții tara sudura LC159 x6/OLT 35 s 404/2

m

0,502

48

ACB08C1

Montare țeava otel pentru conducte îmbinare prin sudura el. Dn 100

m

0,500

46.1

3110076

Țeava pentru construcții tara sudura LC 108 x 4 / OLT 35 s 404/2

m

0,502

50

ACA26D%

îmbinarea cu flansa a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avand diametrul de: 500-600 mm

buc

1,000

50.1

5803677

Șurub cap hexagonal preda M 27 x130 gr. 5.8 S4272

buc

16.000

50.2

6601856

Garnitura cauciuc prea. t.lnsorjez.pattip1»70%cau 250^00

k9

1.010

50.3

4104648**

Reducția fonta cu «ansa pn 10 81579 500x 200

buc

1,000

51

ACB05E1

îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 150 mm si pn 2,5-25 at

buc

2,000

51.1

6607604

Garnitura do etansara ane plan pn6/2,5 D « 150 M1004500 g2x4 a1733

buc

2,020

51.2

5801320

Șurub cap hexagonal prade M12 x100 gr. 5.8 84272

buc

16,000

51.3

5842738

Plultta hexagonala samlprecise M12 gr. 5 a 4071

buc

16,000

52

ACB05F1

îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 200 mm si pn 2,5-10 at

buc

2,000

52.1

6607818

Garnitura do etansara ana plan pn6/2,5 D « 200 M100400 g2x4 e1733

buc

2,020

512

5802643

Șurub cap hexagonal prada M 20 x140 gr. 5.8 84272

buc

16,000

513

5843201

Piulița hexagonala speciala e 4071 OL 37 M 20

buc

16,000

53

ACB05K2

Îmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 500 mm si pn 10 -25 at

buc

4,000

53.1

6607666

Garnitura de etansara ana plan pn6/2,5 D ■ 500 M 100400 g2x4 «1733

buc

4,040

53.2

5803677

Șurub cap hexagonal prade M 27 x130 gr. 5.8 «4272

buc

60,000

513

5843276

PluBla hexagonala spedala a 4071 OL 37 M 27

buc

80,000

54

GD24E%

Pozarea cond. de protecție prin foraj orizontal dirijat (fod) executat In teren normal dn=316-420

m

84,000

54.1

3t13200

Țeava pentiu construcții fara sudura LC 356x8/OLT 351404/2

m

64,252

55

GD24D%

Pozarea cond. de protecție prin foraj orizontal dirijat (fod) executat in teren normal dn=251-315

m

25,000

55.1

3112775

Țeava pentru constructS tara sudura LC 273 x 8 /OLT 35 a 404/2

m

25,075

56

GD24C-1%

Pozarea cond. de protecție prin foraj orizontal dirijat (fod) executat In teren tare dn=161-250mm (corecție)

m

10,000

58.1

3112402

Țeava pentru construcții fara sudura LC 210 x 6 /OLT 35 s 404/2

m

10,030

57

ACB03D%

Montarea In căminul existent a contorului de apa sl a robinetului de concesie îngropat, la branșamentele de plumb, avand diametrul de: 50mm

buc

8,000

57.1

4625566

Contor cu elice,capete lntr*ieiire,flanie, DN «■ 60 mm

buc

6,000

57.2

20011754

Robinet CU OBTURATOR SFERIC DN 50 MM. PN 6/10

buc

0.000

58

ACB03D%

Montarea In căminul existent a contorului de apa sl a robinetului de concesie îngropat, la branșamentele de plumb, avand diametral de: 50mm

buc

3,000

58.1

4825569

Contor cu elice.ccpete IntrHeslre.flanse, DN ® 100 mm

buc

3,000

582

20011705

Robinet CU OBTURATOR SFERIC DN 100 MM, PN 8/10

buc

3,000

59

ACB06B%

Montarea hidrantilorde incendiu subterani si supraterani, pe poziție existenta, avand diametrul de: Dn»100 suprateran

buc

28,000

59.1

4108068

Cot cu pldcrflansa+mufa pn 10 81075 DN «100

buc

26,000

59.2

7324340*

Hidrant suprateran

buc

28,000

60

ACE05A1

Piesa de trecere etanșa a conductelor prin pereți cu greul pina la 50 kg inclusiv

tona

0,150

60.1

6311607

ReiE metelde trecere etanșa prin zid A conduct

hg

150,000

61

CL22A1

Piese metalice gata confecționate înglobate în beton ia turnare, pentru trecerea conductelor prin pereții rezervoarelor Izolate cu frânghie gudronata

kg

90,000

61.1

6311607

Piesa metal (PENTRU SPRIJINIREA CONDUCTELOR)

K9

90000

62

IZD03A

Vopsirea confecțiilor șl construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de din profite, cu grosimi între 8 mm șl 12 mm Inclusiv, cu pensula de de mana

tona

0,090


63

ACA20F1

închiderea capetelor la cond. din pvc sau pollesteri pentru efect, probei de preș, avand d 210-225

buc

8,000

64

ACA20D1

închiderea capetelor la cond din pvc sau pollesteri pentru efect, probei de preș, avand d 150-170

buc

4,000

65

20021063

Apa PENTRU PROBE

mc

106,000

66

ACE07F1

Spalarea sl desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 200

100

m

24,100

67

ACE07E1

Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn150

100 m

4,300

68

ACE07C1

Spalarea sl desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dntOO

100

m

1,500

69

ACE07A1

Spalarea sl desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn50

100

m

0,300

70

TRAO1AO5

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlst.=> 5 km.

tona

25,000

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe


Alta cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

%

Sanatate

%

Soma]

%

Fond de risc

%

Fond de garantare

%

Concedii sl Indemnizații

%


Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli Indirecta

%

Profit

%

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOAL GENERAL (Lei)Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)


SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

ACE19DU

Executarea căminului de vane din beton monolit, cu secțiunea circulara (proiect ISLGC-1785-2), cu Di=2 m. In terenuri fara apa subterana, cu adancimea H de: 3m

buc

1,000

2

ACE19H%

Executarea căminului de vane din beton monolit, cu secțiunea circulara (proiect ISLGC-1785-2), cuDI=2m, in terenuri fara apa subterana, cu adancimea H de: 2m

buc

12,000

3

ACD09H1

Cămin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 1,5 m. h 2,0 fara apa subterana carosabil

buc

2,000

4

ACD08H1

Cămin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 dl 1,25 m. h 2,0 fara apa subterana carosabil

buc

6,000

5

ACD01L1

Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine cu piesa suport carosabil Iv

buc

21,000

6

CF11B1

Tencuieli sdivisite executate cu mortar de ciment marca M100-T, aplicate manual la rezervoare, haznale, câmlne de vizitare etc, In grosime medie de 2 cm, exclusiv schela

mp

7,000

8.1

2101185

Mortar tencuWi M100 (var hldrat)»1030

mc

0,112

7

ACF02B%

Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn-20 mm, pentru acces In cămine din: zidărie de cărămidă,boltari de beton,beton monolit

ml

42,000

7.1

7106008

Ornant portland p 40 asd

*0

71,820

8

IZB04B

Protecția anticorozlvă a străpungerilor (la conducte, sifoane etc.) cu masă de șpaclu din mastic bitumlnos, în grosime medie de 18 mm, cu două straturi de armare;

buc

43,000

9

TRA01A05

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlsL» 5 km.

tona

120,000

10

TRB01C14

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri Inc aruncare dese răsturnare grup1-3 distanta 40m

tona

20,000

11

TRB05A22

Transportul materialelor prin purtat dlrectmateriale Incomode sub 25 kg distanta 20m

tona

4,000

12

TRB01C12

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri Inc aruncare dese răsturnare grup1-3 distanta 20m

tona

10,000Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe


Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

%

Sanatate

%

Șomaj

%

Fond de risc

%

Fond de garantare

%

Concedii sl Indemnizații

%

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte

%

Profit

%

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOAL GENERAL (Lei)
SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Pretu' total (Lei)

1

CO07B1

împrejmuiri din sârmă, fixată pe stâlpi metalici cu panouri de gard din ramă de oțel rotund 018, mm șl împletitură din sârmă de oțel zincată D« 2 mm cu ochiuri pătrate de 16x16 mm, cu înălțimea la coamă de 2,05 m

m

140,000

2

TSC03G1

Săpătură mecanica cu excavatorul de 0.40*0.70 mc,cu motor cu ardere Interna sl comanda hidraulica,In : pamant cu umiditate naturala,descărcare in autovehicule teren catg 3

100 mc

0,300

3

TSE02C1

Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelări de 10-20 cm,in: teren tare

100 mp

1,500

4

DA06A1

Strat de agregate naturale dllndrate, avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeilva si anticapBara, cu astemere manuala;

mc

30,000

5

2200381

Balast sortat spalat de rau 0-70 mm

mc

39,330

6

TRA01A50

Transportul rutier ai materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist“ 50 km.

tona

66,860

7

+OSC02

Montare sl demnontare transport container șantier tip birou sau vestiar muncitori

buc

2,000

8

+OSC03

Montare si demnontare transport container șantier tip grup sanitar 6 cabine

buc

2,000

9

ACA10A-A SIM

Rețea de alimentare cu apa șantier, inclusiv cămin apomelni, armaturi, fitinguri

ml

8,000

10

ACA10D-A SIM

Rețea canalizare menajera șantier. Inclusiv 6 cămine si armaturi sl 2 separatoare nămol

m

8.000

11

+OSC04

Montare sl demontare rampa spalare auto

buc

1.000

12

EC03B1-A SIM

Iluminat exterior pe stâlpi de lemn, cablu CYABY 5x10mmp, lămpi, platbande

m

148,000

13

EC03C1-A SIM

Instalație electrica de forța cablu cyy, platbanda sl tablouri electrice

m

340,000

13.1

4903056

Cablu antrgto cysby 0.W 1 KV 4> 10 U18778

m

348,797

14

6720343

Panou de prezentare pichet PSI

buc

1,000

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

%

Sanatate

%

Șomaj

%

Fond de risc

%

Fond de garantare

%

Concedii sl Indemnizații

%

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte

%

Profit

%

Total General fata TVA

TVA (20%)

TOAL GENERAL (Lei)
Nr

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

♦YOO++

Taxa salubrizare * depozitare deșeuri din frazare spargere asfalt/baton

t

142.000

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe


Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

%

Sanatate

%

Șomaj

%

Fond de risc

%

Fond de garantare

%

Concedii si Indemnizații

%


Materiei

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli Indirecte

%

Profit

%

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WnOocOmz, creat de Softmagazln wwo.wtndo tdnmz.ro Telefon: 0238.407076

O
lyatwo.com

j 04 se«/ie»2 mapamonobcQyahoi

Elaboratori.

Nume el prenume:

Semnătură.

Sat proiect

slng. Mlhel Bataban

Proiectai

tir. ing Fabfan Tamasami

Redactat

Ing. Ovldtu Sara

Director

slng. Mlhal Baleban

Dat»

2016

Scara:

1 : 10.000

Referat (Eipertila) nr. /Data

BenaBdar:

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Amplruarmnt              «rad# Chimiei

municipiul Bacau, Județul Bacau

Titlu profet:

EXTINDERE REȚEA APA STRADA CHIMIEI

Observam:

Profet nr :

1 MAPI 2016

Faza:

S.F.

Exemplar nr

Revista nr:


Panumlr* planta

PLAN DE ÎNCADRARE ’N ZONA

'4STEA APA


ElOr


Sef proiect


«wctrofMMMca


Numele


stog. Mha> Balaban

dr. tog. Fabton amasanu fng.CMdluSara ăhăĂWitf Bstoîăn


a^CERT-*° raaomt SF"


1:50


Re*raf/&pertM; Nr./Data:


tMOwClpIllI B9G*lfc JlMMUl


IMAWWie


TWuorotect


STRADA CHMH, 1MM. BACAU, JUDEȚUL BACAU


DETALII CĂMINE DESERVITE DE CVn7 -Tehnologie-


Exemplar!


Pleneenr.:SECT.UNEA A-A


Cămin de vana CVn1 200X150X300 Scara 1:20


190 >

623          |

400

60

205 i/T-222 i

300

j I

rr »

rf 6j      b-


CONDUCTA PHDE 525

TR. CHIMIEI


CONDUCTA QUSQgXS STR. CHIMIEI


190 i

I            523            I

400      i

i 205 .i

i/j

I-222 -I-

1!

1 1


1

MUFA E LE CTROSUD ABILA DN226 » 1BUC

2

ADAPTOR FLANSA PHDE D 226; 1 BUC.

3

FLANSA LIBERA. DN200; 1 BUC

4

RACORD ELASTIC CU FLAN8E D 223; 1 BUC.

5

VANA SERTAR DN200 PN 10; 1 BUC

6

REDUCȚIE FONTA DUCTLA DN50GXDN200 PN 10; 1 BUC

7

PIESA DE TRECERE ETANȘA D 225. 1 BUC

8

PIESA DE TRECERE ETANȘA D 500, 1 BUC

9

SUPROT SPRIJINIRE CONDUCTA Si ECHIPAMENTE

10

COLIER MECANIC DE BRANSARE Dn 100 ;1 BUC

11

COT CU FLANSE 90 Dn 100; 1 BUC

12

VANA SERTAR DN100 PN 10; 1 BUC

13

STUT CU FLANSA DN 100 MMCariata


Batant/Expama:

Nr./Data:


watt-


Proiect nr.


1MAPZ201A


Fn* O.T.A.C.


BatxxBtart

Numeto

ețmnaturq

Sef proiect

alng. tăi Bt n

Proiectat

dr. ing. Fablen Tamasqnu

Hodăctat

Ing. Ovtdlu Seve

Director

sing. Mtttaî Qalaban

11 ■ — 1

(y - ACDNDUCTA PUPE 225,

STR. CHIMIEI


1

f/UFA ELECTRO8UDABI.A DN225 ~ 2SLG X4

2

ADAPTOR FLANSA PHDE D 225: 2 BUC. Z4

3

FLANSA LBERA, DM200; 2 BUC Xd

d

RACORD E.ASTCCU FLAVSE D225; 1 HUC- Xd

6

VAhA SERTAR DN2TO PN 10.1 SLC. X4

3

PIESA DE TRECERE ETANȘA D 225. 2 BUC X 4

7

SUPRCT SPRIJINIRE CONDUCTA SI ECHIPAMENTE 1 DUC X 4

fi

COI IFR MFCANIC DF RRANSARF D 2" ;1 BUC

9

ROBIMETCUBILAD2". 1 BUC


Cămin de vana CVn2;3;4;8 1250x1250x2000

Scara 1:20


CONDUCTA PUPE 255

ITR. CHIMIEI


Gmiui

CT

Cax

Cil

CVriZ

148.0(1

146.74

14(1.00

Cvnî

147.51

14625

145.5)

CVrri

146.50

14524

144.50

CVn»

146.00

144.74

144.00


ir ’ V

/h          i i

CR

, ,V

-L-o

<8)


Nota
 • 1. Pentru etansarea îmbinărilor intre echipamentele mecanice

se vor folosi elemente de etansare de tip garnituri EPDM sl/sau cllngherit;

 • 2. Se vor folosi organe de asamblare demontablle

( șurub, salbe, piulițe, tije filetate) pentru realizarea ansamblurilor mecano-hldraulice in cămine.8.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BAC AU SACONDUCTA         APA

STRADA CHIMIEI, MUN. BACAU, JUDEȚUL BACAU


CĂMIN DE VANE CVn2; CVn3; CVn4; CVn8 -Tehnologle-


Observați:


Exemplar


SECȚIUNEA 1-1; subtraversare Str. Chimiei CVn5 - CVn6
Scara 1:50


1

MUFA ELECTROSUDAEILA DN22S - 2BLCk2

i

ACAPton flan6a P 6 iife 2 &Jc.xi

z

r LANSA UdtKA, UN2UQ; 2 tjUQi2

4

VANA StFÎAf’t DN466 Phl 10: 1 felCxi

s

RACORD ELASTIC CUFLANBE D2îfi: 1 3LC.x2

a

COT 90 FONIA DUCTILA DN200: 1BUCX2

7

PIESA CE TRECERE ETANȘA D 400, 2 BUCX2

B

SUPRO-SPRUIMRE CONDUCTA SI ECHIPAMENTE 2BUCX2

COLIER MECANIC DE BrtANSAh: D i“. fe Jd

IG

ROBIhETCL BILA D2'. 'BUC


Bande circulație Porte corosobilo


Banda circulație Porte corosobilo


SECȚIUNEA 0-0


Rețea distribuție nouo Conducta noua PEhd, tJri-22b mm


Conducta de proiecție, otel 0355.6x6.3 mm prerozuto cu distontieri pentru subtraversore drum betonat uzinal


)


Cerința


ObaenmtS:


Nota

 • 1. Pentru etansarea îmbinărilor intre echipamentele mecanice

se vor folosi elemente de etansare de tip garnituri EPDM si/sau clingherit;

 • 2. Se vor folosi organe de asamblare demontabile

( șurub, șaibe, piulițe, tije filetate) pentru realizarea ansamblurilor mecano-hidraulice in cămine.S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU 8 A


Protector.


1 MAP/2018


F*zx

D.TA.C.


Elaboratori

Numele

Set proiect

s/ng. Mihal Balaban

-5^-i

Proiectat

dr. Ing. Fabian Tamasanu

Redactat

Ing. OvkHuSava

Director

slng Mlhal Baiaban

'          \A . .Subtraversare DJ sl cămine de vane CVn5;

CVn6^-Tehnolo.-le-SECȚIUNEA A-A


Cămin de vana CVn7 200X150X200

Scara 1:20 ct: t45,eo


SECȚIUNEA B-B


□NDUCTA PHDE I STR CHIMIEI


CgN.DUCTfi PHDE

DN 160x6.2


CU î

spre subtravesrose sl canine existenta


1

MUFA tLEC 1KO91IUA8 LA D’-U2b - ZHlKt

2

ADAP-OR FLAN8A PHDE D 225: 2 BUC.

3

FI ANSA 1IRFRA. CNTOC; J> RUC

4

HaCOHL) =LAS IIC CU I--ANSh U 21X1 1 BUC.

5

VANA SERTAR DN200 PN 10; 1 BUC

e

TE- REDUS CN200XDN150   ’O;1 BUC

7

PIESA DE TRECERE E~ANSA D 225, 1 BUC

8

PESA DE TRECERE ETANȘA 0 150. t BUC

8

8UPROT SPRIJINIRE CONDJCTA Sl ECHIPAMENTE

10

MUFA FI FCTHO9UOAB1A DXJ1K) - 1HUC

11

AUAH OH FLANSA HHUL L) 1tKJ; 1 BUC.

12

I1AH8A LIBERA, DN1B0; 1 BUC

13

RACORD ELASTIC CU FjAMSE D 150 1 BUC.

14

VANA 9ZRTAR DNI50 PN 10,1 BUC

15

OOUER MECANIC DE BRANSAR5 D2" 1BUC

15

ROBINET CU 8LA O 2" 1 BUC


Nota

1 Pentru etan sarea îmbinărilor Intre echipamentele mecanice se vor folosi elemente de etansare de tip garnituri EPDM si/sau cllngherlt;

2. Se vor folosi organe de asamblare demontablle

( șurub, salbe, piulițe, tije filetate) pentru realizarea ansamblurilor mecano-hidraulice In cămine.


CONDUCTA PHDE


18H

222

EH-----------

455

400

205

. 222 .

188

nQbaanatt:


aing. MIM Ba/aban

dr. ing. Fabian Tamașanu Ing. OMhj Sava âtog. MIM Balaban

J|-----

IExonptar


CĂMIN DE VANE CVn7 -Teh n ologi e-


Cămin de vana CVn9 1250x1250x2000 Scara 1:201

MUFA ELECTROSUDABILA DN160 = 1BUC

2

ADAPTOR FLANSA PHDE DB 160; 1 BUC.

3

FLANSA LIBERA, DN150; 1 BUC

4

RACORD ELASTIC CU FLANSE D 150; 1 BUC.

5

VANA SERTAR DN150 PN 10; 1 BUC,

e

PIESA DE TRECERE ETANȘA D 160, 1 BUC

7

SUPROT SPRIJINIRE CONDUCTA SI ECHIPAMENTE 1 BUC

8

FLANSA OARBA, DN150; 1 BUC

9

COLIER MECANIC DE BRANSARE D 2" :1 BUC

10

ROBINET CU BILA D T, 1 BUC


CONDUCTA PHDE DN1 iO

STR, CHIMIEI

Cax:143,17


Nota

1. Pentru etansarea îmbinărilor Intre echipamentele mecanice se vor folosi elemente de etansare de tip garnituri EPDM sl/sau clingherit;

2 Se vor folosi organe de asamblare demontablle

( șurub, salbe, piulițe, tije filetate) pentru realizarea ansamblurilor mecano-hldrauliceln cămine.


■st/Exf I:

Nr./Daf-


Observați:*VCERT-*°

«ei


8.C, MAPAMOND 8.R.L. BACAU j 04/aeanMa maeainoadbeQyahco.com

Elabora 1

Numele

Sef proiect

Bing. Mihat Balaban      [

Proiectat

dr. ing. Fabian Tamaaanu r       — 1

Redactat

Ing. Ovidlu Sava

tor

strig. MlhalBaiat«n


CĂMIN DE VANE CVn9 -Tehnologle-Cămin de vana CVn4' 1000x1000x1500 Scara 1:20


CONDUCTA PHDE DN631

MUFA ELECTROSUDABILA DN110 = 2BUC

2

ADAPTOR FLANSA PHDE DN 110; 2 BUC.

3

FLANSA LIBERA, DN100; 2 BUC

4

VANA SERTAR DN100 PN 10; 1 BUC.

5

PESA DE TRECERE ETANȘA D 110, 2 BUC

6

SUPROT SPRIJINIRE CONDUCTA SI ECHIPAMENTE 1 BUC


Nota
 • 1. Pentru etansarea îmbinărilor intre echipamentele mecanice

se vor folosi elemente de etansare de tip garnituri EPDM si/sau cllngherit;

 • 2. Se vor folosi organe de asamblare demontablle

(șurub, șaibe, piulițe, tije filetate) pentru realizarea ansamblurilor mecano-hidraullce in cămine.Obaarvati:


Proiect nr.


1 MAPZ2016


Elaboratori

Numele

Sedyietur,

Set proiect 'stop. Mihalț &n

Proiectat

dr. ing Fablan Tamaaanu

I de it

Ing. OvitUu Sava

- »

Olroctor

slng. MBral Baliban

—-p.

Scara:

1:20


Titlu proiect:

COI, JCT7 TRIBU1 PA

STRADA CHMIB, MUN. BACAU, JUDEȚUL BACAU


CĂMIN DE VANE CVn4‘ -Tehnologle-


fot

D.TJLC.

Exemptărl nr: ,


Cămin apometru CA0100 (3BUC) 2000x1000x2000

Scara 1:20CONDUCTA PHJ1

DN160X6.21

MLFA ELECTRUSUDAB1LA DN100 ~ 25 JU X3

2

ADAPTOR FLANfiA PHDE DN 180: 2 BUC.X3

3

FLANSA LIBERA. DN15Q; 2 BUC 33

4

RZDUCn: OL DNISffiONIOO, 2DUCX3

t>

VANA SI-Hi AH DN10C PN 10, P HUCX3

6

RACORD ELASTIC CU FLAN8E D 100; 1 BUC. >3

/

CON 1 OH IINIt» 1 HUO X4

8

PIESA DE TRECERE ETANȘA D 180 2 BUC X3

0

S JPROT SPRIJINIRE CONDUCTA 91 ECHIPAMENTE K3


Nota

1. Pentru etansarea îmbinărilor Intre echipamentele mecanice se vor folosi elemente de etansare de tip garnituri EPDM si/sau cllngherit;

2 Se vor folosi organe de asamblare demontablle


( șurub, salbe, piulițe, tije filetate) pentru realizarea ansamblurilor mecano-hidraullce In cămine.


ViAPAiVl


S.C. MAPAMOND S.R.L. BACAU J 04/m/1«»2


^CERT*0

IN DO Ml


Numele

Set proiect

ainp. AWirJSa/fllwn

Proiectat

<fr. /np. Fahlan Jamaaanu

Retfedsl

Ing. Ovtdlu Sava

Director

slng. Mlhal Baleben

Scara:


1:20


Data:


ftobret/ExpartH:

Nr. /Data:


BeneSden

8.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA


/tapteamerct

munWjMulBf«a,ludUti Snwu


Titlu proiect:

CONDUCTA DlSTRimniE APA STRADA CKMIS, MUN. BACAU, JUDEȚUL BACAU


Pralectir.

1F**P/2018


ftut

D.TA.C.


ExemplarCămin apometru CA05O (8BUC) 1700x1000x2000

Scara 1:20


□NDUCTA PHDE DNL10X42


CONDUCTA PHDE DNUI0X42


1

MUFA ELECTROSUDABILA DN110 = 2BUC XD

2

ADAPTOR PLANS A PHDE DN 110:2 BUC. X0

3

FLANSA LIBERA, DN100; 2 0UCXB

4

REDUCȚIE OL DN110XDK50; 2BUC X8

5

VANA SERTAR DNS0 PN 10; 2 DUC X0

0

RACORD ELASTIC CU FLANSE DN 60:1 BUC. XB

7

CONTOR DN50; 1 BUCX0

B

PIESA DE 1 UE CEHE EIANSA D 110, 2 BUC XB

0

SUPROT SPRIJINIRE CONDUCTA SI ECHIPAMENTE XBObaanatU:


Eteboratorl

Numele

Sdmnetlicp

Sef proiect

sfng. Mlhal B&BOan

^nÂli

Proiectul

dr. Ing. Fabian Tamaaanu

Redactat

Ing. Ovfdlu Sava

Director

stng. frilhal Balaban

hm iW-îigai 14.


LiZONA CAROSABILAIW&           x<.<<<<<vxvx<<x<Wx<<k<.<<


Conducta PEHD

225 mm


Teu redus

PEHD 225x110 mmConducta PEHD

110 x 4.2 mm


Mufa PEHD 110 electrosudabll


DETALIU DE AMPLASARE A HIDRANTULUI
SUPRATERAN DE INCENDIU LA COTA CONDUCTEI DIN PEHD

4’Umplutura nisip


Cot cu flanse Dn 100 mm


Adaptor pefitru dansa PEHD 110 mm


Dala prefabricata din beton 30 x 30 x 10 cm


Numala al pnmmate


»t/CERT-*° ENISO9M1

II


Br >Bc :


Mr&aamtffc


DETALII MONTARE HIDRANT SUPRATERAN DN100 -Tehnologte-DETALIU POZARE

CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA CONDUCTA PEHD DN225
DETALIU LUCRĂRI TERASAMENTE CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA CONDUCTA PEHD DN110DETALIU LUCRĂRI TERASAMENTE CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA CONDUCTA PEHD DN63- Umplutura manuala----

de nisip compactat 97%

Pat pozare superior din nisip 1/4-De Pat de nisip compactat


DETALiU LUCRĂRI TERASAMENTE CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA CONDUCTA PEHD DN160VadOcator axpert


Grila.de semnalizare.,cQndu£la^)imentar& cu apa.-e (din polietilena, cu fir de inox, amplasata deasupra ș| generatoarei superioare a conductei de apa, la 0 5


Conducta alimentare cu apa PHDE 160


NOTA.

Conform STAS 2914/84 tabelul 2 terasamentele vor fi compactate algurandu-se un grad de compactare Procter normal astfel: h<0,3m

0.3<h<2.00m

h>2.00m

In conformitate cu STAS 2914/84 capitolul 7 paragraful 7.3.2 verificările privind gradul de compactare realizat se vor face in minimum trei puncte repartizate stanga, ax sl dreapta, In secțiuni diferite, pentru fiecare zona decopertata.

Verificarea se va face prin recoltarea de probe prlntr-un sondaj cu adanclrnea de 30 cm.


grad de compactare 100% grad de compactare 97% grad de compactare 92%8.C. MAPAMOND 8.R.L. BACAU j 04/esartMi mepamondbeSyebeo.eam

Elaborata!

Numele

semnrourap

Saf proiect

sini MM Bt ban

Pn    t

dr. Ing. Fat n Tamasanu

Re«lactat

Ing. Ovidiu Sava

Director s!ng. Mihai Balaban

Scara:

1:20

Oaia:

201B


ObMfva ti:


BoneSdan

8.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA


Amptaeament

municipiul tu, Ju Baeeu


DETALII POZARE CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA


Proiect nr.

1 MAP/2018


F«X* D.TAC.
SISTEM RUTIER TIP 1 CAROSABIL BETONSISTEM RUTIER TiP 3 CAROSABIL IMPIETRUIT
ALIMENTARE CU APA STR. CIMIEI MUN. BACAU DETALII DESFACERI SI REFACERI DRUMURI


30 cm beton ciment clasa C 25/30


; ;2 cm nisip STAS 6400/84

15 cm balast clllndrat STAS 6400/84


7 cm nisip STAS 6400/84 îămant


10 cm IMPIETRUIRE


10 cm BALAST


PAMANT


STRUCTURA RUTIERA TIP 2 CAROSABIL ASFALT
Ț 4 cm strat uzura BA16 STAS 174 /2002 " 8 cm mixtura asfaltlca In strat

.. de baza AB2 SR 7970/2007


15 cm balast clllndrat STAS 6400/84


7 cm nisip STAS 6400/84 pamant


NOTA

Execuția extinderii alimentarii ca ape pe >tr. Chimiei, ie va realiza cu racordarea In rețele existente, Tara a afecta In vreun fel structura rutiera *1 traficul din mun. Bacau

Traseul conductei da alimentaro cu api este stradal >1 va fi pozați paralel cu bordura, exceptând secțiunile transversale cu racordurile gurilor de curgere la cimlnelle da vili tare, unde conducte de alimentaro cu a pi este devlatil tn plan orizontal spre axul atrizli pentru a n pozați deasupra rețelei do canalizare.

Pentru pozarea conductei este necesari realizarea unul șanț cu teluzuri verticale, cu sprijiniri. Pentru realizarea branșamentelor se vor execute șanțuri cu te uzuri verticale, cu sprijiniri.

Pentru realizarea cimlne lor de vana sipiturile sa vor execute cu teluzuri verticale cu sprijiniri.

întrucât strada se reface la situația existenta, cotele la care se reface partea carosabili sunt aceleași ca cele dinainte da desfacere, pistrindu-sa nivelul exlstenț nivel care se reconstituie dupi cotele pirțli carosabile șl a trotuarelor care rămân nedesficute.

Pantele transversale cu care se reface partea carosabili șl trotuarele sunt pante asemănătoare cu cele existente înainte do desfacere, păstrându-se situația inițiali.

Pe perioada execuției lucrărilor se vor realiza semnalizările necesare In conformitate cu prevederile legale In vederea evitării accidentelor.

Antreprenorul va respecta ordinea de execuție a lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare prevăzute In caietul do sardn.

8.C. COMPANIA REGIONALA 0E APA BACAU SA


CONDUCTA DISTRIBUȚIE APA

STRADA CH1MIB, MUN. BACAU, JUDEȚUL BACAU


DETALII DESFACERI SI REFACERI DRUMURI


ObttuvalS:


IMAPOOta


Fck

D.T.A.C.


Exemplar


1

Date tehnice ale investiției

a. Zona și amplasamentul

Date generale privind municipiul Bacau

Municipiul Bacâu este reședința județului, amplasat la doar 9,6km în amonte de confluența Șiret - Bistrița.

Geografic, localitatea este situată la intersecția meridianului de 26° 55* longitudine estică cu paralela de 46° 35* latitudine nordică.

Din punct de vedere administrativ, se învecinează la nord cu comunele Hemeiuși și Săucești, la est cu comuna Letea Veche, la sud cu comuna Nicolae Bălcescu, la sud-vest cu comuna Sărata, iar la vest cu comunele Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni. între aceste limite, orașul ocupă o suprafață de 4282ha - pentru anul 2008, suprafața totală a fost calculată prin măsurarea suprafeței din interiorul limitei teritoriului administrativ al municipiului (sursa: https://statistici.insse.ro/shop), fiind situat la altitudini cuprinse între 151m și 181m.

2

1 Euro- 4,4775 lei