Hotărârea nr. 277/2016

Hotărârea nr. 277 din 30.09.2016 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 78210/ 05.09.2016 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită înscrierea în inventarul domeniului privat a șapte terenuri;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7121/ 21.09.2016;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 7122/ 21.09.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1163/29.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1184/29.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1168/29.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1178/29.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.l 151/28.09.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRÂ ȘTE:

ART.l. - Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

1 .teren în suprafață de 27,22 mp, situat în Bacău, str. Mioriței nr. 68/ C delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 2. teren în suprafață de 384 mp, situat în Bacău, str. Silistei nr. 5, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145424/819/ 26.07.2016, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 3. teren în suprafață de 20 mp, situat în Bacău, str. Cornișa Bistrița 6 A, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145405/ 7503/ 07.07.2016, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 4. teren în suprafață de 41 mp, situat în Bacău, str. Bucegi nr. 140-142, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145403/ 7501/ 05.07.2016, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 5. teren în suprafață de 20 mp, situat în Bacău, str. Bradului nr. 11, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145399/ 7500/ 30.06.2016, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 6. teren în suprafață de 21 mp, situat în Bacău, str. Al. Metalurgiei nr. 6, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145385/ 7493/ 28.06.2016, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 7. teren în suprafață de 19 mp, situat în Bacău, str. Bucovinei nr. 1-3, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145379/ 7390/ 08.06.2016, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 sunt și rămân în vigoare.

ART.3.-Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4.-Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău,prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASE SECRETARUL MUNI NICOLAE-O

N O.P . I.D/R T/Ex l/DS.l-A-2


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL


BACĂU §

1.Teren aferent b'ocu.u1 de ia atajcl srpenor: SI - L‘ mp


3. Teren ocupat de constructie(inafara limitei terenului concesionat S3=9.ymp


n.c.60293

Bloc nr. 68 Scara C


CONTRASEMN EAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OV1D1U POPOXlC


63.01565560


165.05


PĂRĂIAN


n.c.6U293

Bloc nr. 68


■' PT4


565547.1861  _________

535545.228,' ^46064.179

565539.377 ---------

565538.918

565537.972

565541.182

585542.272

565545.458 565545 950

565546.630

565545.936

565546.778

565548.104

565548.562

585548.627

365548.241


S.C. TOPO GEODEZIC S.R.L. > BACAU

J

Denumire: Extindere Apartament (parter) cu acces din exterior (prep, concesionare)

Amplasament: mun. Bacau, Str. Mioriței, bl. 66, sc. C, ap. 3, județul Bacau Beneficiar: S.C. Resmin S.R.L

/SCsra

1:200

PLAN DE SITUAȚIE

Verificat

Chiscop Viorel

Data 052016

Desenat

Chiscop Viorel

Sef proiect

Chiscop Viorel

L-

? Format

A4

Planșa:ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU , f


Județul BACAU

Unitatea admlniatrativHariloriala: Mun, BACAU

CodSIRUTA:

Adresa corpului de proprietate

str. Simte), nr,5, Loc. Bacau, Jud. Bacau


PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan)

SCARA 1:500


ANEXA NR.....

LA HOTĂRÂREA NR.ffAFtXN 'jQ. O9.2b/f


568600PREȘEDINTE D PÂRÂIANU MĂ


% DIRECTOR EX.ADJ

‘^RDAȘUXBISTIf A

Inventar de coordonate

Nr. Pot.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

7 [m|

1

568605.733

648236.003

7.636

2

568611.903

648231.505

2.566

3

568613.936

648229.940

5.064

4

568617.569

648226.412

2.429

5

568619.186

648224.599

2.587

6

568620.597

648222.431

2.480

7

568621.819

648220.273

2.503

8

568622.881

648218.007

2.466

9

568623.837

648215.734

3.068

10

568624.816

648212.826

9.456

11

568627.376

648203.723

12.669

12

568629.705

648191.270

2.506

13

568628.419

648189.119

4.906

14

568623.518

648188.908

50.341

Suprafața masurata, S»384mp/certificat^ T ae * I AUT® .^SanaRO*” &,ssddft$

Pre€ADS.KEjL RO-B-JNr.0093-lil-FlO 26263744 2t eche; ȘabLetea Veche, nu, nt.27, Jud. Bacau : 0740/677.107';

■fliall: topevalcad@gmail.Proiectat


ing. Marin S.Denumire: Plan de situație suprafața închiriata

Proiect nr.: ....72015

Amplasament: Str. Silinței. Nr.5. Loc. Bacau.

Jud.Bacau        —

Beneficiar. RUSU COCA

Faza:

Format: A4


PLAN DE SITUAȚIE


I647200'

.p|¥Aji,.'bE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

-1          (Intravilan)                                             o

Scara 1: 500                     anexa nr--Ș


Județul: Bacau

Unitatea admlnlstrativ-teritoriala: BACAU Cod SIRUTA: 20304

Adresa corpului de proprietate:

Str. Comisa Bistrița, nr. 6A


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Sistem de proiecție STEREO-7O

Notă: Limitele au fost stabilite de către si in prezenta proprietaruluis

s

Numele sl prenumele ptpprtettaiWeA nrȘ5^1DIn3 MAFTEIMARIOARA-MIOARA

Domiciliul:

, Str. Comisa Bistrița, nr.6A, sc.A, ap.9 localitatea: Bacau

Județul: Bacau

director ex.adj, BARDAȘU CRISTINA cău         / y

i                               (.. !=3 F u o < -J

5 J 5

2 3

o 5 §ș *

< 5 £ & $ ? ’C x


Si^


•o £<o

5.2-m


fX

m rx *X

xr Ax Ax

£ K

£

/X

AX Ax


fi


ALEE ACCES (balast)

2 CD

Ax \o rx

V)

m

xr

0> v> Ax

■y

2


teren prpharia bacau

BLOCURI AJU.
od


ROMÂNIA

JUDEȚULBACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


'îNl KA NH_____

_____________________LA HOȚapĂrtFA NR DIN^O-Ofljpf.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI           ANEX

Scara 1:500BLOCNR. 70 ScaraB


BARDAȘU CRIȘTINA


BLOC NR. 70 ScaraB


_________ - ' '

Al

jra/sjȚtoflrff Ls taren

perecta

Suprafața (mp)

imp^nSreftei)

Mențiuni

1

Cc

20M'

Teren Intravilan

RKCtlKTAMn. MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVID1U JOpDj^t

TOTAL

20,00 mp

MențiuniINVENTAR DE COORDONATE

1 Nr.

1 Pd

Coordonate pctde contur

Lungimi | laturi I

O(U+1) J

X[m|

Y(ml

1 1

566458.008

045601.100

3.400

1 2

585460.219

645688.520

6.880

l 3

566464.600

645602.460

3.398

fi 4

555402.331

646604.080

5.004

]S“20mp P»18.483mFWde amplasament si delimitare a imobilului

(intravilan, scara 1:500)


ANEXA NR          _

LA HOTĂRÂREA NR     oi


Număr cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

■      tjw

21

Bacau.str. Aleea Metalurgiei nr. 8, jud. BacauDISPENSAR MEDICAL


MU50


parcela

‘tt4

W"

1

CC

21

Total

21


A. Date referitoare tete


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘU 9RISTINA


ROMÂNIANr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X țm]

Y Im]

1

361470.961

647437.011

6.071

2

361472.542

647442.873

3.486

561469.174

647443.771

6.061

561467.596

647437.919

3.485


_

’ CERTIFICAT Lut AUTORIZARE la RO-BC-F WT.urr.i— onc.HE

AWONC2A *ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU

[

r

F


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 500


ANEXA NR._____

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

19 mp

Mun. Bacau, str. Bucovinei, nr.1-3

Cartea Funciara nr.

1 UAT | Sacau                                     |


din?>V   A

Al A

A*

x

<*

BULh^ \


CONTRASE MN EAZĂ t

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU nicolae-ovidiu popovici


OIRECTOR^Anj.________A Date referitoare la teren

Suprafața

(mp)


B. Date referitoare la construcții


INVENTAR DE COORDONATE


Teren închiriat


Pct,

Sistem de pr. STEREO'70

E<m>

NCm)

1

565313.79

645766.06

2

565315.33

645769.16

3

565310.45

645771.64

4

565308.90

645768.53

Suprafața totala nasurata = 19np

Suprafața din act = 15 llmp


Data 27.06.2007


Executant,

îng. Racoveanu Adrian George //J


Se confirma suprafața din măsurători d introducerea imobilului in baza de date ■          iau