Hotărârea nr. 274/2016

Hotărârea nr. 274 din 30.09.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Filarmonica "Mihail Jora" Bacău, la organizarea celei de a XXX - a ediţie a Festivalului Internaţional "Zilele Muzicii Contemporane", ce se va desfăşura în perioada 1 - 5 octombrie 2016.

H O T Ă R Â R E A nr, 274 din 30.09.2016 privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Filarmonica ” Mihail Jora ” Bacău, la organizarea celei de a XXX - a ediție a Festivalului Internațional ” Zilele Muzicii Contemporane ”, ce se va desfășura în perioada 1-5 octombrie 2016

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa Filarmonicii „Mihail Jora” BACĂU, înregistrată la instituția noastră cu nr. 36314 din 03.08.2016, prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea Festivalului "Zilele Muzicii Contemporane”;

-Referatul nr. 7216/ 23.09.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune aprobarea parteneriarului cu Filarmonica”Mihail Jora”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7219/ 23.09.2016;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 7220/ 23.09.2016; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1160/29.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1175/29.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.l 148/28.09.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 5/ 2016 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i" din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. «d» și alin. (6) lit. «a», punctul 4 și art.45(2) lit. «a» din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l, Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Filarmonica ” Mihail Jora ” Bacău, la organizarea celei de a XXX - a ediție a Festivalului Internațional ” Zilele Muzicii Contemporane ”, ce se va desfășura în perioada 1 - 5 octombrie 2016.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 38.000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a activităților prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 38.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ARTA Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART.5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Filarmonicii ”Mihail Jora”.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


SMNȚĂ -NICOLAE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OYIDIU POE0VICI