Hotărârea nr. 272/2016

Hotărârea nr. 272 din 30.09.2016 Hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului "Zilele Bacăului" în perioada 07 - 09 octombrie 2016, cu finantare de la bugetul local.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

30.09.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 7194/ 22.09.2016 înaintat de Direcția Administrare Baze Sportive prin care se propune organizarea Festivalului ”Zilele Bacăului”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7203/ 23.09.2016;

-Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 7204/ 23.09.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1158/29.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.l. nr. 1173/29.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.4și raportul nr.l 146/28.09.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 5/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctele 4 și 5 și art.45(2) lit. « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă organizarea Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 07 - 09 octombrie 2016, cu finanțare de la bugetul local.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local, cap. 67.02. ”cultură, recreere și religie”, a sumei de 158.400 lei cu TVA, reprezentând contribuția municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 158.400 lei, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrare Baze Sportive.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Direcției Administrare Baze Sportive.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI