Hotărârea nr. 266/2016

Hotărârea nr. 266 din 21.09.2016 Hotărâre privind înființarea unor grupe de educație antepreșcolară (0 - 3 ani)în cadrul unor grădinițe din municipiul Bacău.


H O T Â RÂ RE A nr. 266 din 21.09,2016

privind înființarea unor grupe de educație antepreșcolară (0-3 ani) în cadrul unor grădinițe din municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 21.09.2016, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 274/11.07.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău nr. 65169/

11.07.2016 înaintată de Centrul Bugetar Creșe Bacău prin care ni se solicită deschiderea unor noi unități pentru antepreșcolarii din municipiul Bacău;

-Referatul nr. 78215/ 12.09.2016 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7029/ 16.09.2016;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 7030/ 16.09.2016, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.l 113/20.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1131/20.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1105/20.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 , nr. 1122/20.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.1139/20.09.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 23 alin. (1) și ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale, modificată și completată;

-Prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/ 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.673 din 2002;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6) lit. “a”, punctul 1 și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART.l. - Se aprobă înființarea unor grupe de educație antepreșcolară (0-3 ani) în cadrul:

  • a) Grădiniței cu program prelungit nr.28 Bacău - 2 săli, structură a școlii gimnaziale ”George Bacovia”;

  • b)    Grădiniței cu program prelungit nr. 27, structură a Școlii gimnaziale ”Alecu Russo”;

  • c)     Grădiniței cu program prelungit nr. 33- sală opționale, structură a Școlii gimnaziale "Constantin Plafon”;

  • d)     Grădiniței "Rază de soare”- sala activități didactice și extracurriculare, structură a Școlii gimnaziale ”Mihai Drăgan”.

ART.2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIP UI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POVICI