Hotărârea nr. 265/2016

Hotărârea nr. 265 din 21.09.2016 Hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a activităţii SC Compania Regională de Apă Bacau SA şi a cauzelor care au dus la producerea avariilor intervenite la aducţiunea de apă de la Valea Uzului, în urma cărora alimentarea cu apă a întregului oraş a fost sistată.

H O T Ă R Â R E A nr. 265 din 21.09.2016

privind constituirea unei comisii de analiză a activității SC Compania Regională de Apă Bacau SA și a cauzelor care au dus la producerea avariilor intervenite la aducțiunea de apă de la Valea Uzului, în urma cărora alimentarea cu apă a întregului oraș a fost sistată

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 21.09.2016, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 6474 din 29.08.2016 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6475 din 29.08.2016;

-Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6476 din 29.08.2016, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.l 112/20.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1130/20.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1104/20.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 , nr. 1121/20.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.l 138/20.09.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Dispozițiile art. 63, alin. (1) lit. *'d" și alin. (5) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 17, alin. (1) și ale art. 24, alin (1) ale Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.673 din 2002;

-Amendamentele formulate de către domnii consilieri Daniel Miclăuș și Cristian Ghingheș la proiectul de hotărâre, adoptate;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit.”d” si alin. (6) lit. „a”, pct.14 și art.45(l) și (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă constituirea comisiei de analiza a activității SC CRAB SA și a cauzelor care au dus la producerea evenimentelor din perioada 15-19 august 2016, perioadă în care Municipiul Bacău a avut sistată furnizarea apei potabile.

Art. 2.Comisia de analiză prevăzută la art. 1 se constituie începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pentru o perioadă de 6 luni, termen care poate fi prelungit în mod temeinic justificat de către comisia de analiză, urmând ca la sfârșitul acestei perioade să prezinte un raport detaliat cu privire la cele constatate, în plenul consiliului local.

Art. 3. Comisia va avea următoarea componență:

  • 1. Calancea Eusebio

  • 2. Popa Ion

  • 3. Bogdănel Lucian-Gabriel

  • 4. Pârâianu Mădălin Nicolae

  • 5. Jitariu Comeliu-Dan

  • 6. Miclăuș Daniel

  • 7. Ghingheș Cristian

Art 4. Având în vedere calitatea de acționar la S.C. CRAB SA a Consiliului Județean și HCJ nr. 134 din 31.08.2016 privind constituirea comisiei de analiză și verificare a activității SC Compania Regională de Apă Bacău SA, aprobă colaborarea celor două comisii în vederea elucidării cauzelor producerii avariilor ce au dus la sistarea furnizării cu apă potabilă în Municipiul Bacău.

Art5. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Hotărârea va fi comunicată S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., Consiliului Județean Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, persoanelor nominalizate la art. 3 și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


ICOLAE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVID1U POPOVICI